Ya Soyat ka mga
Hibriyo
1
Kawandini peng mga aldaw minbalikbalik ya Diyos ka pagpanaba ka kantang mga karaan pinaazi ka mga propita. Nagakalainlain ya paazi nga ingamit naiza dazaw andateng ya toong mga sogo ka kantang mga karaan. Kamhan koman ka kataposan nga mga aldaw minpanaba iza kanta pinaazi ka toong Maanak. Ya toong Maanak ani ya insarigan na Diyos ka paghinang ka tibolos kalibotan. Iza isab ya inpili na Diyos ka pagpanag-iza ka tanantanan kawanihen ka. Nagapakita ya Maanak na Diyos nga madazaw gazed ya Diyos. Minsopo ya Maanak ka kaogaringen na toong Ama nga Diyos. Iza ya nagabeet ka kalibotan daw kalangitan pinaazi ka toong mga panaba nga may gahem. Pagkakamhan naiza pagkapatay para ka pagkawa ka kantang mga sala minlo-to iza daked ka too na Diyos nga pinakalabaw.
 
Ya Maanak na Diyos inpalabaw gazed iza na Diyos ka mga manlolonda. Intagan disab iza ka ngaran labaw ka ngaran niran kay inngaranan iza na Diyos nga toong Maanak. Minlaong ya Diyos ka toong Maanak nga Iko ya kanaong Maanak. Koman aldaw ipakita nao nga Hao ya kanmong Ama. Minlaong sab ya Diyos mahitenged ka toong Maanak nga Hao ya toong Ama agon Iza ya kanaong Maanak. Kamhan wara gazed maglaong ya Diyos kaiton mahitenged ka bisan sin-o nga manlolonda basta toong Maanak ka lamang.
Ka hapit di ipadara na Diyos ya toong panganay nga Maanak dini ka kalibotan minlaong iza nga kinahanglan ansingba ya tanan mga manlolonda kanangiza nga Maanak. Kamhan lain ya paglaong naiza mahitenged ka mga manlolonda kay minlaong iza mahitenged kaniran nga kon hatagan nao siran ka tarabaho hinangen nao siran ka bisan ono ya inbet-an nao. Kamhan pagtoman niran ka kanaong mga sogo mabinto siran singed ka kabinto na hangin daw laga kay mga sogoonon ka lamang siran nga nagaalagad kanao.
Kamhan lain ya paglaong naiza ka toong Maanak kay minlaong iza nga Iko ya Diyos. Kamhan waray pagkahoman ya pagkahari mo ka mga tao kawanihen ka. Madazaw gazed ya pagdomara mo kaniran. Gosto ko ka batasan nga matadeng. Diri ko gosto ka batasan nga maonga. Agon inhatag nao kanmo ya kasaza nga labaw ka kasaza na mga iba mo. Hao nga Diyos nga kanmong Ginoo ani ya minlaong kanmo.
10 Wani sab ya inlaong na Diyos ka toong Maanak nga Ginoo, kawandini pen inhinang mo ya kalibotan. Kamhan ya kaogaringen mong alima ani ya minhinang ka kalangitan. 11 May tirmino nga mangawara sirang tanan piro waray kinateban na kanmong kinabohi. Mga daan sirang tanan singed ka mga daan bado. 12 Kamhan piloon mo siran singed ka pagpilo ka bado kamhan bag-ohon mo sirang tanan. Piro diri iko maisab, diri iko mamalaas. Ani ini ya inlaong na Diyos ka toong Maanak.
13 Minlaong isab ya Diyos ka toong Maanak nga dini ka too nao lomo-to ko naa hangtod ka makadaeg hao ka tanan mga nagaaway kanmo. Kay hinangen nao siran ka singed ka pahimlazanan ka kanmong mga paa. Kamhan wara gazed maglaong ya Diyos kaiton mahitenged ka bisan sin-o nga manlolonda basta toong Maanak ka lamang.
14 Kamhan daw ono ya katenged na mga manlolonda? Sirang tanan ya mga sogoonon ka lamang nga nagaalagad ka Diyos. Kamhan inpadara naiza siran dazaw antabang ka mga tao nga mahatagan ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kawanihen ka.