Ya Soyat ni
Santiago
1
Hao si Santiago ya minsoyat. Kamhan hao ya sogoonon na Diyos daw si Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Nangamosta hao kamazong tanan nga kasakopan na Diyos nga inbogaw ka kamazong kaogaringeng lopa kamhan nagakabelagbelag kamo ka tibolos kalibotan.
 
Kamo nga mga lomon nao dizan kan Kristo, magsaza kamo kon madateng kamo ka mga mataed nga klasi nga kalised. Kay intogotan na Diyos ya bisan ono nga kalised kay porbahan naiza kon matood ya pagtoo mazo kon diri. Kay mahagdam kamo nga ya pag-azi mazo ka mga kalised ani di ya minhinang ka pag-anget ka mga kalised kon diri kamo ambiza ka pagtoo mazo kan Kristo. Keteb ka pagkakamhan ka kalised kinahanglan angeten gazed mazo kamhan ya naazakan na Diyos daw ya kamazong naazakan mag-anika siran, waray makolang.
Dizan kamazo kon may isa nga diri mahagdam ka pagtoman ka naazakan na Diyos kinahanglan mangamozo iza ka Diyos. Kamhan tabangan iza na Diyos nga maloozon ka tanan mga tao daw naazak pagtabang kaniran. Pagpangamozo mazo kinahanglan diri kamo magdowadowa pagtoo nga tabangan kamo na Diyos kay kon nagadowadowa kamo singed kamo ka mga baled na dagat nga ipalidpalid lamang na hangin. Kamhan diri hatagan kamo na Diyos ka bisan ono ya pinangazo mazo kay hopaw ka lamang ya pagtoo mazo daw diri kon sigoro ya katozoan mazo paghinang mazo ka bisan ono.
 
Ya pobri nga minsakop di kan Kristo magsaza iza kay intagan iza na Diyos ka matood nga kadato. 10 Ya dato nga minsakop di kan Kristo magsaza iza kon naobos di ya toong kowarta kay ya dato madali iza mawara singed ka mga boyak na kasagbetan. 11 Kay pagkaataas na sega nangapetes ya sagbet pagpangalaza. Kamhan nahen-ak ya boyak ka lopa daw nawara di ya madazaw nga selengan. Singed iton ya kaazi na dato nga diri ansarig ka Diyos kay ka nagapadogang pen iza ka kowarta mapatay iza.
 
12 Dakola ya kasaza na tao nga maheget ya toong pagtoo ka Diyos bisan nagalised iza kay kon diri iza anbiza ka toong pagtoo mahatagan iza ka kinabohi nga diri mawara nga primyo nga insaad na Diyos ka mga tao nga nagaazak kanangiza. 13 Pag-azi mazo ka kalised kamhan tintalen kamo ka paghinang ka maonga diri kamo maghena-hena nga pagatintalen kamo na Diyos kay ya Diyos diri iza makaangay ka batasan nga maonga agon diri mahimo nga tintalen naiza ya tao. 14 Kay ya kamazong in-azak nga maonga nga inkatao dizan kamazo ani ya minlimbong kamazo ka pagpakasala. 15 Kamhan kon antoman kamo ka in-azak nga maonga nakasala kamo. Kamhan kon magapadazon kamo pagpakasala mahatagan kamo ka kamatazen nga waray kinateban.
16 Mga kinaazak nao nga lomon dizan kan Kristo, azaw limbongi ya kamazong kaogaringen nga magatintalen kamo na Diyos. 17 Kay bisan ono ya hatag na Diyos polos madazaw iton, waray saket nga maonga. Kay garing iton ka Diyos nga maghinangay ka sega daw bolan daw mga bitoon nga nagapawa ka kalibotan. Pagsalep na sega madegleman ya kalibotan piro ya Diyos diri iza anhatag kanta ka kadeglem kay onay iza anhatag kanta ka madazaw, diri gazed maisab ya toong batasan singed ka batasan na sega daw bolan nga nagakalebadlebad ya kanirang kalatì. 18 Pagtoo nita ka sindo mahitenged kan Kristo minhinang ya Diyos nga kita di ya toong mga maanak kay ani ya toong kabebet-en. Kamhan dini ka tanan mga inhinang naiza kita di ya singed ka primirong maanak naiza.
 
19 Mga kinaazak nao nga lomon dizan kan Kristo, diri kamo magkalipat nga kinahanglan mag-andam kita daan ka pagpanalinga ka mga panaba na Diyos. Magtoman kita ka toong mga sogo anipen magpanaba kita ka toong sindo dizan ka mga iba nga tao. Pagpanaba nita kaniran mahitenged ka Diyos diri magkazehet kon diri siran antoo. 20 Kay kon mazehet ya tao diri iza makatoman ka naazakan na Diyos. 21 Agon pamizaan mazo ya bisan ono nga batasan nga maripa daw maonga. Magtoo kamo ka Diyos daw dawaten mazo ya toong mga panaba nga inwali nami kamazo kay ani ya makalibri kamazo ka silot ka kamazong mga sala.
22 Kinahanglan tomanen mazo ya sindo na Diyos kay kon nanalinga ka lamang kamo singed ka nagalimbong kamo ka kamazong kaogaringen. 23 Kay bisan sin-o ya nanalinga ka sindo na Diyos piro diri antoman singed iza ka tao nga nagaseleng ka toong bayho dizan ka ispiho. 24 Pagkakamhan naiza pagseleng minpanaw iza. Kamhan nalipat dazon iza ka inselengan naiza. 25 Basta kay ya tao nga nagasosi gazed kaini nga sindo nga makalibri ka tao ka toong mga sala, kamhan magapadazon iza pagtoman ka sindo daw diri malipat ka inpanalingzan naiza na, panaranginan matood iza na Diyos daw ya toong mga hinang.
26 Kon nagahena-hena ya tao nga mintoo iza ka Diyos kamhan wara iza magpegeng ka toong dila, minlimbong iza ka toong kaogaringen kay dini ka pagseleng na Diyos waray polos ya toong pagtoo. 27 Kay ya tao nga matood ya pagtoo ka Diyos nga kantang Ama mahagdam iza paglikay ka maonga nga inhinang na mga tao nga wara makaangay ka Diyos. Mahagdam disab iza pagtabang ka mga bata nga nailo di daw ya mga babazi nga nabalo di nga nagalised siran.