Ya Madazaw nga Balita mahitenged kan Hiso Kristo nga
insoyat ni Lokas
1
Kan Tiyopilo ini nga kanaong higara,
Mataed ya mga minsoyat mahitenged ka mga inhinang ni Hiso Kristo ka dini pen iza ka kalibotan. Ya mga minhon-a pagsaksi ka toong mga inhinang siran isab ya mindara ka toong sindo ngarini kanta. Na, dogay ya pagsosi nao ka kanirang sindo. Kamhan naazak isab hao nga ansoyat kanmo mahitenged kan Hisos sokad ka pagkatao naiza keteb ka pagkandaked naiza dazaw mahagdam iko nga matood gazed ya inton-an mo mahitenged kan Hiso Kristo.
 
Na, kawandini pen ka paghari pen ni Hirodis ka lopa nga Yoda may isang tao nga si Zakariyas. Pari iza daw kaliwat sab iza ni Abiyas nga karaang pari na mga Yodayo. Kamhan ya ngaran na toong asawa si Ilizibit. Kaliwat iza na primirong pari na mga Yodayo si Aron ya ngaran. Beetan gazed si Zakariyas daw si Ilizibit. Nagatoman gazed siran ka mga sogo na Diyos. Piro waray maanak niran kay diri makapanganak si Ilizibit. Kamhan mga malaas disab sirang dowa.
Na, izang aldaw dizan ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagatoman si Zakariyas ka toong katengdanan ka pagkapari. Kamhan inhinang naiza daw ya mga iba nga pari ya batasan niran nga namagriparipa kon sin-oy makaseled ka ikadowang kowarto dazaw ansonog ka parina. Ya ngaran naiton nga kowarto ani ya Labaw nga Tinahodan nga Hel-anan na Ginoo. Kamhan si Zakariyas ani ya makaseled koman. 10 Dimbali ka logwa nagapangamozo ya mga mataed nga Yodayo kay ani ya batasan niran kada aldaw ka oras ka pagsonog na isa ka parina dalem. 11 Ka nagasonog pen si Zakariyas ka parina waton di baza ya sinogo nga garing ka Ginoo nga nagatindeg dizan ka too na lamisahay nga betanganan ka sinonog nga parina. 12 Kamhan nagalised ya hena-hena ni Zakariyas daw nabereng kon sin-o iton? 13 Kamhan minlaong ya sinogo nga Zakariyas, diri ko magkahaldek kay insambag di na Diyos ya kanmong inhangzo. An-anak ya kanmong asawa ka maimpis nga amaama. Ngaranan mo iza kan Howan. 14 Kay-an ka pagkatao naiza dakola ya kasaza mo daw kanmong kaibahan. 15 Kay tinahodan gazed iza dizan ka Ginoo. Diri iza an-inem ka bino daw bisan ono ya makahebeg. Sokad ka pagkatao naiza harian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 16 Pabaliken sab naiza ya mga mataed na kaliwatan ni Israil ka Ginoo nga kanirang Diyos kay mga masinopaken gazed siran ka Diyos. 17 Iza nga si Howan anhon-a iza kan Hiso Kristo dazaw an-andam iza ka toong pagdateng. Kamhan may dakolang gahem naiza singed ka gahem ni Iliyas nga karaang propita na Diyos dazaw ipahosay ya mga ama ka kanirang mga maanak. Pabaliken sab naiza ya mga masinopaken ka paghena-hena ka madazaw. Kamhan an-andam siran ka kanirang hinawa ka pagdateng ni Hiso Kristo. Ani ini ya inlaong na sinogo kan Zakariyas.
18 Kamhan minsambag si Zakariyas nga inday kon matood ya inlaong mo kanao kay malaas di gazed hao daw ya kanaong asawa. 19 Minsambag ya sinogo nga hao si Gabril. Dizan ka Diyos nagatindeg hao. Insogo hao ka pagkarini kanmo kay ipakahagdam ya madazaw nga balita. 20 Piro maamang gazed iko keteb ka pagtoman naini nga inlaong nao kay wara ko magtoo kanao. Matoman gazed ini nga tanan ka hostong panahon. Ani ini ya insambag ni Gabril.
21 Na, bali ka logwa nagatagad pen ya mga tao kan Zakariyas. Nabereng gazed siran kon ono ya inkadogazan naiza dalem ka ikadowang kowarto. 22 Ka nagatagad pen siran minlogwa si Zakariyas piro wara iza makapanaba kaniran kay naamang di iza. Kamhan makasabot ya mga tao nga may nakitan ni Zakariyas nga garing ka Diyos kazina ka pagkapari naiza dalem ka ikadowang kowarto. Kamhan minsinyas lamang si Zakariyas ka mga tao kay diri iza makapanaba.
23 Pagtiwas ni Zakariyas ka toong pagkapari dizan ka dakolang lagkaw na Diyos min-oli iza ka toong lagkaw. 24 Ka wara pen madogay minkabdes matood ya toong asawa nga si Ilizibit. Kamhan nagahela-hela si Ilizibit keteb ka limang ka bolan. Nagalaong iza nga 25 nalooy gazed ya Ginoo kanao kay keteb koman dakola ya kanaong kasipeg kay wara hao makapanganak piro inkawa di na Diyos ya kanaong kasipeg.
 
26 Na, enem di nga ka bolan ya pagkabdes ni Ilizibit. Kamhan insogo na Diyos si Gabril nga taga langit ka pagkaro ka longsod nga Nazarit doro ka Galiliya. 27 Kay dizan may isang daraga nga asawhenen na amaama nga si Hosi nga kaliwat ni Dabid nga karaang hari na mga Yodayo. Kamhan ya ngaran naiton nga daraga si Mariya.
28 Pagdateng ni Gabril dizan kan Mariya minlaong iza nga magmalinawen ko. Dini ya Diyos iba kanmo. Kamhan minpanarangin gazed iza kanmo. 29 Pagpakabati ni Mariya nagalised gazed ya toong hena-hena. Kamhan nagalaong iza ka toong hena-hena nga ono sa ini nga inlaong naiza kanao?
30 Minsambag ya sinogo nga Mariya, diri ko magkahaldek kay inkaloy-an ko na Diyos. 31 Ankabdes iko kaan. Kamhan an-anak iko ka maimpis nga amaama. Ngaranan mo iza kan Hisos. 32 Dakola ya toong ngaran kay iza ya matood nga Maanak na Diyos nga pinakalabaw. Tagan iza na Ginoong Diyos ka lo-toanan ni Dabid ka paghari ka mga tao kay si Dabid ani ya apo ni Hiso Kristo. 33 Anhari iza ka mga kaliwatan ni Hakob kawanihen ka. Waray pagkatiwas na toong paghari ka mga tao. Ani ini ya inlaong ni Gabril.
34 Kamhan minsambag si Mariya nga ono sa ya panaba mo kanao kay wara pen sa hao maminze? 35 Minsambag si Gabril nga harian iko kaan na Madazaw nga Ispirito. Kamhan ya pinakalabaw nga Diyos anhatag iza ka kadazaw kanmo. Ya maimpis nga kanmong ianak waray sala naiza kay iza ya matood nga Maanak na Diyos. 36 Wani pen ya ilaong nao kanmo nga ya kanmong lomon nga si Ilizibit nga wara makapanganak minkabdes isab iza ka maanak nga amaama. Bisan malaas di iza ikaenem di koman nga ka bolan ya toong kinabdesen. 37 Kay ya Diyos may gahem naiza ka paghinang ka bisan ono.
38 Minsambag si Mariya nga wani hao nga sogoonon na Ginoo. Gosto hao nga matoman ya inlaong mo kanao. Kamhan minpanaw ya sinogo.
 
39 Ka wara pen madogay min-andam si Mariya ka toong panaw. Kamhan minpanaw iza pagdali ngaro ka longsod tenged ka mga bobong doro ka Yoda. 40 Pagdateng naiza doro minpanik iza dizan ka lagkaw nin Zakariyas. Kamhan nagasabi iza kan Ilizibit.
41 Pagpakabati ka ni Ilizibit ka saba ni Mariya minlihok dazon ya maimpis dalem ka toong tinai. Kamhan inharian si Ilizibit na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 42 Kamhan mabaskeg ya toong saba paglaong nga Mariya, dini ka tanan mga babazi iko ya madazaw. Madazaw isab ya maimpis nga kanmong ianak. 43 Kamhan masazaen gazed hao kay minbisita kanao ya ina na kanaong Ginoo! 44 Pagpakabati nao ka pagsabi mo kanao kazina minlihok dazon ka kasaza ya maimpis dalem ka kanaong tinai. 45 Mariya, panaranginan gazed iko na Diyos kay mintoo iko nga tomanen gazed naiza ya toong panaba kanmo.
 
46 Minsambag si Mariya nga sazaen gazed nao ya Ginoo. 47 Sazaen nao ya Diyos nga kanaong Manlolowas. 48 Kay bisan pobri hao nagataremdem iza kanao nga toong sogoonon. Sokad koman dini ka pagsonodsonod ka tanan mga kaliwatan na mga tao antaremdem siran kanao nagalaong nga hao gazed ya impanaranginan na Diyos ka madazaw. 49 Kay iza nga labaw ka gahem mintabang gazed iza kanao. Madazaw gazed ya toong ngaran. 50 Dini ka mga sonodsonod nga kaliwatan na mga tao inkaloy-an naiza ya tanan mga mintahod kanangiza. 51 Inpakita di naiza nga iza ya gamhanan pagpabelagbelag naiza ka mga garboso. 52 Inpaebes naiza ya mga hari. Kamhan inpahari naiza ya mga labing obos nga tao. 53 Dini ka mga binengtas nga tao may inhatag naiza nga madazaw. Kamhan inpapanaw naiza ya mga dato nga waray dara niran. 54 Intoman naiza ya toong saad ka kantang mga karaan. Kamhan mintabang iza kan Abraham nga toong sogoonon. 55 Nakataremdem iza ka pagtabang kan Abraham daw ya tanan mga kaliwatan naiza kawanihen ka! Ani ini ya insaza ni Mariya ka Diyos.
56 Kamhan dizan kan Ilizibit minhela iza ka hapit magtolong ka bolan. Kamhan min-oli iza.
 
57 Na, mindateng di ya tirmino ni Ilizibit ka pag-anak. Kamhan min-anak matood iza ka amaama. 58 Kamhan nakabati ya toong mga songbalay daw mga lomon nga inkaloy-an gazed na Ginoo si Ilizibit agon namagsaza sirang tanan iba kanangiza. 59 Pagdateng ka ikawalo nga aldaw inhinang niran ya bata ka batasan niran nga impatori. Insangay sab niran kontana ka ngaran na ama nga si Zakariyas. 60 Piro minlaong ya toong ina nga diri! Kay si Howan ya inngaran o kanangiza. 61 Minsambag siran kay ono sa? Waray inngaranan kan Howan nga lomon mo. 62 Kamhan minsinyas siran pagpangotana ka ama na bata kon ono ya inngaran. 63 Kamhan minsinyas iza kaniran dazaw ihatag ya soyatanan. Kamhan minsoyat iza nga si Howan ya toong ngaran. Kamhan nabereng gazed sirang tanan. 64 Kamhan nakalitok dazon si Zakariyas. Nakapanaba gazed iza ka toong pagsaza ka Diyos. 65 Pagpaniid na kanirang kaibahan nabereng sirang tanan. Kamhan dizan ka tanan kabobongan ka Yoda minlibot gazed ya panan-og mahitenged ka pagkatao ni Howan. 66 Kamhan nagahena-hena ya mga manalingahay nga dakola ya ngaran naini nga bata kay-an kay aligarahen gazed iza na Ginoo.
 
67 Kamhan si Zakariyas nga ama na bata inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan minpasabot iza kaniran ka matood nga garing ka Diyos nagalaong nga 68 sazaen ta ya Ginoo kay iza ya Diyos na mga kaliwatan ni Israil. Kay iza ya minbisita kanta dazaw antabang. 69 Inhatag kita naiza ka Manlolowas nga labaw ka gahem. Kamhan iza disab ya kaliwat ni Dabid nga karaang sogoonon na Diyos. 70 Kawandini pen intandeg na Diyos ya hinawa na toong mga propita dazaw 71 siran ya ampakahagdam kanta daan nga malibri kita ka kantang mga kaaway nga mga minkontara kanta. 72 Nagatoman di iza ka toong saad ka kantang karaan nga ipakita naiza ya toong kalooy kaniran daw ya kanirang mga kaliwatan. 73 Kawandini pen minpakamatood ya Diyos ka toong saad kan Abraham nga nagalaong nga 74 iza ya antabang kanta dazaw malibri kita ka kantang mga kaaway. Kamhan diri kita mahaldek ka pag-alagad ka Diyos. 75 Antoman sab kita ka mga balaed na Diyos keteb ka pagkapatay nita kay iza ya antabang kanta ka pagbineetan.
76 Kamhan indogangan ni Zakariyas paglaong nga iko nga maanak nao, ngaranan ko ka propita na Diyos nga pinakalabaw kay iko ya anhon-a ka Ginoo dazaw an-andam iko ka toong pagdateng. 77 Iko ya ampakahagdam ka toong mga sakop nga domatengay di ya kanirang Manlolowas dazaw malibri siran ka silot ka kanirang mga sala. 78 Kay Maloloy-on gazed ya kantang Diyos. Ya pagdateng ni Hisos singed iton ka pagsirak na sega ka pagkamasiselem. 79 Kay pawaan naiza ya hena-hena na mga tao nga nagahela ka kadeglem daw magakahaldek ka pagkapatay niran. Sindoan naiza kita dazaw malinaw ya kantang hinawa. Ani ini ya mga panaba ni Zakariyas ka pagkatao na toong maanak nga si Howan.
80 Kamhan minsolig ya bata. Marig-en isab ya toong pagsarig ka Diyos. Kamhan nagahela iza doro ka kamingawan keteb ka pagsogod naiza ka pagsindo ka mga Yodayo nga mga kaliwatan ni Israil.