2
Na, pagkatao ni Hisos doro ka Bitlihim nga longsod doro ka lopa nga Yoda si Hirodis nga taga Roma ani ya hari ka hel-anan na mga Yodayo doro ka Yoda. Kamhan dini ka Hirosalem may mga mindateng garing ka sebazan. Hanas siran ka pagpaniid ka mga dalan na mga bitoon. Kamhan nangotana siran daw hain makatenged ya natao nga maimpis nga anhari kay-an ka mga Yodayo? Mahagdam kami nga natao di iza kay nakakita kami ka pagsebang na makabegwas doro ka sebazan. Timaan nga natao di ya hari ka mga Yodayo. Agon minkarini kami kay antahod kami kanangiza.
Pagpakabati ka ni Hirodis nga hari kaiza nga panan-og nawied iza daw ya mga taga Hirosalem kay basi sopaken iza na bag-ong hari. Kamhan impanipon ni Hirodis ya mga oloolo na mga pari nga Yodayo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay nangotana iza kaniran nga daw hain ya dapit nga nataohan na hari nga pinili na Diyos? Minsambag siran nga natao di iza doro ka longsod nga Bitlihim doro ka Yoda. Kay kawandini pen minsoyat ya propita na Diyos nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka pagkatao na hari ka mga Yodayo nga nagalaong nga kamo nga mga taga Bitlihim nabantog di kamo ka mga iba nga longsod doro ka Yoda kay nataohan na hari ka kanaong mga sakop nga mga kaliwatan ni Israil. Ani ini ya daan sinoyat.
Pagpakabati ka ni Hirodis kaiza nga panan-og, dizan ka waray lain tao impatipon naiza ya mga hanas ka pagpaniid ka bitoon. Kamhan impangotana naiza kon pira ding ka kahabzen sokad ka pagsebang na makabegwas nga nakitan niran. Kamhan minsogo iza kaniran nagalaong nga karohen mazo ka Bitlihim. Kamhan magsosi gazed kamo kon hain itong maimpis. Pagpakakita ka mazo bomalik kamo dazon ngarini kanao kay ankaro sab hao kay dazaw antahod isab hao kanangiza. Ambaza kay imbakakan siran ni Hirodis kay patazen naiza kontana si Hisos.
Kamhan minpanaw ya mga magpaniiday ka mga bitoon ngaro ka Bitlihim. Ka pagpasinged pen niran ngaro ka nataohan na maimpis minhon-a di kaniran ya makabegwas. Kamhan minhon-a iton kaniran hangtod ka pagpakatenged ka hel-anan na maimpis. Kamhan minheneng di iton. 10 Pagpakakita niran ka makabegwas nga minheneng di dakola gazed ya kanirang kasaza.
11 Pagpakaseled ka niran ka lagkaw nakitan matood niran ya maimpis daw ya toong ina nga si Mariya. Kamhan nanlohod siran ka pagtahod ka maimpis. Pag-okab niran ka len-anan nga indara niran inhatag niran ya bolawan daw ya dowang ka kalasi nga masarang kahamot nga mahal gazed. Ya isa inngaranan ka insinso ani ya sinonog para ka pagsingba ka Diyos. Ya isa inngaranan ka mira ani ya ihaplasay ka lawas.
12 Pagkakamhan niran paghatag inpasabot siran na sinogo nga garing ka Diyos pinaazi ka pagtag-inep nga nagalaong nga doro kamo mag-azi ka lain dalan kon mag-oli di kamo. Diri kamo magbalik kan Hirodis nga hari.
 
13 Pagpamanaw na mga magpaniiday ka mga bitoon inpatag-inep si Hosi na Ginoo. Dizan ka toong tag-inep watoy sinogo garing ka Diyos nga nagalaong nga Hosi, bomangon ko naa. Dadhen mo ya maimpis daw ya toong ina ngaro ka lopa nga Ihipto nga aro pagdazaw ka Yoda. Doro kamo magtagad ka kanaong sogo mag-oli naa kamo. Na, magdalagan gazed kamo kay sin Hirodis ampangita gazed ka maimpis dazaw patazen.
14 Pagkakamhan kaiza minbangon dazon si Hosi. Kamhan indara naiza ya maimpis daw ya toong ina ngaro ka lopa nga Ihipto. Madedeglemay pen ya pagdalagan niran ngaro ka Ihipto. 15 Doro siran magahela hangtod ka pagkamola ni Hirodis. Na, ya pagdalagan niran ani ya nakatoman ka mga panaba na propita na Ginoo kay kawandini pen nagalaong iza nga wani ya inlaong na Ginoo mahitenged ka toong Maanak nga impapanaw nao ya kanaong Maanak ka lopa nga Ihipto. Ani ini ya daan inlaong na Ginoo.
 
16 Na, ka wara pen si Hirodis mamola mahagdam iza nga imbakakan iza na mga magpaniiday ka mga bitoon agon nazehet gazed iza. Kamhan minsogo iza nga doro ka longsod nga Bitlihim daw ya mga dapit tenged ka Bitlihim pamatazen ya tanan mga bata nga amaama nga bag-ong natao ngaro ka dowang ka toig ya panoigen. Kay nadowahan ding ka toig sokad ka pagsebang na makabegwas. 17 Na, ya hinang ni Hirodis ani ya nakatoman ka inlaong ni Hirimiyas nga propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka mga maimpis doro ka Bitlihim nga 18 nabatian nami ya kabezeng doro ka longsod nga Rama nga arani ka Bitlihim. Masara ya paghaza na mga ina doro kay nawara di ya kanirang mga maimpis. Ya kalised niran singed ka kalised ni Rakil nga karaang babazi kay kawandini pen nga diri magakalinaw ya toong hinawa kay natibe di ya toong mga maimpis pagpatay. Ani ini ya daan inlaong ni Hirimiyas nga propita na Diyos.
 
19 Na, pagkadogay kaiza namola di si Hirodis. Kamhan nagahela pen sin Hosi doro ka lopa nga Ihipto. Pagkatorog ni Hosi impatag-inep iza na Ginoo. Dizan ka toong tag-inep watoy sinogo garing ka Diyos nga nagalaong nga 20 Hosi, pomanaw ko naa. Dadhen mo ya maimpis daw ya toong ina pag-oli ka lopa nga Israil. Kay patay di siran doro nga mga magpatazay kontana ka maimpis.
21 Kamhan minpanaw di si Hosi daw ibahen isab ya maimpis daw toong ina ka pag-oli ngaro ka lopa nga Israil. 22 Pagkasazod ni Hosi nga ya maanak ni Hirodis nga si Arkilaw ani ya ilis ka toong ama ka paghari ka lopa ka Yoda nahaldek si Hosi ka pag-azi doro. Agon nangaro siran ka lopa nga Galiliya kay ani ya sogo na Diyos kan Hosi pinaazi gihapon ka pagtag-inep. 23 Kamhan nagahela di siran dizan ka longsod nga Nazarit. Kamhan natoman di ya panaba na propita mahitenged ka insoligan ni Hisos nagalaong nga taga Nazarit iza. Ani ini ya daan inlaong na Diyos.