Ya Soyat ni Pablo ka mga taga
Pilipos
1
Wani ya soyat ni Pablo daw si Timotiyo nga mga sogoonon ni Kristo Hisos. Inpadara nami ini nga soyat ngaro kamazo nga tanan mga sakop ni Kristo Hisos doro ka longsod nga Pilipos in-apil disab ya kamazong oloolo daw mga katimbang. Gosto nami nga tabangan kamo na kantang Ama nga Diyos daw si Hiso Kristo nga Ginoo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.
 
Kada pagtaremdem nao kamazo dakola ya pagpasalamat nao ka kantang Diyos. Dakola disab ya kasaza nao kada pagtabang nao kamazong tanan ka pagpangamozo ka Diyos. Kay sokad ka bag-o pen kamo magtoo kan Kristo hasta di koman mintabang kamo kanao pagdara ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo. Izang dini kaini ya Diyos ani ya minhatag kamazo ka hena-hena nga madazaw. Kamhan mahagdam gazed hao nga kay-an ka pagbalik ni Kristo tiwasen disab na Diyos ya madazaw nga inhinang pen naiza dizan kamazo. Onay hao magtaremdem kamazo kay inmahal nao kamo. Kay kamong tanan ya mintabang kanao ka pagtoman ka tarabaho nga insarig na Diyos kanao. Bisan koman ka pagkapiriso nao, bisan izang mahon-a pen ka pagsambag nao ka mga nagaaway ka sindo mahitenged kan Kristo daw pagpaheget nao ka pagtoo na mga tao kaini nga sindo, kamong tanan ya mintabang kanao. Kamhan mahagdam ya Diyos nga dakola gazed ya kamingaw nao kamazo kay ya kaazak nao kamazo garing gazed ka beet ni Kristo Hisos.
Kamhan nagatabang hao kamazo pagpangamozo ka Diyos dazaw dogangan pen ya pag-inazakay mazo daw dogangan pen ya kasabtan mazo ka sindo na Diyos daw ya batasan nga naazakan na Diyos dazaw bisan ono ya kaazi mazo 10 makapili kamo ka batasan nga madazaw dazaw kay-an ka pagbalik ni Kristo madazaw kamo kay waray ikasaway kamazo. 11 Nangamozo hao ka Diyos dazaw bisan ono ya hinang mazo makatoman kamo ka naazakan na Diyos kay si Hiso Kristo ya magatabang kamazo. Kamhan dakolaan na mga tao ya ngaran na Diyos daw magasazaen iza niran.
 
12 Mga lomon nao dizan kan Kristo, basi nagahena-hena kamo nga minheneng di ya pagpanan-og nao ka sindo mahitenged kan Kristo kay napiriso di hao piro mintaed di hinoa ya mga inwalihan kaini nga sindo sokad ka pagkapiriso nao. 13 Kay ya tanan mga soldaw nga nagabantay dini ka lagkaw na hari daw ya mga iba nga tao nabatian di niran nga napiriso di hao kay sogoonon hao ni Kristo. 14 Kamhan ya pagkapiriso nao ani ya minrig-en ka pagtoo na mga sakop ni Kristo dini. Kamhan mindogang di siran pagwali ka sindo na Diyos ka waray pagkahaldek.
15 Na, dizan kaniran may mga isa nga nagawali mahitenged kan Kristo piro awazen hao niran kontana kay nagasina siran ka kanaong tarabaho. Piro ya mga iba madazaw ya tood niran ka pagwali 16 kay nakaangay siran kanao kay mahagdam siran nga inpili hao na Diyos ka pagsambag ka mga min-away ka sindo mahitenged kan Kristo. 17 Kamhan ya mga isa nagawali siran mahitenged kan Kristo kay nagaizahay siran kay gosto niran nga mataed ya tao nga ansakop kaniran. Silaong niran nga pagpakabati nao ka kanirang inhinang magalised ya hena-hena nao kay dini pen hao ka pirisohan. 18 Ambaza kay nagasaza hao kay bisan maonga ya tood niran, bisan madazaw waray bali basta kay si Kristo ani inpanan-og niran.
19 Kamhan diri makawa ya kanaong kasaza kay mahagdam hao nga bohian hao ka piriso kay kamo ya nagatabang kanao ka pagpangamozo ka Diyos. Ya Madazaw nga Ispirito nga garing kan Hiso Kristo ani disab ya nagatabang kanao. 20 Gosto gazed hao antoman ka naazakan na Diyos dazaw kay-an ka pag-atobang nao kan Kristo waray kahaldek nao. Gosto nao nga waray kahaldek nao ka pagpanan-og ka mga tao mahitenged kan Kristo dazaw bisan bohi ka hao, bisan patazen hao onay hao makasaza kan Kristo. 21 Kay dini kanao anikay mahal si Kristo. Kamhan kon mapatay hao labaw pen hinoa ka madazaw ya kahimtang nao kay makadateng di hao daked kan Kristo. 22 Piro kon bohi pen sa hao makapadazon hao ka tarabaho nga magatoldo ka mga mataed pen nga tao ka pagtoo kan Kristo. Agon wara hao mahagdam kon ono ya kanaong pilien. 23 Wara gazed hao mahagdam kon pilien nao ya pagkapatay kon ya pagkabohi. Isahay gosto gazed hao mapatay dazaw ankita hao kan Kristo kay labaw pen hinoa ka madazaw ya kahimtang nao daked kanangiza. 24 Piro kinahanglanen pen mazo hao agon madazaw kon diri pen hao mapatay. 25 Kamhan pilien gazed nao nga magpabilin pen hao iba kamazong tanan kay gosto nao antabang kamazo dazaw dogangan pen ya pagsarig mazo kan Kristo daw magadakola pen ya kasaza mazo. 26 Agon kay-an ka pagbalik nao kamazo makasaza gazed kamo kan Kristo Hisos kay pabaliken hao naiza ngaro kamazo.
27 Na, bisan ono ya kaazi nao kinahanglan mag-angay kamo ka batasan mazo ka sindo mahitenged kan Kristo dazaw bisan diri hao makabalik kamazo makabati hao nga nagaangay-angay kamo. Kamhan dizan ka mga kaaway na Diyos diri kamo madaeg na mga maonga. Nagaisa disab kamo paghago dazaw antoo ya mga mataed pen nga tao ka sindo mahitenged kan Kristo. 28 Bisan ono ya hinang na mga kaaway mazo diri kamo magkahaldek kay kon waray kahaldek mazo kaniran makasabot siran nga silotan siran na Diyos ka waray pagketeb. Pasabten sab siran na Diyos nga mahatagan kamo na Diyos ka kinabohi nga diri mawara. 29 Intagan kamo na Diyos ka tarabaho nga magaalagad kan Kristo. Iza di ya insakopan mazo agon kinahanglan angeten mazo ya mga kalised iba ka pagtoo mazo kanangiza. 30 Kamhan makaapil kamo kanao ka pag-anget ka mga kalised. Ka dizan pen hao kamazo nakitan mazo ya pagdaegdaeg na mga tao kanao. Nabatian disab mazo koman nga napiriso di hao kay sogoonon hao ni Kristo.