4
Sulɗi pay Raa yʼize geŋ beehiye
Unde Raa ti ruute keren̰, tʼede: a onniytagi ɗoŋ ettiyo kʼita eŋ, ɗoŋ oŋgo urzi zaapu kʼadde a Isa an dʼoola, an di daana urzi siitanɗani an di dagga, wo an dʼolliga dooyiso ere siitanɗani an an tʼela. Kane ɗoŋ bizaŋ sire sire wo ɗoŋ lohito kʼono geŋ, elkisadaŋ ere ki suuniyo munɗa eŋ beehiye eŋ ulsu gette i-litte, an tiʼn digge ɗuwo tʼurzi kʼonamaŋ. Kane ɗoŋ ulpi geŋ an dooyiso anʼde, seeɗu kʼerewo ulu, omɓo oŋgo toŋ ulu pây. Wo Raa yi ziipe sulɗi kʼomɓo eŋ kono kane ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa, ɗerec an ti zuune koɗuwo geŋ, an tonde an di roote koɗuwo a Raa, ɗoo miŋ an dʼoomi kollo. Eyye, sulɗi pay Raa yi ziipe geŋ beehiye* 4.4 Kun wollo adda mattup ki Zenez 1.31., munɗa wede kʼa tʼeese eŋ kʼomɓo ulsu umbo, wo i dehu a sulɗi pay kʼa roote koɗuwo a Raa, ɗoo miŋ kʼa oomi kollo. Ɗerec, ono Raa wo tondiyo Raa geŋ an diʼn isiyo sulɗiʼŋ kamilen̰ a ɗaanadí me.
Wede naabo beehiye kʼIsa Almasi
Kʼan tʼin dooyo sulɗi pay eŋ a zemɓa ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa. Iŋkino maŋ kee kʼa tʼisa wede naabo beehiye a urzi kʼIsa Almasi me, kʼan kiza a ɗuwo kee addá ûune ti ono ɗoŋ a urzi zaapu kʼadde a Isa, wo ti dooyiso ere ɗerec daayum ki diine gettiyo. Wo kee kʼa-sebbo daará tayɗayi ɗoŋ ki bita a ki tʼettiyo a lekkiyo ere kettiyo ti Raa ye geŋ me. Ki too maŋ kee ki dooyo lekkiyo ere kettiyo ti Raa. Dooyiso ere a urzi tudde ti dehu, todʼte beehiye miŋ ki munɗa booloŋ ɗaŋŋal, ki too maŋ lekkiyo kettiyo ti Raa, todʼte beehiye a sulɗi pay, kono tʼurzi geŋ in diʼn nooge a lekkiyo ere aŋken̰n̰o, wo in tʼoona lekkiyo ere ki ɗaana Raa yi ruute yʼin tʼela. Eyye, kane eŋ ono ɗoŋ ɗerec a urzizaŋ, kine pay in dʼamɓe. 10 Geŋ iŋkino kine in ooɗibe yeebadiŋ wo in ɗeyyiso miŋ kono in ziipe elkisadiŋ a Raa zeere, yoŋ Wede kʼUttiyo ɗuwo pay, wo a jiire ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa.
11 En̰n̰o munɗa wede kʼan di roote an dʼise wo kʼanni dooye me. 12 Ki oola wenɗa soo toŋ yi ki-kiigira ye kono kee obulsu geŋ me, wo lekkiyadá tʼa koone aa urzi a kane ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa an di wolle an di daane: tʼurzi kʼonamá, tʼurzi sooruzá, tʼurzi geyyisadá, tʼurzi zaapu kʼaddá a Isa, wo tʼurzi lekkiyadá ere kamilen̰ gette. 13 Koore ki delliyo aaniyadó geŋ, kʼelo tuddá ki gariya kʼono ɗoŋ an riiŋe ti kaaga adda mattup ki Raa a ɗaana ɗuwo pay, kʼanni dooyo wo kʼan dʼeelo kooke. 14 Aame ɗuwo an ruutite ono ɗoŋ Raa yʼigibo wo ɗoŋ dokkiyo ki ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa an ay di ziipe beezaŋ geŋ, kee kʼa uune munɗa wede Unde Kamilen̰ tʼeliyo. Iŋkino kee tuddá ki eeze lassiŋ ye. 15 A sulɗi pay eŋ kʼa sooɗo adda kʼaddá, kʼa elo tuddá pay a naabadá. Iŋkino maŋ ɗoŋ pay an di wolla naabadá tʼeŋgilso ki ɗaana. 16 Geŋ a lekkiyadá ti dooyisadá kʼa dʼelko, kʼa sooɗo zakiɗi a sulɗi pay geŋ me. Aame kʼiza iŋkino maŋ, kee batum kʼa utta, wo kʼa utta ɗoŋ i ki kʼollige pây.

*4:4 4.4 Kun wollo adda mattup ki Zenez 1.31.