5
Naabo a ɗaana zemɓa ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa
Aame ki-guune ti wede gôole maŋ, ki yʼamɓe saac ye, ki eelo kooke ti golla tasse aa yoŋ meegá* 5.1 Kun wollo adda mattup ki Lebitik 19.32.. Wo ɗoŋ obilagi kʼan eelo kooke aa zemɓadá kuuli, erayi gôlɗali kʼan eelo kooke aa maawá erayi, wo ɗoŋ konazi toŋ iŋkino aa zemɓadá erayi, kʼan eelo kooke tʼadde ɗoŋ pay kamilen̰.
Mandayɗayi ɗoŋ toc ɗoŋ noogiyadaŋ umbo geŋ, kiʼni geyyo wo kʼanni noogo. Wo aame mandaayawa i-dʼede a beytú in̰n̰i koo in̰n̰i kʼin̰n̰itú koo maŋ, i dehu kane geŋ ki poone an dʼise aa urzi lekkiyo kettiyo ti Raa yi rootiyo, an di geyye ɗoŋ ɓoozaŋ wo maawaŋ an diʼn moɗɗe aa kane anʼni muɗɗe. Iŋkino geŋ ki kotto Raa ulbí i-dʼise uŋse. Mandaayawa ere toc wede noogiyatú umbo, daa kʼin̰n̰i beytú gette, ti zaapu elkisatú pay a Raa, ti tondiyo Raa diɗɗo on̰n̰u ti kʼôhire ye kono yʼa di nooge. Wo ki erewo ere elkiyatú pay a uŋsuwo ki sulɗi ɗoŋ tuddutú ti dehu geŋ, ti lekkiyo toŋ ettú aa tʼinda baa. Soŋ en̰n̰o munɗa wede kʼan di roote mandayɗayi an dʼise, kono ɗuwo an ki zaape ono eedaŋ ye. Aame wede taasiyagi yi kiʼn seeɗu ye, wo a jiire ɗoŋ ɓoozí yi kiʼn seeɗu ye maŋ, yoŋ geŋ yi giigira urzi zaapu kʼadde a Isa, wede yi ki ziipe addí a Isa ye geŋ yi yʼ jiire sey.
Erewo mandaayawa kun di raaŋe sundutú adda mattup ki mandayɗayi kun di nooge te, i dehu ozzinagutú îide ada zoot ɗoo. Wo soŋ i dehu tʼume to koŋso miŋ ti ziiɗa kulatú soo, 10 wo tode gette a koɗuwatú ɗuwo an ti tamma ki naabatú ere beehiye gette: in̰n̰itú tiʼn uuɗibe beehiye, torgagi tiʼni ziiɗa, ɗoŋ ki Raa tʼanni nuuge a naabo, ɗoŋ an kʼede munɗa ye tʼanni nuuge, wo todʼ tʼize ita naabo ere pay beehiye.
11 Wo ki mandayɗayi ɗoŋ koɗiyagi geŋ, kun ki raaŋe ye sundaŋ adda mattup ki mandayɗayi te, kono aame geŋ uŋsuwo tuddaŋ tʼan kiʼn oola ye, an seɗɗa kuuli, urzi kʼAlmasi an dʼoola. 12 Aame ɗoŋ an isiyo iŋkino maŋ, booro tiʼni ziiɗa kono an ti litte onamaŋ ɗoŋ an ruute ti poone a urzi kʼAlmasi 5.12 Ki mandaayawa ere an di raaŋe sundutú adda mattup ki mandayɗayi te, mandaayawa gette ti-ti tʼele tuddutú pay a naabo Galmeega, wo kule tʼa ki seeɗa ye baa. Wo aame todʼte koɗo ɓotto ti dehu tʼa seeɗa kule sey maŋ, tʼa ti diipiɗa a ono ɗoŋ ti ruute ti poone tʼede tʼele tuddutú ki naabo a Galmeega me.. 13 Wo soŋ kane ɗoŋ golguwo, an tʼeliyo ompiso ɓoyɗi kʼeebaŋ. Wo a di jiire sey, an tʼize ɗoŋ ɓakkiya, munɗa ki rootiyo ye toŋ, an di yʼ rootiyo, wo munɗa ki kane ye toŋ, an dʼooriyo adda. 14 Kono kamo nuŋ ni dehu mandayɗayi ɗoŋ koɗiyagi geŋ, an di seɗɗe kuuli, an tʼehe wo an seeɗa ɓoyɗizaŋ, kono ɗoŋ kʼaduziŋ an ki tʼoona urzi ki kʼalɗitadiŋ ye. 15 Ni rootiyo iŋkino kono mandayɗayi oŋgo urzi wede ki diine an iili baa, an daaniya Meeda siitanɗani. 16 Aame erewo ere ti ziipe addutú a Isa gette taasiyagutú mandayɗayi ede maŋ, tode gette tʼa diʼn nooge. Ti kʼooli attiɗizaŋ a ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa ye, kono kane an di wolle mandayɗayi ɗoŋ toc an kʼede ɗoŋ noogiyadaŋ ye.
Ɗoŋ dokkiyo ki ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa
17  Ɗoŋ dokkiyo ɗoŋ i dokkiyo beehiye geŋ, an dʼede urzi kun an dʼottile ɓaadaŋ 5.17 An dʼottile ɓaadaŋ: Adda mattup kʼono Raa a ume oŋgo i rootiyo: «Ran̰n̰adaŋ kun an tʼele a ɗoole sire.», a jiire a ɗoŋ an dʼede naabo attiɗi ki kazita wo ki dooyiso kʼono Raa a ɗuwo. 18 Ono eŋ an riiŋe ti kaaga adda mattup ki Raa, anʼde: «Aame buru yi sara mudu kaŋ on̰ƴilse maŋ, bizí ki ti tʼele baara ye§ 5.18 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 25.4.», wo soŋ «Wede naabo geŋ ran̰n̰adí yʼa ti tʼoone* 5.18 Kun wollo adda mattup ki Lik 10.7.19 Aame wenɗa yi sakiysa a tukki wede dokkiyo maŋ, kee kʼamɓe ye, i dehu ɗoŋ sire tʼaɗo i wulle wo illiga munɗa gen̰n̰o ɗoo miŋ kollo 5.19 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 19.15.. 20 Ɗoŋ isiyo olɗiko geŋ kiʼn aapaŋ a ɗaana ɗuwo pay, kono ɗoŋ oŋgo toŋ an dʼorgiɗe kʼisiyo kʼolɗiko me.
21 Kee kʼollo nʼa rootiyo eŋ a ɗaana Raa, a ɗaana kʼIsa Almasi wo a ɗaana maaleekiyagi ɗoŋ yi biire a yode: a dooyiso ette kʼa sooɗo, ɗuwo kiʼni wollo pay miŋ kaŋ soo, wo tʼurzi naabadá ki ki ŋaaƴa a wede tuuku ye. 22 Kee ki naare ye zaapu beezá a ekki wede kono yʼa naabe a diine ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa me. Aame kʼiza iŋkino maŋ, geŋ aa kʼa ti gitte kaŋ soo a olɗiko ki ɗoŋ doolo. Kee batum ki ti booho tuddá kamilen̰.
23 A urzi kʼeeni kʼaddá wede daayum geŋ, ki siɓe ahu ɗaŋŋal ye, wo kʼa goomo toote kʼin̰n̰i bin̰ booloŋ.
24 Olɗiko ki ɗoŋ oŋgo gette an di wolliyo keren̰ ki poone an dʼisa booro geŋ me, wo ki ɗoŋ oŋgo soŋ an tʼise booro ɗoo miŋ, a tʼooɗiba ita kollo. 25 Iŋkino kay ki naabo ere majjaanawa gette an di wolliyo keren̰, wo naabo ere majjaanawa wo ombiɗe gette, bini saŋ a tʼooɗiba ita.

*5:1 5.1 Kun wollo adda mattup ki Lebitik 19.32.

5:12 5.12 Ki mandaayawa ere an di raaŋe sundutú adda mattup ki mandayɗayi te, mandaayawa gette ti-ti tʼele tuddutú pay a naabo Galmeega, wo kule tʼa ki seeɗa ye baa. Wo aame todʼte koɗo ɓotto ti dehu tʼa seeɗa kule sey maŋ, tʼa ti diipiɗa a ono ɗoŋ ti ruute ti poone tʼede tʼele tuddutú ki naabo a Galmeega me.

5:17 5.17 An dʼottile ɓaadaŋ: Adda mattup kʼono Raa a ume oŋgo i rootiyo: «Ran̰n̰adaŋ kun an tʼele a ɗoole sire.»

§5:18 5.18 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 25.4.

*5:18 5.18 Kun wollo adda mattup ki Lik 10.7.

5:19 5.19 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 19.15.