6
Ɓulagi ti galmaawaŋ
Kane ɗoŋ pay ɓulagi geŋ, i dehu an aa dʼelke a galmaawaŋ me, kane an dʼede urzi an an dʼottile tʼaddaŋ pay, kono suma Raa ti dooyisadiŋ wenɗa soo toŋ yʼa kiʼn kilɗe ye. Aame kane ɓulagi geŋ an dʼede galmaawaŋ an ziipe addaŋ a Isa maŋ, i dehu a ottilso an an ki baate ye kono an elkiyo kane zemɓa toŋ maŋ. Ki too maŋ an an di naabe beehiye a ceere, kono galmaawaŋ ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa, kane ɗoŋ Raa yi giyye toŋ maŋ. Geŋ iŋkino ono ɗoŋ kʼa dooya ɗuwo wo kʼan tʼeela kooke me.
Dooyiso ere majjaanawa ti ere olɗo
Aame wede yʼeliyo dooyiso ere ti doolo wo yi tʼaɗɗiya ti ono ɗoŋ ɗerec ki Galmeegiŋ Isa Almasi wo ti dooyiso ere a ki tʼettiyo a urzi lekkiyo kettiyo ti Raa ye maŋ, yoŋ geŋ koliyo tuddí ti yʼîide, munɗa yi ki suune ye. Elkiso adda kʼaddí tiŋ a tukki sulɗi ɗoŋ pay ki niikiyto a tukkʼono oŋgo ɗaŋŋal. Geŋ tʼurzi gen̰n̰o ettiyo kolɓiso, niikiyto ono kʼulpi, kalɗita tudde, elkiso ere olɗo a tukki wede, wo niikiyto ere ɓaadaŋ i ki ɗaŋgu ye a diine ɗoŋ elkisadaŋ olɗo. Kane geŋ ɗerec an ki ti suune ye, an elkiyo tʼurzi lekkiyo kettiyo ti Raa gette, kee wede kʼa tʼise ki laale.
Geŋ ɗerec, lekkiyo kettiyo ti Raa gette todʼte aa laale wede ɓaadaŋ, aame wede tuuku ulbí i isiyo uŋse a munɗa wede i-dʼede gen̰n̰o maŋ. Iŋkino in suune aame an in ehe a duniya kine munɗa in kʼumɓo ye, wo in di tʼinda toŋ in kʼaana munɗa in kʼamɓa ye. Iŋkino geŋ aame kine in dʼede omɓo ti ossiyo maŋ, ulbiŋ aase uŋse eego. Wo ɗoŋ i dehu an tʼise ɗoŋ laale ɗoo geŋ, an tʼooriyo adda naamiya daggiya, an dʼisiyo sulɗi ɓaadaŋ ulpi tudde ti dehu kʼisiyo kʼolɗiko, kane geŋ an dʼan tʼettiyo ɗuwo ki daggiyadaŋ, an tʼuuta aa uwwo tʼoggiyo biino. 10 Ɗerec, geyyiso soŋko ɓaadaŋ todʼte sotto kʼolɗiko ere tuuku toŋ maŋ. Ɗoŋ oŋgo an di-geyyiso soŋko te, iŋkino maŋ kane geŋ an tʼuɗɗe dokki tʼurzi zaapu kʼadde a Isa me, an di dabira ɓaadaŋ kono kʼolɗikadaŋ.
Sooru beehiye a urzi kʼono Raa
11 Wo kee wede Raa geŋ, a sulɗi pay eŋ ki tʼalɗu. Wo kʼa deho lekkiyo ere ki diine, lekkiyo kettiyo ti Raa, urzi zaapu kʼadde a Isa, geyyiso, omɓin̰e wo tassuwa. 12 Urzi zaapu kʼadde a Isa geŋ, yoŋ aa ɗeyyiso ere ki diine. Iŋkino maŋ kee ki ɗeyyo ɗeyyiso gettiyo. Kʼa sooɗo a lekkiyo ere ki daayum, kono kee Raa yi ki wiike kʼa ti zuune, aame ki tʼiiziga a ɗaana ɗoŋ ɓaadaŋ an dʼilliga kʼa ruute onamá ɗoŋ beehiye kee ki ziipe addá a Isa me. 13 Wo aŋkeŋ kʼollo nʼa di rooto, a ɗaana Raa wede i dʼeliyo lekkiyo a sulɗi pay, wo a ɗaana kʼIsa Almasi wede yʼa ruute onamí ɗoŋ beehiye a ɗaana Pons Pilat* 6.13 Kun wollo adda mattup ki Zaŋ 18.36-37; 19.11., yʼa illiga yoŋ yi ziipe addí a Raa: 14 Ono ɗoŋ nʼa ruute geŋ kiʼni sooɗo zakiɗi, kʼa lekko kamilen̰ wo ɗuwo an ki dʼamɓe sundá kʼulsuko ye, bini aaniya ki Galmeegiŋ Isa Almasi. 15 Aaniyadí gette yʼaana a onniyo ere Raa yʼele ti tʼîida ɗoo: yoŋ goole soo ɗaŋŋal, urzi kʼuŋsuwo, Mozigo mozagi wo Galmeeʼki galmaawi 6.15 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 10.17 wo Soom 136.3.. 16 Yode siidí i kʼunto ye me, ume yi lekkiyo i ralita wic wic, wenɗa soo toŋ yʼa kʼette sirpa ye. Wede tudde umbo yi ki yʼ wulle ye wo yi kʼaane yi ki yʼ wolle ye 6.16 Kun wollo adda mattup ki Soom 104.2; Egzod 33.20 wo Zaŋ 1.18.. Suma wo toogo a yode, ki daayum! Eyye.
17 Kee kʼan rooto a ɗoŋ laale a duniya eŋ, an ki kili tuddaŋ ye, wo an ki zaape elkisadaŋ a laale wede saŋ a ɗaŋga gen̰n̰o ye, wo ɗe an di zaape elkisadaŋ a Raa. Yoŋ yʼin dʼeliyo sulɗi pay ti mozuwo kono kine in dʼisiyo uŋsuwo. 18 Kʼan rooto an iso naabo ere beehiye, an tʼiso ɗoŋ laale ki naabo ere beehiye, an tʼiso wasigale, munɗa an an tʼeele a ɗoŋ oŋgo toŋ maŋ. 19 Iŋkino geŋ an okumso laale beehiye wo zakiɗi ki ɗaana§ 6.19 Kun wollo adda mattup ki Matiye 6.20., kono an tʼooney lekkiyo ere ki kotto.
Toose ere ki ɗaŋgu
20 Timote ulo ki nuŋ, kee sulɗi ɗoŋ Galmeega yʼa ele eŋ, kiʼni booho koɗuwo. Milin̰so ere ki bita a ki tʼettiyo a lekkiyo ere kettiyo ti Raa ye, ti elkiso ere butte ettiyo tʼurzi suuniyo wede gette, kee ki tʼalɗu. 21 Ɗoŋ oŋgo an tʼumɓe urzi suuniyo gettiyo, wo urzi zaapu kʼadde a Isa an dʼiili. Geŋ beeko Raa ti koona egguŋ.

*6:13 6.13 Kun wollo adda mattup ki Zaŋ 18.36-37; 19.11.

6:15 6.15 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 10.17 wo Soom 136.3.

6:16 6.16 Kun wollo adda mattup ki Soom 104.2; Egzod 33.20 wo Zaŋ 1.18.

§6:19 6.19 Kun wollo adda mattup ki Matiye 6.20.