12
Raa yi iiɗiba ita a Pool
Iŋkino i dehuʼŋ nʼa tʼimme tuddó ko? Aha, a ki nooge ti munɗa ye! Wo ɗe toŋ nʼa roote a sulɗi ɗoŋ o iido aa suniye wo Galmeega yʼo di tʼiiɗiba ita. Nuŋ ni suune wedusu soo iŋkino, yi lekkiyo kettiyo kaŋ soo tʼAlmasi* 12.2 Pool yi rootiyo Nuŋ ni suune wedusu soo iŋkino, yi lekkiyo kettiyo kaŋ soo tʼAlmasi: Geŋ yi rootiyo ti yode batum., onniyo soo Raa yʼa yʼumɓe kʼawwa ki kandaane wede kʼaɗuwe, tʼume geŋ iide ozzine koomat makumu piɗe. Raa yi yʼumɓe miŋ ti tuddí gettiyo koo, i iide munɗa aa suniye koo maŋ, ni ki suune ye, i suune Raa siidí. 3-4 Ɗerec, ni suune wede geŋ, Raa yi yʼumɓe ki jenne. Wo ɗe yi yʼumɓe miŋ ti tuddí gettiyo koo, i iide munɗa aa suniye koo maŋ, ni ki suune ye, i suune Raa siidí. Wo a ume geŋ yi dʼilligo ono ɗoŋ wede tudde soo toŋ yi kʼaane yi ki tiʼn roote ye, kono a wedeʼŋ urzi umbo yʼanni roote me. Geŋ ni tʼimme tuddó kono wedeʼŋ gen̰n̰o. Wo ɗe ki nuuno kʼaggadó, nʼa tʼimme tuddó a toogadó ere baata gettiyo ɗaŋŋal. Aame ni dehu ni tʼimme tuddó maŋ, nʼa kʼorba aa ki maade ye, kono ni rootita ɗerec ɗaŋŋal. Wo ɗe ni ki tamma tuddó ye ni-ti seeɗu, kono ni dehu ɗuwo an di wolle munɗa wede nʼisiyo wo munɗa wede an ollige ni rootiyo ɗaŋŋal, munɗa ti doolo umbo.
Sulɗi ɗoŋ Raa yʼo tʼiiɗiba ita geŋ, kane sulɗi ɗoŋ i ceeriyo eego. Iŋkino, kono nʼa ki kili tuddó ti sulɗi gen̰n̰o ye, geŋ Raa yʼo dʼele munɗa aa kuuno a tuddó i di nʼ dabirsa 12.7 Munɗa aa kuuno a tuddó i di nʼ dabirsa: Munɗa aa kuuno a tukki Pool geŋ urzizí daa suuniyo. Ɗoŋ oŋgo an elkiyo Pool i dʼede eeni kʼeda: Kun wollo adda mattup ki Galat 4.13-15.. Geŋ aakede wede zina Meeda siitanɗani ti yʼigibo yʼa ni dabire kono o-tʼeegire nʼa ki kili tuddó ye. A dabaradó gette nʼa tunde Galmeega taŋ aɗo, kono yʼo-ti leɗɗe ti tuddó me. Wo Galmeega yʼo di ruute, yʼede: «A keeʼŋ beekadó gettiŋ a îide baa. Kono nuŋ toogadó ti kee, aame kee toogadá baata geŋ me.» Geŋ nuŋ ulbó uŋse nʼa tʼimme tuddó a toogadó baata gette, kono toogo kʼAlmasi tʼa koone eedó. 10 Kono kamo nuŋ ulbó o dʼisiyo uŋse, a toogadó baata gette, ise ɗuwo an ni kalɗita, ise an ni koɗɗite, ise an ni dabirsa, wo ise an oo ooɗiyo ulbó ɓaadaŋ toŋ maŋ, kono ni daaniya Almasi geŋ me. Eyye, aame nuŋ toogo baata toŋ, a ume geŋ nʼa dʼooniyo toogo.
Ulbe kʼooɗiyo Pool a ɗoŋ Korent
11 Kun wollo aŋkeŋ ni tʼize aa ki maade, wo ɗe kun nʼize ki toogo nʼa tʼize ki maade me, ki too maŋ nuŋ a ni naakiwe kune. Ise ɗuwo an rootiyo nuŋ ki bita toŋ, kane ɗoŋ kunʼde ɗoŋ zina kʼAlmasi i jiire geŋ, nuŋ nʼelkiyo kane an ki nʼ jiire ti munɗa ye. 12 Sulɗi ɗoŋ ize di kune i-kaza nuŋ wede zina kʼIsa geŋ, kun wulle: Nʼa imɓin̰a a munɗa wede oon̰e tuuku toŋ maŋ, wo kun wulle sulɗi kʼarmika ɗoŋ i-kaza Raa toogo wo sulɗi ɗoŋ i ceeriyo eego me. 13 Kunuŋ nʼun biite a moo me a beehiyko ere nʼize a ɗoŋ ogiysito ti suma kʼIsa a omagi doolo me? Munɗa umbo. Para maŋ ede munɗa soo: Ni ki guune attiɗi kune ye. Nʼize iŋkino ki diine ye maŋ, kun oo tʼiso tambobino!
14 Aŋkeŋ kun ollo, ni kime di kune sey kʼaɗuwe, wo nʼa ki kooney a attiɗi kune ye, kono ni ki dehey maalaguŋ ye, wo ɗe ni dehey kune batum. Kune kun suune in̰n̰i geŋ an kʼokumso sulɗi a maawaŋ ye, wo ɗe maawi okumso sulɗi a in̰n̰izaŋ me. 15 Ki nuŋ, ulbó uŋse nʼa dagge sulɗizó ise tuddó batum kono kune geŋ me. Ɗerec, geŋ nuŋ nʼunni geyyiso ɓaadaŋ, wo ki moo me geyyisaguŋ a tukki nuŋ baata me?
16 Ɗerec kun suune, nʼun ki tʼize attiɗi kune ye, wo ɗe ɗoŋ soŋ anʼde, nuŋ metike nʼun tiʼn iimi ti metiŋko. 17 Kun tʼelko ɗo kunuŋ, ti diine ɗoŋ nʼun ikkipe geŋ, tʼurzi wede soo nʼun tiʼn iimi ti metiŋko ko? 18 Nuŋ ni di giɗɗima a Tit yʼa ette di kune wo nʼa-tʼigibe ti yode leema wede kune batum kun yi suune. Kunuŋ Tit geŋ yʼun tiʼn iimi ti metiŋko ko? Aha, kun suune geŋ ɗerec ye! Wo kun suune nuŋ ti Tit geŋ, ay izire soo wo elkisadey toŋ soo.
19 Ti kaagine kun elkiyo koo ay okkime bizey a ɗaana kune me koo maŋ? Aha, iŋkino ye! Onamey eŋ, ay rootiyo a ɗaana Raa kono ay lekkiyo kettiyo kaŋ soo tʼAlmasi. Wo zemɓa ki nuŋ kune ɗoŋ ki geyyiso, ay isiyo pay geŋ kun di tʼihira a urzi zaapu kʼadduguŋ a Isa. 20 Nuŋ nʼorgiso a aaniyadó di kune geŋ, kune nʼun kiʼn tʼooney aa addó i dehu ye, wo nuŋ kun gi di nʼ wolley aa adduguŋ i dehu ye. Nuŋ nʼorgiso nʼiidey di kune, ni tʼooney sulɗi ɗoŋ aakede: Orbe kʼono kʼulpi ti tudduguŋ, kolɓiso, kulkiso i ceeriyo eego, elkiyo ere bakadá kʼa ti yʼ kime kʼita, ɗekkiyo kʼita ɗuwo, lattiya suma ɗuwo, koliyo tudde, wo isiyo sulɗi ɗoŋ a urzizaŋ ye pay geŋ me. 21 Nuŋ nʼorgiso soŋ a ettiyadó ere soŋŋo gette, koo Raa yi-ti nʼ tʼeley adda sukiyagi a ɗaana kune me koo maŋ. Nuŋ nʼorgiso koo ni-tʼooney ɗoŋ ɓaadaŋ an lekkiyo daayum adda kʼolɗiko aakede an ize ti poone koo maŋ, wo an ki ti gime lekkiyadaŋ ye ɓotto, an lekkiyo a lekkiyadaŋ ere kʼisiyo sulɗi pitiŋko, boliyo, wo an ti-tʼeliyo tuddaŋ kʼisiyo sulɗi ɗoŋ ulpi. Wo geŋ nʼa ôoley a tukki kane geŋ me.

*12:2 12.2 Pool yi rootiyo Nuŋ ni suune wedusu soo iŋkino, yi lekkiyo kettiyo kaŋ soo tʼAlmasi: Geŋ yi rootiyo ti yode batum.

12:7 12.7 Munɗa aa kuuno a tuddó i di nʼ dabirsa: Munɗa aa kuuno a tukki Pool geŋ urzizí daa suuniyo. Ɗoŋ oŋgo an elkiyo Pool i dʼede eeni kʼeda: Kun wollo adda mattup ki Galat 4.13-15.