13
Toose ti aapuɗu ki ɗaŋgu
Nuŋ ni kime di kune eŋ kʼaɗuwe. A sulɗi pay geŋ wedusu booro ti yʼ seeɗaʼŋ, i dehu ɗoŋ sire tʼaɗo i wulle wo illiga munɗa gen̰n̰o ɗoo miŋ kollo* 13.1 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 19.15.. A ettiyadó ere ki sirwe di kune gette, a ɗoŋ ize olɗiko ti poone wo a ɗoŋ oŋgo pay geŋ nʼan ti ruuto, wo ɗe aŋkeŋ nuŋ dokki ti kune toŋ nʼa-ti ɗoole sey: Aame soŋŋo nʼiida wolliyaguŋ maŋ, nʼa kooney wehini ti ɗoŋ pay isiyo olɗiko. Nʼaasey iŋkino kono kun dehu kun di suune munɗa a kize, ki kotto Almasi yi rootiyo ti bizó. Wo kun di suuney Almasi yoŋ toogadí baata ye a ɗaanaguŋ me, wo ɗe yoŋ toogadí a diinaguŋ yʼun ti kaza. Ɗerec, Almasi yoŋ a urzi tudde toogadí baata, ɗuwo an ti yʼ tiike ekkʼundumu wede zaapu tʼekki bakadí kaŋ tontilko, wo aŋkeŋ yi lekkiyo zeere tʼurzi toogo Raa. Wo kaye toŋ toogadey baata aa ki yode kono ay lekkiyo kettiyo kaŋ soo ti yode. Wo ɗe ti yode ay di lekkey zeere a diinaguŋ tʼurzi toogo Raa.
Kune batum kun tʼelkito, wo kun ti wollo kuneʼŋ ki kotto a urzi zaapu kʼadduguŋ a Isa ɗey ko? Kunuŋ kun ki suune ye ko Isa Almasi yi lekkiyo adda kʼadduguŋ me? Para maŋ ɗuwo an kʼaana an ki tiʼn wolla ye sulɗi ɗoŋ i-kaza, kune kun seeɗu zakiɗi a urzi zaapu kʼadde a Isa me. Wo ɗe nʼelkiyo kun suune, kaye ay un ti gize ay seeɗu zakiɗi a urzi zaapu kʼadde a kʼIsa me. Kaye ay tondiyo Raa kono munɗa ulsu soo toŋ kun ki dʼise ye. Ay rootiyo iŋkino, kono ay ki dehu ay ki kize tuddey kaye ki diine ye, wo ɗe ay dehu kun dʼise daayum beehiyko, ise ɗuwo an rootiyo ay ki seeɗu zakiɗi a urzi zaapu kʼadde a Isa ye toŋ maŋ. Ki kotto kaye ay kʼaane ay i ki tʼeegire ye a ɗerec ki Raa te, wo ɗe ay di nooge noogiyo ɗerec ki Raa te. Aame tuuku kuneʼŋ toogo wo kaye toogadey baata toŋ, ulbey i dʼisiyo uŋse. Geŋ munɗa wede kaye ay tondiyo Raa, kono yʼun diʼn ooɗibe ɗelele a urzi zaapu kʼadduguŋ a Isa. 10 Kono kamo aŋken̰n̰o nuŋ dokki ti kune, geŋ nʼun di raaniya mattup ettiyo, kono saŋ onniyo ere nʼiiney di kune maŋ, kun ti gime lekkiyaguŋ wo nʼun ki dʼisey wehini ye a urzi toogo ere Galmeega yʼo ele gette, yʼo ele urzi ki noogiyaguŋ kun di tʼihira a urzi zaapu kʼadde a Isa, ki daggiyaguŋ ye.
11 Iŋkino ki ɗaŋgu zemɓa ki nuŋ, kun lekko tʼuŋsuwo, kun i oolo tudduguŋ a Raa yʼun diʼn ooɗiba ɗelele, kun elo kooke ti tudduguŋ, kun lekko onamguŋ soo, wo kun lekko ti toose, iŋkino Raa wede ki geyyiso wo ki toose geŋ yʼa koona ti kune.
12 Kun tʼeesito tudduguŋ kaŋ bey sire sire aa zemɓa, wo ɗoŋ ki Raa pay a en̰n̰o, an un tʼize toose.
13 Beeko ki Galmeega Isa Almasi, geyyiso ere ki Raa, wo lekkiyo ere kettiyo kaŋ soo in dʼede tʼurzi kʼUnde Kamilen̰ gette i koona ti kune pay.

*13:1 13.1 Kun wollo adda mattup ki Deeterenom 19.15.