Mattup ki Pool yi riiŋe a ɗoŋ siiɗo
Galat
Eŋ urzi kʼono ɗoŋ kun tʼoone adda mattup ettiyo
Ette mattup ere Pool yi riiŋe a ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa a siiɗo Galat. Pool geŋ ki siiɗo Galat yi iide taŋ sire, yʼan di gizite Rabila Majjaanawa a Yawudiyagi wo a ɗoŋ Yawudiyagi ye. Wo ɗe kʼita maŋ, Yawudiyagi oŋgoŋ an iideʼŋ anʼde, Pool yoŋ wede zina kʼIsa ki kotto ye, wo ono ɗoŋ yi gizite toŋ kane ɗerec ye. An an di ruute a kane ɗoŋ Yawudiyagi ye i ziipe addaŋ a Isa geŋ, i dehu an dʼise munɗa wede oogoro Muusa ti rootiyo kay. Wo munɗa wede an ziiɗa zakiɗi a jiire, urzi walɗu ponde. Kane an rootiyo tʼurzi geŋ, Raa yi diʼn wolliyo ɗuwo ki diine a ɗaanadí me.
Pool yʼilliga iŋkino maŋ yi-ti gulkuwe ɓaadaŋ. Kono kamo yʼan di riiŋe mattup a ɗoŋ siiɗo Galat, yʼan di kize Raa yiʼni wolliyo ɗuwo ki diine a ɗaanadí tʼurzi walɗu ponde ye. Walɗu ponde ere toc Raa yi rootiyo te, ere a urzi tudde ɗuwo ge ki dʼisiyo ye, wo todʼte ere Unde Kamilen̰ tʼisiyo adda kʼadde. Geŋ tʼurzi zaapu kʼadde a Isa ɗaŋŋal, ɗuwo Raa yiʼni wolliyo ɗoŋ ki diine a ɗaanadí me. Wo tʼurzi zaapu kʼadde a Isa ɗaŋŋal, lekkiyadiŋ tʼa tʼise lekkiyo ere Raa ulbí i-dʼise uŋse me.
1
Toose ki Pool a ɗoŋ Galat
1-2 Mattup ette i raaŋiya nuŋ Pool wede zina kʼIsa, ti zemɓa pay i ziipe addaŋ a Isa ɗoŋ ti nuŋ, ay un tʼize toose a kune ɗoŋ ogiysito ti suma kʼIsa a siiɗo Galat* 1.1-2 Siiɗo Galat: Kun wollo adda mattup ki Naabo ɗoŋ zina 16.6.. Naabo ette ni tʼuune tʼurzi ɗuwo ye, i nʼigibo wedusu ye ni dʼisiyo me, oo tʼelo Isa Almasi ti Meega Raa wede a bilɗe Almasi ti diine ɗoŋ unto. Geŋ beeko ti toose ki Meegiŋ Raa ti Galmeega Isa Almasi i koona egguŋ. Yode wede yʼa iili tuddí, yʼa inda kʼolɗikadiŋ, wo yʼin diʼn uɗɗe ti sulɗi ɗoŋ ulpi ki duniya. Yʼize iŋkino aa Meegiŋ Raa yi dehu. Tamma tʼa koone a yode ki daayum! Eyye.
Rabila Majjaanawa soo ɗaŋŋal
Nuŋ nʼa ziiɗa giggiró kono Raa wede unni wiike ti beeko ere kʼAlmasi kun dʼiili, kesiko kun di-gime kʼume rabila majjaanawa ere ti doolo, kaciŋ rabila majjaanawa ti doolo umbo. Wo ɗoŋ ede an isiyo an un tiʼn dagge, Rabila Majjaanawa ere kʼAlmasi an dehu an ti-kime ti doolo. Iŋkino maŋ ise kaye batum, wenɗa ti doolo, ise maaleeka ti kandaane toŋ maŋ, yʼun gizita rabila majjaanawa ti doolo aa ere ay un ki gizite ye maŋ, yode geŋ duuɗiyo Raa tʼa koona eedí! Kaye ay un ruute ti poone, aŋkeŋ nʼa-di ɗoole sey, aame wenɗa yʼun gizita rabila majjaanawa ere ti doolo aa ere kun uune ti kaye ye maŋ, yode geŋ duuɗiyo Raa tʼa koona eedí!
10 Wo kune kun elkiyo ni riiŋe iŋkino kono ɗuwo an di nʼ tʼimma ko? Aha, iŋkino ye! Ni dehu a ni tʼimme Raa. Kun elkiyo miŋ, nuŋ ni dehu nʼa tʼise wede beehiye a eda ɗuwo ko? Aha, iŋkino ye! Aame ni dehu nʼa tʼise beehiye a eda ɗuwo sey maŋ, ni ki tʼise wede naabo kʼAlmasi ye.
Pool yi tʼize wede zina kʼIsa
11 Zemɓa ki nuŋ, ni dehu nʼun di roote: Rabila Majjaanawa ere nʼun gizite gette, ni kʼilliga ti bize wedusu ye, 12 wo wenɗa yʼo ki gizite ye, yi ki nʼ duuye ye. Tode gette Isa Almasi batum yʼo iiɗiba ita.
13 Wo kune kun ti suune lekkiyadó ere ti kaaga te, aame nuŋ ni daaniya urzi kʼoogoro Yawudiyagi me. Nuŋ ɗoŋ ki Raa ogiyso ti suma kʼIsa nʼanni dibire ɓaadaŋ wo ni dehu nʼan uute. 14 Wo tʼadda diine daamayó Yawudiyagi, nuŋ nʼaa di jiire ki daaniya kʼoogoro me, nʼa ziiɗa zakiɗi tʼaddó pay a oogoro moŋgiɗagó te.
15 Wo kaciŋ Raa yi ni biire tʼume tʼadda kʼadde meedó to, yʼo dʼele beekadí yʼa ti nʼ wiike kono ni-di naabe. 16 Aame onniyo ere Raa yi dihe tʼiina maŋ, Ulí yʼo di yʼ gize nʼa yi zuune, kono nʼan di kizite rabiladí a ɗoŋ Yawudiyagi ye. Aame geŋ ni ki tunde wede tudde ye, 17 ki Zeruzalem toŋ ni kʼiide ye, nʼa wollo ɗoŋ zina kʼIsa ɗoŋ ti poone ti nuŋ me. Tiŋ geŋ miŋ nʼa iŋgile baa, nʼa iŋgile siiɗo kʼArabi, saŋ nʼa-gimo ki geeger Damas. 18 Îide ozzine aɗo maŋ, nʼaa tʼiide Zeruzalem kono ay di suuno tuddey ti Piyer. Ni likko ti yode suuk sire, 19 wo wede zina kʼIsa Almasi ti doolo nʼaa ki wullo ye, ni wullo Zak leema Galmeega 1.19 Zak: Yoŋ leema Galmeega Isa, yoŋ ti diine ɗoŋ dokkiyo ti ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa a geeger Zeruzalem. Kun wollo adda mattup ki Galat 2.9 wo Naabo ɗoŋ zina 15.13. ɗaŋŋal. 20 Ono ɗoŋ nʼun raaŋiya eŋ, ki kotto lohito ye, Raa toŋ yi suune.
21 Saŋ maŋ ti Zeruzalem nʼa iŋgile ki siiɗo Siiri ti Silisi. 22 Zemɓa ɗoŋ ogiysito ti suma kʼAlmasi a siiɗo Ziide toŋ, tʼersadaŋ an ki nʼ wulle ye. 23 An ollige miŋ ɗuwo an rootiyo a tukki nuŋ, anʼde: «Wede in diʼn dibire ginno, aŋkeŋ yi-gime, yi kazita Rabila Majjaanawa a urzi zaapu kʼadde a Isa, ere ti poone yi ki dehu yi ki tʼolliga ye gen̰n̰o.» 24 Aame an illiga iŋkino maŋ, an tamma Raa kono nuuno.

*1:1-2 1.1-2 Siiɗo Galat: Kun wollo adda mattup ki Naabo ɗoŋ zina 16.6.

1:19 1.19 Zak: Yoŋ leema Galmeega Isa, yoŋ ti diine ɗoŋ dokkiyo ti ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa a geeger Zeruzalem. Kun wollo adda mattup ki Galat 2.9 wo Naabo ɗoŋ zina 15.13.