2
Ñani, ti ruꞌu, na ni jaa ri nuu kanchuku ra ñuu Corinto, kaji xaan ni xndaku ri jnuꞌun Yandios nuu ra sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo, ko tu ni kaꞌan ri mani jnuꞌun ndichi ja tu chaku ini ra. Ti ɨɨn jinu ni ni chundee ini ri ja tu nau ɨnga jnuꞌun ndakuniꞌin ri ja xndaku ri nuu ra, chi ɨɨn jiña ni maa jnuꞌun Cristo Jesús ja ni jiꞌi ya nuu ndaꞌa cruz ja ni nama ya yoꞌo. Ti na ni jaa ri nuu kanchuku ra, tu kuɨtɨ jnuꞌun ndee ini ri iyo ja kundee ri jiin jniñu ni jaꞌa ya, ti yuꞌu ri kejaꞌa ri jiin jniñu un ja nanu nɨꞌɨn ri. Ti na ni kaꞌan ri jnuꞌun un nuu ra naa ra, ni tu ni ndoꞌo vixi ini ri ja kaꞌan ri mani jnuꞌun ndichi nava ka kaꞌan yɨvɨ naa i. Chi suꞌva jiin maa jniñu ñaꞌnu Espíritu Yandios ni xndaku ri nuu ra. Siaꞌan ni xndaku ri nava na kandixia ra maa jniñu ñaꞌnu Yandios, ansu ja kandixia ra jnuꞌun ndichi ka kaꞌan yɨvɨ ja tu ka jantaꞌu i jnuꞌun Yandios.
Ndaku niꞌin Pablo nasa kuu Espíritu Yandios
Ti ruꞌu Pablo, ja xndaku ri jnuꞌun sɨkɨ Cristo Jesús, jandaa ndixia kuu ja ndichi xaan jnuꞌun un. Ti yɨvɨ ni ka kandixia jnuꞌun un ka kuu ndichi ndixia i, ti ansu yɨvɨ ka kuñaꞌnu ja tu ka jantaꞌu jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo Jesús. Ti yɨvɨ un vaꞌa ga na naa i. Ti jnuꞌun ja kaꞌan ri kuu maa jnuꞌun Yandios ja ndichi ga, ja undi na janaꞌan vijna tu jaꞌi ndenda nuu yɨvɨ ñuyɨvɨ, chi siaꞌan ni kachi Yandios ja na kasɨ inijnuni i nava tu chaku ini i. Chi undi na ti xnukoo ga ya ñuyɨvɨ, ni chuꞌun ini ya sɨkɨ yoꞌo nava na kandixia yo, ti na niꞌin yo jnuꞌun ndichi un nava na nduñaꞌnu yo ja ketaꞌu yo vijna, ti kuchaku yo ja kuu saa ni. Siaꞌan ni kachi Yandios ja kuu yoꞌo naa yo. Ti jnuꞌun ndichi Yandios ja kaꞌan sɨkɨ Cristo, ni ɨɨn chaa ka kuñaꞌnu ja ka taꞌu jniñu nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, tu chaku kuɨtɨ ini da, chi nu ni chaku ini yɨvɨ un jnuꞌun ya, ti va tu kaꞌni kuɨtɨ da naa da maa Jitoꞌyo ja kuu ya nuu ndaꞌa cruz niku, ja kuñaꞌnu xaan ga ya. Chi suꞌva ni siuku ya nava yoso nuu tutu ii Yandios:
Taka ja ni satuꞌva ya ja kuu yɨvɨ mani jiin ya.
Ɨɨn jnuꞌun ja jankɨvɨ ni jini kuɨtɨ i ja iyo.
Ti ni tu ni ka jinisoꞌo i ja iyo, chi ni ɨɨn ja ni kii kani jnuꞌun nuu i.
Kachi tutu.
10 Ti siaꞌan kuu ndixia chi ni xnaꞌan Yandios yoꞌo maa jnuꞌun ndichi ndixia ja kuu sɨkɨ Cristo. Ti jiin jniñu ñaꞌnu maa Espíritu Santo ya, ni xnaꞌan ya nuu yo, chi maa Espíritu Santo kuu ja jini vaꞌa ndɨꞌɨ kuɨtɨ, vasu undi inijnuni maa Yandios. 11 Ti siaꞌan kuu ndixia chi ni ɨɨn yɨvɨ tu jini nasa ndoꞌo ini ɨnga yɨvɨ, chi maa ɨɨn ni inijnuni i jini nasa ka ndoꞌo ini i. Ti suni siaꞌan kuu jiin Yandios, chi tu ni ɨɨn yɨvɨ ja jini nasa kuu ya, so nɨnɨ mani maa Espíritu kuu ja jini vaꞌa. 12 Ti yoꞌo ja ka kandixia Cristo, ni ka niꞌin yo Espíritu ja vaji nuu maa Yandios, ti jiin Espíritu Yandios ni niꞌin yo inijnuni maa Yandios, ti tu ndoꞌo ini yo nanu ka ndoꞌo inijnuni yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Vijna ti chaku vaꞌa ini yo taka taꞌu ni jaꞌa ya nuu yo, nava na kundee yo jiin jniñu ya. 13 Ti ruꞌu Pablo kaꞌan ri maa jnuꞌun ni xnaꞌan Espíritu Santo nuu ri, ansu xndaku ri jnuꞌun ja ni kutuꞌva ri nuu yɨvɨ ñuyɨvɨ, chi maa Espíritu Yandios ni xnaꞌan ruꞌu nasa kaꞌan ndaa ri maa jnuꞌun ya nuu yɨvɨ ni nakaji ya.
14 Ko yɨvɨ tu chaku ini nasa kuu maa Espíritu Yandios, tu jantaꞌu i maa jnuꞌun ya, chi ka kaꞌan i ja jnuꞌun ndevaꞌa kuu. Ja yukan tu chaku ini i, chi tu jaꞌa i jnuꞌun ja kuncha Espíritu Santo, jiin ja ni chaku vaꞌa ini i. 15 Ti yɨvɨ ja ni niꞌin Espíritu Santo, ti chaku ndaa ndixia ini jnuni i nau kuu ja iyo vaꞌa ti nau kuu ja tu iyo vaꞌa. Ko yɨvɨ tu kancha jiin Espíritu Santo tu iyo ndaa inijnuni i ja kaꞌan i nau ja iyo vaꞌa ti nau ja tu. 16 Chi siaꞌan kachi nuu tutu ii: “Yandios kuu Yandios, ti tundo jini kuɨtɨ nasa ndoꞌo ini maa Jitoꞌyo. Ni tu ni ɨɨn ja xndaku nuu ya. Yukan kuu ja tundo iyo kuɨtɨ.” Kachi tutu. Ti vasu siaꞌan kuu, ko yoꞌo naa yo ja ni ka niꞌin yo Espíritu Santo, chaku ini yo nasa ndoꞌo ini inijnuni Cristo.
Xndaku Pablo ja ɨɨn nuu na kava ini yɨvɨ ka kandixia