3
Ti na kachi ri nuu ra naa ra ñani ja undi nuu, tu ni xndaku ri nanu xndaku yo nuu yɨvɨ ja jika i jiin Espíritu Santo, chi ja ni ka jantaꞌu i ya. Chi suꞌva ni xndaku ri nava kaꞌan ri jiin yɨvɨ ja ka ñukuu ini nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti siaꞌan ni kunchuku ra nava suchi kuachi ja changa ga kunisoꞌo i jnuꞌun Cristo. Na ni xndaku ri jnuꞌun Yandios nuu ra, tu ni nduku ri jnuꞌun yɨɨ ja tu chaku ini ra, chi ka kuu ra nava suchi lulu ja nɨ yaxin ga. Chi ka kuu ra nava suchi ti kuaꞌnu ga ja kuu kaji i staa. Ti nava suchi kuachi un ka kuu ra undi vijna. Siaꞌan ka kuu ra chi changa ga kondoꞌo ndaa ini ra, chi tu ka iyo ɨɨn nuu ini ra. Suꞌva ka kuu kuasun ini jnaꞌan ra. Yukan saꞌa ja tukaa ga ka iyo mani ini ra. Ka kanaa ra ti ka sasɨɨn jnaꞌan ra. Ja siaꞌan ka saꞌa ra ti ka kuu ra nava yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, chi kuaꞌan ra jiin nava ka ndoꞌo ini maa ra. Ja ka kaꞌan ra: “Ruꞌu yɨꞌɨ jiin Pablo.” Ti uu ga ra kaꞌan: “Ruꞌu ka yɨꞌɨ jiin Apolos.” Nu siaꞌan ka ndoꞌo ini ra, ¿ansu ɨɨn ni ka kuu ra jiin yɨvɨ niꞌin ini un ja kiꞌin yɨ nava kuni maa i nu?
¿Nusa ti nau ja kuu ruꞌu Pablo xi nau ja kuu Apolos? Ti ja ka jini ra ja suni chaa junukuachi nuu Yandios ka kuu ri. Ja yukan jajniñu ya ruꞌu ja na xndaku ri jnuꞌun ya sɨkɨ Cristo Jesús. Chi ɨɨn ɨɨn ri ka junukuachi savaꞌni ga jniñu ni tatu Jitoꞌyo nuu ri. Nanu ja ruꞌu ni xndee ɨɨn ndɨkɨn lulu ja ni kaꞌan ri jnuꞌun Yandios sɨkɨ Jesús. Ti Apolos ni kuu chaa ja ni chiꞌi da nducha nuu ndɨkɨn lulu un, chi ja ni xndaku ndaa da maa jnuꞌun ya nuu ra naa ra. Ti nanu saꞌa Yandios ja jaꞌnu ndɨkɨn lulu un, suni siaꞌan ni saꞌa ya jiin ra naa ra ja ni ka kandixia ndaa ra jnuꞌun ya. Ti kuan kuixia inijnuni ra jiin jnuꞌun ya. Nusa ti tundo kuu kuɨtɨ chaa ka saꞌa jniñu. Ni chaa xndee ndɨkɨn lulu un jiin chaa ni chiꞌi nducha un, chi maa ɨɨn ni Yandios kuu ja saꞌa taka jniñu un. Yukan kuu ja kuan kutuꞌva ri jiin jniñu ri, ti suni Apolos. Chi jandaa na kachi ri ja ɨɨn ni ka kuu chaa ka saꞌa jniñu un vasu ɨɨn da ni xndee ti ɨnga ni chiꞌi nducha, ti maa Yandios chaꞌu ya nuu ɨɨn ɨɨn da nasa kuu maa jniñu ni ka saꞌa da. Chi ruꞌu ka kuu ri chaa ka sajniñu ja kuu nuu maa Yandios. Ti roꞌo naa ra ka kuu ra nava un itu ja saꞌa ya ja jaꞌnu kuaꞌa. Ti suni ka kuu ra nanu ɨɨn veꞌe ja saꞌa Yandios.
10 Chi ni kundaꞌu ini Yandios nuu ri, ti ja yukan ni jaꞌa ya jniñu ñaꞌnu ja na saꞌa ri jniñu nuu ra, naa ra nanu ɨɨn albañil tuꞌva xaan ja vaꞌa jini da chikuaꞌa da nasa kuꞌva kani da nama ɨɨn veꞌe. Chi vaꞌa ni satuꞌva ri jniñu un, ti sɨkɨ nama yukan na saꞌa uu ga da jniñu. Ti taka chaa na saꞌa jniñu un, na koto vaꞌa xaan da ja tu yuji da kendo kuiꞌya jniñu saꞌa da. 11 Ti Cristo kuu nanu yuu kaꞌnu xaan ja ndiso nama jikɨ veꞌe un. Ja yukan kuu ja tu iyo ni ɨɨn chaa kin sama jniñu un. Ɨɨn ni kuu ja tu kuu kin sama yo jnuꞌun Cristo Jesús jiin ɨnga jnuꞌun. 12 Ti chaa kin saꞌa veꞌe sɨkɨ nama un, kuu nanu chaa kin xndaku jnuꞌun Yandios nuu ra naa ra. Yukan kuni ndaa yo nu kukutu jniñu saꞌa da nanu kukutu taka ndajniñu vaꞌa ja kuu oro, plata, xi yuu vii xaan. Xi kuu nanu yujnu, xi nanu icha, xi nanu ndayoꞌo. 13 Siaꞌan kuu ja kanuu ja na kunukuachi vaꞌa chaa xnaꞌan jnuꞌun Yandios, chi jaa ɨɨn kɨvɨ kaꞌnu ga, ti yukan kuni ndijin yo naa nuu jniñu ni saꞌa da. Chi xndichi Yandios da nasa kuu jniñu ni ka saꞌa da, chi jiin ñuꞌun kii kɨvɨ un. Yukan na ti naa taka ndajniñu ja kayu, chi jiin maa ñuꞌun un kujnuni ini yo nasa kanda maa jniñu ni ka saꞌa ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn da. 14 Ko nu tu ni kayu jniñu ni saꞌa da, yukan na ti niꞌin da ɨɨn taꞌu nuu Yandios. 15 Ko nu jniñu ni saꞌa da ni ndɨꞌɨ ni kayu, yukan na ti ni xnaa da taꞌu da nuu Yandios. Vasu na nama ya maa da ti tu kiꞌin da nuu ñuꞌun, ko nanu ja ni jaꞌan da nuu ñuꞌun kuu ja tu ni kee vaꞌa jniñu ni saꞌa da.
16 ¿Ko vijna na kachi ri, xi tu chaku ini ra naa ra ja ka kuu ra nanu veꞌe ii maa Yandios, ti kancha Espíritu ya jiin ra xi nu? 17 Ti nu nau ja kuni xnaa veꞌe ii Yandios jiin jnuꞌun xndoñaꞌan ja xndaku da nuu yɨvɨ, ti maa Yandios na xnaa ya chaa un. Chi ndoo xaan kuu veꞌe ii Yandios. Ti siaꞌan ka kuu yo nanu maa veꞌe ii ya.
18 Ti na kachi ri ja ni ɨɨn ra koto ma xndaꞌu ra maa ra ja kani vixi ini ra ja ndichi kaꞌan ra, chi yɨvɨ jani vixi ini jiin jnuꞌun maa da, ka kaꞌan da nanu ka kaꞌan yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Koto saꞌa ra siaꞌan, chi vaꞌa ga jiin maa jnuꞌun Yandios na ndundichi xini da, vasu na kachi yɨvɨ ja ni kuñaa xini ra. 19 Chi na kachi ndaa ndixia ri ja yɨvɨ jani vixi ini ja ndichi xaan xini da, ko so nɨnɨ mani maa jnuꞌun iyo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa kuu, chi jnuꞌun ñaa kuɨtɨ kuu ja kuu nuu maa Yandios. Chi suni kachi nuu tutu ii: “Yɨvɨ jani vixi ini jiin jnuꞌun ndichi un ti vasu tuꞌva xaan da, ko jasɨ Yandios inijnuni i nava tu kejiyo da jiin nava ka ndoꞌo ini da”, kachi tutu.
20 Ti suni kachi nuu tutu ii: “Jini vaꞌa maa Jitoꞌyo taka ja ka ndoꞌo ini chaa tuꞌva un, vasu tu nijniñu chi so ka ndoꞌo kaꞌa ini da”, kachi. 21 Ja yukan koto ndoꞌo vixi ini ra ja siuku ra nɨnɨ jnuꞌun ja xndaku ɨɨn ɨɨn ra. ¿Ti ndoo saꞌa ra siaꞌan? Ti ja ka jini ra ja maa Yandios kuu ya ni jaꞌa inijnuni taka ri ja na kuu chindee ri roꞌo naa ra jiin jnuꞌun maa ya, chi taka ja iyo ja ni jaꞌa ya nuu ra, 22 kuu Apolos, xi Pedro, xi ruꞌu Pablo ja ka xnaꞌan ri jnuꞌun ya, ti tendɨꞌɨ ja iyo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa xiin ra. Taka ja iyo vijna jiin taka ja koo ga, ti vasu ja ni jiꞌi ra xi nɨ chaku ga ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ko tendɨꞌɨ kuu ja kuu maa ra naa ra. 23 Chi jandaa ndixia kuu ja yɨꞌɨ ra jiin Cristo ja ka junukuachi ra nuu ya, ti Cristo kancha ya jiin maa Yandios, ja nuu maa ya junukuachi Cristo.
Nava sajniñu chaa ka kuu apóstol