8
Ti vijna na kachi tuku ri ɨnga jnuꞌun sɨkɨ kuñu ja ka soko yɨvɨ nuu santu i. Jandaa ndixia ja taka yo ka jini vaꞌa, ti chaku vaꞌa ini yo nasa kuu sɨkɨ jnuꞌun un. Ti taka jnuꞌun ja chaku vaꞌa ini yo un, saꞌa ndixia ja na nduvixi ini yo ja ndoꞌo ini yo ja kanuu ga. Ko ansu siaꞌan kuu, chi suꞌva nu iyo jnuꞌun ndaꞌu ini yo nuu ñani jnaꞌan yo ja kandixia, ti nu siaꞌan saꞌa yo, ti jaꞌa yo nundee ini nuu jnaꞌan yo. Ko nu nau yɨvɨ ja jani vixi ini ja jini vaꞌa i sɨkɨ jnuꞌun un, ti changa ga chaku vaꞌa ini i nava iyo. Ko nu nau yɨvɨ na kuu ga ini nuu Yandios ja kanuu xaan ga yukan, ti yɨvɨ un kuu ja jantaꞌu maa ya, chi kundaꞌu ini ya nuu i.
Nusa na kachi ri ɨɨn jnuꞌun sɨkɨ ja ka soko yɨvɨ nuu santu i. Ti jandaa ndixia ja taka santu iyo nuu ñuyɨvɨ, tundo kuu kuɨtɨ un, chi tu nau ɨnga yaa iyo, chi maa ɨɨn ni Yandios ja kancha andɨvɨ. Ti vasu iyo yɨvɨ ka jani ini ja iyo tɨjnɨ Yandios nuu andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ, ti siaꞌan ka kaꞌan ndixia yɨvɨ ja iyo tɨjnɨ Yandios nuu i jiin kuaꞌa jitoꞌo i. Ko ja kuu nuu maa yo, chi maa ɨɨn ni Yaa iyo ja kuu Tata yo Yandios. Ti maa ya ni saꞌa taka ja iyo ñuyɨvɨ jiin andɨvɨ, ti suni maa ya ni saꞌa taka yoꞌo naa yo. Ti suni maa ɨɨn ni Jitoꞌyo iyo, ya kuu Cristo Jesús. Ti maa ya xiin yoꞌo naa yo undi jiin taka ja iyo nuu andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ.
Ko sɨkɨ kuñu ja ni soko nuu santu un, chi ansu tendɨꞌɨ yɨvɨ chaku vaꞌa ini jnuꞌun xndaku ri sɨkɨ ja ni ka nchañuꞌun i santu un na changa ga kandixia i. Ti vijna ja ka kandixia i nu na kaji yɨ kuñu un, ti kukueꞌe xaan ini i kaji i kuñu un, chi jini i ja kuñu ni soko nuu santu un kuu. Ti vanuxia changa ga kujnuni vaꞌa ini i jiin jnuꞌun Yandios, ti ka ndoꞌo ini i ja ni saꞌa i ɨɨn jniñu kueꞌe ja ni yaji i kuñu ni soko un. Ko na kachi ri ja sɨkɨ savaꞌni ga ndeyu kaji yo, ti jiin un jantaꞌu Yandios yoꞌo, ansu ja kaji yo savaꞌni ga ndeyu un ti kendo vaꞌa yo. Xi ja tu kaji yo ndeyu un, ti yukan kendo kuiꞌya yo nuu ya.
Ti vasu tundo iyo ja kasɨ ja kaji ra kuñu ni soko un, ko koto ra ñanijnaꞌan ra, ja changa ga chaku vaꞌa ini da jnuꞌun Yandios. Chi nu na kuni da ja yaji ra kuñu un, ti suni kaji da, vasu ndoꞌo ini da ja kuachi kuu. 10 Ko vaꞌa ga ja tu kaji kuɨtɨ ra kuñu un, chi sandau kuni ɨɨn ñani jnaꞌan ra ja changa ga kutuꞌva vaꞌa da jiin jnuꞌun Yandios, ja yaji ra ndeyu ni soko un ini ɨɨn veꞌe nuu kanchuku santu un, vanuxia jini vaꞌa ra ansu kuachi kuu yukan. Ko nu siukan na saꞌa ra, ti kuni ñani ra ja tu jaꞌi chaku vaꞌa ini da jiin jnuꞌun Yandios, ti suni kaji da kuñu un, vasu ndoꞌo ini da ja kuachi kuu. 11 Chi vanu ja tuꞌva ga ra jiin jnuꞌun ya ti saꞌa ra siaꞌan, ko suꞌva jiña ra ichi ja kuu ñani ra ja kondoꞌo xaan ini da ja kuachi ndixia kuu ja ni yaji da kuñu ni soko un, vasu so stuji ra añu ñani ra ja changa ga kuixia ini da jiin jnuꞌun ya. Ko tu vaꞌa ja xnaa ra ñani ra, chi suni ja kuu maa da ni jiꞌi Cristo Jesús. 12 Ti nu siaꞌan saꞌa ra taka jniñu un ja tu iyo vaꞌa, ti so stuji ra añu ñani ra ja saꞌa ra siaꞌan, chi kukuiꞌya ini da vanuxia changa ga kuixia inijnuni da jiin jnuꞌun Yandios. Ti ja saꞌa ra kuachi un nuu ñanijnaꞌan ra, ɨɨn ni kuu ja nuu maa Cristo Jesús ni saꞌa ra kuachi un, chi suni kandixia ñani ra nuu Cristo. 13 Ja yukan ti na koto vaꞌa yo naa ichi kiꞌin yo. Chi nu sɨkɨ ndeyu un ndoꞌo ini ñani yo ja kuachi ndixia kuu, nusa ti vaꞌa ga ja tu kaji kuɨtɨ yo ndeyu un, nava tu xnaa yo ñani yo ja kɨvɨ da nuu ichi kueꞌe, ti xnaa da maa da.
Jniñu xiin ɨɨn apóstol