9
Ti ruꞌu Pablo jikajnuꞌun ri, ¿iyo vaꞌa ja kaji ri kuñu un xi tuu nu? ¿Ti ansu iyo ichi ri sɨkɨ taka jnuꞌun un nu? Ko na kachi ri ja tu iyo ni ɨɨn ley ja chayɨka ruꞌu ja siuku ri jnuꞌun ichi un nu tu kuni ri. Ko vasu iyo, ko maa ri kuu apóstol nuu ya, chaa ni taji ya jiin jniñu ñaꞌnu jaꞌa. Ti maa ri ni jini ndixia ri nuu maa Jitoꞌyo Jesús. Ti sɨkɨ ja ni ka kandixia ra Jesús jiin jnuꞌun ni kaꞌan ri, yukan maa ra na kuaꞌa jandaa kuɨtɨ ja ndiso jniñu ri nuu Jitoꞌyo. Ti vasu sava yɨvɨ tu ka jantaꞌu i ja maa ri kuu apóstol, ko ja kuu maa ra naa ra, chi apóstol kuu ndixia ri nuu ra naa ra sɨkɨ ja ni skandixia ri roꞌo ja ni ka xnaꞌan ra maa Jitoꞌyo. Ti jiin yukan kundaa ndixia ja maa ri kuu apóstol nuu Jitoꞌyo.
Siaꞌan na ndeokani ri jnuꞌun jaꞌa nuu taka yɨvɨ ka kaꞌan sɨkɨ ri. Ko xnakan na kachi ri ja iyo ichi ri ja kaji koꞌo ri taka ja na kuaꞌa yɨvɨ nuu ri. Ko suni iyo ichi ri ja nandaꞌa ri jiin ɨɨn ñaꞌan kandixia ja kuu ña ñasɨꞌɨ ri nu kuni ri, ja na kunduu ña jiin ri nuu ichi jikonuu ri, nanu ka iyo ñasɨꞌɨ taka ga apóstol, suni Pedro jiin chaa ka kuu ñani maa Jitoꞌyo. Uu ga apóstol ka kiꞌin xuꞌun ja ka chindee yɨvɨ ka kandixia ja na kuchaku da. Nusa ti ruꞌu jiin Bernabé, suni iyo ichi ri ja kiꞌin ri xuꞌun nuu i ja na kuchaku ri. ¿Xi ka jani ini ra ja nɨnɨ maa ri naa ri kuu ja na saꞌa ɨnga jniñu ja na niꞌin ri ja kuchaku ri nu?
Ti jikajnuꞌun ri, ¿xi iyo soldado ja chaku da jiin xuꞌun veꞌe maa da nu? ¿Xi iyo chaa ja jitu tɨkaꞌya ti tu yaji da ndeꞌe tɨkaꞌya un nu? ¿Xi nau chaa ñavaꞌa kuaꞌa xndɨkɨ, ti tu koꞌo da lechu tɨ nu? Ti suni ruꞌu Pablo, ¿Iyo ichi ri ja kuchaku ri nuu jniñu saꞌa ri ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios, xi tuu nu? Ko nu kuu siaꞌan ti koto kani ini ra naa ra ja taka jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa kuu mani jnuꞌun ja ka kaꞌan yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. Chi undi maa ley ja ni jaꞌa ya nuu Moisés kaꞌan siaꞌan. Chi kachi nuu tutu ley ni jaꞌa Yandios: “Tu chuꞌun ra ñunu yuꞌu xndɨkɨ ra nu saꞌa tɨ jniñu”, kachi. Ti ni kachi ndaa ya, chi ansu nɨnɨ sɨkɨ maa xndɨkɨ un kuu ja ni kaꞌan ya siaꞌan. 10 Chi suni ja kuu yoꞌo naa yo ni kaꞌan ya, chi ni jaꞌa ya ley yukan ja kuu maa yo. Chi chaa chiꞌi tata nuu ñuꞌun jiin chaa jaxin triu, ñukuu ini da ja na niꞌin da jniñu ni saꞌa da un kɨvɨ ndututu. 11 Ti suni siaꞌan ruꞌu, nanu chaa ni saka triu un kuu ja ni kaꞌan ri jnuꞌun nuu ra, taka ja iyo nuu Yandios jiin Espíritu ya. Ti nu siaꞌan kuu jniñu ni saꞌa ri, va tu kuaꞌa kuu ja nandɨꞌɨ ri ja kuchaku ri, nu na chindee ra naa ra ruꞌu. 12 Chi nu sava ga chaa ka xndaku nuu ra, iyo ichi da ja niꞌin da yaꞌu da nuu ra naa ra. Nusa ti viꞌi ga iyo ichi tu ruꞌu ja kakan ri yaꞌu ri nusa. Ko ruꞌu tu ni jikan ri ja chaꞌu ra ruꞌu, chi ni tava ini ri ja kuchaku ri ja jiñu maa ri, nava tu jakuɨñɨ ri jiin jniñu ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo Jesús. 13 Ti siukan kuu ko ka jini vaꞌa ra ja taka sutu nación Israel ja junukuachi ini veñuꞌun kaꞌnu un, chaku da jiin ndeyu ja ka soko yɨvɨ ini veñuꞌun un. Ti suni sutu junukuachi undi nuu altar yukan, chaku da jiin kuñu kuɨtɨ ja ka soko yɨvɨ naa i. 14 Ti suni siukan ni taꞌu Jitoꞌyo, jniñu ja chaa ka kaꞌan jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ ja na sa nanitaꞌu i, iyo ja na niꞌin da ja kuchaku da nuu maa jniñu un.
15 Ko ruꞌu Pablo, tu jikan kuɨtɨ ri yaꞌu ri nuu ra naa ra, ni ansu ja na chaꞌu ra ruꞌu kuu ja chaa ri tutu jaꞌa. Chi nu siaꞌan na kuu, ti vaꞌa ga ja na kuū ri, ti ansu ja kinyaꞌu ri nuu ra naa ra. Chi nu tuu, ti tu kusɨɨ ini ri ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ. 16 Ti tu nduvixi ri jiin jniñu ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo, chi ja ni nakaji ya ruꞌu ja saꞌa ri jniñu un. Ti kanuu jniñu un ja na siuku ri, chi na ndaꞌu maa ri nu tu kaꞌan ri jnuꞌun ya. 17 Ja yukan kuu ja nu na kaꞌan ri jnuꞌun ya ja kusɨɨ ini maa ri, ti kuu niꞌin ri yaꞌu ri. Ko nu chayɨka ri maa ri ja kaꞌan ri jnuꞌun ya, ti jiin yukan jandaa ja maa Yandios ni tatu jniñu jaꞌa nuu ri. 18 Ti ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios ja sɨkɨ Cristo Jesús nuu yɨvɨ naa i jiin ni ini ni añu ri, ti yukan ni kuu yaꞌu ri ja niꞌin ri, ti vasu iyo ichi ri ja kinyaꞌu ri nuu jniñu saꞌa ri, sɨkɨ ja kuu ri chaa kaꞌan jnuꞌun Yandios.
19 Chi iyo nuña nuu ri, ti tu iyo ni ɨɨn yɨvɨ kuñaꞌnu ja taꞌu jniñu nuu ri nasa kunukuachi ri. Ko nanu muzu ja sajniñu tatu, siaꞌan kuu ri nuu yɨvɨ naa i ja kaꞌan ri jnuꞌun ja na nuña ɨɨn ichi vaꞌa nuu kuaꞌa xaan i na kandixia Cristo Jesús. 20 Ti nu kancha ri jiin jnaꞌan ri, yɨvɨ ñuu Israel ja ka chiñuꞌun i ley ni jaꞌa Moisés, nduu ri ɨɨn ni ga jiin da ja ka jandatu ri ley un, vasu tu yɨꞌɨ ri jiin ley un. Ti siaꞌan saꞌa ri nava na kusɨɨ ini da jiin ri. Ti vii vii xndaku ri nuu da naa da. Yukan ti ii ni ja ka kandixia da jnuꞌun Cristo Jesús. 21 Ti suni siaꞌan saꞌa ri nuu kancha ri jiin yɨvɨ taka ga nación ja tu ka siuku i nuu ley ni jaꞌa Moisés, ti ɨɨn nuu kejnaꞌan ri jiin yɨvɨ un ja tu siuku ri nuu ley Moisés, vasu tu xndoo ri ley maa Yandios, ja siuku ri ley ni jaꞌa Cristo Jesús. Ti siukan ka kusɨɨ ini i jiin ri, ti ii ni ka kandixia i jnuꞌun Jesús.
22 Ko nu kancha ri jiin ñani yo ja changa ga kujnuni vaꞌa ini i jiin jnuꞌun ya, ti ja tu kasɨ ri inijnuni i, ti vii vii xndaku ri nuu i nava na nuña inijnuni i. Siaꞌan saꞌa ri jiin taka yɨvɨ un. Yukan ti tɨjnɨ i ka kandixia jnuꞌun Cristo Jesús ti ka ndɨvɨ i ichi Yandios. 23 Ti siaꞌan xndaku konuꞌun ri jnuꞌun Yandios nuu savaꞌni ga yɨvɨ ja na nuña inijnuni i nasa ketaꞌu i nuu ichi Yandios, nava suni maa ri na nitaꞌu ri nuu ya.
24 Saꞌa yo nava ɨɨn chaa jinu ja ka jinu da naa da. Ti vasu tendɨꞌɨ da ka jinu xaan, ko ɨɨn ni da kuu ja kundee ti niꞌin da ɨɨn taꞌu. Ti nanu ni kundee chaa ni jinu xaan ga un, suni siaꞌan na kukutu ini ra nuu ichi Yandios undi najaa kɨvɨ ja kuaꞌa ya taꞌu ra. 25 Ti taka chaa ka yɨsɨkɨ, konuꞌun xaan satuꞌva da maa da ja jitu ndiꞌi ini da nasa kundee da ja niꞌin da taꞌu, ɨɨn corona ita vii xaan, ja yukan tu kuñɨɨ ja kuu tɨjnɨ kɨvɨ. Ko ja kuu maa yo, nu na siuku ndaa yo jiin jnuꞌun ya, yukan na ti kuñukuu ini yo ja kuaꞌa ya ɨɨn taꞌu nuu yo ja tu naa kuɨtɨ. 26 Ti ruꞌu, ja junukuachi ri nuu Yandios, saꞌa ri jniñu un nanu saꞌa chaa jinu xaan da ansu ja kaꞌncha ini ri nanu ka saꞌa chaa tu ka kanda kunu. Chi nɨ ini nɨ añu ri saꞌa ri jniñu un ansu nanu saꞌa ɨɨn chaa ñaa ja kani iyu da ndaꞌa da nuu tachi. 27 Chi suꞌva chayɨka ri yɨkɨ kuñu ri ja kuandatu ri jiin jniñu ri vasu koo ndoꞌo koo nene ri, nava tu kendo kuiꞌya ri nuu Yandios ti xnaa ri taꞌu ri nuu ya. Ti vasu ni xndaku vaꞌa ri jnuꞌun ya undi nuu, ko iyo jniñu ja na siuku ndaa ri undi kɨvɨ kundee ri.
Ja tu chiñuꞌun yo santu