10
Ñani naa ra, ruꞌu Pablo, na ndakuniꞌin ri ɨɨn jnuꞌun nuu ra naa ra ja koto naa ini ra nasa ni ka yaꞌa tata yo na janaꞌan ɨɨn nuu nducha mar. Chi tendɨꞌɨ da ni ka jika nuu ndatɨ ɨɨn viko, ja ni jakava kani sɨkɨ da naa da ja kuu ɨɨn seña ichi kiꞌin da. Ti tendɨꞌɨ da naa da, ni ka yaꞌa nuu Mar Rojo ja ni ndututu nducha un, ti maꞌñu un ni nuña ɨɨn ichi ja ni ka yaꞌa da. Yukan ni ka kikoyo da jiin tata yo janaꞌan ja ni kuu Moisés, ja ni ka jindandikun da ndatɨ viko un jiin ja ni ka yaꞌa da sava nducha mar. Ti tendɨꞌɨ da ni ka yaji ɨɨn ni nuu ndeyu ja ni jaꞌa Yandios ja vaji nuu andɨvɨ. Ti suni Yandios ja kancha andɨvɨ ni jaꞌa ya nducha ni ka jiꞌi da. Ti nducha un ni kaña nuu kava ja ni jaꞌa ya ja kancha jiin da. Ti jiin kava un ka jini yo ja maa Cristo ni kuncha ya jiin da savaꞌni ga nuu ka kendo da, chindee ya maa da. Ti vasu siaꞌan ni ka yee ni ka jiꞌi da ja ni jaꞌa Yandios nuu da, ko yajni tendɨꞌɨ da ni ka nduniꞌin ini nuu jnuꞌun Yandios. Ja yukan tukaa ni kuu vaꞌa ini ya jiin da, ti ni ka jiꞌi da ja ni kundatu yɨkɨ kuñu da nɨ ñuꞌun teꞌe un.
Siaꞌan ni ka jnaꞌan tata yo na janaꞌan, ti yukan na ndeꞌe na kotonchaa yo naa yo vijna, nava tu kuñukuu ini yo taka jnuꞌun ndevaꞌa nanu ni ka saꞌa tata yo undi na janaꞌan. Ja yukan koto chiñuꞌun ra savaꞌni ga santu nanu ni ka saꞌa chaa janaꞌan un naa da, chi siukan kaꞌan tutu ii Yandios: “Ni ka nukoo yɨvɨ, ti ni ka yaji ni ka jiꞌi yɨ nuu viko ja ka chiñuꞌun i santu i, ti yachi ni ka ndokuɨñɨ i ni ka jita jaꞌa i ni ka jita jaꞌa i nuu santu i”, kachi. Koto kusɨkɨnchaa jnaꞌan ra nanu ni ka saꞌa chaa janaꞌan un, ja chaa un ni ka xndaꞌu da ñasɨꞌɨ, ti ñaꞌan un ni ka kɨvɨ nduu ña ichi kueꞌe jiin chaa un, chi ja siaꞌan ni ka saꞌa da, ti ɨɨn kɨvɨ ni jaꞌa ya nundoꞌo nuu da ja ni ka jiꞌi oko uni mil yɨvɨ naa i. Suꞌva na kondoꞌo ndaa ini ra, ti koto ma nduku ra ja kuɨtɨ ini Jitoꞌyo nanu ni kuɨtɨ ini ya nuu yɨvɨ janaꞌan un, chi ni ka kenda koo ni tuu tɨ da naa da ti ni ka jiꞌi da. 10 Ni koto nduniꞌin ini ra ti kaꞌan ndevaꞌa ra sɨkɨ Yandios, nanu ni ka kaꞌan ndevaꞌa yɨvɨ janaꞌan un sɨkɨ Yandios, ti ni taji ya ángel ya ja ni kii kaꞌni yɨvɨ un naa i.
11 Siaꞌan ni ka jnaꞌan yɨvɨ janaꞌan un naa i, ti yukan na ndeꞌe na kotonchaa yo, ti koto ma saꞌa yo siaꞌan. Chi jnuꞌun un ni kendo yoso nuu tutu nava na kaꞌu yo, ti na chuꞌun ini yo naa yo ja tu kɨvɨ nduu yo jiin jniñu ndevaꞌa un, chi ja kuan kuyajni kɨvɨ ja ndɨꞌɨ ñuyɨvɨ jaꞌa. 12 Ti sɨkɨ ja tu kojnuni nasa kinikava yo nuu kuachi ja kuu kɨvɨ vijna, ti vaꞌa ga na chuꞌun ini chuꞌun añu ra ja saꞌa ra mani jniñu vaꞌa, nava tu kinikava ra nuu kuachi un. Chi nu nau roꞌo ndoꞌo ini ja tukaa ka saꞌa ra ni ɨɨn kuachi, ti koto maa ra sandau kinikava ra nuu kuachi un. 13 Ti nu jnaꞌan ra ɨɨn nundoꞌo ja nduku skɨvɨ roꞌo naa ra nuu kuachi, ti koto kukuiꞌya ini ra, chi suni siaꞌan ka jito uu ga yɨvɨ naa i nundoꞌo un. Ko kaña ra nuu nundoꞌo un, chi Yandios tu sia ya roꞌo ja viꞌi ga na kiꞌin ra nuu nundoꞌo un, ti naa ra. Chi siuku ya ja ni chisojnuꞌun ya. Suꞌva nama ya roꞌo nuu nundoꞌo un, ja tu kinikava ra nuu kuachi.
14 Ja yukan ñani naa ra, koto maa chiñuꞌun kuɨtɨ ga ra nuu santu ra. 15 Siaꞌan kaꞌan ri, chi ka kuu ra yɨvɨ chaku ini, chi ndichi xini ra naa ra, ti maa ra na kachi nu iyo ndaa jnuꞌun kaꞌan ri xi tuu. 16 Chi ka jini vaꞌa ra nava ka chiñuꞌun yo Jitoꞌyo Cristo Jesús, ti na kuantaꞌu yo nuu ya ja kuu vino un ti ka jiꞌi yo tɨꞌlɨ tɨꞌlɨ. Jiin yukan kuu jandaa ja ɨɨn ni ka kuu inijnuni yo ja ka kandixia yo Jitoꞌyo Cristo Jesús, ja maa ya ni jiꞌi nuu ndaꞌa cruz, ti ni jatɨ ya nɨñɨ ya jaꞌa yo. Suni siaꞌan kuu nu ka jaꞌnu yo ɨɨn staa stila ti ka yaji yo tɨꞌlɨ tɨꞌlɨ. Suni yukan kundaa ja ɨɨn ni ga ka kuu yo ja ka kandixia yo ja ni nakuaꞌa ya maa ya ja kuu maa yo na ni jiꞌi ya nuu nda cruz. 17 Ti vasu kuaꞌa xaan yo ka iyo, ko ɨɨn ni ga ni ka nduu yo, chi ɨɨn ni kuu staa ka yaji yo.
18 Nukuꞌun ini naa ra nasa ni ka saꞌa yɨvɨ ñuu Israel, ja ni ka yaji da tɨꞌlɨ tɨꞌlɨ kuñu kuɨtɨ ni ka soko yɨvɨ nuu altar un, ti jandaa kuu ja jiin yukan ka stuu i maa i ja ɨɨn ni ka kuu i, chi ka kandixia ndaa i nuu ja iyo nuu altar un. 19 Ko na kachi ri nuu ra, roꞌo yɨvɨ ñuu Corinto, ja tundo kuu kuɨtɨ santu kancha nuu ɨɨn altar, ni tundo kuu kuɨtɨ kuñu ja ka soko ra nuu santu un. 20 Ti suꞌva na kachi ndaa ri ja yɨvɨ tu jini jnuꞌun Yandios ka nduku i nasa nakuni ndaa i nau kuu maa Yandios. Ja yukan ka soko i ja ka ñavaꞌa i nuu altar un, ko ansu nuu santu un ka soko i. Chi suꞌva nuu maa ndajaꞌa jaꞌuꞌu un ka soko i, ti ansu nuu maa Yandios. Ja yukan tu kuni ri ja kɨvɨ nduu ra naa ra jiin ndajaꞌa jaꞌuꞌu un. 21 Na kachi ri ja nu koꞌo ra tɨꞌlɨ tɨꞌlɨ vino, ti kaji ra tɨꞌlɨ tɨꞌlɨ staa stila nava ni kachi maa Jitoꞌyo, ja nukuꞌun ini ra nava ni nakuaꞌa ya maa ya ja ni jiꞌi ya, nusa ti koto ma kaji ra ti koꞌo ra jiin yɨvɨ ka ndututu ja ka chiñuꞌun i jaꞌuꞌu un. Chi tu kejnaꞌan kuɨtɨ ndɨnduu jniñu jaꞌa. 22 Chi tu kuu kuɨtɨ kɨvɨ nduu yo jiin ndajaꞌa chaa xaan un, chi kukuɨñɨ maa Jitoꞌyo jaꞌa yo. ¿Va nu ka kuñaꞌnu ga yo ja kuu maa ya xino?
Ja na kunchuku yɨñuꞌun yo nava iyo ichi Yandios
23 Iyo yɨvɨ ka kaꞌan: “Iyo nuña yo ja saꞌa yo nasa kuu ini yo”, kachi. Ti jandaa kuu ndixia un, ko ansu taka nuu jniñu un iyo vaꞌa. Chi tendɨꞌɨ ni kuu saꞌa yo savaꞌni ga nasa kuni yo, ko ansu tendɨꞌɨ un chindee yoꞌo, ja chindee yo nuu ñani yo, chaa kandixia ja na kaka ndaa da nuu ichi Yandios. 24 Chi kanuu chindee ga yo ñanijnaꞌan yo, chaa ka kandixia, ti ansu nuu maa yo.
25 Suni na kachi ri ja nu kin kuan ra kuñu iyo nuu yaꞌu un, ti tu kani ini ra nu kuñu ni soko nuu santu kuu xi tuu. 26 Chi siaꞌan yoso nuu tutu ii ja kaꞌan: “Nanu maa Jitoꞌyo kuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ jiin tendɨꞌɨ kuɨtɨ ja iyo nuu”, kachi. Ja yukan kuu kuajniñu yo taka ja iyo nuu.
27 Ti nu ɨɨn chaa tu kandixia, kana da roꞌo veꞌe da ja kaji ra staa jiin da, ti nu kuni ra kiꞌin ra, ti iyo vaꞌa. Ko kaji taka ja na kani da nuu ra, ti koto kajnuꞌun ra ni tu kani ini ra ja nu ja ni soko nuu santu kuu xi tuu. 28 Ko nu ɨnga chaa na kachi nuu ra: “Kuñu ni soko nuu santu kuu jaꞌa”, kachi da. Nusa ti koto kaji ra sɨkɨ ja ndoꞌo ini da ja kuachi kuu ja kaji da kuñu ni soko un. 29 Ti koto kaji ra un nava tu xndiꞌi ra ini da, vasu ja jini maa ra ja tundo kuu nu na kaji ra. Chi kuu kachi ɨnga ra ja kuu kaji yo savaꞌni ga nau ja kuni yo, ko tu vaꞌa ja kaꞌan yo siaꞌan, nava tu kukuiꞌya ini ɨnga yɨvɨ kandixia un. 30 Iyo ka jani ini yo ja tu iyo ichi ɨnga yɨvɨ kandixia ja kankuachi i sɨkɨ yo nu na kaji yo savaꞌni ga ndeyu, vasu ka nakuantaꞌu yo nuu Yandios ja kuu ndeyu un. 31 Ko tu vaꞌa ja ka jani ini yo siaꞌan. Chi suꞌva na koto vaꞌa yo nasa kunchuku yo naa yo undi ja kaji yo ja koꞌo yo jiin undi ja saꞌa yo savaꞌni ga jniñu. Vaꞌa na koto yo taka jniñu saꞌa yo, nava na kaꞌan vaꞌa yɨvɨ naa i jaꞌa yo ja ka junukuachi yo nuu Yandios, nava na kuni ndixia i naa i ja kuñaꞌnu xaan maa Yandios ja chiñuꞌun yo ya. 32 Ti vaꞌa na kunchuku ra nava yukan na ndeꞌe yɨvɨ naa i, ti na chuꞌun ini i, ti siaꞌan tu kɨvɨ i nuu kuachi, ja kuu nuu yɨvɨ nación Israel, ni jiin yɨvɨ ɨnga nación ja tu jini kuɨtɨ i jnuꞌun Yandios, ni nuu yɨvɨ ja ka kandixia Jitoꞌyo Cristo Jesús. Chi suꞌva na kusɨɨ ini i jiin ra naa ra ja vaꞌa kanchuku ra nuu ichi Yandios. 33 Suni siaꞌan ruꞌu, chi jitu ndiꞌi ini ri jiin taka jniñu vaꞌa ja kuu nuu yɨvɨ naa i, ko tu nduku ri ja kuu maa ri, chi suꞌva saꞌa ri taka jniñu vaꞌa un ja kuu nuu taka ni yɨvɨ nava na kuni ndaa i ɨɨn ichi vaꞌa ja na kandixia i nuu maa Jitoꞌyo Cristo Jesús ti nataꞌu i.