11
Ndeꞌe ti kotonchaa jniñu saꞌa ri, ti na tejnaꞌan naa ra nanu ruꞌu ja na tejnaꞌan ri taka ja ni saꞌa Cristo Jesús.
Ja na kundiꞌyu xini ñasɨꞌɨ naa ña
Jajnuꞌun ri roꞌo naa ra ñani, ja vaꞌa kanchuku ra, chi nɨnɨ ka nukuꞌun ini ra ruꞌu, ja ka jitu ini ra jiin taka jnuꞌun ndaa ni xnaꞌan ri. Chi siaꞌan ni niꞌin ri jnuꞌun ya, ti ni xndaku ri nuu ra naa ra.
Ko vijna ti kuni ri ja na chaku vaꞌa ini ra naa ra ja kuñaꞌnu ga Cristo nuu taka chaa, ti chaa un kuñaꞌnu ga da ja kuu ñasɨꞌɨ da, siaꞌan nanu kuñaꞌnu maa Yandios nuu Cristo Jesús. Ti ja siaꞌan kuu, ti na kachi ri ja jnuꞌun kanuu kuu nu ɨɨn chaa na kasɨ da xini da hora jikantaꞌu da nuu Yandios, xi hora kaꞌan da jnuꞌun ya nuu yɨvɨ naa i. Suni siaꞌan nu tu kasɨ ɨɨn ñasɨꞌɨ xini ña hora jikantaꞌu ña nuu Yandios, xi ja kaꞌan ña jnuꞌun ya, suni jnuꞌun kanuu kuu un ja kuu maa ña nu tu kasɨ ña xini ña, ti ɨɨn ni kuu nanu ja ja ni sete ña xini ña. Chi nu tu kasɨ ña xini ña, ti vaꞌa ga na sete ndɨꞌɨ ña ixi ña. Ko nu jani ini ña ja jnuꞌun kanuu kuu ja kaꞌncha ña ixi ña, xi ja sete ndɨꞌɨ ña ixi ña, nusa ti vaꞌa ga na kasɨ ña xini ña. Ko ja kuu chaa tu iyo jnuꞌun ja kasɨ da xini da, sɨkɨ ja ni saꞌa Yandios maa da ja na ndaku da nava kaa maa ya. Jiin yukan xnaꞌan da nasa kuñaꞌnu xaan maa Yandios. Suni siaꞌan, nu kasɨ ñasɨꞌɨ un xini ña naa ña, ti jiin yukan xnaꞌan ña suni ja kuñaꞌnu ga chaa ja kuu maa ña. Siaꞌan iyo chi xnakan chaa ni saꞌa Yandios, ti sa ni saꞌa ya ñasɨꞌɨ. Ni saꞌa ya ñasɨꞌɨ un jiin yɨkɨ kuñu chaa, ansu yɨkɨ kuñu ñasɨꞌɨ un ni kuu chaa un, chi ja kuu maa da ni saꞌa ya ñasɨꞌɨ un. Tu ni saꞌa ya ñasɨꞌɨ un ja koo ña siaꞌan ni, chi ja na kunduu ña jiin chaa ni kuu ña. 10 Yukan kuu ja kanuu kasɨ ña xini ña ja kuaꞌa ña ja yɨñuꞌun nuu chaa, chi undi ángel Yandios ka ndeꞌe jniñu saꞌa ña.
11 Ti vasu siaꞌan iyo, ko yoꞌo ja ka kandixia maa Jitoꞌyo Cristo Jesús, kuu ñaꞌan kuu chaa, ɨɨn ni ka kuu yo ja kuu nuu Jitoꞌyo. Ja yukan ni ɨɨn ni ɨɨn yo tu kuu kandu ja taꞌu jniñu. 12 Ti vasu ni saꞌa ya ñasɨꞌɨ jiin yɨkɨ kuñu chaa, ko suni nuu ndaꞌa nuu jaꞌa ñasɨꞌɨ kaku ɨɨn chaa. Ti siaꞌan kuu ndixia, chi ndɨnduu da ni saꞌa Yandios na ni saꞌa ya da jiin taka ja iyo.
13 Ko sɨkɨ ja nasa ka jakoyo ñasɨꞌɨ naa ña hora ka ndututu ra, ti na kachi ri ja vaꞌa ndeꞌe ra, ¿ndeo nu iyo vaꞌa ja tu kasɨ ña xini ña naa ña hora ka jikantaꞌu ña xi tuu? 14 ¿Va nu ansu jnuꞌun kanuu kuu ja ɨɨn chaa koo nani ixi da nanu ixi xini ñasɨꞌɨ nu? 15 Chi suꞌva ja yɨñuꞌun maa ñasɨꞌɨ kuu ja ni jaꞌa Yandios ixi nani un ja na kundiꞌyu xini ña, ti na tuu ña jiin ixi ña.
16 Ko nu iyo yɨvɨ tu jajnaꞌan ini jiin jnuꞌun xndaku ri jaꞌa, nusa ti vaꞌa na ndeꞌe da jnuꞌun kaꞌan da, chi ni maa ruꞌu Pablo ni ɨnga yɨvɨ ja ka kandixia jnuꞌun Cristo, ni tu ndenda ɨnga ichi ja siaꞌan saꞌa yo.
Tu ni ka chiñuꞌun vaꞌa da nava ni kuxini maa Jitoꞌyo
17 Ti ɨnga jnuꞌun ja kaꞌan ri jaꞌa. Na kachi ri ja tu kuu kuajnuꞌun ri roꞌo naa ra sɨkɨ ɨɨn jnuꞌun ni niꞌin ri ja tu kanchuku mani ra hora ka ndututu ra, chi sa suꞌva ka saꞌa ra jniñu ja tu ni jniñu kuɨtɨ. 18 Siaꞌan kaꞌan ri, chi ni niꞌin ri jnuꞌun ja hora ka ndututu ra, ti sɨɨn sɨɨn ka ndoꞌo ini ra, ti va jandaa kuu un ndoꞌo ini ri. 19 Ti tu kachi ra ja tu, chi siaꞌan ni niꞌin ri jnuꞌun. ¿Xi vatuni ja ka sasɨɨn jnaꞌan ra nu ka ndututu ra xino? ¿Xi va nu kusɨɨ xaan ga ini Yandios jiin ra naa ra nu? 20 Siaꞌan ni taꞌu ndixia Jitoꞌyo jniñu ja na koꞌo yo vino ti na kaji yo staa ja nukuꞌun ini yo jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya jaꞌa yo. Ko roꞌo naa ra, tu ka saꞌa ra siaꞌan, chi suꞌva nu ni ka ndututu ra, ti tu ka iyo ɨɨn nuu ini ra. Chi sa sɨɨn sɨɨn ka saꞌa ra, ja undi ni ka sama ndɨꞌɨ kuɨtɨ ra nava ni kachi ya ja saꞌa yo. 21 Chi nu ni kuu hora ja kiꞌin ra ja kuxini nava ni kachi maa Jitoꞌyo, ti tu ka ndatu kuee ra tɨꞌlɨ, chi ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn ra, xnakan ga kandu, ti ka kiꞌin ra nasa kuu ini ra. Ti iyo sava ra ja ka najini vasu sava yɨvɨ ndaꞌu ka kendo i siaꞌan ni, ti ka jiꞌi yɨ soko, chi tu ka tejnaꞌan ɨɨn nuu ra naa ra. 22 ¿Va nu tu ka iyo veꞌe ra ja kaji koꞌo ra xino? Ti ja siaꞌan ka saꞌa ra naa ra, nusa ti tu ka jaꞌa kuɨtɨ ra ja yɨñuꞌun nuu sava ga ñanijnaꞌan ra, ja suni ɨɨn ni ka kuu i jiin ra, ti xndoo ra jnuꞌun kanuu nuu yɨvɨ tu iyo ndeyu kaji i. ¿Nusa ti nasa kachi ri jiin ra? ¿Va nu kuajnuꞌun ri roꞌo naa ra ja siaꞌan ka saꞌa ra nu? Ko va tu kuajnuꞌun kuɨtɨ ri roꞌo, chi tu iyo vaꞌa kuɨtɨ jniñu ka saꞌa ra naa ra un.
Nasa kuu nava ni kuxini maa Jitoꞌyo
23 Ti vijna, ruꞌu Pablo, na kachi ri maa jnuꞌun ni niꞌin ri nuu maa Jitoꞌyo Cristo Jesús. Ja ni xndaku ri nuu ra naa ra ja maa jakuaa, kɨvɨ ni nakuaꞌa da ya nuu yɨvɨ ndevaꞌa un, ni kuxini ya jiin ndajaꞌa ya. Ti ni kiꞌin ya ɨɨn staa stila, 24 ni nakuantaꞌu ya nuu Tata yo Yandios, ti ni kachi ya jiin da naa da: “Jaꞌa kuu nanu yɨkɨ kuñu ri ja na kuaꞌa ri ti kuu ri jaꞌa ra naa ra. Ti nɨnɨ siaꞌan kaji ra naa ra ja nukuꞌun ini ra, ruꞌu ja ni jiꞌi ri ja kuu maa ra naa ra”, ni kachi ya. 25 Ti suni siaꞌan ni saꞌa ya nu ni ndɨꞌɨ ni ka kuxini da jiin ya. Ni kiꞌin ya ɨɨn vasu un, ti ni kachi ya: “Ja ñuꞌun vasu jaꞌa kuu nanu nɨñɨ ri ja soko ri ja kuu maa ra naa ra. Ti nɨñɨ ri kuu ɨɨn tratu jaa ja kuaꞌa jandaa kuɨtɨ ja ni nama Yandios roꞌo. Ti taka jinu koꞌo ra siaꞌan, ti nukuꞌun ini ra ruꞌu”, ni kachi ya. 26 Chi taka jinu ja kaji ra staa ti koꞌo ra jiin vasu, ja nukuꞌun ini ra ja ni jiꞌi Jitoꞌyo ja kuu maa ra naa ra, ti siaꞌan na siin ra saꞌa ra naa ra undi kɨvɨ na nchaa ya tuku.
27 Ko na kachi ri ja ñaꞌnu kuu jniñu ni saꞌa Jitoꞌyo. Yukan ti nu nau yɨvɨ na kaji staa xi koꞌo i jiin vasu ja tu saꞌa i nanu ni kachi maa Jitoꞌyo Cristo Jesús, ti jiin yukan nchaa kuachi yɨvɨ un, chi yɨsɨkɨnchaa i maa Jitoꞌyo jiin nɨñɨ ya. 28 Ja yukan kanuu na kani vaꞌa ini ɨɨn ɨɨn ra naa ra xnakan, nu iyo ndoo ra naa ra, nu tu na kuachi ra iyo, yukan na ti kuu kaji ra staa ti koꞌo ra jiin vasu ya. 29 Ti vaꞌa ndeꞌe ra jniñu saꞌa ra naa ra, chi ii ga kaa. Nu nau yɨvɨ tu kuaꞌa ja yɨñuꞌun ja nukuꞌun ini i maa Jitoꞌyo, ti kaji i staa ti koꞌo i jiin vasu ya, ti nu siaꞌan ka saꞌa i, ti na kachi ri ja kuu nundoꞌo maa i ka nduku i. 30 Yukan kuu ja ka iyo kuaꞌa yɨvɨ kuꞌu jiin yɨvɨ ka kuita xaan. Ti sava i ja ni ka jiꞌi. 31 Ko xnakan kani ndaa kuɨtɨ ini yo nasa kuu ja kaji yo koꞌo yo, ja kuxini yo sɨkɨ ja chiñuꞌun yo maa Jitoꞌyo. Ti nu siuku vaꞌa yo siaꞌan, ti ni maa ya tu kuaꞌa ya kundoꞌo yo. 32 Ko nu maa ya na kachi ja kuaꞌa ya nundoꞌo kondoꞌo yo, ti na kuantaꞌu yo ja kundoꞌo yo nava na chaku ini yo nasa kiꞌin yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ti tu jnaꞌnu ndatu yo jiin yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa ja tu ka jandatu i nuu Yandios.
33 Siaꞌan iyo jnuꞌun jaꞌa roꞌo ñani naa ra ja kanchuku ñuu Corinto. Nu ka ndututu ra ja kaji ra koꞌo ra ja kuxini nava ni kachi maa Jitoꞌyo, nusa ti kundatu kuee ra tɨꞌlɨ naa ra nava ɨɨn nuu na ndekava tendɨꞌɨ ra naa ra. 34 Ti nu nau ɨɨn roꞌo naa ra ja jiꞌi soko, ti vaꞌa ga xnakan na kaji ra staa undi veꞌe ra, ansu ja chaa ra undi nuu ka ndututu ra ti kaji ra nava kuu ini ra. Chi nu siaꞌan na saꞌa ra, ti maa ra nduku ja kuaꞌa Yandios ja kundoꞌo ra sɨkɨ ja siaꞌan ni yɨvɨ kuu ra.
Ti iyo uu ga jnuꞌun ja kuni kaꞌan ri, ko na kendo ti sa na kachi ri undi kɨvɨ na jaa ri nuu kanchuku ra.
Sɨɨn sɨɨn taꞌu jaꞌa Espíritu Santo nuu yɨvɨ