12
Vijna ti na kachi ri nuu ra naa ra ñani. Na xndaku ri sɨkɨ taka taꞌu ja jaꞌa Espíritu Yandios nuu yo. Ti jiin taꞌu un stuu ndijin yo maa jniñu saꞌa Espíritu Santo. Ti ɨɨn ɨɨn yo kunukuachi savaꞌni ga jniñu ja kuaꞌa Espíritu nuu yo. Ko ja jini vaꞌa ra naa ra ja ni changa ga kandixia ra naa ra ni ka iyo ñaa kuɨtɨ nduchi ra, chi ni ka nchañuꞌun ra taka santu ja tu kuu kaꞌan chi ñɨꞌɨn. Undi nuu tu ni ka jini ra nasa saꞌa jniñu Espíritu Santo, ko vijna na kachi ri ja ni ɨɨn yɨvɨ tu kaꞌan ndevaꞌa i sɨkɨ Jesús, nu ansu jnuꞌun ja jaꞌa Espíritu kuu ja kaꞌan i. Ti suni ni ɨɨn yɨvɨ, tu kaꞌan i ja Jesús kuu jitoꞌyo i nu tu kaꞌan i jiin maa jnuꞌun ja vaji nuu Espíritu Santo.
Ko na kachi ri ja sɨɨn sɨɨn taꞌu jaꞌa Espíritu Santo nuu ɨɨn ɨɨn yɨvɨ naa i ja ka kunukuachi i, ti taka taꞌu un vaji nuu maa ɨɨn ni Espíritu Santo. Ti vasu sɨɨn sɨɨn jniñu ka junukuachi yo naa yo, ko maa ɨɨn ni Jitoꞌyo kuu ya ni tatu jniñu un nuu yo. Ti vasu ndɨ sɨɨn ndɨ sɨɨn ka sajniñu yo, ko maa ɨɨn ni Yandios kuu ya chindee yoꞌo jiin jniñu ja kandio ini yo saꞌa yo.
Vijna ti yoꞌo ja ka kandixia, ja ni niꞌin yo taꞌu un nuu Espíritu Santo, ti taꞌu ni ka niꞌin yo un, tu kuajniñu yo ja kuu maa yo, chi ni niꞌin yo taꞌu un ja na chindee yo nuu taka ñanijnaꞌan yo ja na kaka ndaa i nuu ichi Yandios. Nuu sava yo ni jaꞌa ya taꞌu ja ndichi xaan na xnaꞌan yo jnuꞌun Yandios. Ti nuu sava yo ni jaꞌa ya taꞌu ja na nuña inijnuni yo ti chaku vaꞌa ini yo nasa kuni kaꞌan taka jnuꞌun ndichi ja vaji nuu Yandios. Ko taka taꞌu un ni jaꞌa maa Espíritu Santo ja siaꞌan na koo jiin yo. Nuu sava yo ni niꞌin ɨɨn jiña ni inijnuni ja kuu kuñukuu ndaa kuɨtɨ ini yo, ja kuu saꞌa yo tɨjnɨ nuu jniñu ñaꞌnu, ja ni tu kuu kuɨtɨ saꞌa ɨnga yɨvɨ. Ti sava yo kuu saꞌa tajna nuu yɨvɨ ka kuꞌu, ti nduvaꞌa ni i. Ko taka jniñu jaꞌa saꞌa maa Espíritu Santo. 10 Ti nuu sava ga yo ni jaꞌa ya ɨɨn taꞌu jiña ja kuu saꞌa yo jniñu ñaꞌnu, ja ni tu kuu kuɨtɨ saꞌa ɨnga yɨvɨ. Ti nuu sava ga yoꞌo ni jaꞌa ya ɨɨn inijnuni ja kuu nakachi yo jnuꞌun vaji nuu maa Yandios nuu yɨvɨ naa i. Ti uu ga yo ni jaꞌa ya inijnuni ja na chaku vaꞌa ini yo nau jnuꞌun vaji nuu Espíritu Santo, ti nau jnuꞌun vaji nuu espíritu chaa xaan. Nuu uu ga yo ni jaꞌa ya inijnuni ja kaꞌan yo tɨjnɨ yuꞌu yɨvɨ ja tu jini yo. Ti suni ni jaꞌa ya inijnuni sava ga yo ja kuu nakachi yo nasa kuni kaꞌan saꞌan ja kaꞌan jnaꞌan yo jiin ɨnga yuꞌu. 11 Ko taka nuu jniñu un saꞌa maa ɨɨn ni Espíritu Santo ja sɨɨn sɨɨn taꞌu ni jaꞌa ya nuu ɨɨn ɨɨn yɨvɨ ja na saꞌa i, nasa kuu ini maa ya.
Ɨɨn ni ka kuu tendɨꞌɨ yo
12 Saꞌa yo nanu kuu ɨɨn yɨkɨ kuñu ja iyo kuaꞌa nuu, siaꞌan ka kuu yo jiin Cristo ja kuu yo nava yɨkɨ kuñu ya sɨkɨ ja ka kandixia yo maa ɨɨn ni ya. Ti vasu kuaꞌa xaan yo ka iyo, ko ɨɨn ni ka kuu yo. 13 Ja siaꞌan ja ɨɨn ni ka kuu tendɨꞌɨ kuɨtɨ yo naa yo, kuu yɨvɨ hebreo, xi yɨvɨ griego, xi vasu kuu yo muzu ja ni jaan yɨvɨ, xi chaa sajniñu ja kuu maa da. Ti vasu sɨɨn sɨɨn kanda yo, ko ɨɨn ni ka kuu yo jiin Cristo, nava ja ɨɨn ɨɨn nuu yɨkɨ kuñu ya ka kuu yo naa yo. Ti maa Espíritu Santo ni saꞌa ya ja ɨɨn ni ga yɨvɨ ni ka kuu yo. Chi hora ni ka janducha yo, ni jaꞌa yo jandaa ja yɨꞌɨ yo jiin Cristo Jesús.
14 Chi yɨkɨ kuñu ɨɨn yɨvɨ ansu ɨɨn ni yɨkɨ kuu, chi suꞌva kuaꞌa xaan yɨkɨ kuachi ka junukuachi jiin. 15 Chi nu jaꞌa yo na kachi: “Ansu ndaꞌa kuu ri. Ja yukan tu yɨꞌɨ ri jiin yɨkɨ kuñu”, kachi. Ko tuu, ¿chi va nu ja siaꞌan na kachi, ti ansu yɨkɨ kuñu yo kuu ndixia nu? 16 Ti nu soꞌo yo na kachi: “Vanuxia ansu nduchi kuu ri. Ja yukan tu yɨꞌɨ ri jiin yɨkɨ kuñu”, kachi. Ko tuu, chi va nu ja siaꞌan kaꞌan, ko suni yɨꞌɨ ndixia jiin yɨkɨ kuñu yo. 17 Ko nasa kuu nu siaꞌan na saꞌa yɨkɨ kuñu yo, ¿chi nasa koo yo nu ndɨꞌɨ yɨkɨ kuñu yo kuu nduchi, ti nasa kuni soꞌo yo nusa? ¿Xi nasa kuu ndɨꞌɨ yɨkɨ kuñu yo na kuu mani soꞌo, ti nasa niꞌin yo xiko jiin yuxijni yo nu? 18 Ti vasu sɨɨn sɨɨn ka junukuachi yɨkɨ kuñu yo, ko maa Yandios ni chijnɨɨ jnaꞌan ya ɨɨn ɨɨn yɨkɨ kuachi, nava kuu ini maa ya ja siaꞌan na koo, ti tendɨꞌɨ un ni kuu ɨɨn ni ga yɨkɨ kuñu. 19 Sa ti mani sɨꞌɨn na kuu yɨkɨ kuñu yo, ¿nasa kuu nusa? 20 Ko tuu, chi ansu ɨɨn ni sɨꞌɨn kuu yɨkɨ kuñu yo, chi iyo kuaꞌa xaan yɨkɨ kuachi ja jajniñu, ti tendɨꞌɨ un kuu ɨɨn ni ga.
21 Va nu kachi nduchi yo jiin ndaꞌa yo: “Tu nandɨꞌɨ ri roꞌo”, kachi. Ni xini yo tu kuu kachi jiin jaꞌa yo: “Tu nandɨꞌɨ kuɨtɨ ri roꞌo”, kachi. 22 Ko ansu siaꞌan kuu, chi suꞌva taka yɨkɨ kuñu yo ja jani ini yo ja tu kuajniñu, ko yukan kuu ja kanuu ga ja nandɨꞌɨ yo. 23 Ti taka yɨkɨ kuñu yo ja jani ini yo ja tu kanuu kasɨ yo sɨkɨ, ko sa yukan jitu ndiꞌi ini yo ja na kasɨ yo jiin saꞌma, taka ja yɨsaꞌu ja ndoꞌo ini yo ja tu ndijin nuu, sa yukan vaꞌa ga jasɨ yo. 24 Ko ɨɨn nuu vii ga kaa nuu yɨkɨ kuñu yo, sa yukan tu jasɨ yo. Ko siaꞌan ni saꞌa Yandios yoꞌo ja viꞌi ga na koto yo nuu yɨsaꞌu un ja tu vii kaa. 25 Ti siukan ni saꞌa Yandios nava tu kusɨɨn taka yɨkɨ kuñu yo, chi suꞌva taka na chindee jnaꞌan nava na kendo vaꞌa nɨ tuꞌu. 26 Ti nu ni tuji ɨɨn yɨkɨ kuñu, ti nɨ tuꞌu nɨ kaa jatu yeniꞌni. Ti suni siaꞌan nu chiñuꞌun ga yo ɨɨn nuu yɨkɨ kuñu yo, ti suni nɨ tuꞌu ni yɨkɨ kuñu niꞌin ja yɨñuꞌun.
27 Ti nu iyo kuaꞌa nuu yɨkɨ kuñu yo, ti siaꞌan ka kuu yo naa yo jiin Cristo ja ka kandixia yo maa ɨɨn ni ya, chi kuu yo nanu maa yɨkɨ kuñu ya, ti ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn yo naa yo kuu ɨɨn ɨɨn nuu yɨkɨ kuñu maa ya, chi tendɨꞌɨ yo ɨɨn ni ga ni ka kuu yo jiin maa Jitoꞌyo. 28 Ja yukan sɨɨn sɨɨn jniñu ni tatu ya nuu yo ja kunukuachi yo nava kuu taꞌu ni jaꞌa ya nuu yo. Xnakan ni jani ya apóstol ja ka ndiso da jniñu ñaꞌnu ga ja kuu nuu Yandios. Yukan na ti ni jani ya profeta ja kuu nakachi i jnuꞌun vaji nuu maa Yandios nuu yɨvɨ naa i. Ti sa ni jani ya chaa ka xnaꞌan jnuꞌun ya ja ka xndaku da nuu yɨvɨ. Yukan na ti ni jani ya uu ga yɨvɨ ja saꞌa i jniñu ñaꞌnu, ja ni tu kuu kuɨtɨ saꞌa ɨnga yɨvɨ. Suni yɨvɨ ja saꞌa tajna yɨvɨ kuꞌu ti nduvaꞌa ni i. Jiin yɨvɨ ndiyo ini ja chindee jnaꞌan i nuu savaꞌni ga jniñu. Suni chaa ka taꞌu jniñu nuu yaka yɨvɨ ka kandixia. Jiin yɨvɨ ni niꞌin inijnuni nuu ya ja kaꞌan tɨjnɨ yuꞌu yɨvɨ ja ni maa i tu chaku ini. 29 Nu siaꞌan iyo, ¿va nu tendɨꞌɨ yo ka kuu apóstol nu? ¿Xi tendɨꞌɨ yo kuu profeta nu? ¿Va nu tendɨꞌɨ yo ka xndaku? ¿Xi tendɨꞌɨ ka saꞌa jniñu ñaꞌnu nu? 30 ¿Va nu tendɨꞌɨ yo kuu saꞌa tajna nuu yɨvɨ kuꞌu nu? ¿Xi tendɨꞌɨ yo kaꞌan sɨɨn sɨɨn yuꞌu? ¿Xi va nu tendɨꞌɨ yo kujnuni ini nasa kaꞌan yo taka jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ sɨɨn sɨɨn yuꞌu nu? 31 Nusa ti kundio ni ini ra ja na kuaꞌa Yandios ɨɨn taꞌu kanuu ga ja kuu ra naa ra, ja kunukuachi nuu jnaꞌan ra naa ra.
Ti ruꞌu Pablo, na xnaꞌan ri nuu ra nau kuu ɨɨn ichi vaꞌa ga.
Jnuꞌun kundaꞌu ini jnaꞌan