13
Ti na kachi ri ja vasu kuu kaꞌan ri tɨjnɨ nuu yuꞌu yɨvɨ, xi jnuꞌun ja kaꞌan ángel Yandios ja tu chaku ini yo, ti nu tu ñundaꞌu ini ri jiin jnaꞌan ri, nusa ti va jnuꞌun kaꞌa ri kuunanu ɨɨn tambor ja so kuɨtɨnɨꞌɨn kunaꞌma, xi ɨɨn platillo ja so kuɨtɨnɨꞌɨn kaxin kaxin ni, ja nanu kuxi soꞌo yo saꞌa. Ti vasu ni jaꞌa Yandios ɨɨn inijnuni ja kuu nakachi ri nuu yɨvɨ maa jnuꞌun ya, ti vasu vaꞌa na kujnuni ini ri taka jnuꞌun ya ja ni ɨɨn yɨvɨ tu jini, xi vasu kujnuni vaꞌa ini jiin jnuꞌun ndichi Yandios, ko nu tu ñundaꞌu ini ri, ti va tu kaxan jniñu saꞌa ri nusa. Xi vasu kandixia ndaa ri ya, ti ñukuu ni ini ri ja kuu chajiyo ri ɨɨn yuku, ko nu tu ñundaꞌu kuɨtɨ ini ri, ti va tundo kuu kuɨtɨ ri nusa. Vasu na tejnaꞌan ndɨꞌɨ ri ja ñavaꞌa ri nuu taka yɨvɨ ndaꞌu, xi vasu na kaꞌma yɨvɨ ruꞌu nuu ñuꞌun ja sɨkɨ jnuꞌun ya, ko nu tu ñundaꞌu ndixia ini ri nuu ñanijnaꞌan ri, ti va tundo kuu kuɨtɨ jniñu saꞌa ri nusa.
Yɨvɨ ñundaꞌu ini, chi tu kuɨtɨ yachi ini i. Kaꞌnu xaan ini i, ti kuee ini i, ti vaꞌa ini i jiin jnaꞌan i. Tu kuasun ini i, ni tu kuu ichi ini i nuu ñanijnaꞌan i, ti ni tu vixi ini i. Ni tu kaꞌan ndevaꞌa i sɨkɨ yɨvɨ, ni tu sa kuasun ini, ni tu kuɨtɨ kuɨtɨ ini, ni tu ñuꞌun tutu ini i ja kuꞌun koso ini i savaꞌni ga nau ja kuu. Ni tu jajnaꞌan ini i jiin jniñu ndevaꞌa ja ka saꞌa ñani jnaꞌan i. Chi suꞌva ndiyo ndaa ini i jiin jniñu vaꞌa. Ti yɨvɨ ñundaꞌu ini, taka ni ndoꞌo i, taka ni kundee ini i jiin taka ni ñukuu ini i, ti taka ni ndatu kuee i.
Jnuꞌun ñundaꞌu ini, chi tu naa kuɨtɨ, ko jaa ɨɨn kɨvɨ ja tukaa koo chaa ja kuu nakachi jnuꞌun vaji nuu maa Yandios nuu yɨvɨ naa i, ni tukaa ga koo yɨvɨ kaꞌan sɨɨn sɨɨn yuꞌu, ni tukaa koo chaa kaꞌan jnuꞌun ndichi ja vaji nuu Yandios. Taka jnuꞌun un chi ja kuan ndɨꞌɨ, ko jnuꞌun kundaꞌu ini jnaꞌan, ni tu ndɨꞌɨ kuɨtɨ. Ti siaꞌan kuu ndixia yukan, chi vasu ñuꞌun kuaꞌa ini yo jnuꞌun ndichi Yandios, ti siaꞌan kuu ndixia, ko jaku ni kuu jnuꞌun un nuu yo ja kanchuku yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti vasu vii na kaꞌan yo jnuꞌun Yandios vijna, ko suni jaku ni kuu sɨkɨ ja tu jini vaꞌa yo jnuꞌun ya. 10 Ko nu na jaa kɨvɨ kaꞌnu ga un, ja kejaꞌa Yandios nasama ya taka ja iyo nuu ñuyɨvɨ, yukan na ti kuni ndaa yo ja ja ni ndɨꞌɨ ni kendo vaꞌa, ti ja tu ni iyo vaꞌa un, ndɨꞌɨ kuxio kiꞌin. 11 Chi na ni kuu yo ɨɨn suchi lulu, ni kaꞌan yo nanu suchi lulu, ni chaku ini yo, ti ni ndoꞌo ini yo nanu suchi lulu un. Ko nu ni ka kuñaꞌnu yo, ti ni xndoo yo taka ja kuu jnuꞌun suchi lulu un. 12 Ko vijna nɨnɨ iyo ñaa inijnuni yo nanu nu ndeꞌe yo nuu ɨɨn espejo ja tu ndijin vaꞌa. Ko na jaa kɨvɨ kaꞌnu un, yukan na ti kujnuni vaꞌa ini yo nasa sajniñu Yandios, siaꞌan nanu maa Yandios jini vaꞌa ya yoꞌo naa yo nasa yɨvɨ ka kuu yo.
13 Nusa ti iyo uni jnuꞌun kendo kutu ja kuu saa ni ja kuu saa ni: ja kandixia niꞌin yo jnuꞌun ya, ja na kundio ndaa ini yo siuku yo ja ni chisojnuꞌun ya, jiin ja na kundaꞌu ini jnaꞌan yo. Ko ɨɨn ja kanuu xaan ga un kuu ɨɨn jnuꞌun ja na kundaꞌu ini jnaꞌan yo.
Ja kaꞌan yo sɨɨn sɨɨn yuꞌu