14
Ja yukan na kachi ri ja jnuꞌun kanuu ga kuu ja na kukutu ini ra kundaꞌu ini jnaꞌan ra. Ti suni kukutu ini ra ja kuñukuu ini ra niꞌin ra taꞌu ja jaꞌa Espíritu Santo, ja na niꞌin ra ɨɨn taꞌu kanuu ga ja na kuu nakachi ra jnuꞌun vaji nuu maa Yandios. Chi chaa ñavaꞌa taꞌu ja kaꞌan da sɨɨn yuꞌu ja ni maa da tu chaku ini. Ko jini vaꞌa maa Yandios naa jnuꞌun kaꞌan da, ti vasu ka ñusoꞌo yɨvɨ naa i, ko tu chaku ini i. Chi kaꞌan da jiin inijnuni maa da ja kaꞌan da sɨɨn yuꞌu un. Ko chaa ja nakachi maa jnuꞌun vaji nuu Yandios, saꞌa ja nuña ga inijnuni yo jiin jnuꞌun ya, ti siaꞌan viꞌi ga ka ñukuu ini yo ichi Yandios. Ti suni jnuꞌun un jaꞌa jnuꞌun ndee ini nasa kaka yo nuu ichi ya ja kuu nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Chaa kaꞌan ɨnga yuꞌu, chi nɨnɨ mani da yɨꞌɨ jiin jnuꞌun Yandios. Ko chaa nakachi jnuꞌun ya, chi suꞌva chindee da tendɨꞌɨ yɨvɨ ka kandixia ja na kɨvɨ kaji ga jnuꞌun Yandios nuu inijnuni i. Ti siaꞌan viꞌi ga kundio ndaa ini i ichi Yandios. Ruꞌu Pablo, jajnaꞌan ini ri ja tendɨꞌɨ ra na kaꞌan sɨɨn sɨɨn yuꞌu, ko viꞌi ga kuni ri ja na kundiyo ini ra taꞌu ja nakachi ra jnuꞌun vaji nuu Yandios. Ko ñaꞌnu ga kuu jniñu saꞌa chaa nakachi jnuꞌun Yandios, ansu chaa ja kaꞌan ɨnga yuꞌu ja ni maa da tu chaku ini. Chi nu tu kuu nakachi da jnuꞌun kaꞌan da un, tu ni jniñu ja chindee da nuu yɨvɨ ka kandixia, ja na kaka ndaa i nuu ichi Yandios.
Ja yukan ñani naa ra, nu na jaa ri nuu kanchuku ra naa ra, ti kaꞌan ri jiin sɨɨn yuꞌu ja tu chaku kuɨtɨ ini ra, ¿nusa ti nasa kuajniñu jnuꞌun un nu? Ko nu kaꞌan ri jnuꞌun jaa ja vaji nuu maa Yandios, xi xnaꞌan ri nasa kuni kaꞌan jnuꞌun ndichi ya, xi ja nakachi ri savaꞌni ga jnuꞌun vaji nuu maa ya, xi ja xnaꞌan kaji ri jnuꞌun ya nuu ra naa ra, ti suu yukan kuu ja kuajniñu yo.
Saꞌa yo nuu ɨɨn yujnu yaa ja kuu xkili xi guitarra, vasu tu chaku, ko kuu jita sɨɨn sɨɨn ndusu. Nusa ti nu tu kuaꞌa sɨɨn sɨɨn ndusu, ¿nasa kuni yo naa yaa tɨvɨ xkili un, ti naa yaa chaa guitarra un? Suni siaꞌan kuu ɨɨn ndɨkɨ, chi nu tu tɨvɨ kaji kuɨtɨ, ti ni ɨɨn soldado tu satuꞌva da maa da ja kiꞌin da nuu guerra. Suni siaꞌan roꞌo naa ra, nu na kaꞌan ra sɨɨn yuꞌu ja tu chaku ini yɨvɨ, ¿ti nasa kujnuni ini i nuu jnuꞌun kaꞌan ra un? Ti nu so kuu tɨndɨꞌɨ kaꞌan kaꞌan ra, ti nuu tachi ni kuaꞌan un.
10 Ti siaꞌan iyo kuaꞌa yuꞌu ka kaꞌan yɨvɨ nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ, ti taka yɨvɨ ka kaꞌan sɨɨn sɨɨn yuꞌu un ka chaku vaꞌa ini i nasa kuu maa jnuꞌun ka kaꞌan i. 11 Ko nu tu chaku ini ri yuꞌu kaꞌan ɨɨn chaa, ti kuu ri nanu chaa ñuu jika nuu chaa un, ti suni nanu chaa ñuu jika kuu maa da nuu ri. 12 Ja yukan, roꞌo ja ka ndio ni ini ra niꞌin ra taꞌu ja jaꞌa Espíritu Santo, ko kanuu ga ja na kukutu ini ra chindee jnaꞌan ra, nava na kɨvɨ kaji ga inijnuni yɨvɨ maa jnuꞌun Yandios ja na kaka ndaa i nuu ichi ya.
13 Nusa ti yɨvɨ ja kaꞌan ɨnga yuꞌu ja ni maa i tu chaku ini, na kakantaꞌu i nuu Yandios ja na kuu nakachi i jnuꞌun kaꞌan i un. 14 Nu jikantaꞌu yo ti kaꞌan yo sɨɨn yuꞌu, ti añu yo kuu ja jini ndoo kaꞌan yo, vasu inijnuni yo tu jini ndoo kaꞌan yo. Nu siaꞌan ti ni tu kuu kuɨtɨ xndaku yo jnuꞌun ya nuu ñanijnaꞌan yo. 15 ¿Nasa saꞌa yo nusa? Vaꞌa ga na kakantaꞌu ni ini yo nɨ jiin inijnuni yo sɨkɨ ja kujnuni ini yo nasa kaꞌan yo. Ti suni kuu kata yo yaa nɨ ini añu yo, ko nɨ jiin inijnuni yo, ko sɨkɨ ja kujnuni ndaa ini yo ndoo jita yo. 16 Chi nu nakuatu ra mani jnuꞌun ja vaji nuu añu ra, ti tu kujnuni ini ra ndoo kaꞌan ra, ti yɨvɨ tu chaku ini, tu kuu nakuatu i jiin ra, chi tu chaku kuɨtɨ ini i na jnuꞌun kaꞌan ra. 17 Ti vasu nakuatu ndaa kuɨtɨ maa ra, ko yɨvɨ tu kɨvɨ inijnuni naa jnuꞌun kaꞌan ra, ¿nasa kujnuni ini i ja kaka ndaa i nuu ichi ya, ti nu tu chaku ini i jnuꞌun kaꞌan ra nu?
18 Ti ruꞌu Pablo, chi nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja viꞌga na kaꞌan ri sɨɨn ga yuꞌu ja kuu taka roꞌo naa ra. 19 Ko ja kuu nuu yɨvɨ ka kandixia na xndaku ri vasu ti uꞌun ni jnuꞌun, ko jnuꞌun ja na chaku ini i, ansu ja kaꞌan ri uxi mil jnuꞌun ɨnga yuꞌu, ti tu chaku kuɨtɨ ini i.
20 Ñani ja yukan koto kani ga ini ra nanu suchi lulu, chi suꞌva na kani vaꞌa ini ra nanu yɨvɨ ñaꞌnu. Ti ja kuu sɨkɨ jniñu ndevaꞌa na koo ra nanu suchi lulu ja kuu ñaa xini i. 21 Siaꞌan yoso nuu tutu ley janaꞌan: “Kaꞌan ri jiin yɨvɨ jaꞌa sɨɨn yuꞌu, ti suni kaꞌan ri yuꞌu chaa ñuu jika jiin yɨ. Ko vasu siaꞌan ti ni tu chunsoꞌo kuɨtɨ”, kachi maa Jitoꞌyo.
22 Ja yukan nu ñavaꞌa yo taꞌu ja kaꞌan yo sɨɨn yuꞌu, ti ɨɨn jniñu ñaꞌnu saꞌa Yandios jiin yo ja kuu nuu yɨvɨ tu kandixia, ko ja nakachi yo jnuꞌun vaji nuu Yandios. Yukan kuu ɨɨn jniñu ñaꞌnu saꞌa Yandios jiin yo ja kuu nuu yɨvɨ ka kandixia, ti ansu nuu yɨvɨ tu kandixia. 23 Sa ti tendɨꞌɨ roꞌo ja ka kandixia ndututu ra, ti jakuncha ra kaꞌan ra sɨɨn sɨɨn yuꞌu, ti jaa ɨɨn yɨvɨ ja tu kɨvɨ ini nasa kaꞌan jnuꞌun un, xi jaa ɨɨn yɨvɨ tu kandixia, ti kachi i ja ni ka sana inijnuni ra naa ra. 24 Ko nu taka ra na nakachi jnuꞌun vaji nuu Yandios, ti kɨvɨ ɨɨn yɨvɨ tu kandixia, xi ɨɨn yɨvɨ ja tu chaku vaꞌa ini, ti yɨvɨ un na kuni ndaa ini i ja yɨvɨ yuji kuu i, chi kɨvɨ ini jnuni i jnuꞌun ka kaꞌan ra. 25 Yukan ti naꞌnu ini da yɨvɨ un jiin añu i ja nakuni ndaa i nuu kuachi i. Yukan na ti jakunjitɨ i ti na kanajaa i Yandios, chi nakuni ndaa kuɨtɨ i ja kancha ndixia ya jiin ra naa ra.
Ja na kava yɨñuꞌun yo jiin ja yukun na kaꞌan yo
26 Nusa ti nu ka ndututu ra naa ra ñani, ti taka ra na kata ɨɨn yaa ii. Yukan ti sava ra kuu xndaku ɨɨn jnuꞌun, xi ja nakachi ra jnuꞌun vaji nuu Yandios, xi ja kaꞌan ra sɨɨn yuꞌu, xi ja nakani ra nasa kaꞌan jnuꞌun un. Ti iyo vaꞌa nusa, ko kanuu na chaku ini tendɨꞌɨ ra naa ra nava na niꞌin ga ra jnuꞌun ndee ini, ja kaka ndaa ra nuu ichi Yandios. 27 Ti nu iyo chaa kaꞌan ɨnga yuꞌu ja tu chaku ini yo, ti uu xi uni ni da na kaꞌan, ko ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn da na kaꞌan, ti na koo ɨɨn ja nakachi jnuꞌun ka kaꞌan da un. 28 Ti nu tu iyo chaa ja nakachi jnuꞌun un, vaꞌa ga ja tu kaꞌan da nu ni ka ndutu ra naa ra, ti na kaꞌan maa ni da jiin ini da jiin Yandios.
29 Suni siaꞌan na kuu jiin chaa nakachi jnuꞌun vaji nuu Yandios. Suni uu xi uni ni da na kaꞌan, ti sava ga roꞌo naa ra, nakani ndaa ini nu iyo ndaa jnuꞌun kaꞌan da un. 30 Ko nu nuu ɨnga chaa kancha un, na stuu Yandios ɨɨn jnuꞌun jaa nuu inijnuni da, ti jakuncha da kaꞌan da jnuꞌun un, ti vaꞌa ga na kasɨ yuꞌu chaa kaꞌan un, nava na siin ɨnga chaa un na kaꞌan da. 31 Yukan na ti kuu kaꞌan tendɨꞌɨ ra naa ra, ko ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn ra na kaꞌan ja nakachi ra jnuꞌun vaji nuu Yandios, nava tendɨꞌɨ ra na kutuꞌva, ti na siin nɨ ini ga ra naa ra jiin jnuꞌun ndee ini. 32 Ti vasu iyo inijnuni ra ja nakachi ra jnuꞌun vaji nuu Yandios, ko tu sia ya roꞌo ja ɨɨn jinu ni kaꞌan tendɨꞌɨ ra naa ra, chi suꞌva ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn ra na kaꞌan. 33 Siaꞌan na koo jiin ra naa ra, chi tu jajnaꞌan ini Yandios ja kuvaa ra naa ra.
Ti nanu saꞌa taka yɨvɨ kandixia, 34 ti suni siaꞌan na koo jiin roꞌo ja kanchuku ñuu Corinto, nu ni ka ndututu ra naa ra, ti taka ñasɨꞌɨ naa ña, naꞌin na kunchuku ña, chi tu vaꞌa ja kaꞌan ña ni ɨɨn jnuꞌun. Na koo yɨñuꞌun ña, ti na kuandatu ña nuu yɨɨ ña siaꞌan nanu taꞌu ley Yandios jniñu. 35 Ti nu iyo ɨɨn jnuꞌun ja tu kujnuni ini ña, ti kuni kajnuꞌun ña nuu chitu un, vaꞌa ga na najaa ña undi veꞌe jiin yɨɨ ña, ti sa na kajnuꞌun ña, chi jnuꞌun kanuu kuu ja ndokuɨñɨ ɨɨn ñasɨꞌɨ ti kaꞌan ña maꞌñu yɨvɨ ka ndututu ja ka chiñuꞌun i Yandios. 36 Ti nu ansu jandaa kuu jnuꞌun kaꞌan ri ja xndaku ri, nusa ti na kachi ri: ¿Va nu xnakan nuu maa ra naa ra ni kenda jnuꞌun Yandios nu? ¿Xi nɨnɨ nuu mani ra naa ra ni jaa jnuꞌun ya nu? 37 Ti nu ɨɨn chaa yukan jani ini da ja kuu nakachi da jnuꞌun ja vaji nuu Yandios, xi ja jani ini da ja ñavaꞌa da taꞌu ni jaꞌa Espíritu Santo, nusa ti na chuꞌun vaꞌa ini da ja jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa kuu jniñu taꞌu maa Jitoꞌyo, chi ndiso jniñu ri nuu ya, ansu so kaꞌan maa ri siaꞌan ni. 38 Ko nu tu jantaꞌu da jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa, iyo vaꞌa, ko suni maa da tu kuantaꞌu yo.
39 Nusa ti, ñani, kundio ni ini ra taꞌu jaꞌa Espíritu Santo ja nakachi ra jnuꞌun vaji nuu Yandios. Ti koto kasɨ ra nuu chaa ja kaꞌan sɨɨn sɨɨn yuꞌu. 40 Yukan ja nu ni ka ndututu ra naa ra ti na kava yukun ini ra, ti yɨñuꞌun na saꞌa ra taka nuu jniñu un.
Jnuꞌun ja ni nandoto Cristo Jesús