15
Ñani naa ra, ruꞌu Pablo, kuni ri ja na nukuꞌun ini ra maa jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo Jesús ja ni kaꞌan ri nuu ra naa ra, ti jnuꞌun ni ka jantaꞌu ra un saꞌa ja siin ka jika ndaa ra nuu ichi ya. Ti suni jiin jnuꞌun un ni ketaꞌu ra naa ra nu niꞌin ka siin ra ja ka kandixia ndaa ra Cristo Jesús. Ti nu tuu, va so ni ka kandixia kaꞌa ra nusa. Chi ni saꞌa Yandios ja ni chaku ini ri taka jnuꞌun ya jiin taka jniñu ñaꞌnu saꞌa ya, ti yukan kuu jnuꞌun ja ni nakachi ri nuu ra naa ra undi nuu. Ti jnuꞌun un kuu ja ni jiꞌi Cristo Jesús ja sɨkɨ kuachi yo, siaꞌan nava kachi nuu tutu ii Yandios undi na janaꞌan, ja ni ka chunduji da ya, ko nuu uni kɨvɨ ti ni nandoto ya, siaꞌan nava kachi nuu tutu ii Yandios. Ja ni ndenda ndijin ya nuu Pedro, ti sa ni ndenda ndijin ya nuu taka ga apóstol ya. Ti sa ni ndenda ndijin ya nuu viꞌi ga uꞌun ciento ñanijnaꞌan yo ni ka ndututu da un. Ti sava i ka chaku ga vijna, vasu sava ga i ja ni ka jiꞌi. Ti sa kuee ga ni ndenda ndijin ya nuu Jacobo ja suni nani Santiago, ti kuee ga ni ndenda tuku ya nuu tendɨꞌɨ apóstol ya. Ti undi sandɨꞌɨ ni ga ti ni ndenda ndijin ya nuu maa ri, ja kuu ri nanu suchi lulu ni kaku yucha. Ti ni ansu chaa vaꞌa kuɨtɨ ni kuu ri ja konani ri apóstol nuu ya. Suꞌva ni jito uꞌu xaan ri tendɨꞌɨ yɨvɨ ka kandixia maa Jitoꞌyo Cristo Jesús. 10 Ko maa Yandios ni kundaꞌu xaan ini ya ja ni nakaji ya ruꞌu, ja na kuu ri apóstol nuu ya jiin jniñu jaꞌa, ti ja siaꞌan ni saꞌa ya jiin ri. Ti tu ni nakaji kaꞌa ya ruꞌu ja saꞌa kaꞌa ri jniñu, chi sa suꞌva viꞌi ga ni jitu ndiꞌi ini ri jiin jniñu ja kuu taka ga apóstol ya, ti vasu iyo hora kuita ri jiin jniñu jaꞌa, ko kundee ri, chi maa ya kuu ja chindee chituu ruꞌu. 11 Ja yukan tu xndiꞌi ri ini ri jiin jniñu ni tatu ya, chi ɨɨn ni kuu jniñu ka saꞌa ri jiin uu ga apóstol ya ja ka kaꞌan ri jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo Jesús, ti yukan kuu maa jnuꞌun ja ka kandixia ra.
Ja ka nandoto ndɨyɨ
12 Nu jandaa kuu jnuꞌun ni ka kaꞌan ri nuu ra, ja nandoto Cristo nuu ñujiꞌi, ¿ti ndo ka kaꞌan sava ra ja tu ni nandoto ya nusa? 13 Chi nu tu nandoto ni ɨɨn ndɨyɨ un, ti va suni tu nandoto Cristo nuu ñujiꞌi un nusa. 14 Ti nu tu ni nandoto Cristo nuu ñujiꞌi un, ¿va tu ni jniñu kuɨtɨ jnuꞌun ka kaꞌan ri nusa? ¿Ti va suni tu iyo ni ɨɨn jnuꞌun ndaa ini ra naa ra ja ka kandixia ra nusa? 15 Nu siaꞌan kuu, ¿ti va ka kuu ri chaa xndoñaꞌan ja kuu nuu Yandios nusa? Chi ni ka kachi ri ja ni naxndoto ya Cristo maꞌñu ndɨyɨ. Ko nu tu nandoto ndixia ndɨyɨ, ti va ndaa ja tu ni naxndoto kuɨtɨ ya Cristo nusa. 16 Chi nu jandaa kuu ja tu nandoto kuɨtɨ ndɨyɨ, ti va suni tu ni nandoto Cristo nusa. 17 Chi nu tu ni nandoto kuɨtɨ Cristo, ti va tundo kuu kuɨtɨ jnuꞌun ka kandixia ra nusa. Ko nu siaꞌan kuu, ti na kachi ri ja ka siin ga ra jiin kuachi ra. 18 Nu siaꞌan ti suni taka chaa ni ka kandixia Cristo ja ja ni ka jiꞌi da, va ni ka naa da ɨɨn jinu ni nusa. 19 Ja yukan yoꞌo ja ka kandixia Cristo, ja ka chaku ga yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ti kɨvɨ na kuū yo, va tukaa nandoto yo maꞌñu ndɨꞌɨ nusa, ti na xaan ga kuiꞌya kendo yo ja kuu taka ga yɨvɨ nu siaꞌan. Chi ni ka kandixia yo jnuꞌun ja nandoto yo nuu ñujiꞌi ko tu ni kuu, chi ni kuu yo yɨvɨ ni ka xndoñaꞌan.
20 Ko ansu siaꞌan kuu jnuꞌun un, chi jandaa ndixia ja ni naxndoto Yandios Cristo Jesús maꞌñu ndɨyɨ, ti maa ya kuu undi nuu kuɨtɨ ja ni nandoto ansu taka ga ndɨyɨ ja nandoto un. 21 Chi ja sɨkɨ maa ɨɨn ni chaa ni nani Adán, ti ni kɨvɨ kueꞌe ja kuū yo. Ti suni siaꞌan ja sɨkɨ maa ɨɨn ni chaa kuu Cristo Jesús, ti nandoto yo maꞌñu ndɨyɨ. 22 Chi nanu tendɨꞌɨ yo ni ka jiꞌi sɨkɨ ja ka kuu yo jnaꞌan Adán, ti suni siaꞌan tendɨꞌɨ yo nandoto sɨkɨ ja kandixia nɨ ini yo Cristo Jesús. 23 Ko ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn yo nani vekoyo yo. Xnakan Cristo ni nandoto nuu ñujiꞌi yukan na ti undi nchaa tuku ya, ti sa nandoto taka yɨvɨ ka yɨꞌɨ jiin ya. 24 Yukan ti na jaa maa kɨvɨ sandɨꞌɨ ni ga un ja xnaa Cristo taka jniñu jiin taka yɨvɨ ni ka nduñaꞌnu sɨkɨ ya, ti na kuaꞌa ya jniñu un nuu maa Tata ya Yandios, maa jniñu ñaꞌnu ja ni taꞌu ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 25 Ko tu jaꞌi jaa hora un, chi kanuu ja xnakan na taꞌu Cristo jniñu nuu taka ja iyo, undi tukaa ga koo kuɨtɨ ni ɨɨn ja jito uꞌu nuu ya, chi ndɨꞌɨ kuɨtɨ kundee ya jiin. 26 Ti ja jito uꞌu yoꞌo, yukan kuu maa kueꞌe ja kuū yo, ja kin xnaa ya undi sandɨꞌɨ ni ga. 27 Ti sɨkɨ yukan kaꞌan tutu ii Yandios ja ni saꞌa ya ja ni kundee ɨɨn jinu ni Cristo Jesús jiin taka ja jito uꞌu nuu ya. Ko ja kaꞌan siaꞌan, yukan chaku ini yo ja suni junukuachi maa Jitoꞌyo nuu Tata ya Yandios, chi maa Yandios kuu ya ni chiꞌi tendɨꞌɨ kuɨtɨ jniñu un nuu ndaꞌa Cristo Jesús. 28 Ko nu na ndɨꞌɨ yukan kɨvɨ nuu ndaꞌa Cristo, yukan na ti maa ya ja kuu ya Seꞌe Yandios, suni kɨvɨ ya nuu ndaꞌa maa Tata ya Yandios, Yaa xiin tendɨꞌɨ kuɨtɨ ja iyo. Yukan kuu ja kuñaꞌnu xaan ga maa Tata yo Yandios, chi yɨndaꞌa ya ndɨ vii kuɨtɨ ja iyo.
29 Ti sɨkɨ ja ka janducha yɨvɨ naa i ja nandoto ndɨyɨ, nusa ti ¿ndoo ka ndoꞌo ini i ja ka saꞌa i siaꞌan, ti nu tu ndaa ja nandoto ndɨyɨ un nu? Ti ndoꞌo ini ri ja nu tu nandoto ndɨyɨ un, ¿ndoo ka janducha i nusa?
30 Ko ja kuu ruꞌu naa ri, nu tu ndaa ja nandoto ndɨyɨ, va tu kondoꞌo ri taka kɨvɨ nava ka jnaꞌan ri vijna jiin jniñu ka saꞌa ri. 31 Ruꞌu Pablo, kaꞌan ndaa ri ñani naa ra, ja ndɨ kɨvɨ ni ka nduku yɨvɨ kaꞌni i ruꞌu ja sɨkɨ jniñu ya. Ti vasu jito ri nundoꞌo, ko kusɨɨ xaan ini ri ja suni ka kandixia ra maa Jitoꞌyo Cristo Jesús. 32 Ti sɨkɨ jniñu ndiso ri nuu Yandios, kuu nanu ja ni ka kanaa ri jiin kuɨtɨ xaan nuu ñuu Efeso jaꞌa. Ko nu tu ndaa ja nandoto ndɨyɨ, va tundo niꞌin kuɨtɨ ri yaꞌu ri nusa. Ti nu siaꞌan, ti vaꞌa ga na saꞌa ri nanu kachi ɨɨn jnuꞌun: “Na kusɨɨ ini yo ti na kaji na koꞌo yo, chi sandau ijña ti kuū yo ti ndɨꞌɨ kendo”, kachi. 33 Ko tu kuaꞌa ra jnuꞌun ja xndaꞌu yɨvɨ roꞌo jiin jnuꞌun un, siaꞌan nava kachi ɨnga jnuꞌun i: “Nu jika ra jiin yɨvɨ ndevaꞌa ti naa ini ra taka ja iyo vaꞌa ti tukaa jika ndaa ra”, kachi. 34 Nusa ti nachuꞌun ini naa ra ti koto kɨvɨ nduu kuɨtɨ ga ra jiin yɨvɨ kueꞌe un, nava tu kɨvɨ ra nuu kuachi, chi maꞌñu ra naa ra ka iyo yɨvɨ ja tu jini kuɨtɨ i nau kuu maa Yandios. Siaꞌan kaꞌan ri nava na kukanuu ra naa ra ja ka iyo yɨvɨ kueꞌe un jiin ra.
Nasa nandoto ndɨyɨ
35 Ko nu ɨɨn ra na kachi: “¿Nasa nandoto ndɨyɨ nusa? ¿Ti nasa kaa yɨkɨ kuñu ndɨyɨ un nu na ndenda nu?” 36 ¡Aa! Ko ndoo ka ndoꞌo ini ra siaꞌan, va nu tu chaku ini ra ja nava nandoto ndɨyɨ un kuu nanu chiꞌi yo tata chii ñuꞌun, chi kaña yuku ko maa nuni un chi teꞌyu. 37 Ti tata ja kɨvɨ chii ñuꞌun un kuu nuni, xi triu xi ɨnga nuu, ko ansu mani yuku kuu ja ndeꞌe yo chi mani nuni kuu. 38 Ti kuee ga ti kaña yuku, ti kejaꞌa kuaꞌnu savaꞌa ni ga nasa kuni maa Yandios. 39 Ti suni siaꞌan kuu jiin taka yɨkɨ kuñu, chi ansu ɨɨn ni kanda. Sɨɨn kaa yɨkɨ kuñu yɨvɨ, ti sɨɨn kaa ɨɨn kuɨtɨ, suni sɨɨn kaa ɨɨn saa, ti sɨɨn kanda chāká un. 40 Suni siaꞌan kuu jiin taka ja iyo nuu andɨvɨ jiin taka ja iyo nuu ñuyɨvɨ. Chi sɨɨn ni saꞌa vii ya ja iyo andɨvɨ, ti suni sɨɨn ni saꞌa vii ya ja iyo ñuyɨvɨ. 41 Ti suni sɨɨn ndii ndikandii, ti sɨɨn ndii yoo. Ti sɨɨn ndinchaa chuxini un, chi sɨɨn sɨɨn ndii ɨɨn ɨɨn, savaꞌni ga nasa kanda maa.
42 Ti suni siaꞌan kuu nu na nandoto ndɨyɨ. Tukaa ga koo i nava ni iyo i undi nuu. Yɨkɨ kuñu ja ni chunduji yo chii ñuꞌun ndɨꞌɨ teꞌyu, ko kɨvɨ na nandoto ndɨyɨ un, tukaa ga kaa siaꞌan. 43 Ɨɨn yɨkɨ kuñu ja chunduji yo, tukaa ga vaꞌa kuɨtɨ kaa, ko kɨvɨ na naxndoto Yandios ndɨyɨ un ti tukaa ga koo nava ni kaa undi nuu, chi suꞌva sɨɨn nduvii yɨvɨ un. Ɨɨn ndɨyɨ ja chunduji yo chii ñuꞌun, tukaa ga ndoo kuu, ko kɨvɨ na nandoto, suꞌva ndu ndajnu ga yɨkɨ kuñu yɨvɨ un. 44 Ɨɨn ja chunduji yo chii ñuꞌun, ndeꞌe ndaa kuɨtɨ yo ja ɨɨn yɨvɨ siaꞌan ni kuu, ko kɨvɨ na nandoto, tukaa ga koo siaꞌan, chi ndɨꞌɨ nasama ya jiin ɨɨn yɨkɨ kuñu ja kuncha andɨvɨ. Chi iyo yɨkɨ kuñu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, ti suni iyo yɨkɨ kuñu yɨvɨ kunchuku nuu andɨvɨ.
45 Chi siaꞌan yoso nuu tutu ii Yandios: “Ja kuu yɨvɨ naa i, xnakan ni saꞌa Yandios ɨɨn chaa ja ni nani Adán, ti ni kuncha da nuu ñuyɨvɨ jaꞌa”, kachi tutu. Ti sandɨꞌɨ ni ga ti taji ya ɨnga chaa ja kuu nanu Adán. Ni kee da andɨvɨ, ko ndiso da jniñu ñaꞌnu ja naxndoto da yɨvɨ yɨꞌɨ jiin Yandios ja na kunchuku i nuu andɨvɨ. 46 Vijna chi kuu yo yɨvɨ kanchuku nuu ñuyɨvɨ jaꞌa jiin yɨkɨ kuñu yo, ko ijña xi isa, ti nduu yo yɨvɨ kunchuku nuu andɨvɨ, chi nasama yɨkɨ kuñu yo. 47 Ti Adán ni kuu da ɨɨn chaa yɨꞌɨ jiin ñuyɨvɨ jaꞌa, chi jiin tɨkacha ñuꞌun ni saꞌa Yandios maa da. Ko ɨnga chaa kuu uu chi undi nuu andɨvɨ ni kii da, ti yukan kuu maa Jitoꞌyo. 48 Yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa chi ka kuu i jnaꞌan Adán ja ni kuu da jiin tɨkacha ñuꞌun. Ko yɨvɨ yɨꞌɨ jiin Cristo, ja ni kii ya nuu andɨvɨ, nduu i nanu kuu maa ya. 49 Chi nanu ni ka ndaku yo nava kaa maa chaa ni kuu jiin tɨkacha ñuꞌun un, suni siaꞌan nduu yo nava kaa maa Cristo, ja ni kii undi nuu andɨvɨ.
50 Ñani naa ra, na kachi ri nuu ra, ja jiin yɨkɨ kuñu yo nava kanchuku yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, tu kuu kɨvɨ yo ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu, chi ja naa kuu. Ja yukan tu kuchaku ja kuu saa ni. 51 Vijna ti kunsoꞌo vaꞌa ɨɨn jnuꞌun na kaꞌan ri, ɨɨn jnuꞌun ja ni chisaꞌyɨ Yandios ja kuni stuu ya vijna, ti kachi: “Tendɨꞌɨ yo ja ka kandixia Cristo, ansu tendɨꞌɨ yo kuū, ko tendɨꞌɨ yo nasama Yandios yɨkɨ kuñu yo”, kachi. 52 Chi kɨvɨ sandɨꞌɨ ni ga na jaa kɨvɨ, ti tɨvɨ ndɨkɨ. Ti tu naꞌan kuɨtɨ kuu un, chi kuu nanu ja ɨɨn nakuani ni yo, ti ja ni nasama ni Yandios yoꞌo. Chi tɨvɨ ndɨkɨ, ti kɨvɨ un nandoto taka ndɨyɨ ja tukaa ga kuū i. Ti taka yoꞌo naa yo ja ka chaku, so nasama Yandios yɨkɨ kuñu yo. 53 Chi sɨkɨ ja teꞌyu yɨkɨ kuñu yo, yukan kuu ja kanuu nasama ya yoꞌo nava tukaa ga teꞌyu kuɨtɨ yo. Chi sɨkɨ ja ka jiꞌi yo jiin kueꞌe, ti kanuu ja na nasama ya yoꞌo nava tukaa ga kuū kuɨtɨ yo. 54 Ti ja ka jiꞌi yo ti teꞌyu yɨkɨ kuñu yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ja sɨkɨ yukan kii kɨvɨ ja nasama ya yoꞌo naa yo nava tukaa ga kuū yo, ni tukaa ga teꞌyu yɨkɨ kuñu yo. Yukan na ti kundaa nava yoso jnuꞌun nuu tutu ii Yandios: “Ni kundee ndɨkuɨtɨ ya, ni xnaa ya kueꞌe ja jaꞌni yoꞌo. 55 Ti vasu jandaa kuū ja kuu yo, ko tu naa yo, chi nandoto yo. Tukaa kundee kuɨtɨ kueꞌe un jiin yo, chi ja ni kundee Yandios ja xnaa ya kueꞌe un”, kachi tutu. 56 Ti maa kuachi yo saꞌa ja kundee kueꞌe un jiin yo ti jiꞌi yo. Ko ley Yandios kachi nau kuu kuachi nusa. Ja yukan kankuachi ley un sɨkɨ yo. 57 Ko na kuantaꞌu yo nuu Yandios, chi ni taji ya Jitoꞌyo Cristo Jesús ja ni saꞌa ya jniñu ñaꞌnu jaꞌa yo ja ni nama ya yoꞌo, chi ni kundee ya sɨkɨ kuachi jiin sɨkɨ kueꞌe un. Ti tukaa ga naa yo, chi ni nandoto maa Jitoꞌyo nuu ñujiꞌi un. Ti jiin yukan suni ni ka kundee yo jiin kueꞌe un, chi suni nandoto yo.
58 Ja yukan ñani ri naa ra, sɨkɨ ja jandaa ndixia kuu ja nandoto yo, koto yuji ini ra jiin jniñu ka saꞌa ra ja ka junukuachi ra nuu maa Jitoꞌyo. Kukutu ini naa ra jiin jnuꞌun ya, ti nɨnɨ na saꞌa ra jniñu maa Jitoꞌyo jiin nɨ ini nɨ añu ra. Chi ja jini ra ja tu ka saꞌa kaꞌa ra jniñu un ja ka junukuachi ra nuu maa Jitoꞌyo.
Ka kekoo da xuꞌun ja kuu yɨvɨ ndaꞌu