16
Ti vijna, ruꞌu Pablo, na kachi ri ɨɨn jnuꞌun sɨkɨ nasa kekoo ra xuꞌun ja kuu nuu ñanijnaꞌan yo ja ka kandixia, ja ka kuu da chaa ndaꞌu. Ti na saꞌa ra nanu ni xndaku ri nuu taka yɨvɨ ka kandixia ndañuu Galacia. Ti taka domingo na savaꞌa ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn ra jaku xuꞌun, savaꞌa ni ga nasa ni ka niꞌin ra, nava nu na jaa ri ti ja ka iyo tuꞌva ra, ansu jaa ri ti ka jinu ra ka nduku ra xuꞌun. Nu na jaa ri ti nakaji ra chaa, chaa kundaꞌa tutu ri, ti taji ri da kinkoyo da nuu ñani yo kanchuku ñuu Jerusalén. Ti na nakuaꞌa da xuꞌun ni ka kekoo ra naa ra un. Ti nu kanuu ja kiꞌin ri jiin chaa kinkoyo un, ti kiꞌin ri jiin da.
Kandaꞌu Pablo jiin yɨvɨ ñuu Corinto
Ti nu kuaja ri nuu kanchuku ra, xnakan yaꞌa ri ichi ndañuu Macedonia, ti sa kuaja ri ñuu Corinto. Ti na ndeꞌe yo nu kuncha ri yukan jaku ni kɨvɨ, xi kuncha ri yukan nɨ viko ñuu jiin ra naa ra. Yukan ti kuu chindee ra ruꞌu ja chuꞌun ichi ra naa ra ruꞌu nuu ichi kiꞌin ri. Ko tu jaa ri ja kuncha ri ɨɨn nundaa ni jiin ra naa ra, chi ndoꞌo ini ri ja kuncha ri yukan ɨɨn kani tɨꞌlɨ, nu siaꞌan kuni maa Jitoꞌyo. Ko na kendo ri ñuu Efeso jaꞌa undi na jaa kɨvɨ Pentecostés, chi iyo kuaꞌa yɨvɨ jaꞌa ja ka kuni kunsoꞌo i jnuꞌun Yandios, chi ka iyo kuaꞌa yɨvɨ ka jantaꞌu jnuꞌun Cristo Jesús. Vasu suni iyo kuaꞌa yɨvɨ ja kuni kasɨ ichi ri.
10 Ko nu ni jaa Timoteo, ti tendɨꞌɨ ra na kunchuku mani nava na kosɨɨ ini da nuu kancha da yukan jiin ra naa ra, chi suni junukuachi da nuu jniñu maa Jitoꞌyo nanu junukuachi maa ri suni. 11 Ti ni ɨɨn ra koto sajaꞌa ini nuu da. Suꞌva na chindee ra da ja na chuꞌun ichi ra da nu vendi da, nava na niꞌin da jnundee ini jiin ra naa ra ja nɨ ini ka kandixia ra. Ti na kukuee ndiji da nuu ichi, chi kundatu ri da jaꞌa jiin uu ga ñani yo ja ka kandixia.
12 Ti sɨkɨ ñani yo Apolos, xaan ga ndaꞌu ni kuu ri jiin da, chi tu ni kuu ja jaa da jiin uu ga ñani yo un, ja na jandeꞌe da roꞌo naa ra. Vaꞌa ni ndoꞌo ini da, ko tu ni kuu ja jaa da vijna. Ko nu na nuña da tɨꞌlɨ, ti kuaja da.
13 Ko na kachi ri nuu ra naa ra ja na kondito ra, ti koto yuji ra ja na kaka yata ra ichi Yandios. Na kuñukuu ni ini ra ja siin ra jiin jnuꞌun vaꞌa Jitoꞌyo Cristo Jesús. Na kukutu ini ra jiin jnuꞌun Yandios nava na kuixia inijnuni ra jiin jnuꞌun ya. 14 Ti taka ja saꞌa ra, na kuu mani jniñu vaꞌa. Na kuu jiin jnuꞌun kundaꞌu ini nuu ñanijnaꞌan yo, ti suni nuu taka ga yɨvɨ.
15 Ñani, ka jini vaꞌa ra ja xnakan yɨvɨ veꞌe Estéfanas ni ka kandixia i nuu ichi Yandios, ja kanchuku i ndañuu Acaya. Ti ni ka nakuaꞌa i maa i nuu jniñu ja ka chindee i taka ga yɨvɨ ka kandixia. 16 Ti kandaꞌu ri jiin ra ñani, ja na kuaꞌa ra ja yɨñuꞌun nuu yɨvɨ ka saꞌa siaꞌan, ja ka junukuachi i nuu yɨvɨ ka kandixia. Ti suni siaꞌan na saꞌa ra naa ra nanu vii ka chindee jnaꞌan yɨvɨ un.
17 Ti kusɨɨ ini ri ja ni chaa Estéfanas jiin Fortunato jiin Acaico, chi maa da ni ka jaꞌa jnundee ini nuu ri jiin jnuꞌun da sɨkɨ ja jika xaan kanchuku ra. 18 Ni ka jaꞌa da jnundee ini añu ri, siaꞌan nanu ni ka saꞌa da jiin maa ra naa ra. Ti yɨvɨ siaꞌan, kanuu ja na kuajnuꞌun ra da, chi iyo vaꞌa jniñu saꞌa da.
Sandɨꞌɨ ni ga jnuꞌun sandee ini
19 Na sandee xaan ini ra naa ra, kachi taka ñanijnaꞌan yo ka kandixia ja kanchuku i ndañuu Asia. Aquila jiin Priscila jiin taka yɨvɨ ka ndututu ini veꞌe da, ka kanxiaꞌu i ja na sandee xaan ini tendɨꞌɨ ra jiin sɨvɨ maa Jitoꞌyo. 20 Suni siaꞌan kachi taka ñani yo ja na sandee ini ra, ti na nanuu jnaꞌan naa ra jiin jnuꞌun xiaꞌu ri.
21 Ti ruꞌu Pablo, chaa ri jnuꞌun jaꞌa jiin letra ndaꞌa ri ja na sandee ini ra naa ra.
22 Ti nu iyo yɨvɨ ja tu jantaꞌu maa Jitoꞌyo Cristo Jesús, na jnaꞌnu ndatu i ti na naa i nusa. Ti na kachi yo: ¡Jitoꞌyo, ñaꞌan ni vijna!
23 Ñukuu ini ri ja maa Jitoꞌyo Jesús, na kundaꞌu ini ya roꞌo naa ra, ti na chindee ya nuu ra nava siaꞌan na koo.
24 Sandɨꞌɨ ni ga jnuꞌun jaꞌa na kachi ri. Roꞌo ja ka kandixia Cristo Jesús ñuu Corinto, kundaꞌu ini ri nuu taka ra naa ra. Siaꞌan na koo.