Carta kuu uu ja ni chaa
Pablo
nuu yɨvɨ ñuu Corinto
1
Chaa Pablo tutu nuu yɨvɨ ka kandixia ñuu Corinto
Ruꞌu Pablo jiin Timoteo, ja kuu da ñani yo ja ka kandixia yo Jesús, ka kanxiaꞌu ri nuu taka ra ja kanchuku ñuu Corinto. Kuu ri apóstol Jesús, ti Jesús kuu Cristo ja ndiso ya jniñu ñaꞌnu nuu Yandios, ti maa Jesús ni jaꞌa ya jniñu un nuu ri ja na kuu ri apóstol nuu ya. Ti chaa ri tutu jaꞌa nuu taka ra ja ka kandixia Jesús, ja ka ndututu ra ñuu Corinto. Chaa ri tutu jaꞌa nuu ra naa ra ja ni ka kusɨɨn ra nuu ichi ndevaꞌa, ti ni ka ndɨvɨ ra nuu ichi Yandios jiin nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku nɨ kaꞌnu ndañuu Acaya. Ti ñukuu ini ri ja Tata yo Yandios jiin Jitoꞌyo Cristo Jesús na kundaꞌu ini ya, ti na chindee ga ya roꞌo naa ra.
Nundoꞌo ni jnaꞌan Pablo
Na kaꞌan yo ja kuñaꞌnu xaan Yandios, Yaa kuu Tata maa Jitoꞌyo Cristo Jesús. Chi maa ya kuu Tata yo ja kundaꞌu ini ya yoꞌo, ti nɨnɨ jaꞌa ya jnundee ini nuu yo ja na kosɨɨ ini yoꞌo. Maa ya kuu ja jaꞌa jnundee ini sɨkɨ taka nundoꞌo jnaꞌan ri, ti suni kuaꞌa ri jnundee ini nuu ñani jnaꞌan ri ja suni ka ndoꞌo i nundoꞌo. Chi nanu ni saꞌa ya ja ni niꞌin ri jnundee ini, suni siukan na saꞌa ri ja na niꞌin ra jnundee ini naa ra. Ti vasu kuaꞌa nundoꞌo jito ri sɨkɨ ja ni kandixia ri Cristo, chi ja yɨꞌɨ ri jiin Cristo kuu ja nɨnɨ jaꞌa Yandios jnundee ini nuu ri. Ja yukan, nu taka ri ka jito nundoꞌo, nusa ti chaku vaꞌa ini ri nasa kuu ja ka ndoꞌo tu roꞌo naa ra, nava kuu kuaꞌa ri jnundee ini nuu ra. Chi ni jito ri nundoꞌo na ni kaꞌan ri jnuꞌun vaꞌa Jesús, nava na ketaꞌu ra nuu Yandios ja kuu taka kɨvɨ. Ti taka jinu jaꞌa ya jnundee ini ruꞌu, yukan chaku vaꞌa ini ri nasa kuu kuaꞌa ri jnundee ini roꞌo naa ra. Ja yukan tu xndiꞌi ini ra, chi kundee ini ra nasa kaka ndaa ra nuu ichi Yandios, vasu na kondoꞌo ra nundoꞌo nanu ka ndoꞌo maa ri naa ri. Ti ñukuu xaan ini ri ja kuu taka ra, chi jini ri ja nu taka ra ka ndoꞌo nundoꞌo jiin ri, suni siaꞌan na kuaꞌa Yandios jnundee ini roꞌo naa ra.
Ñani naa ra, ja kanchuku ñuu Corinto un, kuni ri naa ri ja taka ra na kuni nasa ni ka ndoꞌo ri naa ri ichi ndañuu Asia. Chi ni ka jito ri nundoꞌo xaan, ja ni ka ndoꞌo ini ri ja tukaa kundee ri naa ri niku. Ni ka jani ini ri ja kuū ri. Tukaa ni ndoꞌo ini ri ja kuchaku ri. Ti ja ni ka jaꞌncha ini ri ja kuū ri. Ko yukan ni saꞌa ja na jnuu ini ri nasa kundee ri jiin nundoꞌo un ja kuñukuu ini ri maa Yandios. Sa tu ni xndiꞌi ini ri jiin nundoꞌo un, chi ni chaku ndaa ini ri ja maa Yandios kuu ya kuaꞌa jnundee ini ja na kundee ri jiin nundoꞌo un, chi maa ɨɨn ni Yandios kuu ya jaꞌa jnundee ini, ti maa ɨɨn ni ya kuu ja ndiso jniñu ñaꞌnu ja kuu naxndoto ya ndɨyɨ. 10 Yukan kuu ja mani maa ya ni nama ruꞌu nuu nundoꞌo xaan un ja ja yajni kuū ri niku, ti siin nama ya ruꞌu vijna. Chi ñukuu ini ri ja suni siaꞌan kin nama ya ruꞌu sɨkɨ nundoꞌo kii ga ichi nuu ri. 11 Ti nu taka ra na chindee ruꞌu ja kakantaꞌu ra jaꞌa ri, chi nu kuaꞌa xaan yɨvɨ na kakantaꞌu i jaꞌa ri, suni kuaꞌa i nakuantaꞌu jaꞌa ri ja ni kundaꞌu ini Yandios ruꞌu naa ri, ti ni nama ya ruꞌu nuu taka nundoꞌo un.
Ni kukuee tu ni jaꞌan Pablo ñuu Corinto
12 Iyo ɨɨn jnuꞌun ja saꞌa ja kusɨɨ ini ri. Chi jini inijnuni ri ja vaꞌa ii ni ka jika ri nuu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, ti viꞌi ga ni ka jini ndijin taka maa ra naa ra. Ti siaꞌan kuu chi kundaꞌu ini ya ruꞌu ja ni chindee ya maa ri. Ti jaꞌa tu ni kuu ja ndichi xaan xini maa ri ja siaꞌan ni jika ri. 13 Ti jnuꞌun chaa ri nuu taka tutu ri ja kuu ra naa ra, chi mani jnuꞌun ja kuu kaꞌu ra kuu ja na chaku ini ra. Ti ñukuu ini ri ja chaku vaꞌa ga ini ra nasa kaꞌan tutu ri, 14 vasu sa jaku ni ka chaku ini ra vijna. Ti jiin yukan kuu kusɨɨ ini ra naa ra sɨkɨ ruꞌu naa ri kɨvɨ na kii tuku Jitoꞌyo Jesús, nanu na kusɨɨ ini ri sɨkɨ taka maa ra naa ra. 15 Ti ja sɨkɨ yukan ñukuu xaan ini ri ja jaa ri nuu kanchuku ra naa ra, ja kiꞌin ri, ti nchaa ri uu jinu, nava na kusɨɨ ini ra ja jikonuu ri ndeꞌe ri nuu kanchuku ra. 16 Ni ndio ini ri ja yaꞌa ri nuu kanchuku ra xnakan nuu ichi kiꞌin ri ñuu Macedonia, ti nandeokuñɨ tuku ri nuu ra naa ra, nava yukan ti kuu chindee ra ruꞌu naa ra ja kiꞌin ri ichi ñuu Judea niku. 17 Ko siukan ni jani ini ri, ja jaa ri nuu kanchuku ra, ti tu ni kuu. Xi ndoꞌo ini ra ja saꞌa ri nanu saꞌa yɨvɨ uu xini, ja tu jini kuɨtɨ i jnuꞌun Yandios, chi yɨvɨ un kaꞌan i jiin uu inijnuni. 18 Ko tu ni kaꞌan ri jiin ra siukan, chi maa Yandios ja nɨnɨ siuku ndaa kuɨtɨ ya jnuꞌun ya, na kuaꞌa ya jandaa ja nɨnɨ kaꞌan ndaa ri jiin ra naa ra. 19 Siukan kuu chi ka jini vaꞌa ra sɨkɨ jnuꞌun ni jani ri nuu ra, ja mani jnuꞌun ndaa kuu ja ni ka jani ri jiin Silvano jiin Timoteo, na ni ka jani ri jnuꞌun vaꞌa Cristo Jesús, Seꞌe Yandios. Ti jnuꞌun ja ni ka jani ri sɨkɨ Cristo Jesús kaꞌan ja undi vijna tu na tuꞌu ini ya, chi nɨnɨ siuku ya jiin jnuꞌun ya. 20 Chi maa Cristo Jesús kuu ja ni siuku ndaa kuɨtɨ taka jnuꞌun ni chiso Yandios. Ja yukan kaꞌan yo ja vii kuñaꞌnu ii Yandios, ti kachi yo siaꞌan na koo, chi maa Cristo Jesús ni siuku ndaa kuɨtɨ taka jnuꞌun ni chiso Yandios. 21 Ti maa Yandios kuu ja saꞌa ja maa ra jiin ruꞌu ka kandixia ndaa kuɨtɨ yo Cristo, ti maa ɨɨn ni jnuꞌun ya kuu ja ni sasɨɨn yoꞌo ja na siuku yo nuu maa ɨɨn ni Cristo, ja ni taji Yandios ja saꞌa ya jniñu ñaꞌnu. Ti maa Yandios kuu ja ni sasɨɨn yoꞌo ja na saꞌa yo maa ɨɨn ni jniñu ja kuni ya. 22 Siaꞌan saꞌa Yandios, chi ni jaꞌa ya Espíritu ya ja kuncha jiin yo, ti jiin yukan jaꞌa ya jandaa nuu inijnuni yo ja kuu yo seꞌe ya, jiin ja na siuku ndaa kuɨtɨ yo taka jnuꞌun ni chiso ya nuu yo.
23 Ti kaꞌan ri ja maa Yandios jini vaꞌa taka ja iyo inijnuni ri, ti kuu kuaꞌa ya jandaa sɨkɨ jnuꞌun kaꞌan ri ja jandaa kuu ja changa ga kee ri nuu kanchuku taka yɨvɨ ñuu Corinto, chi tu ni kuu ini ri ja nduxaan ri nuu ra naa ra ja tu siuku vaꞌa ra. Ti maa Yandios kuu ja jini vaꞌa ja kaꞌan ndaa ri. 24 Ko tu kuni nduxaan ri jiin ra sɨkɨ jnuꞌun ka kandixia ra, chi ka kandixia ndaa ra jnuꞌun Yandios. So mani ñuꞌun ini ri ja na kusɨɨ ga ini ra naa ra ja kaka ra nuu ichi ya.