2
Ja yukan ni ndoꞌo ini ri ja tu jaa ri ɨnga jinu nuu kanchuku ra jiin jnuꞌun nduxaan, chi sandau kukuiꞌya ini ra naa ra. Ko nu nduxaan ri jiin ra naa ra, koto kukuiꞌya ini ra, chi siaꞌan kuu ja na nakani ini ra. Ti jiin yukan na kusɨɨ ini maa ri suni. Yukan kuu ja ni chaa tuku ri tutu jaꞌa nuu ra, nava nu na chaa ri ti ja ni nakani ini ra nuu kuachi ni saꞌa ra, nava tu kukuiꞌya ini ri jiin ra ja ka saꞌa ra kuachi kɨvɨ chaa ri nuu kanchuku ra. Chi suꞌva na saꞌa ra naa ra ja na kusɨɨ ini ri. Ti kuni vaꞌa ra ja nu kusɨɨ ini ri, ti suni tendɨꞌɨ ra na kusɨɨ ini. Ti na ni chaa ri tutu un, ni nakani xaan ini ri sɨkɨ ra, ti ni naꞌnu ini ri roꞌo naa ra, ja undi ni ndeꞌe xaan ri kɨvɨ ni chaa ri tutu un. Ko tu ni chaa ri ja na kukuiꞌya ini ra naa ra, chi suꞌva ja na kuni ra ja kundaꞌu ndixia ini ri roꞌo naa ra.
Ni sakaꞌnu ini Pablo nuu chaa ni saꞌa kuachi
Ti ja ni ndukuiꞌya ini ri ni saꞌa chaa ja ni saꞌa jniñu kueꞌe un, ti ansu nɨnɨ mani ri, chi suni taka maa ra naa ra ni ka ndukuiꞌya ini sɨkɨ jniñu ni saꞌa da. Ti kaꞌan ri ja jaku ni ni saꞌa da, chi tu ni kuni ri ja nduxaan ga ri. Chi jiin ja ni ka nduxaan ra nuu da na ni ka ndututu tendɨꞌɨ ra un, jiin yukan ti ni kuu ni. Ti vijna kuni ri ja na sakaꞌnu ini ra naa ra nuu da, nava na ndusɨɨ ini da, chi sandɨꞌɨ ini da jiin jnuꞌun kuiꞌya ini un, ti tukaa ndusɨɨ ini da. Nusa ti kaꞌan ndaꞌu ri jiin taka ra ja na ndumani ra jiin da. Chi ja sɨkɨ yukan ni chaa ri tutu un nuu ra, ja na kujnuni ini ri ndeo nu kuantaꞌu vaꞌa ra jniñu ni taꞌu ri xi tuu. 10 Ti ni ka siuku ndixia ra jiin jniñu un. Chi ni nakani ini da nuu kuachi da. Ti vijna kanuu ja na sakaꞌnu ini ra nuu da. Ti nu siukan na saꞌa ra, ti ruꞌu, suni sakaꞌnu ini ri nuu da. 11 Ti kanuu ja iyo jnuꞌun kaꞌnu ini yo, chi tu kuni yo ja niꞌin jaꞌuꞌu un kuachi sɨkɨ yo, chi ja ka jini vaꞌa yo nasa nduku ndee jaꞌuꞌu un ja na saꞌa yo kuachi.
So ni kaña ini Pablo na ni jaꞌan da ñuu Troas
12 Na ni jaꞌan ri ñuu Troas ja na kaꞌan ri jnuꞌun Jitoꞌyo Cristo Jesús, ti vaꞌa ni chindee ya ja ni iyo nuu ja kaꞌan ri jnuꞌun ya. 13 Ko tu ni kusɨɨ ini añu ri, chi tu ni naniꞌin jnaꞌan ri jiin ñani yo Tito. Yukan ni nakuantaꞌu ri nuu yɨvɨ un, ti ni kiꞌin ri ichi kuanoꞌon ri ichi ñuu Macedonia.
Jiin Cristo ti kundee yo sɨkɨ taka nundoꞌo
14 Ti na kutaꞌu ri nuu Yandios, chi nɨnɨ saꞌa ya ja kundee ri jiin taka jniñu ja taꞌu ya nuu ri. Ti jandaa ndixia kuu ja ka kundee ri, chi ka yɨꞌɨ ri jiin seꞌe ya Cristo Jesús. Ti jajniñu ya ruꞌu ja kachanuu ri jnuꞌun Cristo nuu taka ni ñuu, nanu jichanuu ɨɨn xiko asun. 15 Ti nanu ja jaꞌan yo ɨɨn xiko asun, chi suni siaꞌan kusɨɨ ini Yandios jiin jniñu ja jachanuu yo jnuꞌun ya, ti jaa jnuꞌun un nuu yɨvɨ vita ini ja ketaꞌu i, jiin nuu yɨvɨ ndava ini ja naa i. 16 Ɨɨn yɨvɨ un, vasu ka jinisoꞌo i jnuꞌun Cristo, ko naa ini i. Ti nuu yɨvɨ un kuu ri nanu ɨɨn xiko xaan ja kuū i saꞌa. Ti nuu ɨnga yɨvɨ ja jinisoꞌo vaꞌa jnuꞌun un, kuu ri ɨɨn xiko asun, chi ni naniꞌin i taꞌu i ja kuchaku i ja kuu saa ni. Ti ni ɨɨn yo tu kundee yo saꞌa yo jniñu ja kachanuu yo jnuꞌun Cristo nu tu chindee ya yoꞌo. 17 Ti ruꞌu, chi tu saꞌa ri nanu ka saꞌa tɨjnɨ chaa ja nduku da niꞌin da xuꞌun sɨkɨ jnuꞌun Yandios. Chi suꞌva xndaku ndaa ri jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo, chi maa Yandios ni tatu ruꞌu ja na xndaku nakani ndaa ri jnuꞌun un sɨkɨ ja yɨꞌɨ ri jiin Cristo, ti nuu mani maa ya junukuachi ri.
Jnuꞌun sɨkɨ tratu jaa