5
Vijna ti ruꞌu Pedro, na kandaꞌu ri nuu ra naa ra, roꞌo ja ka kuu ra chaa ñaꞌnu ja ka jito ra yɨvɨ ka kandixia, chi suni chaa ñaꞌnu kuu ri, ti jito ri yɨvɨ ka kandixia. Ti kuu ri ɨɨn chaa ni jini ri jiin nuu ri nasa ni ndoꞌo Cristo. Ko jaa ɨɨn kɨvɨ ja chaa ndijin ya, ti ruꞌu jiin roꞌo naa ra na nduñaꞌnu yo jiin ya. Ko ja kuu vijna, kanuu ja koto vaꞌa ra yɨvɨ Yandios. Nanu ɨɨn pastor ja jito vaꞌa da rɨɨ da, ti siaꞌan koto vaꞌa ra yɨvɨ, chi ndiso jniñu ra ja koto ra yɨ ja ka kuu i seꞌe maa Yandios. Ko sɨɨ ini ra ja koto ra i, chi yukan kuni Yandios. Ti ansu chayɨka ya roꞌo, ti ni ansu ja kundiyo ini ra ja niꞌin ra xuꞌun jiin jniñu saꞌa ra un. Chi suꞌva kusɨɨ ini, ti saꞌa ra jniñu un. Koto nduvixi ini ra, ti kachi ra ja maa ra kuu ja taꞌu jniñu nuu i, chi suꞌva na koo ndaa ini ra nava na kuni yɨvɨ naa i nasa kuu vaꞌa ga kaka ndaa i nuu ichi Yandios. Saꞌa vaꞌa jniñu ka ndiso ra ja ka jito ra yɨvɨ ka kandixia, nava na niꞌin ra taꞌu, ti nduñaꞌnu ra jiin jitoꞌo ra kɨvɨ na nchaa ndijin ya, chi maa ya kuu jitoꞌo ra ja kuñaꞌnu ya nuu ra. Ti nduñaꞌnu ra jiin ya ɨɨn jniñu ja tukaa naa kuɨtɨ.
Ti roꞌo ja ka kuu ra chaa kuachi, suni siaꞌan kuandatu ra nuu chaa ka jito roꞌo, chi ka ndiso da jniñu ja kuñaꞌnu da nuu ra naa ra. Tendɨꞌɨ roꞌo ja ka kandixia, kava ndaꞌu ini ra jiin jnaꞌan ra, saꞌa ndaꞌu maa ra nuu ñani jnaꞌan ra, chi siaꞌan kaꞌan nuu tutu ii Yandios:
Jito uꞌu Yandios yɨvɨ ka saꞌa vixi maa, ti suꞌva kundaꞌu ini ya ti chindee ya yɨvɨ saꞌa ndaꞌu i maa i.
Kachi tutu ii.
Tendɨꞌɨ roꞌo yɨvɨ ka kandixia, koto nduniꞌin ini ra nuu Yandios, chi suꞌva saꞌa ndaꞌu maa ra, ti nava na nakuni ra ja ka yɨꞌɨ ra ndaꞌa Yandios, ya taꞌu jniñu nuu taka ja iyo. Nu siaꞌan na saꞌa ra, ti jandaa kuu ja nduñaꞌnu ra na jaa kɨvɨ nchaa Cristo Jesús. Koto xndiꞌi ini ra nu nau ɨɨn ja ka jnaꞌan ra, suꞌva vaꞌa ga ja na nakuaꞌa ra maa ra nuu ndaꞌa Yandios, chi maa ya ndito roꞌo, chi kundaꞌu ini ya roꞌo.
Jandaa ndixia kuu ja na koo ndito ini ra naa ra ti kaji na koo xini ra, chi jaꞌuꞌu un jito yuꞌu roꞌo ti nduku nasa saꞌa ja kanakava ra nuu ɨɨn kuachi. Ti xaan ga chaa un ansu ɨɨn ndɨkaꞌa nu nduxaan tɨ. Yukan kuu ja kuni ja kundichi niꞌin ra sɨkɨ jaꞌuꞌu un, ti kuu kundee ra jiin nu ñuꞌun teyɨɨ ini ra jiin jnuꞌun kandixia ra Cristo. Chi suni siaꞌan ka ndoꞌo ñani jnaꞌan ra kanchuku nɨ tuꞌu nuyɨvɨ. 10 Ti vasu siaꞌan kuu, ko jandaa ndixia ja kundaꞌu ini Yandios roꞌo naa ra, chi ni nakaji ya roꞌo naa ra ja na nduñaꞌnu ra jiin ya ja kuu saa ni. Ti jandaa ndixia kuu jnuꞌun yukan, chi ɨɨn jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo ja kuu yoꞌo naa yo. Ko xnakan na kondoꞌo ra ja kanchuku ra nuu nuyɨvɨ jaꞌa, chi kuaꞌa yɨvɨ nundoꞌo roꞌo sɨkɨ ja ka kandixia ra jnuꞌun Cristo, ko tu yuꞌu ra. Ti vasu siaꞌan kuu, ko jaa ɨɨn kɨvɨ ja saꞌa ndaa Yandios ndɨꞌɨ un. Kuaꞌa ya jnundee ini roꞌo nava na jakuɨñɨ niꞌin ga ra nuu nundoꞌo jnaꞌan ra. Saꞌa ya ja na kuꞌun teyɨɨ ini ra jiin jnuꞌun ka kandixia ra, ti kukutu ini ra jiin jnuꞌun un. 11 Ti na kaꞌan yo ja vii xaan kuñaꞌnu Cristo, ja taꞌu ya jniñu ja kuu saa ni. Ti siaꞌan na koo.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga
12 Ti ruꞌu Pedro, na kachi ri ja, ja ka jini ra ja Silvano kuu da ɨɨn ñani ja siuku ndaa da nuu Cristo. Ti ni chindee da ruꞌu na ni chaa ri tutu jaꞌa kuaja nuu ra naa ra. Ti kandaꞌu ri jiin ra ja na kuantaꞌu ra jnuꞌun jaꞌa, chi kaꞌan ndaa ri ja iyo tɨjnɨ ja saꞌa Yandios jiin yo sɨkɨ ja kundaꞌu ini ya yoꞌo. Kukutu ini jiin jnuꞌun jaꞌa ja kanchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 13 Yɨvɨ ka kandixia kanchuku ñuu Babilonia, ja suni ni nakaji Yandios nanu ni nakaji ya roꞌo naa ra, ja ka kandixia ra, ka kaꞌan i ja na sandee ini ra. Ti Marcos, chaa kuu nanu seꞌe ri, suni siaꞌan kaꞌan da ja na saꞌa ndee ini ra naa ra.
14 Kanxiaꞌu jiin jnaꞌan naa ra, ti yɨñuꞌun teyuꞌu nuu jnaꞌan ra.
Ti ruꞌu Pedro, ñukuu ini ri ja na ko sɨɨ ini taka roꞌo ja ka yɨꞌɨ ra ndaꞌa Cristo. Ti siaꞌan na koo.