Carta kuu uu ni chaa
Pedro Apóstol
nuu yɨvɨ ka kandixia
1
Kanxiaꞌu Pedro jiin yɨvɨ ka kandixia
Maa ri kuu Simón Pedro ti junukuachi ri nuu Jesús, ya kuu Cristo. Junukuachi ri chi ni nakaji ya ruꞌu ja na kuu ri apóstol nuu ya. Ti chaa ri tutu jaꞌa nuu ra naa ra, ja suni ka kandixia ra ya, chi ni kachi Yandios ja tukaa ga jnaꞌnu ndatu ra jiin kuachi ra. Tukaa jnaꞌnu ndatu ra, chi ni ka kandixia ra jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo Jesús ja kuu yoꞌo naa yo. Ti vijna viꞌi ga na kundaꞌu ini Yandios roꞌo naa ra, ti na chindee ga ya roꞌo ja na kukuee kunchuku ra. Siaꞌan nava na kɨvɨ inijnuni ra nasa kuni kaꞌan jnuꞌun Yandios ja kaꞌan ndaa sɨkɨ Jitoꞌo Jesús.
Nava ni nakaji Yandios yɨvɨ ka kandixia
Iyo ii ya ti vii xaan kuñaꞌnu ya, ti kuu saꞌa ya taka jniñu kuu ini maa ya. Ja yukan ni kachi ya ja yoꞌo, yɨvɨ ka kandixia, na niꞌin yo jnundee ini nu kanchuku yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti yukan ka ñukuu ini yo ja ka nchañuꞌun yo maa ɨɨn ni ya, ti na kaka ndaa yo nuu ichi ya. Jandaa ndixia kuu ja niꞌin yo un nu na kɨvɨ inijnuni yo maa jnuꞌun Yandios jiin maa jnuꞌun ndaa sɨkɨ Jitoꞌo Jesús, jiin ja na kandixia ndaa yo jnuꞌun un. Ti kaka ndaa yo nuu ya nu na chaku ini yo maa jnuꞌun Yandios jiin maa jnuꞌun ndaa ja kaꞌan sɨkɨ Jitoꞌo Jesús. Suni saꞌa yo ja vii xaan kuñaꞌnu ya, chi tu iyo ni ɨɨn jniñu ja tu kuu saꞌa ndaa kuɨtɨ ya. Ti sɨkɨ yukan ni nakaji ya yoꞌo ja na kaka ndaa yo nuu ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Yukan ni kee yuꞌu maa ya ɨɨn jnuꞌun kanuu xaan ga ja kaꞌan ndaa kuɨtɨ nuu yo naa yo. Chi kaꞌan ja ka nduu jnaꞌan yo jiin ya, chi skɨvɨ ya ɨɨn jnuꞌun ini yo ja na kundiyo ini yo saꞌa yo niña jniñu ndaa. Ti jandaa ndixia kuu un chi ni nama ya yoꞌo ja tukaa kɨvɨ nduu yo jiin jniñu kueꞌe ka ndiyo ini yɨvɨ ja saꞌa i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa.
Ti roꞌo naa ra, na kachi ri ja ka nakutu ini ra jiin jnuꞌun jaꞌa, ti tu ka ndukuxi ra. Ja ni ka kandixia ra jnuꞌun ndaa Cristo Jesús. Ti ja ka kandixia ra vijna, ti kanuu xaan ga ja na kundiyo ini ra saꞌa ra niña jniñu vaꞌa, ansu ɨɨn jniñu kueꞌe. Suni kanuu ja na kujnuni ini ra na jniñu vaꞌa ga ja kuni Yandios ja saꞌa ra. Ti sɨkɨ ja nɨnɨ ka iyo ɨɨn jnuꞌun kueꞌe ini yo ja saꞌa yo ɨɨn kuachi, ja yukan kuu ja kanuu ja na kutuꞌva ini ra kasɨ ra jnuꞌun un. Suni kanuu ja na koo ndee ini ra, ti siin ra jiin jniñu kuaꞌa Yandios nuu ra vasu na koo ndoꞌo koo nene ra. Ko nu ka kuni siuku ra jiin yukan, ti kanuu ga xaan ja na kundiyo ini ra kunchañuꞌun ra maa Yandios, ti kaka ndaa ra nuu ya nu kunchuku ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti suni ɨɨn jnuꞌun kanuu kuu ja na koo mani ini ra jiin jnaꞌan ra. Ko suni ja na kundaꞌu ini ra nuu tendɨꞌɨ yɨvɨ. Nu na nakutu ini ra ja na nakaya jniñu un saꞌa ra, yukan na ti tu ka saꞌa kaꞌa ra jniñu. Chi suꞌva kee vaꞌa jniñu ka saꞌa ra, ti siaꞌan kɨvɨ vaꞌa inijnuni ra maa jnuꞌun ndaa ja kaꞌan sɨkɨ Jitoꞌo Jesús, ya kuu maa Cristo. Ko yɨvɨ tu ka ndiyo ini i ja saꞌa i jniñu ndaa un nava kuni maa Yandios, ka kuu i nanu yɨvɨ kuaa ja tu ka niꞌin i ichi kiꞌin i. Chi yɨvɨ tu saꞌa ndaa jniñu un, ja ni nduniꞌin ini añu i, ti tukaa niꞌin i ichi Yandios. Ni naa ini i nasa ni kejaꞌa jika i nuu ichi ya, ti ni naa ini i ja ni sandoo ya i sɨkɨ taka kuachi ni saꞌa i undi nuu.
10 Roꞌo ñani jnaꞌan ri naa ra, ruꞌu Pedro, na kachi ri ja na kukutu ini ra jiin jnuꞌun ni xndaku ri un. Chi siaꞌan na ti kuaꞌa ra jandaa ja maa Yandios ni nakaji roꞌo ja ka kandixia ra Jitoꞌo Cristo Jesús. Chi nu na saꞌa ndaa ra jniñu un, ti tu naa ra naa ra. 11 Chi nu siaꞌan na saꞌa ra, yukan na ti kachi Yandios ɨɨn jnuꞌun vii xaan nuu ra ja jandaa ndixia kuu ja kɨvɨ ra nuu maa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo ja ni taji Yandios ja nama ya yoꞌo, chi yukan taꞌu ya jniñu ja kuu saa ni.
12 Yukan kuu ja tu jaꞌncha ini ri ja xndaku ri jnuꞌun jaꞌa nuu ra naa ra, vasu ja ni ka jini ra un, ti vasu ja kajiin niꞌin ra jiin jnuꞌun Yandios ja ka kandixia ndaa ra. 13 Chi jani ini ri ja vaꞌa ga ja na xndaku ri nuu ra nɨ chaku ga ri, nava na nukuꞌun ini ra naa ra. 14 Chi maa Jitoꞌo Cristo Jesús ni kachi ya jnuꞌun un nuu ri ja tukaa kuchaku naꞌan ri nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 15 Yukan kuu ja nakutu ini ri ja xndaku ri nuu ra naa ra, nava nu ni jiꞌi ri, ti nukuꞌun ini ra taka jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa.
Nava ni kundaa jnuꞌun Yandios
16 Kanuu ja na nukuꞌun ini ra taka jnuꞌun jaꞌa, chi tu ni ka xnaꞌan ri ɨɨn jnuꞌun xndoñaꞌan nuu ra naa ra. Ja ni xndaku yukun ri roꞌo nuu ra naa ra na ni ka xnaꞌan ri nasa jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús, jiin ja nasa vii xaan ndenda ya kɨvɨ nduñaꞌnu ya ja nchaa tuku ya. Jandaa ndixia kuu jnuꞌun un, chi ni ka jini ri jiin nuu ri xini yuku un. Ni ka jini ri ja ni nasama ya, ti vii xaan ni nduu ya ja kuñaꞌnu ya. 17 Ni ka jini ri ja Tata yo Yandios ni kaꞌan yɨñuꞌun ya jiin Jesús, ni jaꞌa ya jandaa ja vii xaan kuñaꞌnu Jesús. Chi ichi andɨvɨ ni ka jinisoꞌo ri ndusu yuꞌu maa Yandios, ja maa ya kuu ja vii xaan kuñaꞌnu, ti ni kachi ya: “Jaꞌa kuu Seꞌe ri ja kundaꞌu ini ri, ti kusɨɨ ini ri jiin”, ni kachi ya. 18 Ti ruꞌu, ni ka jinisoꞌo ri jnuꞌun un ja ni kaꞌan ichi andɨvɨ, chi ni kaꞌiin tutu ri jiin maa Jitoꞌo xini yuku ii yukan.
19 Suni siaꞌan ka jini yo ja iyo ndaa taka jnuꞌun ni ka chaa taka profeta, ja ni ka kaꞌan da jnuꞌun vaji nuu Yandios undi janaꞌan. Yukan kuu ja kanuu ga ja na nakutu vaꞌa ini ra jiin jnuꞌun un, chi jnuꞌun un kuu nanu ɨɨn nduva ñuꞌun ja ndinchaa nuu ñuñaa. Jnuꞌun un kuu nanu ka ndeꞌe yo luceru kaꞌnu un, chi yukan ti ja ni ka jini yo ja kuan kundijin, ti ja vee kaña ndikandii. Suni siaꞌan kuu nu na nakutu vaꞌa ini yo jiin jnuꞌun ni ka chaa taka chaa un, ti kɨvɨ vaꞌa inijnuni yo, chi tukaa ka jika yo ichi ñuñaa, chi ja ka jini vaꞌa yo ichi Yandios, ti ka jika ndaa yo. 20 Ko xnakan na kujnuni vaꞌa ini ra ja ni ɨɨn jnuꞌun ja kaꞌan tutu ii, ansu so ja ni ka jani ini maa chaa kuu profeta un ni saꞌa da. 21 Chi taka chaa ni kuu profeta ja ni ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios undi janaꞌan, tu ni ka kaꞌan kuɨtɨ da jnuꞌun un ja kuu ini maa da. Chi suꞌva maa Espíritu Santo ni xnaꞌan ya nuu da da maa jnuꞌun Yandios, ansu jnuꞌun ja ni ka ndoꞌo ini maa da niku.
Sɨkɨ chaa xnaꞌan jnuꞌun xndaꞌu