3
Ja yukan kuu ja ka ndoꞌo xaan ini ri ja kuu roꞌo naa ra. Ti tukaa ka kundee ini ri undi nu tu niꞌin ri jnuꞌun nasa ka iyo ra naa ra. Ja yukan kuu ja vaꞌa ga ja ni kendo maa ɨɨn ri ñuu Atenas, ti ni taji ri ñani yo Timoteo kuaja da nuu kanchuku ra ja na kuaꞌa da jnundee ini roꞌo naa ra. Maa Yandios ni taji ya maa da nuu yo ja na kunukuachi da nuu jniñu ya. Ti jniñu un kuu ja na kachanuu yo jnuꞌun Cristo kiꞌin taka ñuu. Kuaja da nuu kanchuku ra naa ra, ti na kuaꞌa da jnundee ini roꞌo nava na kandixia ndaa ga ra jnuꞌun Yandios sɨkɨ Jesús naa ra. Na kɨtuu da roꞌo nava tu xndiꞌi ra ini ra jiin nundoꞌo un, chi jandaa ni kachi Yandios ja koo ndoꞌo koo nene yo nundoꞌo un naa yo. Ti jandaa ndixia kuu un, chi na ni ka kunchuku yo ni ka xndaku ri ja siaꞌan koto yo nundoꞌo un naa yo, ti ni kundaa un vijna. Chi ruꞌu, tu kuu vaꞌa ini ri, ti ndɨꞌɨ xaan ini ri nasa ka kuu ra naa ra. Ja yukan kuu ja ni taji ri Timoteo ja na jandeꞌe da nasa kanchuku ra, nu ka siin ra nava kuaꞌan ra, chi sandau kueꞌe jaꞌuꞌu un roꞌo naa ra, ti kinikava ra nuu kuachi. Chi nu siaꞌan na kuu, ti va so ni ka saꞌa jniñu kaꞌa ri na ni xnaꞌan ri nuu ra naa ra.
Ko nu ni nandeokuñɨ Timoteo ja ni jaa da ñuu Tesalónica, ti ni nakani da jnuꞌun nuu ri naa ri nava kanchuku ra yukan. Kachi da ja nɨ ini ra ka kandixia ra Jesús, ti ka kundaꞌu ini nuu jnaꞌan ra. Suni kachi da ja nɨnɨ ka ñukuu ini ra ruꞌu naa ri, ti ka ndiyo ini ra naa ra ja na kuni tuku ra nuu ri. Suni ka ndiyo ini ri ja na nakuni jnaꞌan yo. Ñani, nu ni ka jinisoꞌo ri nava kanchuku ra naa ra, ti ni ka kusɨɨ xaan ini ri naa ri ja ka siin ra nava ka kandixia ra. Ni ka kuu ndee ini ri, chi kɨvɨ un ka ndɨꞌɨ xaan ini ri ja sɨkɨ ɨɨn nundoꞌo ka janaꞌan ri. Ni iyo jnuꞌun ndɨꞌɨ ini, ko vijna tukaa. Ni kukuee kanchuku vaꞌa ri vijna, chi ni ka jini ri ja nɨ ini ra ka kandixia ndaa ra jnuꞌun Jitoꞌo Jesús. Ka kusɨɨ ini ri yukan ja siaꞌan ni ka kandixia ndaa ra jnuꞌun Yandios, so ja tu ka jini ri nasa kakantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo naa ra. Ti taka jinu nakuantaꞌu ri nuu Yandios ti ndakuniꞌin ri roꞌo naa ra nuu ya. 10 Ti ka siin ri ka jikantaꞌu ri nuu ya taka kɨvɨ ja na chindee ya ruꞌu naa ri, ja na jaa ri nuu kanchuku ra. Ti nu ni ka jakoyo ri, ti yukan na xndaku ri tɨjnɨ ga jnuꞌun ya, ja tu jaꞌi kuni ra naa ra. Ti siaꞌan na niꞌin ra jnundee ini, ti na kuñɨɨ ini ra jiin jnuꞌun ya naa ra.
11 Siaꞌan ka jikantaꞌu ri nuu Tata yo Yandios jiin nuu Jitoꞌo Jesús, nava na chindee ya ruꞌu, ti na jakoyo ri nuu kanchuku ra naa ra. 12 Ti siin jikantaꞌu ri nuu ya, ti maa Jitoꞌo na saꞌa ya ja na kuñɨɨ ini ra. Ti na kundaꞌu ini nuu jnaꞌan ra jiin nuu taka ga yɨvɨ naa i, siaꞌan nanu ka kundaꞌu ini ri roꞌo naa ra. 13 Siin ri jikantaꞌu ri nuu ya nava na kuaꞌa ya jnundee ini, ja na kondoo añu ra nuu Tata yo Yandios naa ra. Siaꞌan ti na kotuꞌva ra ja kuu kɨvɨ nchaa tuku Jitoꞌo Jesús jiin tendɨꞌɨ ga ñanijnaꞌan yo, ja ni ka kandixia i undi na janaꞌan, ti kanchuku i jiin maa ya. Siaꞌan jikantaꞌu ri nuu ya, ja na kotuꞌva ra ja kuu kɨvɨ un.
Na kunchaa yo nava kuni maa Yandios