2
Ñani, roꞌo ja ka kandixia Jesús, ja ka jini vaꞌa ra nasa ni kuchuku ri jiin ra naa ra. Ka jini ra ja vii ni kunchuku ri jiin ra naa ra. Ka jini ra ja vii ni kunchuku yo. Tu kachi yo ja tu na jniñu ni ka saꞌa ri, chi suꞌva ni ka chindee xaan ri roꞌo naa ra. Ka jini ra nundoꞌo ni ka jito ri na ni kunchuku ri ñuu Filipos. Chi ni ka kaꞌan ndevaꞌa yɨvɨ sɨkɨ ri, ko tu ni ka yuꞌu ri, chi viꞌi ga ni ka siin ri ni ka kaꞌan ndaa ri jnuꞌun Yandios, chi maa ya ni chindee ruꞌu naa ri vasu ni ka jito xaan ri nundoꞌo. Suni siaꞌan ni ka jnaꞌan ri na ni ka jakoyo ri ñuu ra naa ra. Ko tu ni ka naxndiꞌi ini ri jiin jnuꞌun ni ka kaꞌan ri, chi vanua ka xnaꞌan ri maa jnuꞌun ndaa. Ni tu ka ndoꞌo ini ri ja kinyaꞌu ri nuu jnuꞌun ka kaꞌan ri nuu ra naa ra.
Ti jnuꞌun ni ka kaꞌan ri tu ni ka xndaꞌu ri roꞌo naa ra. Chi suꞌva ka siin ri ka kaꞌan ri maa jnuꞌun Yandios, chi maa ya ni nakaji ruꞌu naa ri, ti ni tatu ya ruꞌu naa ri ja na xndaku ri nuu yɨvɨ nasa nanitaꞌu yo. Yukan kuu jnuꞌun ka kaꞌan ri, ko ansu ja na kuu nava ka kuni yɨvɨ naa i, chi ja na kuu nava kuni maa Yandios. Chi maa Yandios kuu ja jini vaꞌa taka jnuꞌun kaꞌan yo jiin ja ndoꞌo ini yo, chi yɨjiyo ndeꞌe ya añu yo. Ka jini vaꞌa ra ja tu ni ka xndaꞌu ri roꞌo naa ra jiin ɨɨn jnuꞌun vii jaꞌa, ja na kin yaꞌu ri nuu ra naa ra, chi jini maa Yandios ja yukan kuu jnuꞌun ndaa. Ti ka jini ra ja tu ka nduku ri ja yɨñuꞌun nuu ra naa ra, ni nuu yɨvɨ ɨnga ñuu.
Vasu kuñaꞌnu ri ja kuu ri apóstol nuu Cristo, ti vasu kuu saꞌa ri jniñu ñaꞌnu, ko tu ni kuni kinyaꞌu ri nuu ra naa ra ja na niꞌin ri xuꞌun. Chi suꞌva ni jito vaꞌa ri roꞌo naa ra nanu saꞌa ɨɨn ñasɨꞌɨ nu jito vaꞌa ña seꞌe kuachi ña, chi kundaꞌu ini ña maa i. Ni ka kundaꞌu ini ri roꞌo naa ra, ti ansu nɨnɨ ni ka kundaꞌu ini ri, chi suꞌva jiin nɨ ini nɨ añu ri ni ka xnaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu ra. Ti ansu jnuꞌun un ni ka xnaꞌan ri, chi ka iyo ri ja na kuaꞌa ri undi maa ri ja na nama ri roꞌo naa ra niku. Chi vanua ni ka kundaꞌu xaan ini ri roꞌo naa ra. Ñani, ka nukuꞌun vaꞌa ini ra nava ni kunchuku yo. Ti ruꞌu, vasu iyo nasa kuita ri, ko ni ka saꞌa ri jniñu nava tu xndiꞌi ri ini ra naa ra nasa kuu ja kuchaku ri. Ti vasu kaku ri jiin jniñu, ko nɨnɨ ka xnaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu ra naa ra.
10 Ka iyo ra ja kuaꞌa ra jandaa chi ni ka jini vaꞌa ra, ti suni maa Yandios jini vaꞌa ga ya nasa ni ka kunchuku ri yukan. Ni ka jini ra nava ni ka jika ndaa ri ichi ya. Ja siaꞌan kuu ja ni ɨɨn yɨvɨ tu kuu kankuachi i sɨkɨ ri. 11 Nanu xndaku ɨɨn tata nuu seꞌe da, suni siaꞌan ni ka jaꞌa ri jnundee ini roꞌo naa ra, ti ka jini vaꞌa ra yukan. 12 Ti siaꞌan vii vii ni ka xndaku ri nuu ra naa ra na ni ka jaꞌa ri jnundee ini roꞌo. Ti ni xndaku xaan ri nuu ra na ra ja na siin ra jiin jnuꞌun ya, chi maa ya kuu ja ni nakaji yoꞌo naa yo. Ni nakaji ya yoꞌo ja na kɨvɨ yo ñuu nuu taꞌu ya jniñu, chi yukan kuu nuu vii kunchuku yo jiin ya. Jaꞌa kuu jnuꞌun ni ka xnaꞌan ri nuu ra naa ra.
13 Ja yukan kuu ja nɨnɨ nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo naa ra. Na kuantaꞌu ri nuu Yandios chi vaꞌa xaan ni ka ñusoꞌo ra jnuꞌun ya. Tu ni ka jantaꞌu ra jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ. Chi suꞌva, ni ka jantaꞌu ra ɨɨn jnuꞌun ndaa kuɨtɨ, chi ni ka jini ra ja yukan kuu maa jnuꞌun Yandios. Siaꞌan ni ka jantaꞌu ra jnuꞌun ya, chi vanua ni ka kandixia ra Jesús. Ti undi vijna kande jnuꞌun un ini añu ra nava na kaka ndaa ra ichi ya naa ra.
14 Ti siaꞌan sa ni ka jini ri ja ni chindee jnuꞌun ya roꞌo naa ra, chi suni ni ka jnaꞌan ra nanu ni ka jnaꞌan yɨvɨ ka kandixia ja kanchuku tɨjnɨ nuu ndañuu Judea, chi ni ka ndikun yɨvɨ ñuu da un maa da, ti ni ka jito uꞌu i da naa da. 15 Ti maa chaa hebreo un ka kuu ja ni ka jaꞌni Jitoꞌo Jesús. Ti jnaꞌan da janaꞌan, suni siaꞌan ni ka jaꞌni da proféta, chaa ni ka kaꞌan jnuꞌun Yandios na janaꞌan yukan. Suni siaꞌan ni ka saꞌa jnaꞌan ri hebreo jiin ri naa ri, chi ni ka keniꞌin da ruꞌu naa ri nuu ñuu da. Ti jiin taka jniñu kueꞌe ka saꞌa da un tu jantaꞌu Yandios da naa da, chi tukaa ga ka kuni kuandatu da Yandios. Ni ka nduu da chaa ndevaꞌa nuu yɨvɨ savaꞌni ga nación. 16 Vijna ti nduku xaan da ja tukaa na kaꞌan ri jnuꞌun Jesús nuu yɨvɨ taka ga nación. Ka kuni da kasɨ da ichi i ja tukaa na kandixia i ɨɨn jnuꞌun ndaa ja kaꞌan sɨkɨ Jesús, nuu kaꞌan nasa nanitaꞌu i nuu Yandios. Siaꞌan kanda yɨvɨ hebreo un, chi nɨnɨ ka saꞌa ndevaꞌa da. Taka kɨvɨ ka skaa da kuachi un sɨkɨ da. Ti ja kuu yɨvɨ un kii ɨɨn nundoꞌo kaꞌnu xaan ga sɨkɨ i, chi siaꞌan ni kachi Yandios.
Ndoꞌo ini Pablo ja kiꞌin tuku da nuu kanchuku yɨvɨ ka kandixia ñuu Tesalónica
17 Ñani naa ra, ja iyo tɨꞌlɨ kɨvɨ na ni ka kuxio ri nuu ra naa ra. Ti vasu tu ka jini nuu jnaꞌan yo, ko nɨnɨ ka ñukuu ini ri nuu ra naa ra. Ka ndiyo ini ri jaa ri ja na nakuni jnaꞌan tuku yo naa yo. 18 Ruꞌu Pablo, nɨnɨ ndiyo ini ri jaa ri, ko taka jinu ja kuni ri jaa ri, ti jasɨ chaa uꞌu un ini ri. 19 Ko tu xndiꞌi ini ri yukan, chi kundatu ri undi na nchaa tuku Jitoꞌo Jesús nuu ñuyɨvɨ yo, ti kɨvɨ un ndixia na ti ndusɨɨ ini ri kundichi ri nuu ya. Ti jandaa ndixia kuu un, chi ni ka xnaꞌan ri nuu ra nasa kaka ndaa ra ichi ya, ti ni ka kuu ndee ini ra jiin jniñu un. Ja yukan na ti koo sɨɨ ini taka yo kɨvɨ nu na kujiin yo nuu ya. 20 Yukan kuu ja nakuantaꞌu ri nuu Yandios chi kaꞌnu xaan ɨɨn jniñu ni saꞌa ya jiin ra naa ra, ti kusɨɨ xaan ini ri jiin jniñu un.