Tutu ni chaa Pablo undi nuu
kuɨtɨ nuu yɨvɨ ka
kandixia ñuu Teslónika
1
Ruꞌu Pablo jiin Silvano jiin Timoteo, chaa ri tutu jaꞌa nuu taka roꞌo, yɨvɨ ka kandixia Jesús ka ndututu ñuu Tesalónica, vanuxia ja ka yɨꞌɨ ra jiin Tata yo Yandios jiin Jitoꞌo Jesús. Ti Jesús kuu Cristo, ya ndiso jniñu ñaꞌnu nuu Yandios. Ti maa Tata yo Yandios jiin Jitoꞌo Jesús, na kundaꞌu ini ya ti na chindee ya roꞌo naa ra, ti ja na kukuee kunchuku ra nava kuni maa ya.
Na ndeꞌe yo ti na kotonchaa yo nava ni ka kandixia yɨvɨ ñuu Tesalónica
Ruꞌu naa ri, nɨnɨ ka jikantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo naa ra, chi ni ka kandixia ndaa ra maa Jitoꞌo Jesús. Nɨnɨ ka ndaku niꞌin ri roꞌo naa ra nuu Yandios, chi ka jini vaꞌa ri ja ka siuku ndaa ra naa ra. Ti ka kusɨɨ ini ra naa ra, ka janukuachi ra, chi nɨ ini ra ni ka kandixia ra maa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, chi ka ndiyo ini ra ja na niꞌin ra yaji ra nuu Yandios.
Ka jini vaꞌa ri ja Yandios ni nakaji ya roꞌo naa ra nava na kandixia ndaa ra Jesús. Ja yukan kuu ja ɨɨn ni ga ñani jnaꞌan ka kuu yo, chi ni ka kandixia ndaa yo maa Jitoꞌo Jesús. Siaꞌan kuu chi na ni ka kaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu ra naa ra, tu ni ka kaꞌan ri ja kuu ini maa ri, chi maa Yandios ni jaꞌa jnuꞌun un ja na kaꞌan ndaa kuɨtɨ ri naa ri, ti maa Espíritu Santo ni saꞌa ja ni ka chaku ini ra jnuꞌun un, ti ni ka kandixia ndaa ra naa ra. Siaꞌan kuu chi ka jini vaꞌa ri ja maa Yandios ni saꞌa jniñu ñaꞌnu un, ti yukan kuu ja ni ka kejaꞌa ka kandixia ndaa ra Jesús. Ti maa ra naa ra, ja ka jini vaꞌa ra nasa ni kunchuku ri jiin ra. Chi ka nduku ri ja vaꞌa ja kuu roꞌo naa ra ti ansu ja kuu maa ri naa ri. Sɨkɨ ja ni ka jantaꞌu ndaa ra jnuꞌun Jesús, yukan kuu ja ni ka jito ra kuaꞌa nundoꞌo. Ni ka ndonda yɨvɨ sɨkɨ ra naa ra. Ti vasu siaꞌan kuu, ko ka kusɨɨ ini ra, chi maa Espíritu Santo ni jaꞌa jnundee ini, ti ni ka natejnaꞌan ra nava ni ka saꞌa ruꞌu naa ri, chi suni siaꞌan ni ka ndonda yɨvɨ sɨkɨ ri. Ja siaꞌan ti suni ni ka kuu ndee ini yɨvɨ ka kandixia ndañuu Macedonia jiin Acaya, chi ni ka jini i nava ni ka kundee ra vasu ni ka jito ra nundoꞌo. Ko ansu nɨnɨ yɨvɨ ndañuu Macedonia jiin Acaya ni ka jini jnuꞌun ra naa ra ja ni ka kandixia ndaa ra Jitoꞌo Jesús, chi ni jichanuu jnuꞌun un kuaꞌan taka ñuu. Ja yukan kuu ja tukaa nɨnɨ kuu ja xndaku nuu jnaꞌan yo, chi taka ñuu iyo yɨvɨ ka jani jnuꞌun ra naa ra nava ni ka kusɨɨ ini ra na ni ka jakoyo ri nuu kanchuku ra, chi ni ka jantaꞌu ra jnuꞌun ni ka kaꞌan ri.
Ti suni maa i ka jani i jnuꞌun nava ni ka sama ini ra, chi tukaa ka nchañuꞌun ra santu ni ka saꞌa yɨvɨ, chi santu un tu ka chaku. Ko vijna ti ja ka nchañuꞌun ra ɨɨn ni ga maa Yandios chaku, ti ka janukuachi ra nuu maa ya. 10 Ti suni ka kaꞌan i ja ka ndatu ra kɨvɨ nchaa maa Seꞌe Yandios nuu andɨvɨ, ja ni naxndoto ya maꞌñu ndɨyɨ. Ti Seꞌe ya un kuu Jesús, ya nama yoꞌo nuu nundoꞌo kaꞌnu xaan ja kuu kɨvɨ na nchaa ya, ja na xndichi ya ñuyɨvɨ yo. Yukan kuu jnuꞌun ka kaꞌa yɨvɨ un taka ñuu naa i.
Jniñu ni saꞌa Pablo ñuu Tesalónica