4
Roꞌo ja ka nchaka muzu, kava vaꞌa ini jiin muzu ra, ti koto xndaꞌu ra i. Nakani ini ja suni iyo ɨɨn Jitoꞌo ra ja kuu Yandios, ya kancha ya andɨvɨ.
Koto kaꞌncha ini ra ja kakantaꞌu ra naa ra. Ti koo ndito ini ra sɨkɨ jnuꞌun ka jikantaꞌu ra. Ti koto naa ini ra ja na nakuantaꞌu ra nuu Yandios. Nu ka jikantaꞌu ra, suni kakantaꞌu ja kuu ri naa ra, ti nava na nakuiña ya ichi ja na kuichanuu jnuꞌun Cristo. Chi undi nuu tu ni jini yɨvɨ jnuꞌun un, ko vijna kuni Yandios ja na kuichanuu jnuꞌun un taka ñuu. Ti sɨkɨ jnuꞌun un kuu ja kande ri vekaa. Kakantaꞌu nuu maa ya ja na kaꞌan kaji ri jnuꞌun Cristo, chi ni tatu Yandios ruꞌu jniñu un. Koto vaꞌa nava ka jika ra ichi ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, chi yɨvɨ ja tu kandixia Cristo ka jini nasa ka jika ra. Koto xnaa ra jnuꞌun nu kaꞌan ra jiin i, chi na kaꞌan ra jnuꞌun ya nuu i. Nanu ɨɨn ndeyu yaji yo nu ni kuu asun jiin ñɨɨ, suni siaꞌan kaꞌan ra jnuꞌun vaꞌa jiin jnuꞌun ndaa ja kuu nuu yɨvɨ, nava na chaku vaꞌa ini yɨvɨ ka ñusoꞌo. Kani ini na jnuꞌun kaꞌan ra jiin yɨvɨ, nava nakuni ra nasa xndeokani ra ɨɨn jnuꞌun vaꞌa nuu ɨɨn ɨɨn jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga
Ñani yo Tíquico kuu da ɨɨn chaa junukuachi vaꞌa nuu Yandios. Ti chindee da ruꞌu nuu jniñu maa Jitoꞌo. Ti maa da na kachi ndɨꞌɨ nasa kuaꞌan jniñu ri, ti suni ja nasa kuu maa ri. Ja yukan kuu ja na taji ri da jaa da nuu kanchuku ra, nava na kachi da nasa kuu ri. Ti na kuaꞌa da jnundee ini roꞌo naa ra. Ti suni kee Onésimo jaa da jiin da. Ti Onésimo yɨꞌɨ da jiin ɨɨn ni ñuu jiin ra naa ra. Ka kundaꞌu ini ri maa da, ti kuu da ɨɨn chaa siuku ndaa ichi Yandios. Ti ndɨnduu da jani jnuꞌun nuu ra naa ra taka ja kuu ichi chaꞌa.
10 Na saꞌa ndee ini ra naa ra, kachi Aristarco, chaa kande jiin ri vekaa jaꞌa. Suni siaꞌan kaꞌan Marcos, sajin Bernabé. Ti ja ni ka niꞌin ra tutu nuu kachi ja ka jantaꞌu ra Marcos, ti kaꞌan vaꞌa jiin da naa ra. 11 Ti suni siaꞌan kaꞌan Jesús, chaa ja suni nani da Justo, ja na saꞌa ndee ini ra naa ra. Ti taka chaa un ka kuu da chaa hebreo ja ka kandixia, ti ka chindee jnaꞌan ri ka kaꞌan ri jiin da sɨkɨ ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Yukan ti kuaꞌa ga ja ni ka chindee da ruꞌu. 12 Na saꞌa ndee ini ra naa ra, kachi Epafras, chaa kuu jnaꞌan ra, ja junukuachi da nuu Cristo. Ti nu jikantaꞌu da ti nɨnɨ jikantaꞌu xaan da jaꞌa ra naa ra, chi ndiyo xaan ini da ja na siin ndaa ra ichi Yandios, ti tu kɨvɨ nduu ra jiin ɨnga jnuꞌun naa ra. Kuni da ja na kukutu ini ra ti kuandatu ra ndɨꞌɨ jniñu ja kuni Yandios. 13 Ti ruꞌu Pablo, kaꞌan ndaa kuɨtɨ ri ja ndɨꞌɨ xaan ini da ja kuu roꞌo naa ra, jiin ja kuu yɨvɨ ñuu Laodicea jiin Hierápolis. 14 Lucas, chaa kuu médico ja mani jnaꞌan yo jiin da, suni kaꞌan da ja na saꞌa ndee ini ra naa ra. Ti suni siaꞌan kaꞌan Demas. 15 Kachi nuu ñani ñuu Laodicea ja na saꞌa ndee ini i naa i, ja kachi ruꞌu. Ti suni siaꞌan kaꞌan ra jiin Ninfas, jiin taka yɨvɨ ka kandixia ja ka ndututu i veꞌe ña.
16 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka kaꞌu ra tutu jaꞌa, ti na siaꞌa nuu yɨvɨ ka kandixia ñuu Laodicea. Ti suni kaꞌu ra tutu ja ndiji ichi ñuu Laodicea nuu ra naa ra. 17 Ti kachi nuu Arquipo ja na kukutu ini da na siuku da jniñu ni tatu Jitoꞌo maa da, ja kachi ruꞌu.
18 Ti ruꞌu Pablo, chaa ri tutu jaꞌa jiin letra ndaꞌa ri ja na sandee ini ra naa ra. Koto naa ini ra ja kande ri vekaa. Ñukuu ini ri ja na kundaꞌu ini Yandios, ti na chindee ya roꞌo naa ra nava siaꞌan na koo. Saꞌa ndee ini naa ra. Ti siaꞌan na koo.