Tutu ni chaa Pablo
nuu Timoteo undi nuu
1
Ruꞌu Pablo, kaꞌan ri jiin roꞌo Timoteo, ja na sandee ini ra. Kuu ri apóstol nuu Cristo Jesús, chi maa ya ni tatu jniñu jaꞌa nuu ri. Ti maa ya ni chisojnuꞌun ja nama ya yoꞌo nava na nanitaꞌu yo. Yukan kuu ja maa Yandios jiin Seꞌe ya Cristo Jesús ni jaꞌa ya jniñu jaꞌa nuu ri ja na kuu ri ɨɨn apóstol nuu ya. Ti chaa ri tutu jaꞌa nuu ra Timoteo, ti kuu ra nanu ɨɨn seꞌe ri, chi ni kandixia ndaa ra taka jniñu ni saꞌa Cristo Jesús. Na chindee chituu Tata yo Yandios roꞌo Timoteo, ti na kundaꞌu ga ini Jitoꞌo Cristo Jesús maa ra. Ti na kukuee kuncha ra nuu ichi ya.
Xndaku xaan Pablo ja kuu jnuꞌun ja tu kejnaꞌan
Ruꞌu Pablo, ja ni kachi ri ja kiꞌin ri ndañuu Macedonia, ti ni tatu ri roꞌo Timoteo ja na kendo ra ñuu Efeso yukan. Ti vijna kandaꞌu ri jiin ra ja na xnaꞌan ndaa ra nuu taka yɨvɨ ka ndututu yukan. Ti nduxaan ra nuu taka chaa tu ka kaꞌan ndaa jnuꞌun Yandios. Chaa un so ka kaꞌan da jnuꞌun nava ni ka saꞌa chaa Israel janaꞌan, ti tu jini yo nu jandaa kuu xi tuu. Tu yoso jnuꞌun un nuu tutu Yandios, chi so jnuꞌun ka jani da ti ka xndaꞌu da yɨvɨ ka kandixia. Tu nijniñu jnuꞌun un, ni tu chindee jnuꞌun un yoꞌo ja kuu nuu jniñu Yandios. Ja yukan kuu ja kaꞌan ri ja na xndaku vaꞌa ra nuu chaa un naa da.
Siaꞌan xndaku ra nuu taka ga yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun Yandios ka ndututu ñuu Efeso. Siaꞌan xndaku ra nuu yɨvɨ un nava na kondoo añu i na kaꞌan ndaa i, ti na nduu ɨɨn nuu ini i sɨkɨ ja ni ka kandixia ndaa i jnuꞌun Yandios. Xnaꞌan ra nuu i ja na kundaꞌu ini nuu jnaꞌan i nanu kuu ini i nuu Yandios. Siaꞌan xndaku ra nuu yɨvɨ un, roꞌo Timoteo. Kanuu ja na xndaku ra siaꞌan, chi ka iyo tɨjnɨ yɨvɨ ni ka sama i jnuꞌun ka kaꞌan i, vanuxia ni ka sana ini i. Ka kaꞌan xaan i ko so ka kaꞌan i, chi ni ɨɨn i tu ka chaku ini na jnuꞌun ka kaꞌan i. Ka kuni kuñaꞌnu chaa ka kaꞌan jnuꞌun un nanu ja ka kuu da chaa ja ka xnaꞌan ley ja ni jaꞌa Yandios nuu tata yɨvɨ Israel janaꞌan ni nani Moisés. Ko vasu tu ka jini vaꞌa da ley un, ko ka kaꞌan da nanu chaa ka jini ndɨꞌɨ ley Moisés, vasu ni maa da tu ka chaku ini da na jnuꞌun ka kaꞌan da. Yukan kuu jnuꞌun xndaku ra nuu yɨvɨ un naa i, roꞌo Timoteo.
Vijna ti na xndaku ri ɨnga jniñu nuu ra, roꞌo Timoteo. Nu ni ka ndututu yɨvɨ ka kandixia, vasu savaꞌni ga ñuu nuu ka skuaꞌa i. Ti taka chaa ka iyo ndoo un, na kakantaꞌu ndaa da nuu Yandios. Ti na kaniꞌin da ndaꞌa da ichi andɨvɨ, ko na kondoo undi ini añu da. Chi tu vaꞌa nu ka iyo ɨɨn ɨɨn chaa ka kuɨtɨ ini nuu jnaꞌan nuu ka jikantaꞌu da, ko tu vaꞌa un. Ti siaꞌan kuu ja saꞌa taka yɨvɨ ka kandixia un nuu ka ndututu i. Na kuajniñu yo ley un nava iyo, ti tu xndaꞌu yo nanu ka xndaꞌu chaa un. Ja jini yo ja yɨvɨ vaꞌa tu nandɨꞌɨ i ja xndaku yo ley un nuu i, ko ja kuu yɨvɨ niꞌin ini, yukan kuu nuu kankuachi ley un sɨkɨ i. Ja kuu yɨvɨ tu ka nchañuꞌun Yandios, ti ka kaꞌan ndevaꞌa i sɨkɨ jnuꞌun ya. Suni kankuachi ley un sɨkɨ i ja siaꞌan. Suni nu ɨɨn yɨvɨ na kaꞌni i jnaꞌan i xi tata i xi nana i xi ñani jnaꞌan i. Ti ja kuu sɨkɨ yɨvɨ un, kuu nuu niꞌin ga kankuachi ley un sɨkɨ. 10 Suni ja kuu yɨvɨ ka yɨkɨnchaa jnaꞌan ja ka kixi i jiin ɨnga ñasɨꞌɨ, xi ɨɨn ñasɨꞌɨ jiin ɨnga chaa. Suni ja kuu ɨɨn chaa kixi jiin ɨnga chaa, xi ɨɨn ñasɨꞌɨ jiin ɨnga ñasɨꞌɨ, ja kuu yɨvɨ un suni niꞌin ga kankuachi ley un sɨkɨ i. Suni ja kuu yɨvɨ sakuiꞌna ndajniñu tatu ti xiko i nuu yɨvɨ ɨnga ñuu. Suni ja kuu yɨvɨ ka xndoñaꞌan ti tu ka siuku i jnuꞌun ka kaꞌan i. Suni kankuachi ley un sɨkɨ yɨvɨ un. Siaꞌan ka saꞌa yɨvɨ un tɨjnɨ ga nuu jniñu kueꞌe, ti ka yɨsɨkɨnchaa i jnuꞌun Yandios ja siaꞌan. 11 Ko jnuꞌun Yandios chi kaꞌan ndaa kuɨtɨ nava iyo, ti yɨvɨ un, chi suꞌva ka sama i jnuꞌun kaꞌan ley Moisés. Chi tu ka chaku ini i nava kaꞌan jnuꞌun ni jaꞌa Yandios nuu Moisés. Ja kuu yɨvɨ un chi kankuachi ley un jaꞌa i. Ti jnuꞌun ni jaꞌa Yandios nuu ruꞌu Pablo kuu ɨɨn jnuꞌun vii xaan ga sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo Jesús ja kuu yoꞌo naa yo. Maa Yandios kuñaꞌnu ga kuu ja ni jaꞌa ɨɨn jnuꞌun vaꞌa un nuu ri. Maa ya ni xnaꞌan ruꞌu ja iyo ndaa ley Moisés, chi tu saꞌa sɨɨn jnuꞌun kaꞌan sɨkɨ Cristo Jesús, chi ɨɨn ni kuu. Ja siaꞌan kuu ja kaꞌan ndaa ley Moisés, chi tu kankuachi sɨkɨ Cristo Jesús.
Na kuantaꞌu yo nuu Yandios ja ni kundaꞌu ini ya yoꞌo
12 Ruꞌu Pablo, nakuantaꞌu ri nuu Jitoꞌo Cristo Jesús, chi ni jaꞌa ya jnundee ini ruꞌu, ti na siuku ri taka jniñu ni tatu ya ruꞌu. Ti nakuantaꞌu ri nuu Jitoꞌo Cristo Jesús ja ni nakaji ya ruꞌu ja na kunukuachi ri nuu ya jiin nuu yɨvɨ naa i. 13 Undi nuu ni kuu ri ɨɨn chaa ni kaꞌan ndevaꞌa kuɨtɨ sɨkɨ Cristo Jesús. Ti ni ndikun ri taka yɨvɨ ni ka kandixia jnuꞌun ya, ti ni saꞌa kuaꞌan ni saꞌa vaji ri jiin yɨvɨ ndaꞌu un. Ko vijna tukaa ga saꞌa ri siaꞌan, chi ni kundaꞌu ini ya ruꞌu, ti ni jankaꞌnu ini ya nuu kuachi ri. Ni jini Yandios ja tu iyo vaꞌa jniñu saꞌa ri, vasu maa ri ndoꞌo ini ri ja iyo vaꞌa ɨɨn jniñu ni saꞌa ri, vasu kuaꞌan ri nanu ɨɨn kuɨtɨ. 14 Undi nuu tu ni kandixia ri jnuꞌun Cristo Jesús, chi ni kaꞌan ndevaꞌa ri sɨkɨ jnuꞌun un. Ko Jitoꞌo Jesús, ni kundaꞌu ini ya ruꞌu, ti ni jankaꞌnu ini ya nuu kuachi ri. Ni nasama ya ini ri ja na nakiꞌin ri ichi maa ya, ti yukan ni kandixia ndaa ri jnuꞌun Cristo Jesús. Ti siaꞌan sa ni ndɨvɨ ri nuu ndaꞌa maa ya.
15 Na kachi ri ɨɨn jnuꞌun kanuu nuu ra Timoteo. Ja ni kii Cristo Jesús nuu ñuyɨvɨ, ni kii kenchaa ya kuachi yo naa yo, ti maa ri kuu ɨɨn chaa ni nchakuachi xaan ga ja kuu nuu ya. 16 Ti jandaa ndixia kuu ja ruꞌu ni kuu ɨɨn chaa ni nchakuachi xaan ga, ko ni ndundaꞌu ini Cristo Jesús ruꞌu, ti ni jankaꞌnu ini ya nuu ri. Siaꞌan ni saꞌa ya jiin ri ja na kotonchaa taka yɨvɨ ka kuni kandixia, ti na kuni i ja iyo jnukaꞌnu ini nuu Cristo Jesús nuu i naa i. Ti yɨvɨ na kandixia un, nanitaꞌu i ti kuncha i nuu andɨvɨ ja kuu saa ni. Yukan kuu ja ni saꞌa ya jiin ri. Ti vasu nasa ga kaꞌnu kuachi yo, ko iyo jnuꞌun kaꞌnu ini Yandios nuu yo.
17 Ja yukan kuu ja na kakantaꞌu yo nuu Tata yo Yandios, chi nɨnɨ maa ɨɨn ni ya kuu ja chaku ja kuu saa ni ti tu naa ya. Kuu ya ɨɨn Yandios ja tu kuni yo jiin nduchi yo, Yaa un kuu ja na kunchañuꞌun yo, chi maa ya kuu ja kuñaꞌnu ga. Ti kancha ya andɨvɨ ja kuu tiempu, ti tu jiꞌi ya. Siaꞌan na koo.
18 Taꞌu ri jniñu nuu ra roꞌo Timoteo, ja kuu ra nanu ɨɨn seꞌe ri. Ti kuni ri ja na xndaku ndaa ra nuu yɨvɨ naa i. Siaꞌan taꞌu ri jniñu nuu ra, chi vanuxia ni ka nakaji ñani jnaꞌan yo roꞌo ja na saꞌa ra jniñu un. Ti suni siaꞌan ni kaꞌan Espíritu Santo Yandios ini ñani jnaꞌan yo ja na nakaji i roꞌo ja na saꞌa ra jniñu un. Ka iyo sava yɨvɨ ka xndoñaꞌan, ti jniñu ra kuu ja na xndaku niꞌin ra nuu i naa i. Nu siaꞌan na kiꞌin ndaa ra jiin jniñu ra, ti kundee ra jiin jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ un. 19 Kundee ra jiin yɨvɨ un chi kandixia ndaa ra jnuꞌun Cristo Jesús, ti kundee ndixia ra, chi saꞌa ra niña jniñu vaꞌa ja kuni maa Yandios. Ka iyo sava yɨvɨ ni ka sana ini, ja ni ka xndoo i ichi Yandios, ti ni ka kandixia i jnuꞌun xndoñaꞌan. Ka jnaꞌan yɨvɨ un nanu ɨɨn barco ja nu ni jakunjnaꞌan jiin ɨɨn yuu ti kukueꞌe. Siaꞌan ni ka xndoo i ichi Yandios ja ni ka kandixia i undi nuu. 20 Siaꞌan ni ka jnaꞌan chaa ni ka nani Himeneo jiin Alejandro. Ko ruꞌu Pablo, ni sia ri da ja na kɨvɨ da ndaꞌa jaꞌuꞌu un, ti na kendo ii da, nava jiin nundoꞌo un ti na skuaꞌa da ja tukaa ga kaꞌan ndevaꞌa da sɨkɨ jnuꞌun Yandios. Jaꞌa ni kuu ɨɨn jniñu taꞌu ri nuu roꞌo Timoteo.
Xndaku Pablo ja na kakantaꞌu yɨvɨ naa i