2
Timoteo, na xndaku ri ɨɨn jnuꞌun kanuu ga nuu ra, ja nu ni ka ndututu ra ka skuaꞌa ra jnuꞌun Yandios, ti kakantaꞌu nuu ya naa ra, ko nɨ ini nɨ añu ra kakantaꞌu ja na chindee Yandios taka chaa ka kuñaꞌnu, chi maa ya kuu ja chindee taka chaa un naa da. Nakuantaꞌu nuu Yandios naa ra, chi jandaa kuu ja chindee ndixia ya taka chaa ka kuñaꞌnu un. Kakantaꞌu naa ra ja kuu taka chaa ka kuu rey jiin taka ga chaa ka ndiso jniñu un nava na kukuee kunchuku yo, ti tu kundikun chaa ka kuñaꞌnu un yoꞌo, chi ka jika ndaa yo ichi Yandios. Siin ti kundikun ra taka jnuꞌun xndaku ri nuu ra, chi yukan kuu ja iyo vaꞌa ja kuu nuu maa Yandios. Nɨnɨ kuu ja na kakantaꞌu ra nuu Yandios ja kuu taka chaa ka kuñaꞌnu un, chi suni kundaꞌu ini ya maa da naa da. Ti kuni ya ja na nakuni da jnuꞌun ya, chi jnuꞌun un kuu ɨɨn jnuꞌun ndaa nava na ketaꞌu da nuu ya naa da. Ti jnuꞌun un kaꞌan ndaa ja ɨɨn ni Yandios iyo, ti ja kuu nuu Yandios jiin yoꞌo naa yo, iyo ɨɨn chaa kaꞌan jaꞌa yo ja kandichi maꞌñu sava jiin yo nuu Yandios, ti chaa un kuu Cristo Jesús, chi maa ya kuu ja ndiso jniñu ñaꞌnu nuu Yandios. Ti maa ɨɨn ni Cristo kuu ja ni kenchaa kuachi yo, chi Yandios ni taji ya Seꞌe ya ni kii ja na kuū ya ja kuu yoꞌo naa yo. Siaꞌan ni saꞌa Yandios jiin Seꞌe ya Cristo Jesús nu ni jaa kɨvɨ ni chisojnuꞌun ya. Ti Yandios ni nakaji ya ruꞌu ja na stuu ri jnuꞌun un nuu yɨvɨ ɨnga nación ja tu ka yɨꞌɨ nuu nación Israel. Ni nakaji ya ruꞌu ja na kuu ri ɨɨn apóstol nuu ya. Ti kaꞌan ndaa ri ja kuu jniñu ndiso ri, ti tu xndaꞌu ri roꞌo. Ni nakaji ndixia ya ruꞌu ja na kuu ri nanu ɨɨn chaa ndichi xini, ti na xnaꞌan ndaa ri jnuꞌun ya nuu yɨvɨ ɨnga nación. Jnuꞌun un kuu taka jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Jesús na ni kenchaa ya kuachi yo.
Vijna ti na xndaku ri ɨnga jniñu nuu ra, roꞌo Timoteo. Nu ni ka ndututu yɨvɨ ka kandixia, vasu savaꞌni ga ñuu nuu ka skuaꞌa i. Ti taka chaa ka iyo ndoo un, na kakantaꞌu ndaa da nuu Yandios. Ti na kaniꞌin da ndaꞌa da ichi andɨvɨ, ko na kondoo undi ini añu da. Chi tu vaꞌa nu ka iyo ɨɨn ɨɨn chaa ka kuɨtɨ ini nuu jnaꞌan nuu ka jikantaꞌu da, ko tu vaꞌa un. Ti siaꞌan kuu ja saꞌa taka yɨvɨ ka kandixia un nuu ka ndututu i.
Suni na xndaku ri nuu ra, roꞌo Timoteo, ja kuu taka ñasɨꞌɨ ka kandixia. Na kuꞌun vaꞌa ña saꞌma ña. Koto kuꞌun ña saꞌma vaꞌa ja nchaa yaꞌu xaan. Ni tu naskutu ña ixi xini ña jiin ndajniñu oro xi plata, chi ansu ndututu ña un ja na kotonchaa ñani jnaꞌan ña maa ña ja vaꞌa saꞌma ka ñuꞌun ña, xi ja vii ka naskutu ña ixi xini ña. 10 Chi nu ka nchañuꞌun ña Yandios, ko na kava ndaꞌu ini ña jiin taka yɨvɨ ndaꞌu, ti ansu ja kondoꞌo vixi ini ña.
11 Suni na kachi ri ja taka ñasɨꞌɨ ka kandixia, nuu ka ndututu ra ja skuaꞌa ra naa ra, ti ñaꞌan un naa ña na kunchuku naꞌin ña, na kunsoꞌo ña jnuꞌun Yandios. 12 Chi tu iyo ichi ɨɨn ñasɨꞌɨ ja xndaku ña nuu roꞌo chaa naa ra, ni tu taꞌu ña jniñu nuu ra, chi naꞌin na koo ña naa ña. 13 Chi vanuxia undi nuu, xnakan ni saꞌa Yandios Adán ti sa ni saꞌa ya Eva. 14 Chi Adán tu ni kandixia da jnuꞌun xndoñaꞌan un, ko Eva chi ni kandixia ña jnuꞌun un, ti ni jakunchakuachi sɨkɨ ña. 15 Ti vasu siaꞌan iyo, ko ka ketaꞌu ñaꞌan un nuu Yandios naa ña ja ka skaku ña seꞌe ña, ko nɨnɨ kuu ja na siin ña jiin jnuꞌun ndaa nava iyo nuu Yandios. Ti na kava ndaꞌu ini ña jiin taka ñani jnaꞌan ña jiin ja na kondoo añu ña. Ti na saꞌa vaꞌa ña taka jniñu ña, chi nuu maa Yandios ka junukuachi ña.
Yukan kuu ja xndaku ra nuu taka yɨvɨ ka kandixia ja kuu nuu ka ndututu i, roꞌo Timoteo.
Nava koo chaa kundiso jniñu nuu yɨvɨ ka kandixia