3
Ruꞌu Pablo, na xndaku ri ɨnga jnuꞌun kanuu nuu ra, roꞌo Timoteo. Nu ɨɨn chaa kuni da kundiso jniñu da ja na koto da yɨvɨ ka kandixia, ti vaꞌa jniñu nduku da saꞌa da. Ko na xndaku ri nasa koo jiin chaa un. Kuu da ɨɨn chaa vaꞌa, ɨɨn chaa yɨñuꞌun nava siaꞌan, ti tu kaꞌan yɨvɨ sɨkɨ da. Tu kuu kunchaka da uu ñasɨꞌɨ. Chi suꞌva na kava yɨñuꞌun da, ti na kaka ndaa da ichi Yandios. Na kuu da ɨɨn chaa yɨñuꞌun ti nava na kaꞌan yɨñuꞌun yɨvɨ jiin da. Na kava ndaꞌu ini da jiin yɨvɨ ka kandixia ja ka jika ichi, ti na kuaꞌa da veꞌe nuu kendo yɨvɨ un naa i. Ti vii na xndaku da nuu yɨvɨ naa i. Tu kuu da ɨɨn chaa jiꞌi ndɨxɨ, ni tu kanaa da jiin yɨvɨ. Chi suꞌva, kuee na kava ini da. Tu kondoꞌo ini da ja niꞌin kuaꞌa da xuꞌun, ni tu kuu xndaꞌu da yɨvɨ ja na niꞌin da xuꞌun. Na kuu da ɨɨn chaa taꞌu vii jniñu ini veꞌe da. Na xnaꞌan da seꞌe da ja na kava yɨñuꞌun i, nava vii na kuandatu i nuu da. Chi nu tu jini da nasa taꞌu vaꞌa da jniñu ini veꞌe da, ¿ti nasa kuu kundiso jniñu da nuu ñani jnaꞌan da ka kandixia nusa? Tu kuu da ɨɨn chaa skan kandixia, chi sandau kejaꞌa kani vixi ini da ja siaꞌan yachi ni nduñaꞌnu da, ti kanakava da nuu kuachi nanu ni jnaꞌan jaꞌuꞌu un. Ti suni na kava vaꞌa ini da jiin yɨvɨ naa i, ti nava na niꞌin da ja yɨñuꞌun da nuu yɨvɨ un, nava tu kankuachi yɨvɨ un sɨkɨ da. Siaꞌan ti tu yuꞌu da ja kanakava da nuu ndaꞌa jaꞌuꞌu un. Yukan kuu jnuꞌun xndaku ri ja kuu chaa kundiso jniñu nuu yɨvɨ ka kandixia un.
Nava koo chaa kuanukuachi nuu yɨvɨ ka kandixia
Yukan na ti ja kuu chaa kuanukuachi nuu yɨvɨ ka kandixia un, na kuu da ɨɨn chaa yɨñuꞌun, ja tu yuji kuɨtɨ da jiin jnuꞌun kaꞌan da. Tu kuu da ɨɨn chaa jiꞌi ndɨxɨ, ni tu kondoꞌo ini da ja niꞌin da xuꞌun jiin jniñu saꞌa da un, chi tu vaꞌa. Na nakutu vaꞌa ini da jiin jnuꞌun kandixia. Ti koto kuñukuu ini da kiꞌin da uu ichi, chi maa ɨɨn ni ichi maa Jesús na kiꞌin da. 10 Na kotonchaa yɨvɨ maa da. Ti nu jika ndaa da taka nava xndaku ri, nu tu yuji da jiin jnuꞌun un, yukan na ti na kiꞌin da jniñu ja na kunukuachi da nuu ñani jnaꞌan yo ka kandixia un. 11 Ti suni ñasɨꞌɨ da, na kuu ña ɨɨn ñaꞌan yɨñuꞌun. Koto ma kaꞌan ndevaꞌa ña sɨkɨ ñani janaꞌan ña. Suꞌva na saꞌa sɨꞌɨ ña maa ña, ti na kaka ndaa ña jiin jniñu saꞌa ña ja kuu nuu ñani jnaꞌan ña. 12 Ti chaa kunukuachi nuu ñani jnaꞌan da un, na kunchaka da ɨɨn ni ñasɨꞌɨ. Ti vii na taꞌu da jniñu ini veꞌe da. Suni seꞌe da na kuandatu vii i nuu da. 13 Chi taka chaa ka junukuachi, nu ka jika ndaa da nuu jniñu ka saꞌa da, ti yɨvɨ ka kandixia un na kuaꞌa i ja yɨñuꞌun maa da. Ti siaꞌan na kuu ja xndaku kaji ga da jnuꞌun Cristo Jesús. Jaꞌa kuu jnuꞌun xndaku ri ja kuu chaa kunukuachi nuu yɨvɨ ka kandixia.
Nava iyo jnuꞌun kandixia yo
14 Ndoꞌo ini ri ja yachi ni kuaja ri nuu kancha ra, roꞌo Timoteo, ko xnakan na chaa ri tutu jaꞌa nuu ra, 15 nava nu ni kukuee ri jaa ri, ko ja jini ra nasa kaka ndaa ra ichi Yandios nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Yoꞌo ja ka kuu yo yɨvɨ Yandios chaku, ka kuu yo nanu veꞌe maa ya. Chi nanu kukutu veꞌe jiin yuu un, suni siaꞌan kukutu yɨvɨ ya jiin jnuꞌun ndaa Yandios. 16 Ja siaꞌan na ti ni ka jini yo ja taka jnuꞌun ni ka kandixia yo un kuu maa jnuꞌun ndaa. Kaꞌan jnuꞌun un:
Ja kii nuu ñuyɨvɨ nanu ɨɨn yɨvɨ siaꞌan ni.
Ti ni xnaꞌan kaji Espíritu Santo ja kuu ya ɨɨn Yaa ii, chi tu ni iyo kuachi ya nanu yoꞌo naa yo.
Ti ni jichanuu jnuꞌun ya nuu taka nación, ti ni ka jini yɨvɨ jnuꞌun ya, ti sa ni ndaa ya kuanoꞌon ya nuu andɨvɨ.
Ɨnga kɨvɨ ti kusɨɨn yɨvɨ ichi Yandios