5
Ruꞌu Pablo, na kachi ri nuu ra Timoteo, nava xndaku ra nuu ñani jnaꞌan yo naa i. Koto ma kanajiin ra nuu ɨɨn chaa ñaꞌnu iyo nuu yɨvɨ ka kandixia un, chi suꞌva xndaku vii ra nuu da nanu ja kuu da tata ra. Ti suni xndaku nuu chaa kuachi un nanu nuu ɨɨn ñani maa ra. Suni siaꞌan xndaku ra nuu ñaꞌan ñaꞌnu un nanu nuu nana ra, ti suni siaꞌan nuu ñaꞌan kuachi un. Xndaku nuu ña nanu nuu kuaꞌa maa ra, ko na koo ndoo añu ra hora xndaku ra nuu ña naa ña.
Kaꞌan yɨñuꞌun ra jiin taka ñaꞌan ni ka kendo maa ɨɨn ña. Ti chindee ñaꞌan un naa ña nu tu ɨɨn ɨɨn jnaꞌan ña ja koto ndaꞌu maa ña. Ti nu ɨɨn ña na kendo maa ɨɨn ña, ko nu iyo seꞌe ña xi seꞌe chani ña, ti seꞌe ña un kuu ja na koto vaꞌa maa ña. Chi nu na saꞌa da siaꞌan naa da, ti yukan kuu ja ka nachunaa da ja ka tau da nuu tata da jiin nuu nana da, chi ni ka jito vaꞌa yɨvɨ ñaꞌnu un kɨvɨ ni jaꞌnu lulu da ja ka kuu da seꞌe i. Nu taka jniñu un na siuku yo, ti yukan kuu ja kanuu ja kuu nuu Yandios. Ti nu ɨɨn ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn ña, ja ni kendo ndaꞌu kuɨtɨ ña, ja tukaa ga ni ɨɨn jnaꞌan ña ja koto maa ña. Ko nu iyo ndaa ini ña jiin jnuꞌun Yandios, ti siuku ndaa ña taka jnuꞌun un, ti kuu nduu kuu ñuu jikantaꞌu ña nuu Yandios. Ti ja kuu ñaꞌan un na chindee Yandios maa ña. Ko nu ka iyo ñaꞌan ja tu ka siuku vaꞌa ña jnuꞌun Yandios, ti ñaa yukan jikonuu ña jiin jnuꞌun sɨɨ ini ja yɨsɨkɨnchaa ña maa ña jiin chaa. Ti ñaꞌan un kuu ña nanu ɨɨn ndɨyɨ ja tukaa chaku, chi ni naa ini ña Yandios. Taka jniñu un xndaku niꞌin ra nuu yɨvɨ, roꞌo Timoteo, ti nava na kuandatu i taka jnuꞌun jaꞌa. Ti siaꞌan tu kaꞌan yɨvɨ sɨkɨ yo ja tu ka xndaku yo nuu ñaꞌan ni ka kendo ndaꞌu. Nu na kuandatu ña jnuꞌun un, ti tu nɨnɨ kuu ja kani nduxaan yo nuu ña naa ña. Ti nu iyo yɨvɨ kandixia ja tu jini da nasa koto vaꞌa da maa da ini veꞌe da jiin seꞌe da jiin ñasɨꞌɨ da, ni tu jito ndaꞌu da ñani jnaꞌan da, ti yuji ga yɨvɨ un ja saꞌa i siaꞌan ansu yɨvɨ tu ka kandixia.
Siaꞌan na jankoso sɨvɨ ñaꞌan ka kuu ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn un nuu tutu, ñaꞌan kaꞌiin uni xiko kuiya xi viꞌga. Ko nu ɨɨn ni yɨɨ ña ni iyo, ti tu ni jikonuu ña jiin ɨnga chaa ja sɨkɨ jnuꞌun sɨɨ ini un. 10 Nu ka kaꞌan vaꞌa yɨvɨ sɨkɨ ña ja kuu ña ɨɨn ñaꞌan vaꞌa jiin taka jniñu saꞌa ña, nu ni skuaꞌnu vaꞌa ña seꞌe ña, suni nu ñundaꞌu ini ña jiin yɨvɨ ka jikonuu, nu ka junukuachi nɨ ini nɨ añu ña nuu taka ñani jnaꞌan ña ja ka kandixia, ti suni nu ka chindee ña taka yɨvɨ ka jnaꞌan savaꞌni ga nundoꞌo, xi savaꞌni ga na ɨnga ni jniñu ni ka saꞌa ña, nu ka iyo ñaꞌan maa ɨɨn ka ñundaꞌu ini ña siaꞌan, ti na jankoso sɨvɨ ña nuu tutu.
11 Ko koto chiso ra taka ñaꞌan ni ka kendo suchi un nuu tutu, chi sɨkɨ ja nɨ ka iyo suchi ini ña ti kondoꞌo ini ña nandaꞌa tuku ña, ti jiin yukan ti naa ini ña jnuꞌun ni chisojnuꞌun ña nuu Cristo, chi ñukuu ini ña ja nandaꞌa tuku ña. 12 Yukan na ti nchakuachi ña ja sɨkɨ ja tu ni siuku ña jnuꞌun ni chisojnuꞌun ña. 13 Ko viꞌi ga nu ka iyo ñaꞌan ka jikonuu taka veꞌe, ti ka ndee kuxi ña. Ko ansu nɨnɨ kuxi ña, chi jikonuu ña jiin jnuꞌun kueꞌe. Kaꞌan ña sɨkɨ ñani jnaꞌan ña taka jnuꞌun ja tu nijniñu. 14 Yukan kuu ja na xndaku ri nasa kuu jiin taka ñaꞌan un naa ña. Vaꞌa ga ja na nandaꞌa tuku ña ti na koo seꞌe ña naa ña, ti nava na kuu ña ɨɨn ñaꞌan kɨndaꞌa vaꞌa veꞌe ña. Siaꞌan na kuu jiin ñaꞌan un naa ña nava tu kaꞌan ɨnga yɨvɨ sɨkɨ ña naa ña. 15 Siaꞌan na kachi ri, chi ka iyo tɨjnɨ ñaꞌan ja ni ka nandeokava sɨkɨ jnuꞌun Yandios, ti ka ndikun ña jniñu saꞌa jaꞌuꞌu un.
16 Ja kuu nuu taka yɨvɨ ka kandixia un, nu ka iyo ɨɨn ɨɨn ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn ini veꞌe i, ti kanuu ja na koto i ñaꞌan un, nava tu kuaꞌa i nundoꞌo ñani jnaꞌan i ja koto i ñaꞌan un. Ti nava siaꞌan na kundee yɨvɨ un chindee i naꞌan ja ni ka kendo ndaꞌu xaan ga. Chi ndaꞌu xaan ga, yukan kuu ja ka nandɨꞌɨ ga ja na chindee ga yo. Siaꞌan na xndaku ri nuu ra nava koo jiin taka un naa ña.
17 Ɨnga jniñu xndaku ri nuu ra ja kuu chaa ka ndiso jniñu nuu yɨvɨ ka kandixia un, nava na niꞌin ga da ja yɨñuꞌun da, nu vii na xndaku da. Ti vii xnaꞌan da jnuꞌun Yandios nuu ra naa ra, ti suni siaꞌan kuaꞌa ra ja yɨñuꞌun da chaa un naa ra. Ti chindee ra jiin ja kaji da naa da. 18 Chi siaꞌan kaꞌan jnuꞌun Yandios: “Tu chuꞌun yo ñunu yuꞌu xndɨkɨ yo nu kaa jitu tɨ.” Ti suni kachi tutu Yandios: “Na chaꞌu yo nuu chaa saꞌa jniñu”, kachi. Ja siaꞌan kuu ja kuaꞌa ja yɨñuꞌun chaa ka ndiso jniñu nuu yɨvɨ ka kandixia un naa ra.
19 Yukan ti koto saꞌa ra nava jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ nu ka kankuachi i sɨkɨ ɨɨn chaa ndiso jniñu un, nu tu ka iyo uu xi uni yɨvɨ kuaꞌa jandaa sɨkɨ da. 20 Ko ja kuu ɨɨn chaa ndiso jniñu un, nu nau ɨɨn kuachi na saꞌa da, nduxaan nuu da. Kuni ja na nduxaan ra nuu chaa ñaꞌnu un, nava na nakuni da kuachi da. Ko nduxaan ra nuu chaa un nuu ka ndututu taka chaa ka ndiso jniñu un nava siaꞌan ti na yuꞌu uu ga chaa un naa da, ti tukaa ga siin da saꞌa da kuachi. 21 Siaꞌan na xndaku ri ja kuu chaa ka ndiso jniñu un, ti siaꞌan siuku ra taka jnuꞌun xndaku ri jaꞌa, roꞌo Timoteo. Chi yukan ti ja jini vaꞌa maa Yandios jiin Cristo Jesús jiin taka tajnu ya ja ka nani ángel, chi ka junukuachi tajnu un nuu ya. Ja yukan kuu ja suni kanuu ja na kuandatu ra nava ni xndaku ri ja kuu chaa ñaꞌnu un naa da. Kava ɨɨn nuu ini ra chi ɨɨn ni ka kuu taka chaa ka ndiso jniñu un.
22 Nu na nduku ra ɨɨn chaa kundiso jniñu nuu yɨvɨ ka kandixia un, ko tu nakaji yachi ra chaa un. Chi nu na kuñaꞌnu ɨɨn chaa ja tu jaꞌi kujnuni vaꞌa ini da jnuꞌun Yandios, ti yuji da saꞌa da ɨɨn kuachi. Ti suni undi roꞌo ja ni jaꞌa jniñu nuu chaa un, kunchakuachi ra. Ja siaꞌan kuu ja koto vaꞌa maa ra jiin jniñu un nava tu chakuachi ra maa ra.
23 Ti sɨkɨ ja nuu nuu kuꞌu ra, ti na xndaku ri nuu ra Timoteo. Tu kuaꞌa ini ra ja koꞌo ra nɨnɨ nducha ni, chi suni kuu koꞌo ra tɨꞌlɨ vino ja na kuu tajna ini ra.
24 Na xndaku ri nuu ra nasa kuu nakaji ra chaa kundiso jniñu nuu yɨvɨ ka kandixia un. Kuee tɨꞌlɨ kiꞌin ra, chi ka iyo chaa ja tu jini yo nu iyo kuachi da xi tuu. Yoꞌo tu jini yo nau ɨɨn kuachi da iyo, ko kuee ga ti sa kuni yo. Ja yukan kuu ja vaꞌa ndeꞌe ra nau ɨɨn chaa nakaji ra ja na kundiso ɨɨn jniñu ñaꞌnu un. 25 Ti chaa vaꞌa un naa da, chi ndijin ni ndeꞌe yo taka jniñu vaꞌa ka saꞌa da. Ti tu jini yo nau ɨnga jniñu saꞌa da, ko kuee tɨꞌlɨ ga ti sa kuni yo. Chi taka jniñu vaꞌa un tu kuu jankɨsaꞌyɨ, ti undi taka jniñu kueꞌe un kenda nuu ndijin. Yukan kuu ja xndaku ri nuu ra Timoteo, ja na ndeꞌe vaꞌa ra nau ɨɨn chaa nakaji ra ja na kundiso jniñu ñaꞌnu un.