6
Ɨnga jnuꞌun xndaku ri nuu ra Timoteo, ja na xndaku ra nuu chaa ka kuu muzu ja tu ka kinyaꞌu. Na kava yɨñuꞌun da jiin jitoꞌo da nava tu kaꞌan ndevaꞌa yɨvɨ sɨkɨ sɨvɨ Yandios jiin jnuꞌun Cristo Jesús, chi yukan kuu jnuꞌun ka xnaꞌan ruꞌu naa ri, ja ka kuu ri apóstol. Muzu ja tu kinyaꞌu un, ka junukuachi da nuu ɨɨn chaa ja suni kandixia jnuꞌun Cristo Jesús, ti koto ma saꞌa niꞌin ini da nuu chaa un vasu kuu da ɨɨn chaa kandixia Cristo. Na kunukuachi yɨñuꞌun da nuu jitoꞌo da, ti suꞌva na saꞌa yɨñuꞌun ga da maa da. Ti siaꞌan na kunchuku mani da, chi ɨɨn ni ka kuu da nuu Yandios.
Jaꞌa kuu ja xndaku ri, ti xnaꞌan ra jnuꞌun jaꞌa nuu yɨvɨ naa i.
Jniñu saꞌa yo ja na koo sɨɨ ini yo
Na xndaku ri nuu ra Timoteo, nu ka iyo ɨnga yɨvɨ ka xnaꞌan jnuꞌun xndoñaꞌan ja tu kejnaꞌan jiin jnuꞌun Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, nava ka kandixia yo, chi tu xndaku ndaa da jnuꞌun Jesús ja maa ya kuu Cristo, nava kaꞌan Yandios. Ti vaꞌa kotonchaa ra yɨvɨ un, chi suꞌva ndoo na kava ini yo jiin jnuꞌun Jesús, ya kuu Cristo, ja ka iyo ndaa añu yo. Ti chaa xndoñaꞌan un, chi kuu da ɨɨn chaa vixi ja tu chaku kuɨtɨ ini da. Yukan kuu nanu ɨɨn kueꞌe ja kande ini da, chi nɨnɨ kaꞌan da jnuꞌun kueꞌe. Ti jajnaꞌan ini da kaꞌan da jnuꞌun chaa hebreo janaꞌan, ka jankuncha da ka kaꞌan da, ti kejaꞌa ka kuu kuasun ini nuu jnaꞌan da, ti ka kaꞌanchaa jnaꞌan da, ti tukaa iyo jnuꞌun mani ini nuu jnaꞌan da. Ti ka kanaa da jiin yɨvɨ tu ka iyo vaꞌa inijnuni, yɨvɨ tu ka chaku ini jnuꞌun ndaa, chi undi nuu ni ka kejaꞌa yakua da jiin jnuꞌun Jesús, ya kuu Cristo. Ti tu ka ndikun ndaa da jnuꞌun Yandios, chi ka ndoꞌo ini da ja jiin jnuꞌun un ti tava da xuꞌun. Ti na kachi ri nuu ra ja koto ma kejnaꞌan ra jiin yɨvɨ un naa ra. Kundikun ndaa ra jnuꞌun Yandios naa ra, ti ansu ja kondoꞌo ini ra ja niꞌin ra xuꞌun.
Jandaa ndixia kuu ja xuꞌun un kuu ɨɨn yaꞌu, ko vaꞌa ga ja na kuandatu yo nuu Yandios ti ansu ja kuñukuu ini yo kuñavaꞌa yo xuꞌun. Chi vichi lɨɨ yo ni kaku yo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa ti suni siaꞌan kɨvɨ kuū yo. Tu ndoo kiꞌin yo jiin chi nanundaꞌa ni yo ti kuaꞌan yo. Ko nu niꞌin yo tɨꞌlɨ ja kuchaku yo jiin ɨɨn saꞌma kundii yo, ti jiin yukan na koo sɨɨ ini yo. Ti tu kondoꞌo ini yo ja kuu riku yo nanu ka ndoꞌo ini sava yɨvɨ ja kuu riku i. Ko tu ka niꞌin jnaꞌan i, chi jiin inijnuni ñaa un ti ka yuji i, ti ka kanakava i nuu nundoꞌo, ti viꞌi ga ka jnaꞌan i, ti ka xnaa i jniñu i. 10 Chi ja ka ndoꞌo ini i ja na niꞌin i xuꞌun, ti suꞌva ka xnaa i maa i jiin yukan, ti tukaa ga ka kuni i kundikun i ichi Yandios, ni tukaa ka kandixia ndaa i Jesús. Ja siaꞌan ti kii xaan nundoꞌo nuu i ja kuu taka ga kɨvɨ na kuchaku i ja siaꞌan ka ndoꞌo xaan ini i kuñavaꞌa i xuꞌun un.
Taka jniñu saꞌa yo ja ka ñukuu ini yo Cristo
11 Ruꞌu Pablo, na xndaku ri nuu ra roꞌo Timoteo, ja koto ndeꞌe ra ti koto saꞌa ra nava jniñu ka saꞌa yɨvɨ un. Siin nava kuaꞌan ra chi siaꞌan ni nakaji Yandios roꞌo ja na kunukuachi ra ɨɨn jniñu ñaꞌnu un nuu ya, ti sa kundikun ndaa ra ichi ya, ti kuñukuu ini taka jnuꞌun ya. Kuandatu ti kandixia ndaa jnuꞌun ya, ti nɨ ini nɨ añu ra siuku taka jniñu taꞌu ya nuu ra nava na kundee ini ra. Ko kava kuee ini ra jiin taka jniñu saꞌa ra, chi vanuxia kandixia ndaa ra jnuꞌun Cristo Jesús. 12 Chi ja siaꞌan ti ja ñukuu ini ra nava ni kiꞌin ra ichi ya, ti yukan siin ra ko nɨ ini nɨ añu ra kaka ra ichi ya undi na jaa kɨvɨ kuū ra, ti noꞌon ra undi andɨvɨ nuu kuncha ra jiin Yandios, ti tukaa ga kuū ra. Chi sɨkɨ yukan kuu ja ni nakaji ya roꞌo ja ni kachi ra, ti ni stuu ra ɨɨn jnuꞌun nuu yɨvɨ kuaꞌa ni ka ñusoꞌo. Chi ni kachi ra nuu yɨvɨ un ja ni kandixia ndaa ra jnuꞌun Cristo Jesús. Jiin taka jniñu ni saꞌa ya, ni chisojnuꞌun ra ja siuku ndaa ra taka jnuꞌun un, ti yɨvɨ ni ka ñusoꞌo un, suni kuaꞌa i jandaa. Naxndaku ri jnuꞌun jaꞌa nuu ra Timoteo nava kuni maa Yandios, chi maa ya saꞌa ja ka chaku yo.
13 Ti suni xndaku ri nuu ra nava kuni maa Cristo Jesús, chi ni kachi ndaa ya nuu chaa ni kuñaꞌnu ni nani Poncio Pilato, ti tu ni yuꞌu ya kaꞌan ya, chi ni kachi ndaa ya jnuꞌun un. 14 Ja siaꞌan kuu ja kuandatu jniñu taꞌu ri nuu ra, chi kaꞌan ndaa kuɨtɨ ri, ti tu kuu nasama ra jnuꞌun un, chi kaꞌan ndaa kuɨtɨ ri, ti tu kuu nasama ra jnuꞌun un, chi tu xndaꞌu ri. Ti siaꞌan kuandatu, ti siuku ra taka jnuꞌun un undi na jaa kɨvɨ nchaa maa Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, ya ndiso jniñu ñaꞌnu nuu Yandios. Siaꞌan na koo ti koto ma yuji ra, nava tu kaꞌan yɨvɨ sɨkɨ ra. 15 Chi nu na jaa kɨvɨ un ti Yandios siuku ya jnuꞌun jaꞌa, ti taji ya Seꞌe ya Cristo Jesús, chi maa ɨɨn ni Tata yo Yandios kuu ya kuñaꞌnu xaan nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ. Ti maa ɨɨn ni Yandios iyo ja kuu nuu taka ga chaa ka kuñaꞌnu. Ti suni maa ɨɨn ni Yandios kuu ja taꞌu jniñu nuu taka chaa ka ndiso jniñu nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. 16 Maa ɨɨn ni Yandios kuu ja tu jiꞌi, chi chaku ya siaꞌan ni jakuu saa ni, ti taja ii nuu kancha ya ja ni tu kuu tuꞌva ɨɨñ yɨvɨ nuu ya, ti ni ɨɨn yɨvɨ tu ka jini nuu ya. Ti yoꞌo na kunchañuꞌun yo ya taka kɨvɨ, chi maa ya kuu ja taꞌu jniñu nuu ñuyɨvɨ ja kuu saa ni. Ti siaꞌan na koo.
17 Ti roꞌo Timoteo, xndaku ra nuu yɨvɨ riku kanchuku nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Kachi jiin da ja koto kava vixi ini da ɨɨn ndajniñu kuaꞌa ka ñavaꞌa da, ti ni koto kundiyo ini da nuu xuꞌun un, chi tu niꞌin jniñu, ti ni tu nama un maa da. Xndaku nuu da ja na kuñukuu ini da Yandios, chi maa ya kuu ja kuaꞌa ja kuchaku yo. Jaꞌa ya taka ja nandɨꞌɨ yo, ti siaꞌan na koo sɨɨ ini yo jiin taka ja jaꞌa ya nuu yo taka kɨvɨ. 18 Siaꞌan xndaku ra nuu yɨvɨ riku un, ti nava na saꞌa i taka ja vaꞌa, ti na ndeꞌe i nasa chindee i tɨꞌlɨ taka yɨvɨ ndaꞌu un. Na tejnaꞌan i jaku xuꞌun ka ñavaꞌa i un nuu yɨvɨ ndaꞌu. 19 Nu na saꞌa i taka un ti siaꞌan ka nakaya i taꞌu i nuu andɨvɨ, chi ndeꞌe Yandios taka jniñu ka saꞌa i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti nu na jaa kɨvɨ ja najakoyo i nuu andɨvɨ, ti yukan nanitaꞌu i nuu Yandios ja tukaa ga kuū i.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga ni tatu Pablo nuu Timoteo
20 Roꞌo Timoteo, jaꞌa na xndaku xaan ri nuu ra ja na koto vaꞌa ra taka jnuꞌun jini ra sɨkɨ Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, chi ndɨꞌɨ jnuꞌun un chaku ini ra. Ti suni siaꞌan xndaku ra nuu yɨvɨ ka kandixia un ti nava tu kɨvɨ nduu i ɨnga ichi ja tu kejnaꞌan jiin jnuꞌun Yandios. Ti koto saꞌa ra nanu saꞌa yɨvɨ ka sakanuu jnuꞌun ndaa jiin jnuꞌun xndoñaꞌan un, chi ka kaꞌan i nanu ja ka iyo xaan inijnuni i, ko tu niꞌin jniñu un, chi so ka xndaꞌu i jiin jnuꞌun ka kaꞌan i un. 21 Chi ka kaꞌan i ja ka iyo tuꞌva inijnuni i, ko tu ka kandixia ndaa i jnuꞌun Yandios jiin taka jniñu ni saꞌa Cristo Jesús, chi ni ka kɨvɨ nduu i ichi kuankoyo i.
Kaꞌan ri ja na sandee ini ra naa ra. Na chindee chituu Yandios roꞌo ti na kundaꞌu ga ini ya maa ra naa ra. Ti siaꞌan na koo.