12
Ti ruꞌu Pablo, kachi ri ja tundo ni jniñu ja kusɨɨ teyɨɨ ini yo, ko na kachi ri ɨɨn jnuꞌun sɨkɨ ɨɨn ja ni naxnaꞌan maa Jitoꞌyo nuu ri. Jini ri ɨɨn chaa kandixia Cristo, ti ni kuu xiaꞌun kuun kuiya ja ni saꞌa ya ja ni ndaa chaa un kuaꞌan da undi andɨvɨ kuu uni. Ko tu jini ri nu ni jaꞌan da jiin yɨkɨ kuñu da xi tuu, xi ni xndoo da yɨkɨ kuñu da, tu jini ri. Maa Yandios kuu ja jini. Ti jini ri chaa un, ti tu jini ri nu kuaꞌan da jiin yɨkɨ kuñu da, tu jini ri. Maa Yandios kuu ya jini. Chi ni saꞌa ya ja ni nchaa chaa un nuu kanchuku ndɨyɨ ni ka nanitaꞌu. Ti ichi chukan ni jinisoꞌo da jnuꞌun ja tu kuu xndaku da nuu ɨnga yɨvɨ. Ti sɨkɨ ja ni saꞌa Yandios siukan jiin chaa un, kuu ja kusɨɨ teyɨɨ ini ri, ko sɨkɨ maa ri, chi tu kusɨɨ ini ri. Ko ndixia ja kusɨɨ teyɨɨ ini ri sɨkɨ taka nundoꞌo ni ndoꞌo ri un ja siuku ri jniñu ndiso ri, chi taka nundoꞌo un xnaꞌan ja tu na jaa iyo ini maa ri ja siuku ri jniñu un. Ko nu kaꞌan ri jnuꞌun sɨkɨ maa ri ja kusɨɨ ini ri, ti ansu ja naa xini ri ja saꞌa ri siukan, chi jandaa ndixia iyo jniñu ri ja kusɨɨ teyɨɨ ini ri. Ko tu saꞌa ri, chi tu kuni ri ja kondoꞌo ini yɨvɨ ja kuñaꞌnu ga ri ja ni jini i xi ja ni jinisoꞌo i kaꞌan ri.
Ti sɨkɨ ja ni xnaꞌan ndijin Yandios ruꞌu kuaꞌa ja vii xaan kaa nuu ni ndaa ri un. Ja yukan tu kuni ya ja saꞌa ñaꞌnu ri maa ri. Ja yukan ni jaꞌa ya ɨɨn nundoꞌo ja kondoꞌo yɨkɨ kuñu ri. Ti sɨkɨ un ni jaꞌa ya jnuꞌun ja na sajniñu jaꞌuꞌu un, ja xndoꞌo ruꞌu nava tu saꞌa ñaꞌnu ri maa ri. Ti uni jinu ni kaꞌan ndaꞌu ri jiin Jitoꞌyo ja na chajiyo ya un kiꞌin. Ko ni kaꞌan ya jiin ri: “Tuu, chi tu kumani ja kundaꞌu ini ri roꞌo. Jandaa ndixia kuu un, chi nu jani ini yɨvɨ ja tu kundee i ja saꞌa i jniñu, ja taꞌu ri nuu i. Nusa ti saꞌa ri ja niꞌin ga i jnuꞌun ndee ini i nava na siuku i jiin jniñu un”, ni kachi ya. Ja yukan ti kusɨɨ ini ri ja ndoꞌo ri nundoꞌo nu saꞌa ri jniñu un, chi siukan saꞌa Cristo ja viꞌi ga na kuni ini añu ri saꞌa ri jniñu ni jaꞌa ya nuu ri. 10 Ja yukan kuu ja kusɨɨ teyɨɨ ini ri ja ndoꞌo ri nundoꞌo nɨ siuku ri jniñu un. Ti sɨkɨ jniñu un kaꞌan kueꞌe i sɨkɨ ri, jiin ja iyo kuaꞌa ja tu kumani, nau ni jiin ja jito uꞌu yɨvɨ ruꞌu, jiin taka ga nundoꞌo kondoꞌo ri sɨkɨ Cristo. Chi nu jani ini ri ja tu kuɨtɨ ja siuku ri jiin jniñu un, ti kɨvɨ un saꞌa ya ja niꞌin ri jnuꞌun ndee ini ja kundee ri.
Ndɨꞌɨ ini Pablo sɨkɨ yɨvɨ ka kandixia ñuu Corinto
11 Yukan ti kaꞌan ri nanu ɨɨn chaa ñaa xini ja ni kusɨɨ teyɨɨ ini maa ri nusa. Ti sɨkɨ ja tu ni ka kandixia ra ruꞌu, ti ja yukan ni saꞌa ri siukan. Chi kanuu ja ni kaꞌan ra jaꞌa ri nuu chaa kaꞌan sɨkɨ ri, ko tu ni saꞌa ra siukan, vasu tu kumani kuɨtɨ sɨkɨ jniñu saꞌa ri nuu jniñu ka saꞌa chaa ka kaꞌan ja ka kuu da apóstol kuñaꞌnu ga. 12 Chi ni saꞌa ndixia ri tɨjnɨ jniñu ñaꞌnu nu ni kuncha ri jiin ra ini ñuu Corinto yukan, ti jiin jniñu un ni jaꞌa ri jandaa ja kuu ri apóstol ndiso jniñu nuu Yandios. Chi jniñu ñaꞌnu un ni jaꞌa jandaa ja maa Yandios ni taji ya ruꞌu, jiin ja ni naa ini yɨvɨ ja ni jini jniñu ñaꞌnu un, jiin ja xnaꞌan ja kuñaꞌnu xaan ga Yandios, ja ni jaꞌa ya jniñu un nuu ri ja na kaꞌan ri jnuꞌun ya. Ti ni siin ri jiin jniñu un nuu ra naa ra vasu na koo ndoꞌo koo nene ri ja na siuku un. 13 Vasu ni saꞌa ri jniñu un, ko tu ni saꞌa ri nanu ni saꞌa ri nuu uu ga yɨvɨ ka kandixia, chi tu ni jikan ri nuu ra ja kuchaku ri. Ja yukan tu ni kundee ɨɨn nuu ra jiin uu ga yɨvɨ ka kandixia un ja ni jaꞌa ja kuchaku ri. Ti sakaꞌnu ini naa ra nu siukan ni saꞌa ri kuachi, ja tu ni jikan ri nuu ra naa ra ja kuu ja kuchaku ri un nusa.
14 Vijna ti iyo tuꞌva ri ja jaa ndeꞌe ri roꞌo naa ra jinu kuu uni. Ti suni tu kakan ri nuu ra ja kuu kuchaku ri, chi ansu yukan kuu ja kuni ri, chi sa ja kanuu ga un jitu ndiꞌi ini ri na kendo vaꞌa ra nuu Yandios. Yukan kaꞌan ri, chi ka kuu ra seꞌe ri ja jitu ndiꞌi ini ri, ti seꞌe ansu kanuu ja nakaya i ja kuu tata i. Chi suꞌva tata un kanuu ja kuaꞌa da ja nandɨꞌɨ seꞌe da. 15 Ja yukan kuu ja ka kuu ra nanu seꞌe ri, ti nu kuaja ri yukan, ti kusɨɨ ini ri ja viꞌi ga sajniñu ri jiin nɨ ini nɨ añu ri jiin ra naa ra. Ti siaꞌan ndiyo ini ri sajniñu ri undi tukaa kundee ri siin ri, chi jitu ndiꞌi ini ri sɨkɨ roꞌo naa ra ja na kendo vaꞌa ra nuu Yandios. Ti vasu siukan kundaꞌu ini ri roꞌo naa ra, ko roꞌo tɨꞌlɨ ni ka kundaꞌu ini ra ruꞌu.
16 Ti iyo jaku ra un ja kaꞌan ja vasu tu ni jikan ri nuu ra ja kuu kuchaku ri, ko chaa xndoñaꞌan kuu ri, chi ni nduku ri nasa ndichi ja niꞌin ri xuꞌun ra, chi siaꞌan ka kaꞌan sava ra. Ko tuu. 17 Ti ruꞌu Pablo, jikajnuꞌun ri roꞌo naa ra, chaa ni taji ri un, iyo ɨɨn da ja ni xndaꞌu roꞌo naa ra ja keniꞌin da xuꞌun ra ja kuu maa ri nu? Ko tu kuɨtɨ. 18 Ti ni kaꞌan ndaꞌu ri jiin Tito ja kuan ndeꞌe da roꞌo naa ra, ti ni taji ri ɨnga ñani kandixia ni jaa jiin da. Ti jikajnuꞌun ri roꞌo, ¿ni xndaꞌu Tito roꞌo naa ra ja ni keniꞌin da xuꞌun nuu ra ja kuu maa da xi nau? Tuu, chi ɨɨn nuu ni ka saꞌa ndɨnduu ri, chi ɨɨn ni ichi ka jika ri.
19 ¿Ti sɨkɨ taka jnuꞌun xndaku ri jaꞌa, ka jani ini ra ja na nduku ri kaꞌan ri jaꞌa maa ri nu? Ko ansu siukan kuu, chi ja jini Yandios ja kaꞌan ri mani jnuꞌun ja kuni Cristo. Ti jini ya ja kundaꞌu ini ri roꞌo, ñani. Ti sɨkɨ un xndaku ri jiin taka jnuꞌun jaꞌa nava na kendoꞌo ini ra naa ra jiin jnuꞌun Yandios. 20 Siaꞌan siin xndaku ri, chi yuꞌu ri ja chaa ri nuu ra, ti sanaa ti kuni ri ja tu ka saꞌa ri jniñu vaꞌa ja jajnaꞌan ini ri. Ti roꞌo naa ra, suni tu jajnaꞌan ini ra nu iyo ja nduxaan ri nuu ra. Chi sanaa ti kanaa ra, xi kukuasun ini ra, xi kuɨtɨ ini ra, xi sasɨɨn jnaꞌan ra, xi chakuachi ra sɨkɨ jnaꞌan ra, xi kaꞌan ndevaꞌa sɨkɨ jnaꞌan ra, xi nduvixi ra maa ra ja tu kejnaꞌan jiin jniñu ka saꞌa ra. 21 Ti yuꞌu ri ja nu na chaa tuku ri, ti kuaꞌa Yandios jnuꞌun kanuū ini ri sɨkɨ jniñu kueꞌe ka saꞌa ra. Ti kukuiꞌya ini ri nu iyo kuaꞌa ra ja ni ka nchakuachi undi nuu, ti tu jaꞌi nakani ndɨꞌɨ ini ra ja xndoo ra jniñu kueꞌe un, jiin yɨvɨ ja ka yɨsɨkɨnchaa jnaꞌan sɨkɨ jnuꞌun sɨɨ ini, jiin savaꞌni ga nuu jniñu kueꞌe ka saꞌa ra un, ja tu jaꞌi naa ini ra.
Kanxiaꞌu Pablo jiin jnuꞌun xndaku da sandɨꞌɨ ni ga