13
Jaꞌa kuu uni jinu ja kuan ndeꞌe ri roꞌo naa ra. Ti na saꞌa ndaa yo jniñu ja kaꞌan tutu ii Yandios. Jiin jnuꞌun uni testigo ti kundaa taka jniñu. Ti ndixia ja ja ni xndaku niꞌin ri nuu yɨvɨ ka saꞌa kuachi un, ti suni siaꞌan nuu sava ga i. Ti vijna vasu jika kancha ri jiin ra, ko nu na jaa ri ɨnga jinu, ti tukaa kuankaꞌnu ini ri nuu i jiin kuachi i. Ti iyo ichi ri ja saꞌa ri siaꞌan, nusa ti na kondaa ja mani kaꞌan ri jiin jnuꞌun ni jaꞌa Cristo. Ti nu kaꞌan ri mani jnuꞌun ni jaꞌa Cristo, nusa ti na xnaꞌan ri jniñu ñaꞌnu ja saꞌa ya jiin ri ja xndaku ri, nuu ra jiin jnuꞌun ja nduxaan ri. Chi vasu ni iyo vita ini Cristo ja tu ni xnaꞌan ya jniñu ñaꞌnu ya na ni jiꞌi ya nuu ndaꞌa cruz, ko vijna ti chaku ya sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Yandios jiin ya. Ti suni sɨkɨ ja yɨꞌɨ ri jiin ya, ti iyo vita ini ri ja tu jaꞌi ni nduxaan ri jiin ra naa ra. Ko vijna nu na jaa ri nuu kanchuku ra ñuu Corinto, ti suni na xnaꞌan ri nuu ra ja ndiso ri jniñu ñaꞌnu ja ni jaꞌa Yandios nuu nɨ kancha ri ñuyɨvɨ jaꞌa.
Ko vijna na kachi ri nuu ra naa ra, ja na nduku ndee ra nu ka kandixia ndaa ra jnuꞌun Yandios sɨkɨ Jesús xi tuu. Ti na saꞌa vaꞌa ra nava ndiyo ini ra siuku ra jnuꞌun un, nava tu jnaꞌnu ndatu ra nuu Yandios. ¿Xi tu ka jini ra ja Cristo Jesús kancha ya jiin ra naa ra sɨkɨ ja ka kandixia ra maa ya nu? Ti nu ka kandixia ndaa ra jnuꞌun Yandios sɨkɨ Cristo Jesús, nusa ti tu jnaꞌnu ndatu ra nuu ya. Ti maa ra naa ra, nu saꞌa vaꞌa ra un, nusa ti ñuꞌun ini ri ja na kuni ra ja suni iyo jnuꞌun kaꞌnu ini Yandios, ja ni tatu ya nuu ri ɨɨn jniñu ñaꞌnu, ja kuu ri ɨɨn apóstol ni taji ya. Ko ja kuu maa ra naa ra, jikantaꞌu ri nuu Yandios ja tu ka saꞌa ra ni ɨɨn jniñu kueꞌe ja nandɨꞌɨ nundoꞌo. Ko tu jikantaꞌu ri un nava na kuni ra ja kendo vaꞌa maa ri nuu Yandios, jiin ja ni tatu ya ruꞌu jiin ɨɨn jniñu ñaꞌnu. Tu kuni ri un. Mani jikantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu maa ra, ja ka saꞌa ra mani jniñu vaꞌa ja kuni maa ya. Mani yukan kuni ri, vasu nu kundee ra un xi tuu, ti kendo ri nuu ra nanu chaa ja tu ndiso jniñu ñaꞌnu nuu Yandios. Chi nu saꞌa ra mani jniñu ndaa yukan, nusa ti tu iyo ichi ja nduxaan ri jiin ra sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ndiso ri nuu Yandios. Chi nu ka saꞌa ra mani jniñu ndaa un, nusa ti tu iyo ja kankuachi ri sɨkɨ ra, chi tu kasɨ ri jniñu ndaa, chi suꞌva siuku ri jiin jnuꞌun ndaa un.
Ja yukan kusɨɨ ini ri ja vita ini ri, chi tu ndoꞌo ini ri ja xndaku ri nuu ra jaa nduxaan. Yukan kusɨɨ ini ri xnaꞌan ri ja vii na saꞌa ra mani jniñu vaꞌa. Ti nɨnɨ jikantaꞌu ri jaꞌa ra ja na kuixia ini ra jiin jnuꞌun Yandios. 10 Ti ruꞌu Pablo, chaa ri tutu jaꞌa nuu ra naa ra xnakan, ti sa na jaa ri nava nu na chaa ri, ti tu iyo ja nduxaan ri nuu ra naa ra. Chi ni jaꞌa Jitoꞌyo jniñu jaꞌa ndiso ri, nava na saꞌa ri ja na uixia ini ra jiin jnuꞌun ya, ansu ja saꞌa ri ja na nandeokava ra jiin kuachi, ti naa ra.
11 Vijna ti ruꞌu Pablo, kaꞌan ri jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga jaꞌa nuu ra. Ti kachi ri ja na kosɨɨ ini ra. Ti na sandee ini ra naa ra jiin jnuꞌun Yandios sɨkɨ ja taka ra na nduku ndee saꞌa mani jniñu vaꞌa. Ti na chaku vaꞌa ini ra jnuꞌun ni chaa ri nuu tutu jaꞌa. Na koo ɨɨn nuu ini ra jiin jnaꞌan ra, ti na kunchuku vii na kunchuku mani ra jiin ñanijnaꞌan ra. Ti nu siaꞌan iyo ti na kuncha Yandios jiin ra, chi maa ni Yandios kuu ya kuaꞌa jnuꞌun ndee ini nuu yo naa yo, chi mani maa ya kuu ja kundaꞌu ini yoꞌo.
12 Kanxiaꞌu jiin jnaꞌan, ti yɨñuꞌun teyuꞌu nuu jnaꞌan ra.
13 “Saꞌa ndee ini naa ra”, kachi taka ñani yo ka kandixia ja ka iyo jaꞌa.
14 Ti ruꞌu Pablo ñukuu ini ri ja kancha ra jiin jnuꞌun vii ja kundaꞌu ini Jitoꞌyo Cristo Jesús roꞌo naa ra, ti sɨkɨ yukan kusɨɨ xaan ini ya ja taji ya jnuꞌun ndee ini nuu ra. Suni ñukuu ini ri ja kancha jnuꞌun vii ja kundaꞌu ini Yandios roꞌo naa ra, jiin ja kancha jnuꞌun vii ja ni nduu ɨɨn nuu ini ra jiin jnaꞌan ra, sɨkɨ ja taka ra ni ka niꞌin Espíritu Santo ja kancha ya jiin ra vijna. Ti siaꞌan na koo.