Tutu kuu uu ni chaa
apóstol Juan
1
Jnuꞌun ndaa jiin jnuꞌun kuu ini
Ruꞌu Juan, kuu ri ɨɨn chaa kuñaꞌnu, chaa ri tutu jaꞌa nuu ñaꞌan ni nakaji Yandios ja na kuu ña kuaꞌa yo, ti suni nuu seꞌe ña, ja kundaꞌu xaan ini ri. Ti ansu nɨnɨ ruꞌu, chi kuni taka yɨvɨ ni ka nakuni jnuꞌun Cristo Jesús. Ti kundaꞌu ini ri roꞌo naa ra, chi ni nduu ɨɨn nuu ini yo jiin jnuꞌun Jesús, ti jnuꞌun un kancha jiin yo vijna, ti kuncha jiin yo ja kuu saa ni. Chi jandaa ndixia kuu ja kundaꞌu ini Tata yo Yandios yoꞌo jiin Seꞌe ya Cristo Jesús. Ti siaꞌan na kundaꞌu ini ya yoꞌo ti na kukuee kunchuku yo. Nava na kunchuku ndaa yo, ti na kundaꞌu ini jnaꞌan yo.
Kusɨɨ xaan ini ri chi ni ka ndejnaꞌan ri jiin sava seꞌe ra, ti ni jini ri ja ka siin da nava ni taꞌu maa Tata yo Yandios jniñu. Vijna ti roꞌo, ja kuu ra kuaꞌa ri, kandaꞌu ri jiin ra ja na kava ndaꞌu ini ra jiin ñani jnaꞌan yo, ti jnuꞌun kaꞌan ri jaꞌa, ansu ɨɨn jniñu jaa kuu, chi ja ni ka jini yo jnuꞌun jaꞌa undi na ni ka kejaꞌa kandixia yo. Ti yukan kuu ja kaꞌan ri jaꞌa. Ti jnuꞌun kundaꞌu ini, jnaꞌan un kuu ja na kunchuku yo nava ni taꞌu maa ya jniñu nuu yo. Ti jniñu taꞌu ya un ja ni ka jini ra undi na ni ka kejaꞌa ka kandixia ra. Ti ja na siuku ra, yukan kuu ja na kunchuku mani ra naa ra.
Sɨkɨ ja xndoñaꞌan
Na kachi ndaa ri vijna ja nɨ tuꞌu nuu ñuyɨvɨ ni ka kenda yɨvɨ ka xndoñaꞌan, ti ka kaꞌan i ja Cristo Jesús tu ni kii ndixia ya jiin yɨkɨ kuñu ya nanu ɨɨn yɨvɨ. Ti yɨvɨ kaꞌan siaꞌan kuu i ɨɨn ja xndoñaꞌan, ti kuu i ɨɨn yɨvɨ jito uꞌu Cristo Jesús. Yukan kuu ja koto vaꞌa maa ra naa ra nava tu xnaa ra jniñu ni ka saꞌa ra, ti na niꞌin ndɨꞌɨ ra yaꞌu ra ja kuu nuu jniñu un. Chi nu ɨɨn yɨvɨ na kaꞌan kaniꞌno i nuu jnuꞌun ni xnaꞌan Cristo Jesús, tu yɨꞌɨ yɨvɨ un ndaꞌa Yandios. Ko yɨvɨ na chuꞌun ini chun añu jnuꞌun ni xnaꞌan Cristo Jesús, ti yɨvɨ un yɨꞌɨ i jiin Tata yo Yandios, ti suni jiin Seꞌe ya. 10 Yukan na kachi ri nuu ra, ja nu na jaa ɨɨn yɨvɨ veꞌe ra, ti nu tu xnaꞌan i maa jnuꞌun ni xnaꞌan Cristo Jesús, koto kuantaꞌu ra yɨvɨ un veꞌe ra, ni koto kanxiaꞌu ra jiin nava na kiꞌin. 11 Chi nu na kanxiaꞌu ra jiin yɨvɨ un, ti kuantaꞌu ra jnuꞌun kaꞌan i, ti ɨɨn ni kuu ra jiin yɨvɨ un ja siaꞌan.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga
12 Ti siaꞌan iyo kuaꞌa ga jnuꞌun kuni xndaku ri nuu ra naa ra, ko tu kuni ri chaa ri jnuꞌun jaꞌa nuu ɨɨn tutu, chi kuni ri jaa maa ri ja ndeꞌe ri roꞌo naa ra, ti nava yukan na ndajnuꞌun vaꞌa yo naa yo, ti nava siaꞌan na kusɨɨ kuu vaꞌa ini yo.
13 Suni siaꞌan, taka seꞌe kuꞌu ra kanchuku jaꞌa, ja ni nakaji Yandios ja na kunukuachi nuu ya, kachi i ja na sandee ini ra. Ti siaꞌan na koo.