Tutu kuu uni ni chaa
apóstol Juan
1
Ka kaꞌan vaꞌa yɨvɨ sɨkɨ chaa nani Gayo
Ruꞌu Juan, kuu ri ɨɨn chaa kuñaꞌnu, chaa ri tutu jaꞌa nuu chaa ka jini mani ri jiin ja nani Gayo, ti kundaꞌu ndixia ini ri da. Kundaꞌu ini ri roꞌo ñani Gayo, ti jikantaꞌu ri nuu Yandios ja vaꞌa na kiꞌin taka jniñu saꞌa ra, ti na koo ndendajnu vaꞌa ini ra. Ni kusɨɨ xaan ini ri na ni kikoyo sava ñani jnaꞌan yo naa da, ti ni ka jani da jnuꞌun nuu ri, ja ndaa iyo kuɨtɨ ini ra siuku ndaa ra jnuꞌun Cristo Jesús, ti vaꞌa kancha ra jiin jnuꞌun ndaa un. Ti jiin jnuꞌun yukan na ti ni kusɨɨ xaan ga ini ri, chi ni jini ndaa ri ja kanchuku ndaa nava iyo maa jnuꞌun Cristo Jesús. Siaꞌan na kachi ri, chi saꞌa ri nanu ja seꞌe ri ka kuu ra.
Kundaꞌu ini ri roꞌo ñani, chi iyo kuɨtɨ ini ra kunukuachi ra nuu ñani jnaꞌan yo naa da, chi chindee xaan ra maa da naa da, ti niꞌin ga chindee ra chaa vekoyo ɨnga ñuu. Ti chaa un ni ka nakani jnuꞌun nuu ñani jnaꞌan yo ka ndututu ka skuaꞌa i jaꞌa, ja siaꞌan ñundaꞌu xaan ini ra ñani jnaꞌan yo naa da. Ti vaꞌa saꞌa ra ja siaꞌan ñani. Ti siin koto vaꞌa ra chaa un jiin savaꞌni ga ja ka nandɨꞌɨ da ja kuu ichi, ti chindee chituu ra maa da naa da nava kuni maa Yandios. Chi chaa un, nɨ ini nɨ añu da ni ka kɨvɨ da ichi Yandios ja na junukuachi da nuu Jitoꞌo Cristo Jesús, ti tu ni ka jantaꞌu da ja kaji da nuu yɨvɨ tu ka kandixia Cristo Jesús. Ja yukan kuu ja kaꞌan ri, ja na chindee yo chaa un naa yo. Ti siaꞌan na chindejnaꞌan yo jiin chaa un nuu jniñu Cristo Jesús.
Saꞌa ndevaꞌa Diótrefes
Ni chaa ri ɨɨn tutu nuu yɨvɨ ka skuaꞌa un, ko Diótrefes tu jantaꞌu da jniñu taꞌu ri, chi kuñaꞌnu maa da nuu yɨvɨ un kuni da. 10 Ko nu na kiꞌin maa ri nuu kancha da un, ti yukan na kajnuꞌun ri da ndoo kuu ja kaꞌan da sɨkɨ yo jiin jnuꞌun xndoñaꞌan. Ti tu kuvaꞌa ini da jiin un, chi suꞌva viꞌga saꞌa da. Nu ni ka jakoyo sava chaa ka kandixia yukan, ti tu jantaꞌu da chaa, ti jasɨ da ja ni ɨɨn yɨvɨ tu kuantaꞌu chaa un naa da, chi nu nau chaa na kuantaꞌu chaa un naa da, ti keniꞌin da chaa ja na kiꞌin da, ti tukaa jaꞌa da jnuꞌun ja najnaꞌan chaa un jiin da.
11 Ñani, koto saꞌa ra nanu saꞌa chaa un. Suꞌva na chuꞌun ini ti kukutu ini jiin ɨɨn jniñu vaꞌa, chi na kachi ri: Yɨvɨ jitu ndiꞌi ini jiin jniñu vaꞌa un, kuu i seꞌe Yandios, ko yɨvɨ saꞌa ndevaꞌa va tu nakuni kuɨtɨ i nau kuu Yandios.
Jniñu vaꞌa ni saꞌa Demetrio
12 Tendɨꞌɨ ñani jnaꞌan yo ka janjnuꞌun i jniñu saꞌa Demetrio, chi jandaa ndixia kuu ja iyo ndaa jniñu saꞌa da. Yukan kuu ja na kaꞌan vaꞌa yo sɨkɨ da, chi ka ndeꞌe yo ja iyo vaꞌa jniñu saꞌa da, ti maa ra ja ka jini ra ja ka kaꞌan ndaa ri.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga
13 Ti siaꞌan iyo kuaꞌa ga jnuꞌun kuni kachi ri nuu ra, ko tu kuni ri chaa ri jnuꞌun jaꞌa nuu ɨɨn tutu, 14 chi yachi ni kuaja ri nuu kancha ra, ti sa na ndajnuꞌun yo jiin ndusu yuꞌu yo.
15 Ti na kukuee kuncha ra. Ti “sandee ini ra”, kachi taka ñani jnaꞌan yo kanchuku jaꞌa. Kava vaꞌa ini ti kanxiaꞌu ra jiin ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn ñani jnaꞌan yo kanchuku yukan, ja kachi ruꞌu. Ti siaꞌan na koo.