Carta ni chaa Judas
1
Ruꞌu kuu Judas, ñani Jacobo, ti junukuachi ri nuu Jesús, ya kuu maa Cristo. Ti chaa ri tutu jaꞌa nuu ra naa ra, roꞌo ja ni nakaji maa Tata yo Yandios, roꞌo ja ni kundaꞌu ini ya. Ti Cristo Jesús, jito vaꞌa ya roꞌo naa ra, chi vanua ndaꞌa maa ya ka yɨꞌɨ ra. Ti ñukuu ini ri ja na kundaꞌu ga ini ya roꞌo, nava na kukuee kunchuku ra. Na koo jnuꞌun mani ini ra jiin ya naa ra, ti nava siaꞌan na ndumani xaan ga ya jiin ra. Ti na nakaya jnumani ini yukan nuu ra naa ra.
Sɨkɨ chaa ka kaꞌan jnuꞌun xndoñaꞌan
Ñani, ja ni kuu naꞌan ndoꞌo xaan ini ri ja chaa ri ɨɨn tutu nuu ra naa ra, sɨkɨ ja ni nakaji Yandios yoꞌo ja ka kandixia ndaa yo jnuꞌun Jesús, ya ni kii nama yoꞌo. Ko vijna ti ni nakani ini ri ja kanuu kuu ja na chaa ri ɨɨn tutu jaꞌa nuu ra naa ra. Ti jaꞌa na xndaku ri ja na nakutu ini ra ti koto kasɨ yɨvɨ ja ka kandixia yo jnuꞌun Jesús, chi yukan kuu maa jnuꞌun ndaa. Ti ɨɨn jinu ni ni stuu maa Yandios jnuꞌun ndaa un nuu yɨvɨ ya. Ko vijna, ti sava chaa ka najnaꞌan jiin ra un, ka kaꞌan da ja ka kandixia da Jesús, ko tuu. Chi ka kuni da xndaꞌu da roꞌo naa ra. Ka yɨsɨkɨnchaa da Yandios jiin jniñu kueꞌe ka saꞌa da un. Chaa ndevaꞌa kuɨtɨ ka kuu da, chi ka kaꞌan da ja kundaꞌu ini Yandios yoꞌo, ti tu kuaꞌa ya nundoꞌo kondoꞌo yo, kachi da naa da. Ti ka kaꞌan ndevaꞌa da sɨkɨ yo ja siaꞌan, chi tu ka jantaꞌu da ja Jitoꞌo Jesús kuu Cristo, ya kuñaꞌnu nuu yo. Ko sɨkɨ chaa un, undi janaꞌan ja kaꞌan tutu ii ja jnaꞌnu ndatu da ja sɨkɨ jniñu kueꞌe ka saꞌa da.
Ti vijna, vasu ja ka jini vaꞌa ra, ko na naxndaku tuku ri nava ni saꞌa Yandios. Chi ni nama ya yɨvɨ ñuu Israel najanaꞌan. Ni chindee ya i na ni ka kee i ñuu Egipto kuankoyo i. Ti vasu siukan ni kuu, ko kuee ga ti ni xnaa ya sava yɨvɨ un ja tu ni ka kandixia i jnuꞌun ya. Ti suni ka jini ra nava ni saꞌa Yandios jiin ángel ya ja ni ka xndoo i jniñu ni ka ndiso i andɨvɨ un. Ni chindasɨ ya ángel un, ti yukan kundatu da undi na jaa kɨvɨ kaꞌnu ga ja xndichi ya maa da naa da. Ti ni juꞌni ya chaa un jiin cadena kaꞌiin undi nuu kunu ga ñuñaa ja kuu saa ni. Ti suni ni jaꞌa Yandios nundoꞌo ni ka ndoꞌo yɨvɨ ñuu Sodoma jiin ñuu Gomorra jiin sava ga ñuu kaꞌiin yajni. Chi suni ni ka saꞌa ndevaꞌa da nanu ni saꞌa ángel un undi na janaꞌan ga. Chi ni ka jika xaan i jiin jnuꞌun sɨɨ ini, ti ni ka saꞌa i taka nuu kuachi ndevaꞌa xaan. Ti ni ka niꞌin i ɨɨn nundoꞌo ja ni taji ya ñuꞌun ti ni ka kayu i, ti yukan na ndeꞌe yo ja siaꞌan kondoꞌo yɨvɨ nundoꞌo, ti kayu i ja kuu saa ni.
Ti chaa ka xndaꞌu ja ni ka kɨvɨ da jiin ra naa ra un, vasu ja ka jini da ja yukan kuu nundoꞌo jaꞌa Yandios, ko tu ka yuꞌu da, chi ka kaꞌan da ja ɨɨn jani ni xnaꞌan nuu da. Ka kaꞌan da ja ka ndiso jniñu da ja na saꞌa da savaꞌni ga ja kuu ini maa da. Ti ka jañu niꞌno da yɨkɨ kuñu da jiin jnuꞌun sɨɨ ini, ka skexiko da taka ja ka ndiso jniñu, vasu ja kaꞌiin nuu sukun xi ja iyo nuu ñuyɨvɨ. Ti ka kaꞌan ndevaꞌa kuɨtɨ da sɨkɨ ángel ja ka kuñaꞌnu nuu sukun un. Vasu ansu siaꞌan ni saꞌa ángel kuñaꞌnu ga Miguel kɨvɨ ni ka kanaa sa jiin jaꞌuꞌu un sɨkɨ yɨkɨ kuñu Moisés na ni jiꞌi da. Chi tu ni kaꞌan ndevaꞌa da, ni tu ni chundee ini da ja kaꞌan ndevaꞌa da sɨkɨ jaꞌuꞌu un, ja kankuachi ya sɨkɨ. Chi suꞌva ni kachi da: “Maa Jitoꞌo, na nduxaan da nuu ra”, ni kachi Miguel. 10 Ko chaa ka xndoñaꞌan un chi ka kaꞌan ndevaꞌa da sɨkɨ taka ja tu ka jini da. Ti taka nuu ja ka ñavaꞌa da sɨkɨ ja siaꞌan kanda da, nanu kuɨtɨ yuku ka kuu da. Ti ja yukan kuu ja na jnaꞌnu ndatu da, ti naa da ja kuu saa ni.
11 Xaan ga ndaꞌu maa da ja siaꞌan, chi tu ka jandatu da nuu Yandios nanu ni saꞌa Caín. Ti sɨkɨ ja ka ndiyo ini da niꞌin da xuꞌun, nanu ni saꞌa Balaam. Ti ka xnaꞌan da jnuꞌun jnaꞌnu ndatu, nanu ni ndoꞌo Coré, chi ni jiꞌi da, ko kuachi ja ni nduniꞌin ini da sɨkɨ jnuꞌun Yandios.
12 Taka chaa ka xndaꞌu jaꞌa, ja ka xnaꞌan da jnuꞌun xndoñaꞌan, nu ni ka ndututu da jiin ra nuu ka yaji ra staa naa ra. Ti ka saꞌa kata da maa da ja na kukanuu ra naa ra. Chi nanu ka yaji da ti ka jiꞌi da, ko tu ka ndoꞌo ini da nasa kaji ɨnga yɨvɨ, chi nɨnɨ ja kuu maa ni kuu ja ka ndɨꞌɨ ini da ja na kaji vaꞌa da. Ti jnuꞌun ka xnaꞌan da un, tu nijniñu kuɨtɨ, chi kuu nanu ɨɨn viko nu ni nukuita, ko chaa ɨɨn tachi ti kuaꞌan ni jiin, ti tukaa ni kuun sau. Ti suni ka kuu da nanu ɨɨn yujnu ja tu jaꞌa ndeꞌe, ti ni ichi undi yoꞌo, ti tukaa na kuu ja nene numa. 13 Saꞌa yo nanu saꞌa. Nu kee ɨɨn tachi sau xaan nuu nducha mar, ti ndokuɨñɨ nducha nuu mar un, ti keniꞌin taka ja jñaꞌan ñuꞌun nuu mar un. Suni siaꞌan kuu jnuꞌun ka kaꞌan chaa ka xndoñaꞌan un, chi mani jniñu jaꞌa jnukanuu ka saꞌa da. Ti ka kuu da nanu chuxini ja ni sana ichi kiꞌin, chi ni tu jini yo nanu kiꞌin. Ti ja iyo tuꞌva ɨɨn nuu ñaa kuɨtɨ nuu kinkoyo chaa ka xndoñaꞌan un ja kuu saa ni.
14 Saꞌa yo nanu. Undi na ni kaku Enoc, chaa kuu iñu ja ka ndikun jata Adán, ni kuu da ɨɨn profeta ja ni kaꞌan jnuꞌun vaji nuu maa Yandios nuu yɨvɨ naa i. Suni ni kaꞌan da sɨkɨ chaa ka xndaꞌu un, ti ni kachi da: “Maa Jitoꞌo ni naxnaꞌan nuu ri, ti ni jini ri ja vaji ya jiin tɨjnɨ mil tajnu ya. 15 Xndichi ya tendɨꞌɨ yɨvɨ, ti kaꞌnu ndatu ya yɨvɨ kanda kuaꞌan kanda vaji. Chi tu ni ka jandatu i nuu Yandios ja ni ka nduniꞌin ini i nuu ya. Chi ni ka kaꞌan xaan i jnuꞌun ndevaꞌa sɨkɨ ya”, ni kachi Enoc. 16 Taka chaa ka xndaꞌu jaꞌa, chi mani ka kaꞌan da ja kuu taka ja ka kuñaꞌnu nuu maa da. Ka kaꞌan da sɨkɨ Yandios, ti ka kaꞌan da sɨkɨ chaa ka ndiso jniñu nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ka kuu ichi ini da jnuꞌun Yandios jiin chaa ka ndiso jniñu nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Nɨnɨ ka siin da jiin jnuꞌun kuachi ini. Ka kaꞌan vixi xaan da ja mani jnuꞌun ndaa ka xnaꞌan da, vasu mani jnuꞌun xndoñaꞌan kuu. Ka kaꞌan yɨñuꞌun da jiin yɨvɨ nava na niꞌin da jaku ja ka ñavaꞌa yɨvɨ naa i.
Xndaku Judas ja tu nukoyo yɨvɨ nuu kuachi
17 Ko roꞌo naa ra ñani, nukuꞌun ini taka jnuꞌun ni ka xnaꞌan chaa ni ka kuu apóstol nuu maa Jitoꞌo Cristo Jesús. 18 Chi ni ka kaꞌan da: “Ja nu kuan ndɨꞌɨ kɨvɨ, ti kikoyo chaa kaꞌan kata sɨkɨ jnuꞌun Yandios, ti saꞌa da jniñu ndevaꞌa kuɨtɨ ja ka ndiyo ini maa da, ti ansu jniñu ja kuni maa Yandios.” Siaꞌan ni ka kachi apóstol. 19 Ti chaa ka xndaꞌu jaꞌa jiin jnuꞌun vixi nduxii, ka saꞌa yuꞌu da ja ka kuni da ja na kusɨɨn ra naa ra, ti na koo sɨɨn sɨɨn yɨvɨ ka kandixia jiin ra naa ra. Ko mani ka siin da jiin jnuꞌun kuachi ini, chi tu kancha Espíritu Yandios jiin da naa da.
20 Ko roꞌo ñani, viꞌi ga na kukutu ini ra jiin jnuꞌun kuandatu nuu jnuꞌun iyo ndaa nava ka kandixia ra, chi maa Yandios ni jaꞌa jnuꞌun un nuu ra naa ra. Ti vaꞌa chi kancha Espíritu Santo jiin ra, ti kakantaꞌu naa ra nava kuni maa Espíritu ya. 21 Kukutu ini, nukuꞌun ini ja sɨkɨ ni kundaꞌu ini Yandios roꞌo naa ra. Koto naa ini ra jnuꞌun un ja kundatu ra undi na jaa kɨvɨ ja kɨvɨ ra nuu kuchaku ra jiin Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo, ti kunchuku ra jiin ya ja kuu saa ni. Chi yukan saꞌa maa ya sɨkɨ ja ni kundaꞌu ini ya yoꞌo.
22 Sɨkɨ jnuꞌun xndoñaꞌan ja ka xnaꞌan chaa un, ti ka iyo sava yɨvɨ ja so ka skuiko xini i, chi ka ndoꞌo ini i ja nau ichi vaꞌa ga ja kiꞌin i. Ko roꞌo, nduku nasa xndaku vii ra jnuꞌun ya nuu yɨvɨ ja tujaꞌi kujnuni vaꞌa ini. Nduku nasa kandixia i saꞌa ra naa ra. 23 Kukutu ini ti nduku nasa nama ra sava ga yɨvɨ nuu kuachi i, nanu ja keniꞌin ra i nuu ñuꞌun. Ti kundaꞌu ini sava ga yɨvɨ un ti chindee ra i. Koto kɨvɨ nduu kuɨtɨ ra jiin kuachi i, chi nanu kuu ɨɨn saꞌma jñaꞌan xaan, siaꞌan kuu yɨvɨ yɨꞌɨ jiin kuachi i. Yukan kuu ja kani ini, ti koto kɨvɨ nduu ra jiin kuachi i nu kuni nama ra yɨvɨ un.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga
24 Vijna ti na kaꞌan yo ja maa ɨɨn ni Yandios kuu ya koto vaꞌa roꞌo naa ra nava tu nukoyo ra nuu kuachi. Chi maa ya nakana roꞌo ja na jakuɨñɨ ra nuu ya, ansu ja jnaꞌnu ndatu ra. Na jakuɨñɨ ra nuu ya, nuu vii xaan kuñaꞌnu ya. Ti kɨvɨ yukan, na ti ndusɨɨ xaan ini ra jiin ya. 25 Ti na kaꞌan yo ja maa ɨɨn ni maa ya kuu Yandios ndichi, ja vii xaan kuñaꞌnu ya sɨkɨ ja ni saꞌa ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu jiin Jitoꞌo Jesús, ya kuu Cristo ja ni kii nama ya yoꞌo. Ti taꞌu yo jniñu nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ undi na janaꞌan xaan, ti undi vijna, jiin undi ja kuu saa ni. Ti siaꞌan na koo.