^
2 Pedro
Kanxiaꞌu Pedro jiin yɨvɨ ka kandixia
Nava ni nakaji Yandios yɨvɨ ka kandixia
Nava ni kundaa jnuꞌun Yandios
Sɨkɨ chaa xnaꞌan jnuꞌun xndaꞌu
Nava ndenda Jitoꞌo