9
Tu jaꞌncha ini Saulo ja ka kanaa da jiin yɨvɨ ka kandixia Jesús. Ni kachi da ja kaꞌni da yɨvɨ un. Yukan ti ni jaꞌan da nuu sutu kuñaꞌnu ga ñuu Israel. Ti ni jikan da tutu nuu sutu kuñaꞌnu ñuu Jerusalén ja kiꞌin nuu sutu kaꞌiin ñuu Damasco. Yukan ni niꞌin jnuꞌun ndee ini da ja jnɨɨ da presu taka yɨvɨ ka kandixia Jesús ja ndejnaꞌan da jiin. Ti kin nchaka da presu yukan undi ñuu Jerusalén. Yukan ti ni kee da kuaꞌan da. Ni kuyajni da ñuu Damasco, ti ni ndinchaa ɨɨn nduva sɨkɨ da. Ni nduva Saulo nuu ñuꞌun, ti ni jinisoꞌo da ɨɨn ndusu andɨvɨ ni kachi:
―Roꞌo Saulo, ¿ndoo ka kanaa ra jiin ri? ―ni kachi ndusu un.
Ti ni kachi Saulo:
―Taa, ¿nau niꞌin kaꞌan?
Ti ni kachi tuku ndusu un:
―Maa ri kuu Jesús, ti roꞌo kuu ja ka kanaa jiin ri. Ndokuñɨ ti kɨvɨ ra ñuu, ti ɨɨn yɨvɨ ñuu yukan kachi nuu ra ndoo saꞌa ra, ni kachi ya. Chaa kuankoyo jiin Saulo, tu ni ka kaꞌan da chi ni ka yuꞌu xaan da. Ni ka jinisoꞌo da ja ni kaꞌan, ko tundo ni ka jini da. Ni ndokuɨñɨ Saulo, ni jiña da nduchi da, ko tukaa ga ni kuu ndeꞌe da, chi ni kukuaa da. Yukan ti ni ka jnɨɨ chaa kuankoyo jiin da un ndaꞌa da, ti ni ka kɨvɨ da ñuu Damasco. Ni kuncha da uni kɨvɨ ja tu ni kuu ndeꞌe da. Tu ni yee da staa, ni tu ni jiꞌi da nducha.
10 Ti ñuu Damasco un kancha ɨɨn chaa kandixia Jesús, nani da Ananías. Ti nuu ɨɨn jani ni kachi Yandios nuu da:
―Roꞌo Ananías.
Ti ni kachi Ananías:
―Jiꞌin Yandios, ¿na jniñu kuni ni saña?
11 Ti ni kachi Yandios:
―Ndokuɨñɨ ti kiꞌin ra ɨɨn ichi nani Ichi Ndoo. Ti veꞌe Judas yukan kajnuꞌun ra ɨɨn chaa ñuu Tarso, nani Saulo. Vinañuꞌni nakanajaa da ruꞌu. 12 Ni jini da vaji ɨɨn chaa nani Ananías, ti chuxndee da ndaꞌa da sɨkɨ da ja na kuu ndeꞌe tuku da ―ni kachi Yandios.
13 Yukan ti ni kachi Ananías:
―Niꞌin Yandios, tɨjnɨ yɨvɨ ka kaꞌan jnuꞌun chaa un, ti ka kaꞌan da naa da ja ni jaꞌa xaan da nundoꞌo nuu yɨvɨ ka kandixia Jesús ñuu Jerusalén. 14 Ti vijna kancha da ñuu jaꞌa, chi ja ndisojniñu da nuu sutu ka kuñaꞌnu un ja na jnɨɨ da presu yɨvɨ ñuu yo ka kandixia Jesús ―ni kachi Ananías nuu Yandios.
15 Yukan ti ni kachi Yandios nuu Ananías:
―Tu yuꞌu ra kiꞌin ra nuu kancha Saulo, chi ruꞌu ni taꞌu jniñu nuu da. Ni nakaji ri chaa un kaꞌan da jnuꞌun ri nuu yɨvɨ tɨjnɨ nación yukan, jiin yɨvɨ nación Israel. 16 Ti na kuni da nasa kondoꞌo da ja sɨkɨ ruꞌu ―ni kachi Yandios nuu Ananías.
17 Yukan ti kuaꞌan Ananías veꞌe nuu kancha Saulo un. Ni kɨvɨ da ini veꞌe un, ti ni chuxndee da ndaꞌa da sɨkɨ Saulo, ti ni kachi da:
―Ñani Saulo, ja ni jini ra Jitoꞌyo Jesús ichi vaji ra. Maa ya ni taji ruꞌu vaji ri ja na kuu ndeꞌe tuku ra, ti niꞌin ra Espíritu Santo ―ni kachi Ananías nuu Saulo.
18 Yukan na ti ni ndundijin nduchi Saulo, chi ni kenchaa viko nduchi da, ti ni kuu ndeꞌe da, ti ni janducha da. 19 Ni ndokaji da, ti ni ndundee ini da.
Yukan ni kuncha Saulo tɨjnɨ kɨvɨ jiin yɨvɨ ka kandixia Jesús kanchuku ñuu Damasco.
Ni kejaꞌa Saulo xnaꞌan da nuu yɨvɨ ñuu Damasco
20 Ni jaꞌan Saulo veñuꞌun yɨvɨ Israel, ti ni kachi da ja maa ɨɨn ni Jesús kuu Seꞌe Yandios. 21 Ni ka jinisoꞌo yɨvɨ un jnuꞌun ni kaꞌan Saulo, ti tendɨꞌɨ ni ka naa ini, ti ni ka kejaꞌa ka ndajnuꞌun:
―Ndoꞌo ini yo ja ni chaa Saulo ja na jnɨɨ da presu taka yɨvɨ ka kandixia Jesús ñuu yo, ti kin nchaka da nuu sutu ka kuñaꞌnu un, ko vijna tukaa saꞌa da siaꞌan ―ni ka kachi da.
22 Ni jaꞌa Yandios jnundee ini Saulo, ti ni kachi da nuu chaa Israel kanchuku ñuu Damasco un, ja Jesús kuu Cristo ja ni taji Yandios ja taꞌu jniñu ñaꞌnu. Ti chaa un tu ni ka kuu ndeokani da jnuꞌun ni kaꞌan Saulo.
Ni kaku Saulo nuu chaa Israel
23 Nu ni kuu kɨvɨ, ti ni ka ndajnuꞌun chaa Israel un nasa kaꞌni da Saulo. 24 Ni jini Saulo ja siaꞌan ka ndoꞌo ini chaa un. Suni kuu nduu kuu ñuu ka ndito da yuxeꞌe nama kaꞌnu ja ndasɨ yuꞌu ñuu un ja ka kuni kaꞌni da Saulo. 25 Suni ni ka iyo yɨvɨ ni kejnaꞌan ini jiin Saulo, ja ni ka kejaꞌa ka kandixia jnuꞌun Jesús ni kaꞌan da. Ni ka nama da chaa ɨɨn jakuaa. Ni ka chundee da Saulo ini ɨɨn chika kaꞌnu, ti ni ka skuun da chaa yuꞌu nama un jiin yoꞌo. Yukan ni kaku da, ti ni jinu da kuaꞌan da.
Ni kaꞌan Saulo jnuꞌun Jesús ñuu Jerusalén
26 Kuanoꞌon Saulo ñuu Jerusalén tuku ja kuni da najnaꞌan da jiin taka ga yɨvɨ ka kandixia Jesús yukan, ko ni ka yuꞌu chaa un ndeꞌe da Saulo, chi tu ka kandixia da ja ni nduu Saulo ndajaꞌa Jesús. 27 Yukan ni nakiꞌin Bernabé Saulo, ti ni janchaka da chaa nuu apóstol, ni nama da chaa un, ti ni kachi da:
―Saulo jaꞌa, ni jini da Jesús ichi kuaꞌan da ñuu Damasco, ti ni kaꞌan Jesús jiin da. Ja yukan kuu ja ni kuu ndee ini da ni kaꞌan da jnuꞌun Jesús ñuu un ―ni kachi Bernabé.
28 Yukan ti ni ka nakiꞌin apóstol un Saulo, ni ka jikonuu da ñuu Jerusalén. Ti suni ni kaꞌan da jnuꞌun Jesús jiin jnundee ini yukan. 29 Ni kaꞌan da jnuꞌun un nuu chaa Israel ja ka kaꞌan yuꞌu griego, ko tu ni ka jantaꞌu chaa un maa da, ti ka kuni da kaꞌni da Saulo. 30 Nu ni ka jini uu ga ndajaꞌa un ja ka kuni da kaꞌni da Saulo, ti ni ka taji da uu chaa kuankoyo jiin da ñuu Cesarea. Ti yukan ni ka nataji da chaa kuanoꞌon da ñuu da Tarso.
31 Ti kuiya yukan, tukaa ni iyo nundoꞌo nuu yɨvɨ ka kandixia Jesús ñuu Judea, ñuu Galilea, jiin ñuu Samaria. Ni ka ndundee ini yɨvɨ un, ti ni ka kejaꞌa ka ndukuaꞌa, ti ka jandatu i jniñu taꞌu Yandios. Ti Espíritu Santo, jaꞌa ya jnundee ini i naa i.
Ni nduvaꞌa Eneas
32 Yukan ti ni jaꞌan Pedro taka ñuu nuu kanchuku yɨvɨ ka kandixia Jesús. Suni ni jaꞌan da ñuu Lida ja na kuni da nasa kanchuku yɨvɨ ka kandixia Jesús yukan. 33 Yukan ni jini da ɨɨn chaa nani Eneas ja kuꞌu da. Ni katuu da una kuiya ja ni kuu tɨkuku sɨꞌɨn da. 34 Ni kachi Pedro jiin da:
―Roꞌo Eneas, ja ni saꞌa Jesús tajna roꞌo vijnañuꞌni. Ndoko ti na stuu ra yuu ra ―ni kachi da.
Yukan ti ni ndoko da, chi ja ni nduvaꞌa da. 35 Tendɨꞌɨ yɨvɨ kanchuku ñuu Lida jiin yɨvɨ ñuu Sarón, ni ka jini ja ni nduvaꞌa da, ti ni ka kejaꞌa ka kandixia jnuꞌun Jesús.
36 Ñuu Jope kancha ɨɨn ñasɨꞌɨ nani Tabita, ja ni nani ña Dorcas nuu yuꞌu griego. Suni ni kandixia ña Jesús, ti ka jaꞌa yɨvɨ ja yɨñuꞌun maa ña, chi chindee ña yɨvɨ ndaꞌu. 37 Kɨvɨ jña ni kejaꞌa kuꞌu ña, ti ni jiꞌi ña. Ni ka skuchi yɨvɨ un yɨkɨ kuñu ña, ti ni ka skatuu ña ini ɨɨn veꞌe kuu uu. 38 Ti ni ka jini ndajaꞌa Jesús ñuu Jope un ja kancha Pedro ñuu Lida. Yukan ni ka taji da uu chaa kuankoyo nuu kancha Pedro ñuu Lida, chi tu jika xaan. Ni ka jakoyo da yukan, ti ni ka kaꞌan ndaꞌu da jiin Pedro ja na kiꞌin da ñuu Jope, chi katuu ɨɨn ndɨyɨ ja na nɨ chaku i, kuu i ɨɨn yɨvɨ vaꞌa. Ti ni kachi da:
―Choꞌo ñuu un vijnañuꞌni ―ni kachi da.
39 Yukan ti ni kee Pedro kuaꞌan da jiin da. Ni jaa da, ti ni kaa da nuu katuu ndɨyɨ yukan. Yukan kaꞌiin tɨjnɨ ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn ka ndeꞌe xaan ña, ti ni ka xnaꞌan ña taka saꞌma ni saꞌa Dorcas na ni chaku ña. 40 Tendɨꞌɨ ñaꞌan un ni keniꞌin Pedro kuankoyo ña, ni jakunjitɨ da ti ni jikantaꞌu da nuu Yandios. Yukan ni tuꞌva da nuu katuu ndɨyɨ un, ti ni kachi da:
―Ndoko Tabita ―ni kachi da.
Yukan ti ni jiña ña nduchi ña. Ni ndeꞌe ña nuu Pedro, ti ni nukoo ña. 41 Ni jnɨɨ da ndaꞌa ña, ti ni ndokani da ña. Yukan ti ni kana Pedro taka yɨvɨ, ndajaꞌa Jesús jiin ñaꞌan un, ti ni xnaꞌan da nuu yɨvɨ un ja chaku tuku ña. 42 Tendɨꞌɨ yɨvɨ ñuu Jope un ni ka jini nava ni jnaꞌan Dorcas, ti kuaꞌa ni ka kejaꞌa ka kandixia Jitoꞌyo Jesús. 43 Yukan ni kuncha Pedro tɨjnɨ kɨvɨ, ni nchaa da veꞌe ɨɨn chaa nani Simón, ɨɨn chaa steꞌyu ñɨɨ.
Ni jaꞌan Pedro veꞌe Cornelio