8
1-2 Ni kusɨɨ ini Saulo ja ni ka jaꞌni da Esteban. Yukan kaꞌiin tɨjnɨ chaa ka kandixia Jesús, ni ka chunduji da Esteban, ti ni ka ndeꞌe xaan da ja ni jiꞌi Esteban. Yukan ti ni ka kuɨtɨ ini yɨvɨ tu ka kandixia jnuꞌun Jesús, ti yɨvɨ ka kandixia Jesús kuankoyo da ɨnga ñuu. Sava da kuankoyo ichi ñuu Judea, ti sava da kuankoyo ichi ñuu Samaria, ti ni ka kendo apóstol ñuu Jerusalén. Ko Saulo ni siin da jaꞌa da nundoꞌo nuu taka yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun Jesús. Ti kɨvɨ da veꞌe yɨvɨ un, ti ni jnɨɨ da presu chaa jiin ñasɨꞌɨ, ti ni jnaa da vekaa.
Ni jichanuu jnuꞌun Jesús ñuu Samaria
Taka yɨvɨ ni ka kee Jerusalén, ni ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios taka ñuu ni ka yaꞌa da. Suni ni kee Felipe ti kuaꞌan da ñuu Samaria, ti yukan ni kaꞌan da nuu yɨvɨ taka jniñu ni saꞌa Jesús. Ni ka chunsoꞌo yɨvɨ un jnuꞌun ni kaꞌan Felipe, ti suni tɨjnɨ jniñu ñaꞌnu ni saꞌa da. Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka kuvaꞌa ini nuu da. Ti kuaꞌa tachi xaan ka jnaꞌan yɨvɨ un ni kenchaa da. Nu ni ka kee tachi xaan un, ti maa tachi xaan un ni ka kanajiin koꞌo. Ti suni kuaꞌa yɨvɨ tɨkuku ni ka nduvaꞌa. Yukan ti ni ka kusɨɨ ini tendɨꞌɨ yɨvɨ ñuu yukan.
Ti yukan ni iyo ɨɨn chaa tasɨ ni nani Simón. Ti ka kundaꞌu ini yɨvɨ un maa da, chi ni saꞌa da jniñu ja tu kuu saꞌa ɨnga yɨvɨ, ti ni kachi da ja kuu da ɨɨn chaa kuñaꞌnu. 10 Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un ka chunsoꞌo taka jnuꞌun kaꞌan da. Kuu chaa ñaꞌnu kuu chaa kuachi ni ka chunsoꞌo ti ni ka kachi:
―Ndiso da jniñu ñaꞌnu nuu Yandios ―ni ka kachi da.
11 Ni ka chunsoꞌo yɨvɨ jnuꞌun ni kaꞌan da, chi jiin jniñu tasɨ un ni xndaꞌu da yɨvɨ tɨjnɨ kɨvɨ. 12 Ti Felipe ni kachi da nasa kuu kɨvɨ i ndaꞌa Yandios ja taꞌu ya jniñu nuu i. Ti suni ni kaꞌan da jnuꞌun Jesús. Yukan ti ni ka kandixia yɨvɨ jnuꞌun ni kaꞌan Felipe, ti ni ka janducha i. Kuu chaa, kuu ñasɨꞌɨ ni ka janducha. 13 Suni undi maa Simón ni kandixia da, ti ni janducha da. Ti ni kejaꞌa da jikonuu da jiin Felipe, ti ni jini da taka jniñu ñaꞌnu saꞌa da. Ni naa ini Simón nu ni jini da taka jniñu ñaꞌnu un.
14 Nɨ kaꞌiin apóstol ñuu Jerusalén, ni ka jini da ja ni ka kandixia yɨvɨ Samaria jnuꞌun Jesús. Yukan ti ni ka taji uu ga apóstol un Pedro jiin Juan kuankoyo da ñuu Samaria. 15 Ni jakoyo da ñuu Samaria, ti ni ka jikantaꞌu da nuu Yandios, ti ni ka kachi da:
―Kuaꞌa ni Espíritu Santo nuu yɨvɨ jaꞌa ―ni ka kachi da.
16 Siaꞌan ni ka kachi da, chi ja ni ka janducha chaa un jiin sɨvɨ Jitoꞌyo Jesús, ko tu jaꞌi niꞌin da Espíritu Santo naa da. 17 Yukan ti ni ka chuxndee Pedro jiin Juan ndaꞌa da sɨkɨ yɨvɨ un, ti ni ka niꞌin da Espíritu Santo. 18 Ni jini Simón ja so ni ka chuxndee apóstol un ndaꞌa da sɨkɨ yɨvɨ un, ti ni ka niꞌin i Espíritu Santo. 19 Yukan ti ni kachi Simón:
―Kuaꞌa ni jniñu jaꞌa nuu na, na chuxndee na ndaꞌa na sɨkɨ yɨvɨ, ti na niꞌin i Espíritu Santo, ti chaꞌu na niꞌin ―ni kachi da.
20 Ti ni kachi Pedro jiin da:
―Na naa xuꞌun ra jiin ra, chi ndoꞌo ini ra ja kuan ra ja jaꞌa Yandios nuu yo. 21 Tu kuu saꞌa ra jniñu jaꞌa, chi tu iyo ndaa ini ra nuu Yandios. 22 Xndoo jniñu kueꞌe ndoꞌo ini ra, ti kakantaꞌu nuu Yandios na kuankaꞌnu ini ya nuu ra. 23 Ja jini ri ja jiin kuachi ra xnaa ra maa ra, chi niꞌin xaan ndikun ra jiin kuachi ra. Ti yukan kuu ja xnaa ra maa ra jiin ―ni kachi Pedro.
24 Yukan ti ni kachi Simón:
―Kakantaꞌu ni nuu Yandios ja tu jnaꞌan na nava ni kachi ni ―ni kachi da.
25 Yukan ti ni ka siin Pedro jiin Juan ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios. Ti ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios nɨ ndañuu Samaria nasa nanitaꞌu yɨvɨ. Sa ni ka nandeokuñɨ da ñuu Jerusalén.
26 Yukan ti ni kachi ɨɨn tajnu Yandios nuu Felipe:
―Saꞌa tuꞌva ra maa ra ti kiꞌin ra ñuu Gaza. Kiꞌin ra ichi ja ndejnaꞌan jiin ichi Jerusalén, ti kiꞌin ra ñuu Gaza. Yaꞌa ra nu tu kanchuku yɨvɨ un, ti jaa ra ñuu Gaza. Siaꞌan ni kachi tajnu un nuu da. 27 Yukan ti ni kee Felipe kuaꞌan da. Ti ichi kuaꞌan da ni ndejnaꞌan da jiin ɨɨn chaa Etiopía. Ni kuu da ɨɨn chaa ndisojniñu nuu ɨɨn reina ni nani Candace, ni taꞌu jniñu ñuu Etiopía. Ni kuu da chaa savaꞌa xuꞌun nuu ñaꞌan un. Chaa Etiopía un ni jaꞌan da ñuu Jerusalén, chi nchañuꞌun da Yandios nava iyo jnuꞌun chaa Israel. 28 Nukoo da nuu ɨɨn carreta kuanoꞌon da ichi ñuu da. Ti skuaꞌa da ɨɨn tutu Yandios ni chaa Isaías najanaꞌan. 29 Ti Espíritu Santo ni kachi nuu Felipe:
―Kuaꞌan ti najnaꞌan ra jiin chaa nukoo nuu carreta un ―ni kachi ya.
30 Yukan ti ni jaꞌa da corrɨ kuaꞌan da nuu kuaꞌan carreta un, ti ni jinisoꞌo da ja skuaꞌa chaa Etiopía un jnuꞌun ni chiso Isaías, ti ni kachi Felipe jiin da:
―¿Chaku ini ra jnuꞌun kaꞌu ra jaꞌa nu?
31 Ti ni kachi chaa un:
―Tu chaku ini na, chi tundo xndaku nuu na ―ni kachi da.
Yukan ti ni kana da Felipe ja na nukoo da nuu carreta da un. 32 Ti nuu kaꞌu da un kachi siaꞌan:
Ka jankuñɨ rɨɨ nuu chaa ka sete tɨ, ko tu ka ndeꞌe tɨ.
Ka janchaka yɨvɨ rɨɨ i nuu kuu tɨ, ko tu ka ndeꞌe tɨ.
Suni siaꞌan kondoꞌo chaa un, ko tu kaꞌan da.
33 Ni ka saꞌa yɨvɨ nava kuu ini jiin da.
Tu ni ka xndichi ndaa maa da, vasu tu ni iyo kuachi da.
Ko tundo jini nasa yɨvɨ kandixia jniñu ni saꞌa da.
Ni ka jaꞌni yɨvɨ da, ti ni kee da ñuyɨvɨ jaꞌa.
Siaꞌan kaꞌan nuu tutu nuu skuaꞌa chaa un.
Kachi tutu.
34 Yukan ti ni jikajnuꞌun chaa Etiopía un Felipe, ti ni kachi da:
―Kachi ni tɨꞌlɨ nuu na nasa kuni kaꞌan jnuꞌun jaꞌa. Na chaa kuu ja kaꞌan profeta jaꞌa. Kaꞌan da nu maa da, xi kaꞌan da sɨkɨ ɨnga yɨvɨ ―siaꞌan ni jikajnuꞌun da nuu Felipe.
35 Yukan ti ni kejaꞌa Felipe ni xndaku da. Xnaka ni kachi Felipe nuu chaa Etiopía un ja Jesús kuu chaa ni kaꞌan tutu un, ti sa ni kachi da taka ga jniñu ni saꞌa Jesús. 36 Kuankoyo da ichi un, ti ni jakoyo da nuu ñuꞌun nducha, ti ni kachi chaa Etiopía un:
―Ndeꞌe ni. Jaꞌa ñuꞌun nducha ¿tu kuu skuanducha ni saña jaꞌa nu? ―ni kachi da.
37 Ti ni kachi Felipe:
―Nu kandixia nɨ ini ra Jesús, ti vatuni ―ni kachi da.
Ti ni kachi chaa un:
―Kandixia na ja maa ɨɨn Jesús kuu Seꞌe Yandios ―ni kachi da.
38 Yukan ti ni kachi chaa Etiopía un ja na jakuɨñɨ carreta un. Ni ka kuun da nuu ñuꞌun nducha un, ti ni skuanducha Felipe maa da. 39 Ni ka ndaa da yuꞌu nducha un, ti Espíritu Santo kuaꞌan ya jiin Felipe ichi ɨnga ñuu nani Azoto. Ti tukaa ni jini chaa Etiopía un nuu da, chi kuaꞌan da. Ni siin chaa Etiopía un ichi kuaꞌan da, ko ja ni ndusɨɨ ini da, chi ja ni kandixia da Jesús.
40 Ni kunde Felipe ñuu nani Azoto. Ni kee da yukan, ti kuaꞌan da kaꞌan da taka jniñu ni saꞌa Jesús. Siaꞌan ni kaꞌan da taka ñuu ni yaꞌa da undi ni jaa da ñuu Cesarea.
Ni nakiꞌin Saulo ichi Yandios
(Hechos 22.6‑16; 26.12‑18)