11
Yukan ti ni ka jini taka ga apóstol un jiin taka ndajaꞌa Jesús kaꞌiin ñuu Judea, ja ni ka kandixia yɨvɨ ɨnga nación jnuꞌun Yandios. Ni nandeokuñɨ Pedro ñuu Jerusalén. Ni jaa da nuu kanchuku uu ga ndajaꞌa Jesús, ja ka kuu chaa Israel. Tɨjnɨ ndajaꞌa un ni ka kaꞌan ja na koo seña yɨkɨ kuñu yɨvɨ ɨnga nación nanu ni ka kaꞌan maa da naa da un ni ka kandixia da Jesús. Ti ndajaꞌa un ni ka kejaꞌa ka xndichi da Pedro, ti ni ka kachi da:
―Tu vaꞌa ni saꞌa ra ja ni kɨvɨ ra veꞌe yɨvɨ ɨnga nación ja tu ka iyo seña yɨkɨ kuñu, ti ni ka yee ra jiin da ―ni ka kachi da.
Yukan ti ni kachi Pedro taka ja ni jini da nuu chaa un naa da, ti ni kachi da:
―Kancha ra ñuu Jope. Ni kejaꞌa kanajaa ri Yandios, ti ni skoto ya nuu ri. Ni jini ri ɨɨn saꞌma kaꞌnu ja vekuun andɨvɨ, ti ka ndikun ndɨ kuun jikɨ, ti ni jinu undi nuu kande ri. Ni jini vaꞌa ri chi ni ndeꞌe vaꞌa ri ja nuu saꞌma un kaꞌiin taka nuu kuɨtɨ, kuɨtɨ ka iyo kuun ndaꞌa, jiin koo, jiin taka kuɨtɨ ka jika nuu tachi. Ti ni jini soꞌo ri ja ni kachi Yandios: “Pedro, ndokuɨñɨ ti kaꞌni ra kuɨtɨ jaꞌa ti kaji ra.” Ti ni kachi ri nuu ya: “Yandios, tu kuu kaji na, chi tu ni kutuꞌva na siaꞌan” Ni kaꞌan tuku Yandios ɨnga jinu: “Tu vaꞌa ja kachi ra ja tu kuu kaji ra ja jaꞌa ri nuu ra.” 10 Uni jinu ni kuu siaꞌan, ti sa ni ndaa saꞌma un kuanoꞌon andɨvɨ.
11 Ti hora jña ni jakoyo uni chaa ñuu Cesarea veꞌe nuu kancha ri, ka nanduku da ruꞌu ja ni taji Cornelio da naa da. 12 Ti ni kachi Espíritu Santo nuu ri ja tundo, kani ini ri kiꞌin ri jiin chaa un. Suni ni ka jaꞌan iñu ndajaꞌa jaꞌa jiin ri, ni ka kɨvɨ ri veꞌe chaa un. 13 Ti ni kachi Cornelio nuu ri naa ri ja ni jini da ɨɨn tajnu Yandios ini veꞌe da, ja kandichi ya ti ni kachi ya: “Cornelio, taji uu chaa ka junukuachi nuu ra na kiꞌin da ñuu Jope, ti na kaꞌan ndaꞌu da jiin ɨɨn chaa nani Simón Pedro ja na kii da jaꞌa. 14 Na chaa Pedro ti na kachi da nuu ra nasa nanitaꞌu ra jiin tendɨꞌɨ jnaꞌan ra.” Jnuꞌun un ni kaꞌan tajnu un, ni kachi Cornelio. 15 Ni kejaꞌa ri kaꞌan ri nuu yɨvɨ un, ti hora yukan ni ka niꞌin da Espíritu Santo, nanu ni ka niꞌin yoꞌo naa yo undi nuu. 16 Yukan ti ni nukuꞌun ini ri jnuꞌun ni kaꞌan Jesús na ni kachi ya nuu yo: “Ni skuanducha Juan jiin nducha, chi tu jaꞌi chaa Espíritu Santo, ko jaa ɨɨn kɨvɨ ti kuncha ya jiin ra naa ra”, ni kachi ya. 17 Ni jaꞌa Yandios jnuꞌun ja ni chaa Espíritu Santo sɨkɨ yɨvɨ un, nanu ni jaꞌa ya jnuꞌun ja ni chaa ya sɨkɨ yoꞌo naa yo na ni ka kandixia yo Jitoꞌyo Jesús, ya kuu Cristo. Ti tu ni kuu kenchaa ri ja ni jaꞌa Yandios ―ni kachi Pedro.
18 Nu ni ka jinisoꞌo taka chaa ka kandixia Jesús ñuu Jerusalén yukan, ti tukaa ni ka kaꞌan kuɨtɨ da. Ni ka kejaꞌa da ka nakanajaa da Yandios, ti ni ka kachi da:
―Ni jaꞌa Yandios jnuꞌun ja na nakani ini yɨvɨ ɨnga nación, ti na kuchaku i jiin ya ―ni ka kachi da.
Kuaꞌan Bernabé ñuu Antioquía
19 Na ni ka jaꞌni da Esteban, suni ni ka ndikun da uu ga yɨvɨ ja ka kandixia Jesús yukan. Yukan kuu ja ni ka jinu da. Tɨjnɨ yɨvɨ un kuankoyo ichi ñuu Fenicia, ti tɨjnɨ da kuankoyo ichi ñuu Chipre, ti tɨjnɨ da kuankoyo ichi ñuu Antioquía. Ti yukan ni ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios nɨnɨ nuu yɨvɨ Israel ni ga. Ti tukaa ni ka kaꞌan da nuu yɨvɨ ɨnga nación. 20 Suni ni ka iyo yɨvɨ ni ka kandixia Jesús ñuu Chipre jiin ñuu Cirene, ti ni ka kee da ñuu da ti kuankoyo da ñuu Antioquía, ti ni ka kaꞌan da nuu yɨvɨ ka kaꞌan griego ja kanchuku yukan. Ti ni ka kachi da taka jniñu ni saꞌa Jesús. 21 Ti ni chindee Yandios maa da jiin taka jnuꞌun ni ka kaꞌan da. Yukan kuu ja kuaꞌa yɨvɨ ɨnga nación un ni ka xndoo da jnuꞌun maa da, ti ni ka kandixia da jnuꞌun Jesús. 22 Nu ni ka jini yɨvɨ ka kandixia Jesús ñuu Jerusalén ja ni ka kejaꞌa ka kandixia yɨvɨ ɨnga nación, ti ni ka taji da Bernabé kuaꞌan da ñuu Antioquía.
23 Nu ni jaa da yukan, ti ni jini da ja chindee xaan Yandios yɨvɨ un, ti ni kusɨɨ ini da. Ti ni kachi da ja nɨ ini da ka siin i ichi Yandios. 24 Siaꞌan ni kachi Bernabé, chi ni kuu da ɨɨn chaa vaꞌa. Ti jiin inijnuni Espíritu Santo ni kandixia nɨ ini da Jesús. Yukan kuu ja kuaꞌa yɨvɨ ni ka kejaꞌa ka kandixia da Jesús jiin jnuꞌun ni kaꞌan da.
25 Yukan ti ni kee Bernabé kuaꞌan da ñuu Tarso, kuan nunduku da Saulo. Ni naniꞌin da Saulo, ti kuanukoyo tuku da ñuu Antioquía. 26 Yukan ni kunchuku da ɨɨn kuiya jiin yɨvɨ ka kandixia Jesús, ti kuaꞌa yɨvɨ ni ka skuaꞌa jiin da naa da. Ti suni ñuu Antioquía yukan, ni ka kejaꞌa ka kaꞌan uu ga yɨvɨ un:
―Ndajaꞌa Jesús na konani “Yɨvɨ yɨndaꞌa Cristo”, ―ni ka kachi da.
27 Nɨ kaꞌiin Bernabé jiin Saulo ñuu Antioquía, ni ka jakoyo uu chaa Jerusalén. Ja ni jaꞌa sɨɨn Yandios ɨɨn jniñu nuu da ja na kaꞌan da ja kuu ya. 28 Ni ka ndututu yɨvɨ ka kandixia un, ti ni jakuɨñɨ ɨɨn chaa nani Agabo nuu da naa da ti jiin inijnuni Espíritu ni kachi da ja koo ɨɨn jnama nɨ ñuyɨvɨ. Yukan ti ni kuu nava ni kachi da. Ni kuu un na kuiya ni kuñaꞌnu Claudio nuu ñuu Roma. 29 Yukan ti tɨjnɨ yɨvɨ ka kandixia Jesús kanchuku ñuu Judea, vasu nasa ni kundee kuaꞌa ɨɨn ɨɨn yɨvɨ. 30 Siaꞌan ni ka saꞌa da, ti ni ka taji da xuꞌun un kuaꞌan jiin Bernabé jiin Saulo. Ti ni ka yɨndaꞌa da xuꞌun un nuu chaa ka taꞌu jniñu nuu yɨvɨ ka kandixia ñuu Judea.
Ni jiꞌi Jacobo ti ni kɨvɨ Pedro vekaa