12
Nɨ kaꞌiin Bernabé jiin Saulo ñuu Antioquía, ti ɨɨn chaa nani Herodes, ni taꞌu jniñu ñuu Galilea. Ni kejaꞌa da jaꞌa da nundoꞌo yɨvɨ ka kandixia Jesús un. Ni jnɨɨ da presu Jacobo, ñani Juan. Nu ni ndɨꞌɨ ni ka xndichi da chaa, ti ni ka jaꞌni da chaa jiin machete. Ni jini Herodes ja ni ka jajnaꞌan ini chaa Israel un ja ni jiꞌi Jacobo. Ti suni ni jnɨɨ da presu Pedro. Ni saꞌa Herodes yukan kɨvɨ ka nasaꞌa chaa Israel, un viko ja ka nukuꞌun ini da ja ni ka ketaꞌu jnaꞌan da nuu yɨvɨ ñuu Egipto najanaꞌan. Viko un ka yee da staa stila tu yɨꞌɨ levadura. Kɨvɨ un ni ka jnɨɨ Herodes Pedro ni ka chundee da chaa vekaa. Ti ni kachi Herodes:
―Xiaꞌun ɨɨn soldado na kundito Pedro ―ni kachi da.
Ndɨ kuun, ndɨ kuun soldado kaꞌiin. Ndoꞌo ini Herodes ja undi kɨvɨ yaꞌa viko un sa keniꞌin da Pedro, ti xndichi da chaa nuu yɨvɨ Israel, ti sa kaꞌni da chaa, chi siaꞌan ti ka kusɨɨ ini yɨvɨ Israel. Kande Pedro vekaa ti kaꞌiin soldado ka ndito, ti chaa ka kandixia Jesús un, nɨ ini da ka jikantaꞌu da nuu Yandios ja na chindee ya Pedro.
Yukan ti ɨɨn jakuaa ndoꞌo ini Herodes ja keniꞌin da Pedro ɨnga kɨvɨ. Jakuaa jña ni kixi Pedro maꞌñu uu soldado, ti ndikun da jiin uu cadena. Ti uu ga soldado ka ndito yuxeꞌe vekaa un. Kixi naa Pedro, ti ni kɨvɨ ɨɨn tajnu Yandios, ti ni ndinchaa ini vekaa un. Ti ni skanda tajnu un Pedro ja na ndoto da, ti ni kachi da:
―Yachi ndoko ―ni kachi da.
Yukan ti ni ka ndaji cadena nuꞌni ndaꞌa Pedro. Ti ni kachi tajnu un tuku:
―Na kuꞌni chii ra ti na chiꞌi ra ndijña ra ―ni kachi da.
Ndɨꞌɨ un ni saꞌa Pedro ti ni kachi tuku tajnu un:
―Na suku tɨkachi ra ti kundikun ra ruꞌu.
Yukan ti ni chindikun Pedro jata tajnu un ti ni ka kee da, ko tu jini da nu jandaa kuu ja ɨɨn tajnu Yandios kuu, xi so skoto i nuu da. 10 Ni ka yaꞌa da nuu kaꞌiin soldado ka ndito un, ti ka yaꞌa tuku da nuu kaꞌiin ɨnga uu ga chaa, ti sa ni jakoyo da yuxeꞌe kaa kaꞌnu nuu ka kekoyo yɨvɨ un. Ndiꞌyu un, ti nu ni jakoyo da, ni nuña maa, ti ni ka kee da kuaꞌan da yuxeꞌe un. Ti yukan ni xndoo tajnu un maa da. 11 Yukan ti sa ni ndoto vaꞌa nduchi Pedro, ti ni ndoꞌo ini da:
―Vijna ti ni jini ndaa ri ja ni taji Yandios ɨɨn tajnu ya nuu ni kunde ri, ti ni kaku ri nuu Herodes. Vijna tukaa ga saꞌa chaa Israel jiin ri nava ni ka ndoꞌo ini da ja saꞌa da niku ―ni ndoꞌo ini da.
12 Yukan ti ni kee da kuaꞌan da veꞌe María, nana Juan Marcos. Yukan ni ka ndututu yɨvɨ ka kandixia Jesús. Yukan kaꞌiin kuaꞌa yɨvɨ un ka jikantaꞌu i nuu Yandios ja na chindee ya Pedro. 13 Ni jaa Pedro yuxeꞌe un, ti ni kejaꞌa da skajan da. Yukan kande ɨɨn ñaꞌan nani Rode, ja junukuachi veꞌe un. Ni kee ña kuandeꞌe ña nau skajan yuxeꞌe un. 14 Ni nakuni ña tachi Pedro. Tu ni jiña ña yuxeꞌe un, chi ja ni kusɨɨ ini ña, ti ni nandeokuñɨ ña ja na kasjnuꞌun ña nuu yɨvɨ un, ti ni kachi ña:
―Pedro kuu ja skajan yuxeꞌe un ―ni kachi ña.
15 Ti ni ka kachi yɨvɨ un:
―Kakuꞌu ra ―ni ka kachi i.
Ni siin ña kaꞌan ña ja Pedro kuu, ko yɨvɨ un ni ka kachi:
―Ansu Pedro kuu. Nu suu ɨɨn tajnu Yandios ja ndito Pedro kuu ―ni ka kachi.
16 Ni siin Pedro skajan da yuxeꞌe un, ti sa ni ka jiña yɨvɨ un. Nu ni ka jini ja maa Pedro kuu da, ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka naa ini. 17 Yukan ti ni saꞌa da seña jiin ndaꞌa da ja na kasɨ yuꞌu yɨvɨ un. Ti ni kejaꞌa da jani da nasa ni keniꞌin Yandios maa da ini vekaa un, ti suni ni kachi da:
―Kani jnuꞌun nuu Jacobo jiin uu ga yɨvɨ ka kandixia, taka ja ni jnaꞌan ri ―ni kachi da.
Yukan ti ni kee da kuaꞌan da.
18 Nu ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ti tendɨꞌɨ soldado un ni ka sana ini, ti ka jikajnuꞌun jnaꞌan:
―Nachi kuaꞌan Pedro ―ni ka kachi.
19 Yukan ti ni kachi Herodes ja na nanduku da Pedro, ko tu ni ka naniꞌin da chaa. Yukan ti ni kejaꞌa Herodes jikajnuꞌun da soldado, ti soldado un tu na jnuꞌun ni ka jaꞌa da. Yukan ti ni kachi Herodes ja na kuū soldado un. Ti yukan ni kee Herodes ñuu Judea ti kuaꞌan da ñuu Cesarea. Yukan ni kuncha da.
Ni jiꞌi Herodes
20 Kɨtɨ ini Herodes nuu yɨvɨ ñuu Tiro jiin yɨvɨ ñuu Sidón. Ti ni ka jaꞌan yɨvɨ ñuu un nuu Herodes ja ka kuni ndajnuꞌun ɨɨn jniñu jiin da. Tendɨꞌɨ da ni jakoyo nuu kancha Herodes, ti ni ka kaꞌan da jiin Blasto, ɨɨn chaa ndisojniñu ñaꞌnu nuu Herodes, ja na kaꞌan da jiin Herodes, ti chaꞌu yɨvɨ un maa da. Ti ni kachi da ja chindee da yɨvɨ un. Ni ka kaꞌan vaꞌa da jiin Herodes ja na ndumani da naa da, chi taka ja ka yaji da vaji ñuu nuu ni taꞌu Herodes jniñu un. 21 Yukan ti ni kachi Herodes na kɨvɨ jakoyo tuku da. Nu ni jaa kɨvɨ un, ni nakiꞌin Herodes saꞌma da ja jajniñu da nu kaꞌan da nuu yɨvɨ. Ni nukoo da nuu silla kuñaꞌnu da, ti ni kaꞌan da nuu yɨvɨ un.
22 Yukan ti ni ka kejaꞌa yɨvɨ ka kanajiin, ti ni ka kachi:
―¡Chaa kaꞌan jnuꞌun jaꞌa, ansu chaa ñuyɨvɨ jaꞌa kuu, chi ɨɨn yandios kuu! ―ni ka kachi da.
Siaꞌan ni ka kachi da, chi ka kuni da ja na ndumani tuku da.
23 Ti hora jña ni saꞌa ɨɨn tajnu Yandios ja na koo uꞌu Herodes, chi ni jaꞌa ya jnuꞌun ja ni ka kachi yɨvɨ un ja kuu da ɨɨn yandios. Ni ndoꞌo xaan da nundoꞌo, chi ni ka yee tɨndaku da, ti sa ni jiꞌi da.
24 Yukan ti kuaꞌa xaan yɨvɨ ni ka kandixia jnuꞌun Yandios, ti ni ka kaꞌan jnuꞌun ya nuu kuaꞌa ga yɨvɨ.
25 Bernabé jiin Saulo ni ka yɨndaꞌa da xuꞌun ja ni ka kekoo da ja kuu yɨvɨ ndaꞌu ka iyo ñuu Jerusalén, ti sa ni ka nandeokuñɨ da ñuu Antioquía. Ti suni ni jaꞌan Juan Marcos jiin da naa da.
Bernabé jiin Saulo ni ka jachanuu da jnuꞌun Yandios yɨvɨ ɨnga nación