20
Nu ni ndɨꞌɨ ni ka jicha nuu yɨvɨ ni ka kanajiin nuu junta un. Ti Pablo ni ndututu da jiin yɨvɨ ka kandixia, ti ni jaꞌa da jnundee ini nuu yɨvɨ un, ti ni ka kanxiaꞌu da jiin yɨvɨ un ti kuaꞌan da undi ñuu Macedonia. Ni yaꞌa da ñuu Macedonia ti ni jikonuu da taka ñuu un ni jaꞌa da jnundee ini nuu taka yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun Jesús. Yukan ti ni yaꞌa da undi ndañuu Grecia. Ni kendo da yukan uni yoo. Ni jaa ɨɨn kɨvɨ ja kuni kiꞌin da barco ja kiꞌin da undi ndañuu Siria. Yukan ti ni niꞌin da jnuꞌun chaa Israel ka ndoꞌo ini da ja kaꞌni da chaa. Yukan ti ni ndoꞌo ini da ja nandeokuñɨ da ñuu Macedonia. Ti kuaꞌan Pablo jiin ɨɨn chaa nani Sópater, chaa ñuu Tesalónica. Suni Gayo, chaa ñuu Derbe, jiin Timoteo kuankoyo da jiin da. 5-6 Tendɨꞌɨ da kuankoyo da ñuu Filipos. Ti ni kendo da jaku kɨvɨ jiin Lucas, ti uu ga chaa un ni ka kandu da kuaꞌan da. Ti ni ka ndatu da saña undi ñuu Troas. Nu ni yaꞌa viko ka yee da staa stila tu yɨꞌɨ levadura, ti ni ka kɨvɨ na ɨɨn barco ti kuaꞌan na. Ti nuu uꞌun kɨvɨ ni ka janujnaꞌan naa da undi ñuu Troas, ti yukan ni ka kendo na uxia kɨvɨ.
Kande Pablo ñuu Troas
Ɨɨn kɨvɨ domingo ni ka ndututu na jiin taka yɨvɨ ka kandixia, ti ni ka yee na staa ja ni ka nukuꞌun ini na kɨvɨ ni kuxini Jesús. Ni kaꞌan Pablo jnuꞌun Jesús nuu yɨvɨ un undi ñuu, chi ɨnga kɨvɨ kuni kiꞌin da. Ti kuaꞌa yɨtɨ ka kayu nuu ni ka ndututu da, kaꞌiin da ɨɨn veꞌe kendo nuu sukun. Ɨɨn chaa lulu nani da Eutico, nukoo da yuꞌu ventana un. Ti vanuxia ja ni siin Pablo kaꞌan da, ti ni chaa maꞌna nuu chaa lulu un, ti ni kanakava i. Kanakava i uni piso undi nuu ñuꞌun. Ni jiꞌi yɨ. 10 Yukan ti Pablo ni kuun da nuu ni kanakava chaa lulu un, ti ni jinu da sɨkɨ i, ti ni nanuu da i. Yukan na ti ni kachi Pablo nuu yɨvɨ un:
―Koto yuꞌu ra naa ra, chi chaku i ―ni kachi da.
11 Yukan na ti ni ndaa Pablo nuu kaꞌiin da un. Ni ka yee da staa jiin yɨvɨ un, ti ni siin da kaꞌan da undi ni kuxian ɨnga kɨvɨ ti kuaꞌan da. 12 Chaa lulu un ni nandoto tuku da, ti kuanoꞌon da veꞌe da. Yukan kuu ja ni ka kusɨɨ xaan ini yɨvɨ un.
Kuaꞌan Pablo jiin chaa ka jika jiin da ñuu Mileto
13 Yukan ti ni ka kandu na, ti ni ka kɨvɨ na ɨɨn barco. Ti kuaꞌan na undi Asón, nuu ni ka ndatu na Pablo. Siaꞌan ni kuu ini maa da, chi ni jika jaꞌa ka kuaꞌan da undi ñuu un. 14 Yukan ni ka ndejnaꞌan na jiin Pablo ñuu Asón un. Ni kɨvɨ da jiin na naa na ini barco un, ti kuankoyo na undi ñuu Mitilene. 15 Kee na kuankoyo na yukan jiin barco, ti ɨnga kɨvɨ ni ka yaꞌa na ñuu Quío, ti ɨnga kɨvɨ ni ka jaꞌan na ñuu Samos. Ni kendo na jaku kɨvɨ ñuu Trogilio, ti undi ɨnga kɨvɨ sa ni ka jaa na undi ñuu Mileto. 16 Tu ni ka jaꞌan na ñuu Efeso, chi Pablo tu ni kuni da kendo da ñuu Asia yukan. Siaꞌan ni saꞌa da, chi ni ndɨꞌɨ ini da ja kuni da jaa yachi da ñuu Jerusalén. Nu na kuu yachi da, ti kuni da nasaꞌa da viko taꞌu itu xi triu.
Jnuꞌun ni kaꞌan Pablo nuu chaa ka yɨndaꞌa yɨvɨ kandixia ñuu Efeso
17 Undi ñuu Mileto ni kana Pablo taka chaa ka yɨndaꞌa yɨvɨ ka kandixia Jesús ñuu Efeso, ja na kiꞌin da undi nuu kancha Pablo. 18 Nu ni ka jakoyo da nuu kancha Pablo, ti ni kachi Pablo jiin da:
―Niꞌin naa ni, ja ka jini ni nasa ni chaa na, na ni chaa na ñuu Asia. 19 Ni saꞌa na jniñu ni taꞌu Yandios. Tu ni saꞌa vixi na maa na. Kukuiꞌya xaan ini na jiin taka nundoꞌo ka saꞌa yɨvɨ nuu na. Ni ndoꞌo nene na, chi chaa Israel ni ka saꞌa ndevaꞌa da jiin na. 20 Ka jini ni ja tu yuꞌu na kaꞌan na jnuꞌun Yandios nuu ni, ja na kendo vaꞌa ni naa ni. Ni skuaꞌa na jiin ni naa ni nu ni ka ndututu ni, ti suni undi veꞌe ni. 21 Ni kaꞌan na nuu yɨvɨ Israel, ti suni nuu yɨvɨ ɨnga nación. Ni kaꞌan na ja na nakani ini da nuu kuachi da, ti na kandixia da ja Jesús kuu Cristo.
22 Vijna ti kiꞌin na Jerusalén, chi siaꞌan kuni maa Espíritu Santo, vasu tu jini na ndoo jnaꞌan na yukan. 23 Taka ñuu ni kii na, ni kachi Espíritu Santo nuu na ja koo ndoꞌo koo nene na, chi kiꞌin na vekaa. 24 Ko tu ndɨꞌɨ ini na ja yukan. Vasu na kaꞌni yɨvɨ saña, tundo jitu ini na, chi ndoꞌo ini ja siuku na jniñu ni jaꞌa Jesús nuu na, ja na kaꞌan na jnuꞌun Yandios. Ti siaꞌan kuu ja kusɨɨ ini na. Kuu xaan ini na kaꞌan na jnuꞌun Yandios nava kuu ini maa ya, ja kundaꞌu ini ya yɨvɨ naa i.
25 Taka nuu kanchuku ni na ni yaꞌa na, ti ni kaꞌan na jnuꞌun ja kuu kɨvɨ i ndaꞌa Yandios ti taꞌu ya jniñu nuu i. Vijna ti ndoꞌo ini na ja tukaa kuni ni saña ñuyɨvɨ jaꞌa. 26 Ja yukan kuu ja na kachi na nuu ni naa ni, ja tu na kuachi na nu tu ni kandixia ni ɨɨn yɨvɨ jnuꞌun Jesús. 27 Siaꞌan na kachi na nuu ni, chi ni kaꞌan ndaa na taka jniñu taꞌu Yandios nuu ni. 28 Ja yukan kuu ja koto ni maa ni naa ni. Suni koto ni ñanijnaꞌan ni ja ni kandixia Cristo, chi Espíritu Santo ni jaꞌa ya jniñu un nuu ni. Ja Jesús ti nanitaꞌu yo, chi ni jatɨ ya nɨñɨ ya ti ni jiꞌi ya ja yoꞌo naa yo.
29 Yukan kuu jnuꞌun jaꞌa na nuu ni, ja koto ni maa ni naa ni. Chi nu na yaꞌa na kiꞌin na, ti jini na ja kikoyo yɨvɨ koto uꞌu niꞌin naa ni, ti kuni xnaa i jnuꞌun Yandios, ti xndaꞌu i niꞌin naa ni. 30 Iyo sava ni naa ni kejaꞌa xndoñaꞌan, ti xndaꞌu ni naa ni ja tukaa siin ni jnuꞌun Yandios. 31 Ja yukan kuu ja kuni na ja koto vaꞌa ni maa ni naa ni. Ti nukuꞌun ini ni saña ja uni kuiya ni xnaꞌan na nuu ni, ti ni xndaku na nuu ni, chi ndɨ kɨvɨ ndɨ ñuu ni skuaꞌa na jiin ni, ti tu ni kuxio na nuu ni. Suni ni ndeꞌe na tɨꞌlɨ ja kuu niꞌin naa ni nuu Yandios. 32 Tendɨꞌɨ niꞌin, mani ñani yo naa yo, ñaꞌan ni naa ni ti na chiꞌi na niꞌin ndaꞌa Yandios naa ni. Jnuꞌun ya kaꞌan ja kundaꞌu xaan ini ya. Nu skuaꞌa ni jnuꞌun ya, ti chindee chitu ya niꞌin naa ni ja ni ka kandixia ni ya. Ti kinkoyo ni kunchuku ni jiin Yandios undi andɨvɨ jiin uu ga yɨvɨ ni nakaji maa ya. 33 Tu ni ndoꞌo ini na ja kuu maa na xuꞌun ni, jiin saꞌma ni. 34 Ka jini vaꞌa ni ja ni saꞌa na jniñu jiin ndaꞌa na jiin jaꞌa na, ti ni niꞌin na taka ja nandɨꞌɨ na. Suni ni niꞌin na taka ja ka nandɨꞌɨ chaa ni kunchuku jiin na. 35 Siaꞌan ni xnaꞌan na, ja na saꞌa yo jniñu, ti chindee yo nuu uu ga yɨvɨ ndaꞌu. Nukuꞌun ini ni jnuꞌun ni kachi Jesús, na ni kaꞌan ya: “Kusɨɨ ga ini yɨvɨ ja chindee ni yɨ, ti viꞌi ga kusɨɨ ini maa ni nuu i”, ni kachi Jesús ―kachi Pablo.
36 Nu ni ndɨꞌɨ ni kaꞌan Pablo siaꞌan, ni jakunjitɨ da, ti ni kanajaa da Yandios jiin tendɨꞌɨ yɨvɨ un. 37 Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka ndeꞌe i. Ni ka nanuu i, ti ni ka teyuꞌu i nuu Pablo. 38 Ko kukuiꞌya xaan ini i, chi ni kachi Pablo ja tukaa nakunijnaꞌan i jiin da. Ni ka jan chuꞌun ichi i da undi nuu barco, ti ni ka kanxiaꞌu i jiin Pablo.
Kuaꞌan Pablo ñuu Jerusalén