21
Nu ni ka kendo ñanijnaꞌan yo, ti kuankoyo ndoo na undi ñuu Cos, ti ɨnga kɨvɨ, undi ñuu Rodas. Yukan ti kuankoyo na undi ñuu Pátara. Yukan ni ka kɨvɨ na ɨnga barco ja kuaꞌan undi ñuu Fenicia, ti kuankoyo na. Nu kuankoyo na ni ka jini na ñuu Chipre ja ni kendo ichi ndaꞌa sajni ichi kuankoyo na, ti ni ka siin na undi ñuu Siria. Yukan ti ni jakoyo na ñuu Tiro, chi barco un ni xndoo jaku ndajniñu ñuu un. Ti ni ka nanduku na yɨvɨ ka kandixia kanchuku ñuu un, ti ni ka kendo na uxia kɨvɨ jiin da. Ni ka kachi da nuu Pablo:
―Tu kiꞌin ni ñuu Jerusalén ―ni ka kachi da.
Siaꞌan ni ka kachi da nuu Pablo, chi siaꞌan ni ka jini da jiin inijnuni Espíritu Santo. Ti ni jaa kɨvɨ kinkoyo tuku na, ti ñanijnaꞌan yo jiin ñasɨꞌɨ da, jiin seꞌe kuachi da, ni ka jan chuꞌun ichi da saña naa na undi yuꞌu ñuu un. Yukan ti ni ka jakunjitɨ naa na na yuꞌu mar un, ti ni ka jikantaꞌu na nuu Yandios yukan. Yukan ti kuankoyo na. Ka kɨvɨ tuku na barco, ti maa da naa da, ni ka nandeokuñɨ da veꞌe da.
Siaꞌan ni kekoyo na ñuu Tiro, ti ni ka jakoyo na undi ñuu Tolemaida. Yukan ni ka kanxiaꞌu na jiin yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun Jesús un. Ni ka kendo na ɨɨn kɨvɨ jiin da naa da. Ni kundijin ɨnga kɨvɨ ti kuankoyo na. Ni ka jaa na ñuu Cesarea, ti ni ka jaꞌan na veꞌe Felipe, chaa kaꞌan jnuꞌun Yandios. Kuu da ɨɨn chaa junukuachi ja ni nakaji yɨvɨ ka kandixia ñuu Jerusalén, chi na janaꞌan ni ka nakaji yɨvɨ uxia chaa chindejnaꞌan jiin apóstol. Ni ka kendo na jiin da jaku kɨvɨ. Felipe un ñavaꞌa da kuun sesɨꞌɨ da, ja tu ni ka nandaꞌa ña, ti ñaa un ka kaꞌan ña jnuꞌun Yandios. 10 Ni kendo na yukan jaku kɨvɨ, ti ni chaa ɨɨn chaa kaꞌan jnuꞌun Yandios. Vaji da ñuu Judea, ti nani da Agabo. 11 Ti ni chaa da nuu kanchuku na. Ni ndaji da sanchi Pablo, ti ni juꞌni da ndaꞌa maa da, ti ni kachi da nuu Pablo:
―Ni kachi Espíritu Santo ja siaꞌan kuꞌni chaa Israel ja xiin sanchi jaꞌa, ti nakuaꞌa da chaa nuu yɨvɨ ɨnga nación, ni kachi Espíritu Santo ―kachi Agabo.
12 Ni ka jinisoꞌo na jnuꞌun ni kachi Agabo, ti ni ka kejaꞌa ka xndaku na nuu Pablo ja tu kiꞌin da undi ñuu Jerusalén. Suni yɨvɨ ka kandixia ñuu Cesarea, ni ka chayɨka i Pablo. 13 Yukan ti Pablo ni kachi da nuu na naa na:
―Koto ndeꞌe ra naa ra. Koto sakuiꞌya ra ini ri. Ja iyo tuꞌva ri nuu ndoo na kuu. Nu yɨvɨ Jerusalén na jnɨɨ da presu ruꞌu tundo saꞌa, ti iyo vaꞌa vasu na kuū ri. Siaꞌan na kuu ri ja sɨkɨ Jesús ―ni kachi da.
14 Tu ni ka kundee na kasɨ na ini da. Yukan kuu ja ni ka sia na da, ti ni ka kachi na:
―Na kuu nava kuni maa Yandios ―ni ka kachi na.
15 Yukan na ti ka nduku ndee na ni ka stutu na ndajniñu na, ti kuankoyo na undi ñuu Jerusalén. 16 Ti kuankoyo tɨjnɨ chaa ka kandixia Jesús ñuu Cesarea jiin na. Ñuu Jerusalén yukan, iyo ɨɨn chaa nani Mnasón, ja najanaꞌan vaji da ñuu Chipre, ti ja iyo kuiya ni kandixia da Jesús. Ñanijnaꞌan yo ni ka yɨndaꞌa da saña ja kendo na veꞌe Mnasón.
Ja ni jaa Pablo veꞌe Jacobo
17 Yukan ti ni jakoyo na ñuu Jerusalén. Yɨvɨ ka kandixia un, ka kusɨɨ xaan ini da ja ni ka jaa na. 18 Ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ti ka jaꞌan na jiin Pablo ni ka jandeꞌe na Jacobo. Yukan kanchuku taka chaa ka ndisojniñu ñaꞌnu veñuꞌun un. 19 Ni ka kanxiaꞌu na jiin tendɨꞌɨ da, ti Pablo ni kejaꞌa da kaꞌan da jiin da, ti ni jani da jnuꞌun taka ja ni saꞌa Yandios jiin da. Ni kachi da nasa ni ka ñusoꞌo yɨvɨ ɨnga nación jnuꞌun Yandios ni kaꞌan da. 20 Nu ni ka jinisoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan Pablo, ti ni ka kejaꞌa ka kaꞌan da ja Yandios ja kuñaꞌnu ga. Yukan ti ni ka kachi da nuu Pablo:
―Ñani Pablo, ja jini ni ja yɨvɨ Israel, iyo kuaꞌa xaan ja ni ka kandixia vijna. Ka kuni i ja na siin yɨvɨ ɨnga nación jiin jnuꞌun ni xndoo Moisés. 21 Ni ka kachi yɨvɨ un nuu i ja niꞌin xnaꞌan nuu yɨvɨ Israel ja kaꞌiin ñuu nuu kanchuku yɨvɨ ɨnga nación, ti ni xnaꞌan ni nuu i ja tu siin i jiin jnuꞌun ni xndoo Moisés. Ka kaꞌan i ja ni xnaꞌan ni ja seꞌe kuachi i, tukaa nandɨꞌɨ seña yɨkɨ kuñu yɨ, ti ni tu siin i jiin jnuꞌun janaꞌan. 22 Yukan ti, ¿ndo saꞌa na vijna na naa? Yɨvɨ un kuu ndututu i, nu na kuni i ja ni chaa ni. 23 Yukan kuu ja vaꞌa ga saꞌa ni nava kachi na nuu ni. Ka iyo kuun jnaꞌan na jaꞌa. Na siuku da nava ni jikan da nuu Yandios. 24 Kuaꞌan ni veñuꞌun kaꞌnu Israel un jiin da naa da, ti siuku ni jiin da jnuꞌun janaꞌan, nava na kendo vaꞌa ni nuu Yandios. Suni chaꞌu ni xuꞌun nchaa ɨɨn rɨɨ ja kin soko da nuu Yandios. Yukan ti sete ni ixi xini ni nava ka saꞌa da, ti na kuni yɨvɨ naa i ja ansu jandaa kuu ja ni xnaꞌan ni ja tu siin yo jnuꞌun janaꞌan. Na kuni i ja siuku ni nava iyo jnuꞌun ni xndoo Moisés. 25 Jini ni nava ni saꞌa na jiin yɨvɨ ka kandixia ɨnga nación. Ni ka taji na tutu nuu i ti ni ka kachi na nuu i nava ka ndoꞌo ini na. Ni kachi na ja tukaa kaji i kuñu kuɨtɨ ja ni ka soko yɨvɨ nuu santu ka nchañuꞌun i. Ni tu kuu kaji i kuñu kuɨtɨ nu tu ni jatɨ ndɨꞌɨ nɨñɨ tɨ. Ni tu kuu kunchaka ɨɨn ñasɨꞌɨ ɨnga chaa nuu yɨɨ ña ―siaꞌan ni ka kachi da nuu Pablo.
Ni ka jnɨɨ da presu Pablo ini veñuꞌun kaꞌnu Israel
26 Yukan ti kuaꞌan Pablo jiin ndɨ kuun chaa un, ti ɨnga kɨvɨ ni ka siuku da nava ka saꞌa da naa da, ti ni kɨvɨ da ini veñuꞌun Israel un, ti ni ka kasjnuꞌun da nuu sutu Israel un na kɨvɨ sa siuku jnuꞌun ni ka kaꞌan da. Ni kaꞌan Pablo nuu sutu un na kɨvɨ nasoko da naa da nuu Yandios.
27 Ko kuan jinu uxia kɨvɨ ka siuku da jnuꞌun un. Kaꞌiin tɨjnɨ chaa Israel ini veñuꞌun un, chaa ñuu Asia. Ni ka jini da nuu Pablo ini veñuꞌun un, ti ni ka kejaꞌa ka skaꞌan da tendɨꞌɨ yɨvɨ un. Ti ni ka jnɨɨ da Pablo, 28 ti ni ka kejaꞌa ka kanajiin da, ti ka kaꞌan da:
―¡Niꞌin chaa Israel, chindee ni saña naa na! Jaꞌa kuu chaa yaku nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ, ti xnaꞌan da yɨvɨ ja yoꞌo, ansu chaa vaꞌa ka kuu yo, ti jnuꞌun yo tukaa kaxan, ja ni tu kaxan veñuꞌun yo jaꞌa. Vijna skɨvɨ da ini veñuꞌun jaꞌa yɨvɨ ɨnga nación, ti tu jaꞌa da ja yɨñuꞌun veñuꞌun ii jaꞌa ―ni ka kachi da.
29 Siaꞌan ni ka kaꞌan da, chi ni ka ndoꞌo ini da ja ni jaꞌan Pablo jiin ɨɨn chaa ɨnga nación ini veñuꞌun un, ti tu ka jajnaꞌan ini da ja kɨvɨ yɨvɨ ɨnga nación ini veñuꞌun da. Chaa un ni kuu Trófimo, ɨɨn chaa ɨnga nación, chaa ñuu Efeso, ja ni yaku da jiin Pablo ñuu Jerusalén, ko tu ni kɨvɨ da ini veñuꞌun un.
30 Yukan ti ni ka ndondaa nɨ tuꞌu yɨvɨ ñuu Jerusalén, ti ni ka jinu da kuankoyo i undi veñuꞌun un. Ni ka jnɨɨ da Pablo, ti ni ka ñuꞌun da da undi yuxeꞌe veñuꞌun un, ti ni ka nakasɨ da yuxeꞌe veñuꞌun un. 31 Ka kuni kaꞌni da chaa, ti ni jaa jnuꞌun un nuu chaa yɨndaꞌa soldado un, tendɨꞌɨ te tuꞌu yɨvɨ ñuu Jerusalén ni ka ndondaa i. 32 Ti chaa un ni na stutu da taka capitán da, jiin tendɨꞌɨ soldado da, ti ka jaꞌa da corrɨ kuankoyo da nuu kaꞌiin yɨvɨ un. Nu ni jini yɨvɨ un ja vaji chaa un jiin soldado da, ti tukaa ni ka kani da sɨkɨ Pablo. 33 Yukan ti ni jaa chaa un nuu kandichi Pablo, ti ni kachi da ja na jnɨɨ da presu Pablo, ti na kuꞌni da chaa jiin uu cadena. Yukan na ti ni jikajnuꞌun chaa un nuu Pablo na chaa kuu da, ti ndoo ni saꞌa da. 34 Yukan ti yɨvɨ un ni ka kanajiin ɨɨn jnuꞌun, ti uu ga ni ka kaꞌan ɨnga jnuꞌun. Ti chaa un tu ni chaku ini na jnuꞌun ka kanajiin yɨvɨ un, chi so ka kuvaa ii. Yukan ti ni taꞌu da jniñu ja na kiꞌin da jiin Pablo undi nuu cuartel.
35 Ni ka jakoyo da escalera yuxeꞌe cuartel un, ti soldado un ni ka kakɨꞌɨ da Pablo, chi undi ka chindaꞌa jnaꞌan yɨvɨ un ja ka kuɨtɨ ini i. 36 Chi tendɨꞌɨ yɨvɨ vekoyo ichi jata, ka kanajiin:
―¡Na kuū da! ―kachi na.
Nama Pablo maa da nuu yɨvɨ
37 Ja kuaꞌan skɨvɨ da Pablo ini cuartel, ti ni kachi Pablo jiin chaa un:
―Kuu kaꞌan na jaku jnuꞌun nuu ni xi tuu ―ni kachi Pablo jiin chaa un:
―¿Kuu kaꞌan ni saꞌan griego nu? 38 ¿Nusa ti ansu niꞌin kuu ɨɨn chaa ñuu Egipto ja na janaꞌan ni ka kana jiin gobierno, ti ni yɨndaꞌa ni kuun mil yɨvɨ undi nuu ñuꞌun teꞌe un, ti ni ka jaꞌni da yɨvɨ nu? ―ni kachi da.
39 Yukan na ti ni kachi Pablo jiin da:
―Ansu chaa yukan kuu na, chi chaa Israel kuu na. Kuu na ɨɨn chaa ñuu Tarso, ɨɨn ñuu kaꞌnu ja yɨꞌɨ jiin ñuu Cilicia. Ko kuaꞌa ni jnuꞌun ja na kaꞌan na nuu yɨvɨ jaꞌa ―ni kachi da.
40 Ti chaa un ni jaꞌa da jnuꞌun ni kaꞌan Pablo, ni jakuɨñɨ da nuu escalera un, ti ni saꞌa da seña jiin ndaꞌa da ja na kasɨ yuꞌu yɨvɨ un. Nu ni ka jasɨ yuꞌu yɨvɨ un, ti ni kejaꞌa kaꞌan Pablo. Ni kaꞌan da yuꞌu yɨvɨ Israel, ti ni kachi da: