2
Na kuiya un ni taꞌu rey Augusto jniñu nuu taka nación ja yɨndaꞌa ñuu Roma, ti ni jachanuu da jnuꞌun nuu nɨ tuꞌu nación nuu yɨndaꞌa da un, ja na ndoko ɨɨn censo nuu ndututu ndɨꞌɨ vii kuɨtɨ sɨvɨ yɨvɨ naa i. Ti Cirenio ni kuu gobernador nuu ñuu Siria na ni ka nastutu da sɨvɨ yɨvɨ naa i. Yukan ni kuu ɨɨn censo undi nuu kuɨtɨ. Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ ni ka nandeokuñɨ i nani ñuu i, ja na chiso i sɨvɨ i un.
Ni kee José ñuu Nazaret, ɨɨn ndañuu Galilea, ti kuanoꞌon da ichi ñuu Judea undi ñuu Belén nuu ni kaku rey David na janaꞌan, chi José ni kuu da jnaꞌan David. Ni jan chiso da sɨvɨ da jiin María, chi ja ni nandaꞌa da jiin ña, ti ja nchaa kuꞌu ña. Ti ni kuu ja, ja kaꞌiin da ñuu Belén, ti ni jaa kɨvɨ ja kaku seꞌe María. Yukan ni iyo ɨɨn suchi núú nuu ña, ti ni kuu i suchi yɨɨ. Yukan ni nasuku ña i saꞌma vita, ti ni skatuu ña i ini ɨɨn nundoo nuu ka yaji kɨtɨ un, chi tukaa ga nuña mesón nuu kendo.
Ni kenda ɨɨn ángel Yandios nuu chaa ka ndito rɨɨ
Ti yajni ñuu Belén kaꞌiin uu chaa ka ndito rɨɨ undi yuku un jakuaa kɨvɨ un. Ti sana ini da naa da, ti ni kenda ɨɨn ángel maa Jitoꞌyo Yandios, ti nduva maa Jitoꞌyo ni janducha nɨ nuu kaꞌiin da un, ti ni ka yuꞌu da. 10 Ko ni kachi ángel un jiin da naa da:
―Koto yuꞌu ra naa ra, chi ve kachi ri ɨɨn jnuꞌun vaꞌa nuu ra naa ra, ti jiin jnuꞌun un na kusɨɨ xaan ini yɨvɨ naa i. 11 Ti jaꞌa kuu ɨɨn jnuꞌun vaꞌa, chi undi ñuu David ni kaku ya kii nama roꞌo vijna naa ra, ti Cristo maa Jitoꞌyo kuu ya. 12 Ti jiin seña jaꞌa kuni ndaa ra ja siaꞌan iyo, naniꞌin ra suchi lulu un suku i jiin saꞌma vita, ti katuu i ini ɨɨn nundoo nuu ka yaji kɨtɨ ―ni kachi ángel.
13 Sanaa ni ti ni kenda kuaꞌa xaan ga ángel nuu andɨvɨ, ka kanajaa i Yandios, ti ka kaꞌan i:
14 ―¡Na nakanajaa yo maa Yandios ja kancha ya nuu sukun! Ti vijna na ndusɨɨ ini taka yɨvɨ ñuyɨvɨ, chi ni ndundaꞌu ini ya nuu i naa i ―ni ka kachi ángel un.
15 Yukan na ti nu kuan nukoyo ángel un ichi andɨvɨ, ti ni kejaꞌa ka ndajnuꞌun chaa ka ndito rɨɨ un:
―Na choꞌo naa yo undi ñuu Belén, na choꞌo ndeꞌe nau ja kuu ja ni kasjnuꞌun maa Jitoꞌyo nuu yo ―kachi da naa da.
16 Ti ni ka kekoyo da kuaꞌan da, ni ka naniꞌin da nuu kancha María jiin José jiin suchi lulu un ja katuu i ini nundoo kɨtɨ un. 17 Nu ni ka jini da nuu suchi lulu un, ni ka jani da jnuꞌun nava ni kachi ángel un nuu da sɨkɨ suchi lulu un. 18 Ti taka yɨvɨ ni ka jinisoꞌo jnuꞌun ni ka kaꞌan chaa ka ndito rɨɨ un, so ni ka naa ini i. 19 Ko María ni chuꞌun ini ña taka jnuꞌun un, ti ndoꞌo xaan ini ña sɨkɨ jnuꞌun un. 20 Ti ni ka nandeokuñɨ chaa ka ndito rɨɨ un kuankoyo da, ka nakanajaa da Yandios ti ka kaꞌan da:
―¡Xaan ga kaꞌnu jniñu saꞌa maa Yandios, ja ni kundaa taka ja ni ka jinisoꞌo yo, jiin ja ni ka jini yo! ―ni ka kachi da.
Ni ka yɨndaꞌa da Jesús nuu Yandios ini veñuꞌun Israel
21 Nu una kɨvɨ ja ni kaku suchi lulu un, ni ka ndututu da, ti ni ka saꞌa da ɨɨn seña yɨkɨ kuñu i, ti ni ka skonani da i Jesús, nava ni kachi ángel un nuu María, na ti jakuꞌun ga seꞌe ña. 22 Nu ni jinu kɨvɨ ja kin siuku ña jnuꞌun ja na ndundoo ña nuu Yandios nava jnuꞌun kaꞌan ley, ja ni jaꞌa Yandios nuu Moisés. Ti ni ka jaꞌan María jiin José jiin suchi lulu un undi ñuu Jerusalén ja na kotonchaa Jitoꞌyo Yandios maa i. 23 Siaꞌan ni ka saꞌa da, vanuxia siaꞌan ni taꞌu Jitoꞌyo Yandios jniñu nuu ley Moisés ja taka suchi yɨɨ kaku, ti nu ka kuu i suchi núú, na nakuaꞌa da i nuu maa Jitoꞌyo Yandios. 24 Ni ka jaꞌan soko da ja kuu nuu Yandios nava jnuꞌun kaꞌan maa ley Jitoꞌyo Yandios, ja na soko da uu ndɨvɨ xi uu sata, kachi tutu.
25 Ti kuiya un ni iyo ɨɨn chaa ni nani Simeón ñuu Jerusalén, ti ni kuu da ɨɨn chaa yɨñuꞌun, ja ni nchañuꞌun da Yandios. Ti ñukuu ini da ja kii maa Jitoꞌyo ja kii nama ya nación Israel. Ti maa Simeón, jika Espíritu Santo jiin da. 26 Ja yukan kuu ja ni jini jnuni da ja tu kuu yachi da undi nu tu kuni da nuu Cristo, ja taji maa Jitoꞌyo Yandios ja na saꞌa ya jniñu ñaꞌnu. 27 Maa Espíritu Santo ni yɨndaꞌa chaa un kuaꞌan da nuu veñuꞌun kaꞌnu Israel un. Ti nu ni jakoyo María jiin José jiin suchi lulu un ja nani i Jesús, ti ni ka yɨndaꞌa da i nuu veñuꞌun kaꞌnu un ja na siuku da jiin i nava jnuꞌun kaꞌan ley Moisés. 28 Ti ni kiꞌin Simeón suchi lulu un, ni nunchaa da i nuu ndaꞌa da, ti ni kanajaa da Yandios, ti ni kachi da:
29 Jitoꞌyo, vijna na ti sia ni saña, na kuū na vaꞌa na,
chi ja ni siuku ni jnuꞌun ni chisojnuꞌun ni nuu saña ja kuu na muzu ni.
30 Ti ni jini na jiin nuu na nuu ya, kii nama ya sɨkɨ yɨvɨ naa i,
31 ja ni taji ni nuu taka yɨvɨ ñuyɨvɨ.
32 Maa ya kuu nanu ɨɨn nduva ja kɨvɨ ini yɨvɨ taka nación ja na jnuu ini i.
Ti saꞌa ya ja na nduñaꞌnu yɨvɨ maa nación Israel.
Kachi Simeón.
33 José jiin nana Jesús, so ni ka naa ini da ja siaꞌan ni kaꞌan Simeón sɨkɨ suchi lulu un. 34 Yukan na ti ni jikantaꞌu Simeón nuu Yandios ja kuu maa da naa da jiin suchi lulu un, ti ni kachi da jiin María, nana Jesús:
―Ja ni nakaji Yandios suchi lulu jaꞌa vaji i nava na kandixia kuaꞌa yɨvɨ nación Israel, ti nanitaꞌu i. Ti sava ga yɨvɨ tu kandixia, jnaꞌnu ndatu i. Ti maa ya kuu ja kaꞌan jnuꞌun Yandios, ko kuaꞌa yɨvɨ tu kuantaꞌu jnuꞌun kaꞌan ya. 35 Ti maa ya saꞌa ja na ndundijin taka ja ka ndoꞌo ini añu taka yɨvɨ naa i. Ti ja kuu maa ra jatu yeniꞌni ini añu ra, ja naꞌnu xaan ra i, ja nanu jaꞌncha yuchi ini ra ―ni kachi Simeón.
36 Ti yukan kande ɨɨn ñaꞌan junukuachi yuxeꞌe veñuꞌun kaꞌnu un, ja suni kaꞌan ña jnuꞌun Yandios. Nani ña Ana. Yɨɨ ña ni nani Fanuel, ti kuu ña jnaꞌan Aser, chaa ni ka xnukoo ñuu Israel na janaꞌan. Ti ja ni jaꞌnu xaan ña. Nɨ suchi xaan ña ni nandaꞌa ña, ti ni kuncha ña uxia kuiya jiin yɨɨ ña, 37 ti ni kendo ndaꞌu ña ja undi vijna kuu ña ñaꞌan maa un nuu kuun xiko kuun kuiya. Ti tu kuxio ña nuu yuxeꞌe veñuꞌun kaꞌnu un ja junukuachi ña nuu Jitoꞌyo kuu nduu kuu ñuu, kendo ndicha ini ña, ti jikantaꞌu ña nuu Yandios. 38 Ti maa hora kaꞌiin María jiin José un ni kenda ña ni tuꞌva ña nuu da naa da, ti ni nakuantaꞌu ña nuu Yandios. Ti ni kejaꞌa ña ni kaꞌan ña sɨkɨ Jesús lulu nuu taka yɨvɨ kaꞌiin ini veñuꞌun un, ja ka ñukuu ini i ja kii maa ya kii nama ya sɨkɨ Jerusalén.
Ni ka nandeokuñɨ da ñuu Nazaret
39 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka siuku da taka jniñu taꞌu ley maa Jitoꞌyo Yandios, ti ni ka nandeokuñɨ da kuan nukoyo da ñuu da Nazaret ja kuu ɨɨn ndañuu Galilea. 40 Ti kuan kuaꞌnu ndendajnu ga Jesús, ti kuan kuu ndichi xaan inijnuni i, chi maa Yandios ni chindee chituu ya maa i.
Ni kendo Jesús ini veñuꞌun kaꞌnu Israel
41 Na kuiya yukan chi taka kuiya ka jaꞌan tata i jiin nana i undi Jerusalén, ja kuu viko pascua nación Israel. 42 Ti nu ja iyo uxi uu kuiya Jesús, ti kuankoyo taka da ñuu Jerusalén, chi siaꞌan ni ka jaꞌan da taka kuiya ja kuu viko un. 43 Ti nu ni yaꞌa viko un, ni ka nandeokuñɨ da kuan nukoyo da. Ti Jesús ni kendo i undi Jerusalén, ko tu ni ka jini José jiin María ja ni kendo i. 44 Ti ka ndoꞌo ini da ja kuaꞌan Jesús maꞌñu yɨvɨ kuaꞌa un, ti siaꞌan ni ka jika da nchakanchaa ɨɨn kɨvɨ. Ti sa ni ka nanduku da i maꞌñu taka jnaꞌan da jiin maꞌñu yɨvɨ kuankoyo un, 45 ko tu ni ka naniꞌin da i. Yukan na ti ni ka nandeokuñɨ da undi ñuu Jerusalén, ja ka nanduku da i yukan. 46 Nu uni kɨvɨ sa ni ka naniꞌin da i ini veñuꞌun kaꞌnu Israel un, nukoo i maꞌñu chaa ka xnaꞌan ley un, ñusoꞌo i jnuꞌun ka kaꞌan da, ti xndichi i chaa un jiin jnuꞌun ka kaꞌan da un. 47 Ti taka ja ka ñusoꞌo jnuꞌun kaꞌan i, so ni ka naa ini ja ndichi xaan kaꞌan i, ti vaꞌa xaan naxndeokani i jnuꞌun un nuu da naa da. 48 Ti nu ni jini tata i jiin nana i nuu i ja yukan kancha i, ti so ni ka naa ini da ni ka ndeꞌe da nuu i ja nukoo i yukan. Ti ni kachi nana i jiin i:
―Ndaꞌu seꞌe ri. ¿Ndoo ni saꞌa ra siaꞌan jiin ri? Ruꞌu jiin tata ra ka ndɨꞌɨ xaan ini ri ka nanduku ri roꞌo ―ni kachi ña.
49 Yukan na ti ni kachi Jesús:
―¿Ndoo ka nanduku ni saña naa ni? ¿Xi tu ka jini ni ja kanuu ga ja na kunchaa na ini veꞌe ii Tata na Yandios nu? ―kachi i.
50 Ko maa da, tu ni ka chaku ini da ndoo kuu ja ni kendo i yukan.
51 Yukan na ti kuanoꞌon i jiin da naa da ichi ñuu Nazaret, ti maa i ni siin i jandatu i nuu da naa da. Ti María ni chuꞌun ini ña taka jnuꞌun un, ti ndoꞌo xaan ini ña sɨkɨ jnuꞌun un.
52 Yukan ti kuan kuaꞌnu ndendajnu ga Jesús, ti kuan kundichi ga xini i. Ti ni niꞌin i ja yɨñuꞌun nuu Yandios jiin nuu yɨvɨ naa i, chi maa Yandios ni chindee chituu ya i. Ti siaꞌan kuan kuaꞌnu ga Jesús.
Kaꞌan Juan, chaa skuanducha undi nuu ñuꞌun teꞌe un
(Mt. 3.1‑12; Mr. 1.1‑8; Jn. 1.19‑28)