Jnuꞌun Yandios ni chaa
Lucas
1
Sɨkɨ jnuꞌun kaꞌan tutu jaꞌa
Nde tɨjnɨ chaa ni ka nanduku ndaa nasa ni kuu na ni kii Cristo Jesús jiin taka jniñu ni saꞌa ya, ja ni ka jini yo. Siaꞌan nava ni ka xnaꞌan yɨvɨ ni ka jini jniñu ni saꞌa Jesús undi nuu, yɨvɨ ni ka jika jiin ya ti ni ka chindee ya jiin jnuꞌun ni xndaku ya. Ti suni ruꞌu Lucas, ni nanduku ndaa ri taka nasa ni kuu undi nuu, na ni kii Jesús. Ti ndoꞌo ini ri ja iyo vaꞌa ja na chaa ri tutu jaꞌa nuu ra, amigo Teófilo, na kachi ri taka jniñu ni saꞌa Jesús, undi na ni kejaꞌa ya ti undi ni xndɨꞌɨ ya. Ti siaꞌan na kuni ndaa ra ja iyo ndaa taka jnuꞌun ni kutuꞌva ra sɨkɨ Jesús. Yukan kuu ja chaa ri tutu jaꞌa.
Kachi ɨɨn ángel Yandios ja kaku Juan, chaa kii skuanducha
Na ni kuu Herodes rey ñuu Judea, ni iyo ɨɨn sutu Israel ni nani Zacarías, ti chaa un yɨꞌɨ da jiin grupo sutu ni nani Abías. Ti ñasɨꞌɨ da ni nani ña Elisabet, ni kuu ña jnaꞌan ɨɨn sutu janaꞌan ni nani Aarón. Ti ndɨnduu da ni ka jandatu vaꞌa da nuu Yandios, ti suni ni ka siuku ndaa da taka ley ni taꞌu maa Jitoꞌyo Yandios. Ti ni ɨɨn yɨvɨ tu ni ka kaꞌan ndevaꞌa i sɨkɨ da. Ko tu ni ka iyo seꞌe da, chi Elisabet tu ni iyo seꞌe ña. Ti ndɨnduu da ja ni ka jaꞌnu xaan da naa da.
Ti ɨɨn kɨvɨ ni kendo Zacarías nuu jniñu da ja junukuachi da, ja kuu da sutu nuu Yandios. Siaꞌan nava ni iyo jnuꞌun ja kuu sutu un naa da, ni kuu suerte maa Zacarías ja ni kɨvɨ da veꞌe ii, ini veñuꞌun kaꞌnu Jitoꞌyo Yandios ja kaꞌma da suxia kutu. 10 Ko ni jaꞌma da suxia kutu un, ti ichi jata veꞌe ii un kaꞌiin yɨvɨ kuaꞌa ka jikantaꞌu i. 11 Ti ni kenda ɨɨn ángel Jitoꞌyo Yandios nuu Zacarías ja kandichi xiin nuu altar nuu kayu suxia kutu un. 12 Ti nu ni jini Zacarías nuu ángel un ni yuꞌu da, ti tu ni kujnuni ini da nasa saꞌa da. 13 Ko ni kachi ángel jiin da:
―Zacarías, koto ma yuꞌu ra, chi ni jinisoꞌo Yandios jnuꞌun ni jikantaꞌu ra nuu ya, ti koo ɨɨn seꞌe ñasɨꞌɨ ra Elisabet vijna. Skaku ña ɨɨn suchi yɨɨ lulu, ti skonani ra i Juan. 14 Ti kusɨɨ xaan ini ra jiin suchi lulu un, ti suni kuaꞌa xaan yɨvɨ kusɨɨ ini jiin yɨ kɨvɨ na kaku i, 15 ti kuaꞌa Yandios ɨɨn jniñu ñaꞌnu nuu i. Tu koꞌo i vino ni ndɨxɨ, ti kunchaa Espíritu Santo jiin i, vasu ni ñuꞌun ga i chii nana i. 16 Ti saꞌa i ja kuaꞌa yɨvɨ nación Israel na nakani ini i ti kuandatu i nuu Jitoꞌyo Yandios. 17 Ti Juan un kuu ja koxnuu kiꞌin satuꞌva yɨvɨ ja kuu maa Jitoꞌyo, ya kiji un, ti kuñavaꞌa da jnuꞌun nde Espíritu nava ni ñavaꞌa profeta Elías. Ti saꞌa da ja taka tata na ndundaꞌu ini da nuu seꞌe da, ti yɨvɨ niꞌin ini ja kanda kuaꞌan kanda vaji un kutuꞌva i kuandatu i. Ti siaꞌan satuꞌva da yɨvɨ naa i ja na kotuꞌva i kɨvɨ na chaa maa Jitoꞌyo ―ni kachi ángel Yandios un.
18 Yukan ti ni jikajnuꞌun Zacarías ángel un:
―¿Nasa kuni ndaa na nu jandaa ndixia kuu nusa? Chi ja ni jaꞌnu xaan na, ti suni ñasɨꞌɨ na ―ni kachi da.
19 Ko ni kachi ángel un:
―Ruꞌu kuu Gabriél, junukuachi ri nuu Yandios, ti ni taji ya ruꞌu vaji ri ja na kasjnuꞌun ri ɨɨn jnuꞌun vaꞌa jaꞌa nuu ra. 20 Ko vijna, vanuxia tu ni kandixia ra jnuꞌun ni kaꞌan ri, ti kendo ñɨꞌɨn ra, ti tukaa ga kuu kaꞌan ra undi na jaa kɨvɨ kundaa jnuꞌun jaꞌa, ja kaku suchi lulu un. Ti jnuꞌun jaꞌa kundaa nava ni kachi ri ―ni kachi ángel un.
21 Ti ni ka ndajnuꞌun Zacarías jiin ángel un, ti kaꞌiin yɨvɨ ichi fuera ka ndatu i maa da, ti ka jani ini i ja ndoo jnaꞌan da ja ni kunaꞌan kukuee da ini veꞌe ii un. 22 Ko nu ni kenda Zacarías, ti tukaa kuu kaꞌan da jiin yɨvɨ un naa i. Yukan ti ni ka chaku ini yɨvɨ un ja iyo ɨɨn ja ni naxnaꞌan Yandios nuu da ini veꞌe ii un. Ti seña ni ga ni saꞌa da chi ni kendo ñɨꞌɨn da.
23 Nu ni jinu kɨvɨ ni junukuachi Zacarías ini veñuꞌun un, ti kuanoꞌon da veꞌe da. 24 Yukan na ti ni jakuꞌun seꞌe ñasɨꞌɨ da Elisabet, ti tukaa ni kee ña veꞌe ña nuu uꞌun yoo, chi ndoꞌo ini ña: 25 “Siaꞌan ni saꞌa maa Jitoꞌyo jiin ri, ti vijna tukaa ga kukanuu ri nuu taka yɨvɨ ja skexiko i ruꞌu”, siaꞌan ndoꞌo ini ña.
Ni kasjnuꞌun ɨɨn ángel Yandios ja kaku Jesús
26 Nu ja ni kuu iñu yoo ja ñuꞌun seꞌe Elisabet, ti ni taji Yandios ángel Gabriél nuu ndañuu Galilea ja nani Nazaret. 27 Ni jan kaꞌan da jiin ɨɨn ñaꞌan suchi ñuꞌun nani María. Ti ja ni kundaa ja nandaꞌa ñaꞌan un jiin ɨɨn chaa nani José, ɨɨn chaa kuu jnaꞌan chaa ni kuu rey ni nani David. 28 Ni jaa ángel un nuu kancha ña, ti ni kachi da:
―Too ni ndii. Ndatu ni kuu ra nuu Yandios, ti kancha Jitoꞌyo jiin ra, ti ndatu xaan ga ni kuu ra nuu Yandios ja kuu taka ga ñasɨꞌɨ ―ni kachi ángel un.
29 Ko nu ni jini María nuu ángel un, ti ni sana inijnuni ña, ti ni kuñaa inijnuni ña ja siaꞌan kaꞌan ángel un. Ti ndoꞌo ini ña naa jnuꞌun kuu ja kaꞌan ángel un. 30 Ti ni kachi tuku ángel un:
―Koto yuꞌu ra María, chi ni kundaꞌu ini Yandios roꞌo ja ni jaꞌa ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu nuu ra. 31 Vijna na ti jakuꞌun seꞌe ra. Ti kuu i ɨɨn suchi yɨɨ, ti skonani ra i Jesús. 32 Nduñaꞌnu i, ti kuu i maa Seꞌe Yandios kancha andɨvɨ. Ti saꞌa Jitoꞌyo Yandios ja na kuu i rey nanu ni kuu David, chaa ni kuu jnaꞌan i janaꞌan. 33 Ti taꞌu i jniñu nuu nación Israel ja kuu saa ni ti jankɨvɨ ga ndɨꞌɨ jniñu taꞌu i un ―ni kachi ángel un.
34 Yukan na ti ni jikajnuꞌun María nuu ángel un siaꞌan:
―¿Nasa kundaa jnuꞌun ni kaꞌan ni un, ti changa ga koo yɨɨ na? ―ni kachi ña.
35 Yukan ti ni kachi ángel un jiin ña:
―Maa Espíritu Santo saꞌa ja na jakuꞌun suchi lulu un, chi ɨɨn jniñu ñaꞌnu kuu ja saꞌa Yandios jiin ra. Ti suchi lulu ii ja kaku un, kuu i Seꞌe maa Yandios. 36 Suni na kachi ri nuu ra ja Elisabet, ñaa kuu jnaꞌan ra un, koo ɨɨn seꞌe ña, vasu ja ni nchɨɨ ña. Ja yukan kuu ja ñaꞌan ka kaꞌan ja tu iyo seꞌe un, vijna ti ja iyo iñu yoo ja nchaa kuꞌu ña. 37 Chi Yandios, taka ni ja kuu saꞌa ya, ti tu iyo ni ɨɨn ja tu kuu saꞌa ya ―kachi ángel un.
38 Yukan na ti ni kachi María:
―Siaꞌan na koo nusa, chi maa ya kuu ja yɨndaꞌa saña, ti na kuu nava ni kachi ni ―kachi ña.
Yukan na ti kuaꞌan ni ángel un.
Ni jan kaꞌan María jiin Elisabet
39 Yukan ti uu uni ni kɨvɨ ti ni kee María, ti kuaꞌan ña ɨɨn ñuu kande yuku ñuu Judea. 40 Ni jaa ña veꞌe Zacarías, ti ni kanxiaꞌu ña jiin Elisabet. 41 Ti nu ni jinisoꞌo Elisabet ja kanxiaꞌu María jiin ña, ti yukan ni kanda suchi lulu un chii ña, ti ni chaa Espíritu Santo nuu ña. 42 Yukan na ti jaa xaan ni kaꞌan ña:
―Jandaa ndixia kuu ja ni chindee chituu Yandios roꞌo. Ti ndatu xaan ga ni kuu ra ja kuu taka ga ñasɨꞌɨ. Ti suni na chindee xaan ga maa ya suchi ñuꞌun chii ra.
43 Ti xaan ndatu ri ja ni chaa nana Jitoꞌyo ri kii ndeꞌe ña ruꞌu, ti ansu ɨɨn ñaꞌan kuñaꞌnu kuu ri. 44 Ti naa ini ri na ni jinisoꞌo ri jnuꞌun ni kaꞌan ra, ti ni kanda suchi lulu jaꞌa chii ri ja ni kusɨɨ ini i. 45 Na chindee chituu ya roꞌo ja ni kandixia ra jnuꞌun ni kaꞌan ya jiin ra. Ti jaa kɨvɨ nu kundaa nava ni kachi maa Jitoꞌyo nuu ra ―ni kachi Elisabet.
46 Yukan na ti ni kachi María:
Jiin ni ini ri kana jaa ri maa Jitoꞌyo ja kuñaꞌnu xaan ya.
47 Ti kusɨɨ ini ri jiin Yandios ja ni nama ya ruꞌu.
48 Chi maa Yandios ja ni kundaꞌu ini ya ruꞌu, ɨɨn ñaꞌan junukuachi nuu ya.
Ti undi vijna kaꞌan taka yɨvɨ naa i ja ndatu xaan ni kuu ri nuu Yandios, ti siaꞌan ndaku niꞌin yɨvɨ ruꞌu ja kuu taka ni kɨvɨ.
49 Ti kaꞌnu jniñu ni saꞌa ya jiin ri, chi kuñaꞌnu maa Yandios, ti Yandios ii Yandios ndoo kuu ya.
50 Ti ja kuu saa ni kundaꞌu ini ya nuu taka yɨvɨ ka jandatu nuu ya.
51 Ti ni saꞌa ya jniñu ñaꞌnu jiin jnuꞌun maa ya, ti ni kundee ya jiin yɨvɨ ka ndoꞌo vixi ini.
52 Ti chaa ka kuñaꞌnu ni kenchaa ya jniñu nuu da, ti ni nakuaꞌa ya nuu yɨvɨ ndaꞌu ja na nduñaꞌnu i.
53 Ti yɨvɨ ka jiꞌi soko ni jaꞌa ya ja na kaji vaꞌa i.
Ti yɨvɨ riko ni sia ya maa i kuankoyo siaꞌan ni jiin ndaꞌa iyu i.
54 Ni chindee ni chituu ya yoꞌo, yɨvɨ nación Israel, ja ka junukuachi yo nuu ya.
Chi ñukuu ini ya yoꞌo ja kundaꞌu ini ya yoꞌo naa yo.
55 Chi siaꞌan ni chisojnuꞌun ya nuu taka tata yo, nuu Abraham jiin taka jnaꞌan da ja kikoyo ɨnga kuiya.
Ni kachi María.
56 Ti ni kendo ña uni yoo jiin Elisabet, ti sa ni nandeokuñɨ ña veꞌe ña.
Ni kaku Juan chaa skuanducha
57 Nu ni jaa kɨvɨ ja kaku seꞌe Elisabet, ti ni iyo ɨɨn suchi yɨɨ lulu nuu ña. 58 Ti taka yɨvɨ kanchuku yajni un jiin taka jnaꞌan ña, ni ka jini yɨvɨ un ja ni kundaꞌu ini Yandios maa ña, ti ni ka kenda i ni ka jajnuꞌun i maa ña.
59 Nu una kɨvɨ, ti ni ka chakoyo yɨvɨ un ni ka ndututu i ja ni ka saꞌa i ɨɨn seña nuu yɨkɨ kuñu suchi yɨkɨ un (ti yukan kuu ɨɨn seña nuu yɨkɨ kuñu taka suchi yɨɨ nación Israel, ja jnaꞌan ja ka kuu i yɨvɨ Yandios). Ti ka kuni skonani da suchi un sɨvɨ maa tata i Zacarías. 60 Ko ni kachi nana i:
―Tuu, chi Juan konani i ―ni kachi ña.
61 Ti ni ka kachi yɨvɨ un jiin ña:
―¿Ti ndoo nusa? Ti tu iyo ni ɨɨn jnaꞌan ra ja ni nani siaꞌan ―ni ka kachi i.
62 Yukan na ti ni ka jikajnuꞌun da maa tata i jiin seña ja nasa kuni da ja na konani i. 63 Ti ni jikan da ɨɨn tabla lulu, ti ni chaa da nuu: “Juan konani yɨ”, kachi da. Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka naa ini i nu ni ka jinisoꞌo i jnuꞌun un. 64 Ti hora un ni kuu ndokaꞌan Zacarías, ti ni kejaꞌa kanajaa da Yandios. 65 Ti taka yɨvɨ kanchuku yajni un, so ni ka naa ini i jiin jnuꞌun un, ti jnuꞌun un ni jichanuu nɨ yuku ñuu Judea ja siaꞌan ni kuu. 66 Ti taka yɨvɨ ka jinisoꞌo jnuꞌun un, ti ni ka kejaꞌa ka ndoꞌo ini, ti ka jikajnuꞌun jnaꞌan:
―¿Nau ja kuu suchi lulu un nu na kuaꞌnu i nusa? ―ni ka kachi i.
Siaꞌan ni ka kaꞌan yɨvɨ un, chi jandaa ndixia kuu ja ndito Yandios suchi lulu un.
Jnuꞌun vii ni kaꞌan Zacarías
67 Yukan ti ni chaa Espíritu Santo sɨkɨ Zacarías, ti ni kaꞌan da jnuꞌun ni jaꞌa maa Yandios nuu da, ti ni kachi da:
68 Xaan ga vaꞌa ini maa Jitoꞌyo Yandios ja ndito ya yɨvɨ nación Israel,
chi ni kindeꞌe ya nuu yo ja ka kuu yo yɨvɨ ñuu ya, ti ni nama ya yoꞌo.
69 Ti ni taji ya ɨɨn ja kuñaꞌnu ja ki nama yoꞌo.
Ti ya un kuu jnaꞌan rey David na janaꞌan, chaa ni junukuachi nuu ya.
70 Chi siaꞌan ni chisojnuꞌun ya nava ni ka kachi profeta undi janaꞌan.
71 Ti nama ya yoꞌo nuu yɨvɨ ka jito uꞌu yoꞌo, jiin nuu taka yɨvɨ ka kɨtɨ ini jito yoꞌo.
72 Ti kundaꞌu ini ya nuu ñanijnaꞌan yo na janaꞌan, ti tu ni naa ini ya jnuꞌun kanuu ni kaꞌan ya.
73 Ja ni chisojnuꞌun kaji nuu tata yo Abraham na janaꞌan,
74 ja kin nama ya yoꞌo nuu yɨvɨ jito uꞌu yoꞌo, ti nava tu yuꞌu yo ja kuanukuachi yo nuu ya.
75 Kani ndaa kuɨtɨ ini yo ja kunukuachi yo nuu ya nɨ kɨvɨ na kuchaku yo.
76 Ti seꞌe yɨɨ lulu ri jaꞌa, nu na kuaꞌnu i, ti kuu i ɨɨn profeta.
Kaꞌan jnuꞌun Yandios kancha andɨvɨ, chi koxnuu i kiꞌin i nuu Jitoꞌyo.
Ti satuꞌva i yɨvɨ naa i sa na kii ya.
77 Ti kaꞌan i ɨɨn jnuꞌun nuu yɨvɨ ñuu ya ja nama ya maa i, ti koo jnuꞌun kaꞌnu ini ya nuu kuachi i.
78 Siaꞌan na koo, chi vaꞌa ini Yandios yo, ti kundaꞌu ini ya yoꞌo.
Yukan kuu Yandios, ja kancha andɨvɨ, na xnaꞌan ya nuu yo ɨɨn ichi vaꞌa ja kuu taka kɨvɨ kuxian yo.
79 Saꞌa ya ja na kujnuni ini yɨvɨ, ti nakuni ga i jnuꞌun ya, ja kuaꞌan i ichi ñuñaa nuu ñujiꞌi.
Ti kundaꞌa ya yoꞌo nuu ɨɨn ichi vaꞌa nuu koo ndee koo sɨɨ ini yo, ja na kukuee kunchaa yo.
Ni kachi Zacarías.
80 Ni jaꞌnu suchi lulu un, ti ni yɨxia ini jnuni i jiin jnuꞌun ya. Ti yukan ni kunchaa i nuu ñuꞌun teꞌe un undi ni jaa kɨvɨ ni ka natuꞌva yɨvɨ Israel nuu i.
Ni kaku Jesús
(Mt. 1.18‑25)