16
Nu ni yaꞌa kɨvɨ ndetatu un, ti María Magdalena jiin ɨnga María, nana Santiago, jiin Salomé, ni ka jaan yachi ña perfume ja kin chiꞌi ña sɨkɨ yɨkɨ kuñu Jesús. Ñaꞌan xaan kɨvɨ ni nukuñɨ semana kuankoyo ña yuꞌu ñaña un. Ja ni kaña ndaa ndikandii ni ka jakoyo ña nuu ñaña un. Ti ichi kuankoyo ña ka ndajnuꞌun ña:
―¿Nanu niꞌin yo ɨɨn ja chajiyo yuu nuu ñaña un? ―kachi ña.
Nu ni ka jakoyo ña, ti ni ka jini ña ja, ja ni kuxio yuu kaꞌnu un. Ni ka kɨvɨ ña ini yau un. Yukan ni ka jini ña ɨɨn ángel Yandios nukoo ndaꞌa kuaꞌa. Ti ñuꞌun ya ɨɨn saꞌma kani, xkɨyɨ niꞌni. Ni naxnaꞌan ya nuu ña nanu ɨɨn chaa lulu. Ti ñaꞌan un ni ka yuꞌu ña. Ko ángel un ni kachi:
―Koto yuꞌu ra naa ra. Chi jini ri ja ka nanduku ra Jesús, chaa ñuu Nazaret ja ni jiꞌi nuu ndaꞌa cruz un. Ko tuu kande ya jaꞌa, chi ja ni nandoto ya. Ndeꞌe, jaꞌa kuu nuu ni ka xndoo da yɨkɨ kuñu ya, ko tukaa ndoo iyo. Vijna ti kuaꞌan naa ra ti kachi ra nuu Pedro, ti suni nuu uu ga chaa ka kuu ndajaꞌa ya: “Koxnuu ya kiꞌin ya ñuu Galilea, ti yukan kundatu ya roꞌo naa ra. Ti nakuni ra ya nava ni kachi ya jiin ra naa ra” ―kachi ángel un.
Ti ñaꞌan un ni ka kee ña ini yau un, ti ni ka jaꞌa ña corrɨ, chi ni ka yuꞌu xaan ña ja undi ka nɨꞌɨn ña, ti so ni ka sana ini ña. Ko tu ni ka kachi ña nuu ni ɨɨn yɨvɨ ja siaꞌan ni kuu, chi ni ka yuꞌu xaan ña.
Ni ndenda Jesús nuu María Magdalena
(Jn. 20.11‑18)
Jañaꞌan kɨvɨ ni nukuɨñɨ semana, nu ni nandoto Jesús, ti xnakan ni ndenda ya nuu María Magdalena, ñaa ni keniꞌin ya uxia tachi xaan yukan. 10 Ti maa ña ni jan kaxnuꞌun nuu uu ga chaa ni ka jika jiin ya. Chi ka naꞌnu da ya, ka kukuiꞌya xaan ini da, ti ka ndeꞌe da. 11 Ko nu ni ka jinisoꞌo da ja chaku Jesús, tu ni ka kandixia da, vasu kachi ña un ja ni ndejnaꞌan ña jiin ya.
Ni ndenda Jesús nuu uu chaa ni kuu ndajaꞌa ya
(Lc. 24.13‑35)
12 Kuee ga, ti ni ndenda Jesús sɨɨ tuku nuu uu chaa ni ka kuu ndajaꞌa ya ichi kuankoyo da ranchu da. 13 Chaa un, ni ka nandeokuñɨ da, ti ni ka kachi da nuu uu ga ndajaꞌa un, ko suni tu ni ka kandixia da jnuꞌun un.
Ni ndenda Jesús nuu uxi ɨɨn ndajaꞌa ya
(Mt. 28.16‑20; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
14 Sandɨꞌɨ ni ga, ni ndenda Jesús nuu uxi ɨɨn ndajaꞌa ya nuu kanchuku da ka yee da staa. Ti ni kanajiin ya nuu da naa da, ndoo tu ka kandixia da ja ni nandoto ya, ndoo xaan ga niꞌin ni nduu ini ra naa ra ja tu ka chunsoꞌo ra jnuꞌun ka kaꞌan yɨvɨ ni ka ndejnaꞌan jiin ya, chi ni ka kachi i ja, ja ni nandoto ya. 15 Yukan na ti ni taꞌu ya ɨɨn jniñu nuu da naa da, ti ni kachi ya:
―Kuankoyo naa ra nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ, ti kaꞌan ra jnuꞌun Yandios nuu taka yɨvɨ naa i. 16 Yɨvɨ kandixia, ti kuanducha i, ti nanitaꞌu i nuu Yandios. Ti yɨvɨ tu kandixia, na jnaꞌnu ndatu i jiin kuachi i. 17 Yɨvɨ na kandixia ti kuu saꞌa i jniñu ñaꞌnu jiin sɨvɨ ri. Kuu kenchaa da tachi xaan kiꞌin. Ti kaꞌan da yuꞌu ɨnga yɨvɨ ja tu ka jini da. 18 Nu na kuꞌuun ini ra ti jnɨɨ ra ɨɨn koo, xi kuꞌuun ini ra ti koꞌo ra veneno, ti tundo jnaꞌan kuɨtɨ ra. Chuxndee a ndaꞌa ra sɨkɨ yɨvɨ ka kuꞌu, ti nduvaꞌa i ―kachi ya.
Kuanoꞌon Jesús andɨvɨ
(Lc. 24.50‑53; Hechos 1.9‑11)
19 Nu ni ndɨꞌɨ ni kaꞌan Jitoꞌyo Jesús jiin ndajaꞌa ya, ti ni ndaa ya kuanoꞌon ya andɨvɨ. Ti ni nukoo ya ndaꞌa kuaꞌa Yandios nuu ni nduñaꞌnu ya kancha ya. 20 Ti ndajaꞌa ya jiin chaa ka skuaꞌa jiin ya, ni ka yaku da taka ñuu ni ka kaꞌan da jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ naa i. Ti maa Jitoꞌyo ni chindee chituu ya da jiin jniñu ñaꞌnu ni ka saꞌa da, ti ni ka jini yɨvɨ ja iyo ndaa jnuꞌun ni ka kaꞌan da.
Jaꞌa kuu jnuꞌun Yandios ni chaa Marcos.